[GRASS-SVN] r29838 - grass-web/trunk/gdp

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Fri Jan 25 16:06:40 EST 2008


Author: neteler
Date: 2008-01-25 16:06:40 -0500 (Fri, 25 Jan 2008)
New Revision: 29838

Modified:
   grass-web/trunk/gdp/manuals.inc
Log:
url fix in citation

Modified: grass-web/trunk/gdp/manuals.inc
===================================================================
--- grass-web/trunk/gdp/manuals.inc	2008-01-25 18:42:36 UTC (rev 29837)
+++ grass-web/trunk/gdp/manuals.inc	2008-01-25 21:06:40 UTC (rev 29838)
@@ -82,7 +82,7 @@
 <b>Citing GRASS Manuals</b>:
 <p>
 <i>
-GRASS Development Team, 2007. GRASS 6.2 Users Manual. Electronic document: http://grass.osgeo.org/grass62/manuals/html_grass62/
+GRASS Development Team, 2007. GRASS 6.2 Users Manual. Electronic document: http://grass.osgeo.org/grass62/manuals/html62_user/
 </i>
 
 <hr>More information about the grass-commit mailing list