[postgis-users] what is the default password of Postgres user in POSTGIS 2.0

Helen San Segundo Navazo hsansegundo at meteo.cat
Tue Feb 14 02:07:36 PST 2012


hi,

what you have to do first is to change the default password that comes 
from the installation process, to do this:

sudo su postgres -c "psql template1"

template1=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'new_password';

I hope this helps you,
Helen

El 14/02/12 10:26, Zelio Fernandes escribió:
> Hi
>
> I use ubuntu 11.04 operating system.
> i installed POSTGIS 2.0 and POSTGRES 9.1.2 but while installing POSTGIS has
> not asked me to give any password.
> and when i tried to create a new database through SUPERUSER that is
> username : postgres
> password : ? (i dont know) - tried password as postgres and root but both
> didnt work.
>
> How to access the super user password?
>
> The error i get is :
>
> An error has occurred:
>
> Error connecting to the server: FATAL:  password authentication failed for
> user "postgres"
> FATAL:  password authentication failed for user "postgres"
>
>
>
>
>
> --
> View this message in context: http://postgis.17.n6.nabble.com/what-is-the-default-password-of-Postgres-user-in-POSTGIS-2-0-tp4468052p4468052.html
> Sent from the PostGIS - User mailing list archive at Nabble.com.
> _______________________________________________
> postgis-users mailing list
> postgis-users at postgis.refractions.net
> http://postgis.refractions.net/mailman/listinfo/postgis-users
>


-- 

Helen San Segundo Navazo

Tècnica de productes
Tel. 93 567 60 90
Fax 93 567 61 02
A/e hsansegundo at meteo.cat <mailto:hsansegundo at meteo.cat>


http://www.meteo.cat

Carrer Berlín 38-46, 4a planta
08029 Barcelona

Abans d'imprimir aquest correu, assegureu-vos que és del tot necessari. 
El medi ambient és cosa de tothom!

La informació d'aquesta transmissió electrònica és confidencial i el seu 
ús sols està permès als seus destinataris. Si Vostè no és la persona 
destinatària d'aquesta transmissió electrònica, li preguem que ens ho 
comuniqui de forma immediata i destrueixi qualsevol copia de la mateixa 
(tant digital com en paper).

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20120214/0182fdf0/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: logo.png
Type: image/png
Size: 6091 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20120214/0182fdf0/attachment.png>


More information about the postgis-users mailing list