[Mapbender-users] Re: Upload files - which formats are allowed ?

Boer, dr. W.M. de (Thijs) W.M.dBoer at minlnv.nl
Thu May 26 09:37:29 EDT 2011


 
Hello Verena,

Thank you for your answer.
Your solution with the upload configuration in mapbender worked perfect !

Greetings,
Thijs de Boer
........................................................................
GIS Competence Center
Dienst Landelijk Gebied
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Postbus 20021 | 3502 LA | Utrecht


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Mapbender_users mailing list