[GeoNode-users] Error Uploading Layers

Ivo Santos ivojfs at gmail.com
Mon Oct 17 07:55:28 PDT 2016


I'm continuing to try to solve this issue. My layers (previously on
geonode) when I try to reupload them are always giving the same error. I
tried a layer downloaded from the geonode demo site and it happens like I
previously mentioned. It gives me the following error on firebug:
Sorry if I am annoying trying to explain you the problem.

Thank you for your attention,
Ivo


-----------------------------14293747531324 Content-Disposition: form-data;
name="base_file"; filename="arn_vt.zip" Content-Type: application/zip PK �
�¯uQI������������ ���arn_vt.cst qÓµ��PK P< ��� ���PK �
�¯uQI������������ ���arn_vt.shp
Ô{LSw ð[ê Y&:´H …I!¢R *RÌ¥ò00Á ØCž !Ti)Õ Ay i NQX !Š(Q‹Ñ ¢C/³bEœàt¨ Ì
]ƒ¸QM ¨€ß&
£á ÝOÎïœ_ò»çü ‚û 1å²úÉÈ$ _½—kFÄŒ(Ú¥QÉÞø˜¢§ ÿ¢éz Iw6 ¢={(zêü õ¼?§ 6 «ß%µTv>÷
¤oµÿ>Ú Xâ… †%px »é! ÚÝø žíSØo†×³ZÂmáÓ ä^žöˆ¢ ×þ&cÂ÷ ŸùÕ Þu |jÉ ž8}G
ufäFMDÒõO3ìFà”V # .Í T,è¥è¹¶Ö±Ñ°X-pçÁlzkš ΓK¯…Á2V‡¢ öÈã7gÀWV¤{×Á=
ÙäNá[k ¼äpœ‡PÑ
BJe÷à'‹ýʇ`NéaÇ3pç±üçN} ]Ä j:`Ÿ4ûÿ¼à£yœÊFøJr“S8<â?+U ×H¿q Ác&íræd$½ nœ@ ÛÄ0³_"
œ˜ñ  Vjs Æá­ÒÑ]jx {YÄ XŸ å« ¿Ö;.™†ü®Ÿ‡ËŽÁ“œ ¾*ÿvÞIx )Ž>ˆý re¡¾ý ½ãüÎ
ú`»x·àÍp²|Þ�¼°Ì÷~ |Šéêò žì>1j‰[‡ ` žý¬øš•°wk!/ vj³ û½Øxœ vI“öÀ¼»I³
ÁúzC” >ÈWW‘ðZIaï%x¨wÇ›
xp"YØ g xÀ LI ù E߈Kð—à cÎboØš±.$ ž©ØgN…+ö m1 zñ}o†h3 zij*2û–Âœíg Öæb¾Ù ®
“+\`µè~L œ|äYÕ Îg ‰lÜQ oÒz†Á%%’‘�XR¦SyÂüæ¶j1Îo—gåŸÅ}
ˆÜ+.Âã™yi«a££(ö1ݪá&úáu­×u lX_Âi²ôKœºú <ßõäËz8 è ´EþÝ€5:1, çœ
FœªÝï)‚•:r•å hS*5®ð@ì÷?ª`óí×~ÎpŒŽ } ï= OÂu:ò| Ìý›åjÄ<$dsS,ý8ú¨üÕM8èÐ*V
ü—ìÏT%,ÈÚ »ÉÒ?) c*¼ô’Ù^‚ù -¿Ø<ˆyTþßo¤à‰‚Ö€F˜µYà» V ß¹%ÁÛU ¡ ã fÿý[
S.«Ø §WgŸZ‰¸rK™¨
®ªúÒÊ æ{ý릇?} Þ PK Í íñ¨ ��Ì ��PK � �¯uQI������������ ���arn_vt.shxc`PçbÀ
Ì^030° w÷-øžÊè @ak‡dðC‡ l úç\üãwàÂöG!š· àÐ Œ ˜ �PK y˜®$;���l���PK �
�¯uQI������������
���wfsrequest.txt-ÍÍ Â0 à§1·& /¥ ¤ S½ ª ^Jh·?‡fãfSñí âq æ›™Ù—J °¢œ� ‘¦²ÈUŠ
h R¯1 G¤Õr‡ž tA÷³¥�¼;T·«É Áo ή ÿH*,¹nc ‘}dó›ëö\5§ìqiDrC’ô^æ2 ߣ¥ }7­ xF
¬k` –#Á PK ÉC“6Ž���¥���PK � �¯uQI������������ ���arn_vt.prjm _ ‚0 Å¿ÊسÈþ8ç
¥ÆÜC)nR!=DŽ *¡ŒèÛ7 "È·{9çwï9Jæjfj¸R $ À<µÕÂïÝõÔ�åºÆõí ˜ç­wg€Åè1E&Ë\Ï °˜ò S
¢� ‘„„qB(‹i�ÒÊfy©í¦†²0 #Šàv;%ŔģT”z!} uuîòh÷Gÿ ×ÿ™D <2ÕRÛ 6îà™· óˆQ"
ÃBD~`ÃÓµö}¿ÍNÝåÐö÷f djì„c× Ë¼´Ùdðè ü PK â®ËfÌ���O ��PK �
�¯uQI������������ ���arn_vt.dbfc
à dd``pdøÏ€ 8'æ ä B˜ â š<¯‚£^ žŸžÂ �PK ½™ ~'���@ ��PK � � �¯uQIP< ���
��� �����������������arn_vt.cstPK
� � �¯uQIÍ íñ¨ ��Ì �� �������������?���arn_vt.shpPK � �
�¯uQIy˜®$;���l��� �������������
��arn_vt.shxPK � � �¯uQIÉC“6Ž���¥��� �������������’ ��wfsrequest.txtPK � �
�¯uQIâ®ËfÌ���O �� �������������\ ��arn_vt.prjPK � � �¯uQI½™ ~'���@ ��
�������������`
��arn_vt.dbfPK ���� � �T ��¿ ���� -----------------------------14293747531324
Content-Disposition: form-data; name="permissions"
{"users":{"AnonymousUser":["view_resourcebase","download_resourcebase"]},"groups":{}}
-----------------------------14293747531324 Content-Disposition: form-data;
name="charset" UTF-8 -----------------------------14293747531324--

2016-10-17 11:00 GMT+01:00 Ivo Santos <ivojfs at gmail.com>:

> Hi,
>
> I dont know if it helps but it happens also with rasters. Probably it is
> my fault, but what?
>
> Thank you,
> Ivo
>
> 2016-10-16 13:04 GMT+01:00 Ivo Santos <ivojfs at gmail.com>:
>
>> Hi everyone,
>>
>> I'm having a error when uploading new layers on geonode:null value in
>> column "metadata_uploaded_preserve" violates not-null constraint DETAIL:
>> Failing row contains (40, 41, 32808528-9397-11e6-8c07-0cc47a6a3280, 1,
>> academias_evora_utf8_wgs84, 2016-10-16 06:53:47.799427-05, publication,
>> null, No abstract provided, null, null, null, null, null, eng, null, null,
>> null, null, No information provided, null, null, null, -7.9048369022,
>> -7.9046211568, 38.5703936836, 38.5730466272, EPSG:4326, gmd:MD_Metadata,
>> http://www.isotc211.org/2005/gmd, local, 2016-10-16 06:53:49.017099-05,
>> dataset, null, POLYGON((-180 -90,-180 90,180 90,180 -90,-180 -90)), f,
>> null, , 0, 0, f, t, null, null, 0).
>>
>> The layer becomes available on Geoserver but not on Geonode.
>>
>> My log on this error is attached to the email.
>>
>> And my Geoserver version is: 2.7.4
>>
>> Any ideas?
>>
>> Kind regards,
>> Ivo
>>
>> --
>> Ivo Santos
>>
>
>
>
> --
> Ivo Santos
>-- 
Ivo Santos
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20161017/aaebdc23/attachment-0001.html>


More information about the geonode-users mailing list