[OSGeo Vietnam] Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Web GIS/Mapping”

Shon Bui Hong shonbh at yahoo.com
Sat Jul 10 03:05:12 EDT 2010


Trường
Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM phối hợp với Hội Trắc địa
Bản đồ Tp.HCM và Viện Địa lý Tài nguyên Tp.HCM tổ chức lớp tập huấn với
chủ đề “Web GIS/Mapping” do Hội Bản đồ Thế giới (International Cartographic Association - ICA) đảm trách.

Xem thêm tại: 
http://www.pgs.hcmut.edu.vn/cttintuc.php?ma_id=1202
http://www.pgs.hcmut.edu.vn/upload/TTchung/ND_khoa_tap_huan_ve%20GIS.doc

Rất mong tham dự.
BHS-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/vietnam/attachments/20100710/d4d95d53/attachment.html


More information about the Vietnam mailing list