[OpenLayers-Dev] display coordinates in another projection than map

Boer, dr. W.M. de (Thijs) W.M.dBoer at minlnv.nl
Mon Aug 25 03:35:00 EDT 2008


Hallo developers,

I use Open Layers (map in EPSG 90013) with OpenStreetMap (EPSG 90013) and layers in EPSG 28992 projection on top of 
it. The x- and y coordinates are displayed in EPSG 90013 projection (in the bottom right corner).
I want te display the coordinates in EPSG 28992-coordinates (not in EPSG 90013 as it is now).
How can I do this in Open Layers ?

Thijs de Boer


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
More information about the Dev mailing list