[OSGeo Africa] Fwd: Introduction to Remote Sensing short course - Monday 7 October 2013

Gavin Fleming gavinjfleming at gmail.com
Mon Sep 9 09:34:01 PDT 2013


-------- Original Message --------
Subject: 	Introduction to Remote Sensing short course - Monday 7 October 
2013
Date: 	Mon, 9 Sep 2013 13:29:31 +0000
From: 	Gretha <gretha_g at sun.ac.za> <gretha_g at sun.ac.za>*/PLEASE FORWARD TO OTHER INTERESTED PARTIES /*

*//*

*/Introduction to Remote Sensing short course - /**Monday**7 October*2013**

An /Introduction to //Remote Sensing /(earth observation) /short 
course**/will commence on Monday 7 October*2013**, 8:45am***at the 
Centre for Geographical Analysis at Stellenbosch University.

This introductory course is aimed at beginners who need instruction in 
basic remote sensing functions such as data acquisition, pre-processing 
and classification.

Have a look at http://www.sun.ac.za/cga/courses/for more info

*Registration closes 30 September!*

For more information, please contact Ms Gretha Groeneveld.

Email gretha_g at sun.ac.za <mailto:gretha_g at sun.ac.za>

Fax: 021 808 3109

Web: www.sun.ac.za/cga <http://www.sun.ac.za/cga>

*/Inleiding tot Afstand Waarneming kort kursus - /**Maandag**7 
Oktober*2013**

‘n /Inleiding tot Afstand Waarneming kort kursus /word vanaf 7 
Oktober*2013**, 8:45am, by die Sentrum vir Geografiese Analise, 
Stellenbosch Universiteit aangebied.*

Hierdie inleidings kursus is gemik op***beginners wat opleiding in die 
basiese afstand waarneming funksionaliteit soos die verkryging van data, 
pre-prossesering, en klassifikasie benodig**. *

Gaan kyk asb na http://www.sun.ac.za/cga/courses/vir meer inligting.

*Registrasie sluit 30 September!*

Vir meer inligting kontak Mev. Gretha Groeneveld.

Epos: gretha_g at sun.ac.za <mailto:gretha_g at sun.ac.za>

Faks: 021 808 3109

Web: www.sun.ac.za/cga <http://www.sun.ac.za/cga>


Gretha Groeneveld

GIS Short Course Manager
Centre for Geographical Analysis
Geography & Environmental Studies, Stellenbosch University
+27 82 305 0895 / 8083218 / 8083109 [fax]

gretha_g at sun.ac.za <mailto:gretha_g at sun.ac.za>
2039, Chamber of Mines (Geology) building, Cnr of Merriman Avenue and 
Ryneveld Street, Stellenbosch
http://www.sun.ac.za/cga


------------------------------------------------------------------------

E-pos vrywaringsklousule Hierdie e-pos mag vertroulike inligting bevat 
en mag regtens geprivilegeerd wees en is slegs bedoel vir die persoon 
aan wie dit geadresseer is. Indien u nie die bedoelde ontvanger is nie, 
word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie dokument geensins mag 
gebruik, versprei of kopieer nie. Stel ook asseblief die sender 
onmiddellik per telefoon in kennis en vee die e-pos uit. Die 
Universiteit aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of 
uitgawe wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of die oopmaak van enige 
lêers aangeheg by hierdie e-pos nie. E-mail disclaimer This e-mail may 
contain confidential information and may be legally privileged and is 
intended only for the person to whom it is addressed. If you are not the 
intended recipient, you are notified that you may not use, distribute or 
copy this document in any manner whatsoever. Kindly also notify the 
sender immediately by telephone, and delete the e-mail. The University 
does not accept liability for any damage, loss or expense arising from 
this e-mail and/or accessing any files attached to this e-mail.
More information about the Africa mailing list