[GRASS-SVN] r41324 - grass/trunk/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Mar 7 11:31:01 EST 2010


Author: neteler
Date: 2010-03-07 11:31:01 -0500 (Sun, 07 Mar 2010)
New Revision: 41324

Modified:
  grass/trunk/locale/po/grasslibs_cs.po
  grass/trunk/locale/po/grassmods_cs.po
  grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
Log:
Jan Trochta: cont'ed

Modified: grass/trunk/locale/po/grasslibs_cs.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
+++ grass/trunk/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:31:01 UTC (rev 41324)
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: grasslibs_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-26 19:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -398,7 +398,7 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:112
 msgid "Login file corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "POru¹en soubor pro pøihlá¹ení"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41 ../lib/vector/Vlib/ascii.c:307
@@ -462,11 +462,11 @@
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:220
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:286
 msgid "Missing column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:215 ../lib/db/dbmi_client/select.c:281
 msgid "Missing key column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno klíèového sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:307
 #, c-format
@@ -964,9 +964,9 @@
 msgstr "chybné pravidlo (%s): [%s]"
 
 #: ../lib/raster/color_rules.c:268
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to load color rules <%s>"
-msgstr "Nelze zavøít vektorovou vrstvu <%s>"
+msgstr "Nelze naèíst pravidla barev <%s>"
 
 #: ../lib/raster/color_write.c:81
 #, fuzzy, c-format
@@ -1381,16 +1381,15 @@
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:161
 msgid "Writing to file loaded to memory not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisování do souboru naèteného do pamìti není podporováno"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load file to memory, file not open"
-msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor"
+msgstr "nelze naèíst soubor do pamìti, sobor není otevøen"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:219
 msgid "Vector memory mode not supported, using 'AUTO'"
-msgstr ""
+msgstr "Vemód vektorové pamìti není podporován, pou¾iji 'AUTO'"
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:277
 msgid "Unable read topology for nodes"
@@ -2274,9 +2273,8 @@
 msgstr "Podmínka selhala"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:360
-#, fuzzy
 msgid "Line is not looped"
-msgstr "Matice nejsou povoleny"
+msgstr "Linie není ukonèena smyèkou"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:442
 #, c-format
@@ -3169,12 +3167,12 @@
 #: ../lib/gis/spawn.c:385
 #, c-format
 msgid "CreateProcess() failed: error = %d"
-msgstr ""
+msgstr "CreateProcess() selhal: chyba = %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:416
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "G_spawn: unable to redirect descriptor %d"
-msgstr "G_spawn: nelze duplikovat popisovaè %d na %d"
+msgstr "G_spawn: nelze pøesmìrovat popisovaè %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:424 ../lib/gis/spawn.c:609
 #, c-format
@@ -3233,6 +3231,8 @@
 "Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or "
 "untangle multiple installations."
 msgstr ""
+"Neompatibilní verze knihovny pro modul. Je potøeba znovu zkompilovat GRASS "
+"nebo vyøe¹it problém více instalací."
 
 #: ../lib/gis/gisinit.c:65
 #, c-format
@@ -3345,14 +3345,14 @@
 "(%f,%f)"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:60
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to make mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze vytvoøit prvek mapsetu %s (%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:64
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze zpøístupnit prvek mapsetu %s(%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/parser_standard_options.c:90
 msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
@@ -4077,7 +4077,7 @@
 #: ../lib/sites/sites.c:97
 #, c-format
 msgid "Attributes for category %d not found"
-msgstr "atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
+msgstr "Atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:136
 msgid "Category must be integer"
@@ -4093,7 +4093,7 @@
 
 #: ../lib/sites/sites.c:241
 msgid "Memory error in allocating timestamp"
-msgstr "Chyba pamìti pøi alokování èasové znaèky"
+msgstr "Chyba pamìti pøi pødìlování èasové znaèky"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:296 ../lib/sites/sites.c:426
 msgid ""
@@ -4104,9 +4104,8 @@
 "by mìl být aktualizován na vektorovou knihovnu GRASS 6)"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:345
-#, fuzzy
 msgid "Cannot fetch row"
-msgstr "Nelze získat informace o vrstvì"
+msgstr "Nelze naèíst øádek"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:527
 msgid "G_oldsite_new_struct: invalid # dims or fields"
@@ -4252,19 +4251,19 @@
 msgstr "Podskupina <%s>skupiny <%s> okazuja na následující rastrové mapy\n"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze vytvoøit hlavièkový soubor pro [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze otevøít soubor [%s] skupiny [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) skupiny [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze vytvoøit soubor [%s] pro skupinu [%s v %s]"
+msgstr "Nelze vytvoøit soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/target.c:38
 #, c-format
@@ -4298,11 +4297,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:322
 msgid "Need at least 3 keyframes for spline"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro vytvoøení køivky"
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:624
 msgid "Need at least 2 keyframes for interpolation"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro interpolaci"
 
 #: ../lib/ogsf/GVL2.c:248
 #, c-format
@@ -4314,9 +4313,8 @@
 msgstr "nelze pracovat s vektorovou mapou - nelze alokovat pamì»"
 
 #: ../lib/ogsf/gs_bm.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Bitmap mismatch"
-msgstr "bitmapová maska vytvoøena"
+msgstr "Bitmapová neshoda"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:63
 msgid "Unable to allocate stream"
@@ -4456,7 +4454,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_surf.c:1742
 msgid "Cut-plane points mis-match between surfaces. Check resolution(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Neshoda pøi øezání povrchu. Zkontrolujte rozli¹ení"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_label.c:58
 msgid "Max. number of labels reached!"
@@ -4464,7 +4462,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/GK2.c:275 ../lib/ogsf/GK2.c:288
 msgid "Check no. of frames requested and keyframes marked"
-msgstr ""
+msgstr "Zkontrolujte poèet snímkù po¾adovaných a oznaèených klíèových snímkù"
 
 #: ../lib/ogsf/gvl_file.c:104
 msgid "Maximum number of datafiles exceeded"
@@ -4487,11 +4485,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:180
 msgid "Out of matrix stack space"
-msgstr ""
+msgstr "Ji¾ mimo plochu "
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:200
 msgid "Tried to pop an empty stack"
-msgstr ""
+msgstr "POkus naplnit prázdnou frontu"
 
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:150
 #, c-format
@@ -5275,6 +5273,56 @@
 "Cairo: input mask file has incorrect dimensions: expected: %dx%d got: %dx%d"
 msgstr ""
 
+#, fuzzy
+msgid "Raster map <%s> - unable to write row %d"
+msgstr "mapa [%s] - nelze pøeèíst øádek %d"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error writing floating point format file for map <%s>"
+msgstr ""
+"Chyba pøi zapisování souboru s èísly s plovoucí desetinnou èárkou pro mapu %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "OGR layer cannot be opened for update"
+msgstr "Formát OGR nelze aktualizovat"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to write feature, OGR layer not defined"
+msgstr "Nelze zapsat prvek, vektorová mapa není otevøena"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to create a new process!"
+msgstr "Nelze vytvoøit nový proces"
+
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho argumentù"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Region for current mapset %s. Run \"g.region\" to fix the current region."
+msgstr ""
+"region pro aktuální mapset %s\n"
+"spus»te \"g.region\""
+
+#, fuzzy
+msgid "Default region %s"
+msgstr "výchozí region (zájmové území) %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to set region"
+msgstr "Nelze nastavit zaostøení"
+
+#, fuzzy
+msgid "Failed writing raster map"
+msgstr "Potí¾e pøi ètení rastrové mapy"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to write color file of raster map <%s>"
+msgstr "Nelze èíst soubor s barevnou ¹kálou pro rastrovou mapu <%s>"
+
+msgid "Incompatible library version for module"
+msgstr "Nekompatibilní verze knihovny pro modul"
+
 #~ msgid "quantization file [%s] in mapset [%s] %s"
 #~ msgstr "kvantizaèní soubor [%s] v mapsetu [%s] %s"
 
@@ -5304,10 +5352,6 @@
 #~ msgid "Unable to write raster row %i"
 #~ msgstr "Nelze zapsat øádku rastru %i"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Raster map <%s> - unable to write row %d"
-#~ msgstr "mapa [%s] - nelze pøeèíst øádek %d"
-
 #~ msgid "Unable to open raster map <%s@%s>"
 #~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s@%s>"
 
@@ -5325,12 +5369,6 @@
 #~ "Chyba pøi zapisování souboru s èísly s plovoucí desetinnou èárkou pro "
 #~ "mapu %s"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error writing floating point format file for map <%s>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyba pøi zapisování souboru s èísly s plovoucí desetinnou èárkou pro "
-#~ "mapu %s"
-
 #~ msgid "Unable to read header file for raster map <%s@%s>."
 #~ msgstr "Nelze èíst hlavièkový soubor pro rastrovou mapu <%s@%s>"
 
@@ -5349,21 +5387,6 @@
 #~ msgid "Unable to feature %d from vector map <%s>"
 #~ msgstr "Nelze smazat prvek %d z vektorové vrstvy <%s>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "OGR layer cannot be opened for update"
-#~ msgstr "Formát OGR nelze aktualizovat"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to write feature, OGR layer not defined"
-#~ msgstr "Nelze zapsat prvek, vektorová mapa není otevøena"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create a new process!"
-#~ msgstr "Nelze vytvoøit nový proces"
-
-#~ msgid "Too many arguments"
-#~ msgstr "Pøíli¹ mnoho argumentù"
-
 #~ msgid "Unable to open file %s in <%s>"
 #~ msgstr "Nelze otevøít soubor %s v <%s>"
 
@@ -5382,17 +5405,6 @@
 #~ msgid "line %d: <%s>"
 #~ msgstr "øádek %d: <%s>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Region for current mapset %s. Run \"g.region\" to fix the current region."
-#~ msgstr ""
-#~ "region pro aktuální mapset %s\n"
-#~ "spus»te \"g.region\""
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Default region %s"
-#~ msgstr "výchozí region (zájmové území) %s"
-
 #~ msgid "is not set"
 #~ msgstr "není nastaveno"
 
@@ -5403,18 +5415,6 @@
 #~ "je neplatný\n"
 #~ "%s"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to set region"
-#~ msgstr "Nelze nastavit zaostøení"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed writing raster map"
-#~ msgstr "Potí¾e pøi ètení rastrové mapy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to write color file of raster map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze èíst soubor s barevnou ¹kálou pro rastrovou mapu <%s>"
-
 #~ msgid "Vector is not 3D"
 #~ msgstr "Vektorová mapa není 3D"
 
@@ -5448,9 +5448,6 @@
 #~ msgid "can't write range file for [%s in %s]"
 #~ msgstr "nelze vytvoøit soubor s rozsahem hodnot z [%s v %s]"
 
-#~ msgid "Incompatible library version for module"
-#~ msgstr "Nekompatibilní verze knihovny pro modul"
-
 #~ msgid "Can not create a new process!"
 #~ msgstr "nelze vytvoøit nový proces"
 
@@ -5886,3 +5883,278 @@
 
 #~ msgid "Graphics driver [%s] started"
 #~ msgstr "Grafický ovladaè [%s] spu¹tìn"
+
+#~ msgid "test, gpde"
+#~ msgstr "test, gpde"
+
+#~ msgid "Unable to create raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit rastrovou mapu <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to allocate memory\n"
+#~ msgstr "Nelze alokovat pamì»\n"
+
+#~ msgid "Programmer requested unknown open level %d"
+#~ msgstr "Programátor po¾adoval neznámé otevøení na úrovni %d"
+
+#~ msgid "%d errors in category string."
+#~ msgstr "%d chyb v "
+
+#~ msgid "Intersections: %5d"
+#~ msgstr "Prùseèíky:%5d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to build spatial index from topology, vector map is not opened at "
+#~ "topo level 2"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze vytvoøit prostorový index z topologie, vektorová mapa není otevøena "
+#~ "na úrovni 2"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
+#~ msgstr ""
+#~ "Náhodné ètení není podporováno OGR pro tuto vrstvu, nelze vytvoøit podporu"
+
+#~ msgid "OGR feature without ID ignored"
+#~ msgstr "Prvek OGR bez ID je ignorován"
+
+#~ msgid "OGR format cannot be updated"
+#~ msgstr "Formát OGR nelze aktualizovat"
+
+#~ msgid "Unable to open layer <%s>"
+#~ msgstr "Nelze otevøít vrstvu <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to add database link, map is not opened in WRITE mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze pøidat spojení s databází, mapa není otevøena v módu pro ZÁPIS."
+
+#~ msgid "Unable to add database link"
+#~ msgstr "Nelze pøidat spojení s databází."
+
+#~ msgid "Error in rule on row %d in %s"
+#~ msgstr "Chyba v pravidlu na øádku %d v %s"
+
+#~ msgid "Unable to open file %s"
+#~ msgstr "Nelze otevøít soubor %s"
+
+#~ msgid "Unable to open temporary file"
+#~ msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor"
+
+#~ msgid "Cannot open temp file"
+#~ msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor"
+
+#~ msgid "Problem reading raster map"
+#~ msgstr "Potí¾e pøi ètení rastrové mapy"
+
+#~ msgid "Unable to create header file for [%s]"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit hlavièkový soubor pro [%s]"
+
+#~ msgid "Illegal filename. Cannot be '.' or 'NULL'\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Nedovolený název souboru. Soubor se nemù¾e jmenovat '.' nebo 'NIC'\n"
+
+#~ msgid "Illegal filename. Character <%c> not allowed.\n"
+#~ msgstr "Nedovolený název souboru. Znak <%c> není povolen.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Raster map <%s@%s> is in different projection than current region. Found "
+#~ "raster map <%s@%s>, should be <%s>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Rastrová mapa<%s@%s> je v jiné projekci ne¾ souèasnýregion. Nalezena mapa "
+#~ "<%s@%s>, mìla by být <%s>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Raster map <%s@%s> is in different zone (%d) than current region (%d)"
+#~ msgstr "Rastrová mapa <%s@%s> je v jiné zónì (%d) ne¾ souèasný region (%d)"
+
+#~ msgid "Raster map <%s@%s>: bytes per cell (%d) too large"
+#~ msgstr "Rastrová mapa<%s@%s>: pøíli¹ mnoho bytù na buòku (%d)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "map <%s@%s> is a GDAL link but GRASS is compiled without GDAL support"
+#~ msgstr ""
+#~ "map <%s@%s> je souèásti knihovny GDAL, ale va¹e kompilace GRASSu knihovnu "
+#~ "GDAL nepodporuje."
+
+#~ msgid "G__open_raster_new(): no temp files available"
+#~ msgstr "G__open_raster_new(): nejsou k dispozici ¾ádné doèasné soubory"
+
+#~ msgid "G_set_fp_type(): can only be called with FCELL_TYPE or DCELL_TYPE"
+#~ msgstr ""
+#~ "G_set_fp_type(): Mù¾e být zavoláno pouze s typy FCELL_TYPE nebo DCELL_TYPE"
+
+#~ msgid "Unable to find '%s' in '%s'"
+#~ msgstr "Nelze nalézt '%s' v '%s'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
+#~ msgstr ""
+#~ "G_set_quant_rules() mù¾e být zavolán pouze pro rastrové mapy s právy "
+#~ "jenom ke ètení"
+
+#~ msgid "The floating data range for %s@%s is empty"
+#~ msgstr "Rozsah dat s plovoucí desetinnou èárkou pro %s@%s je prázdný"
+
+#~ msgid "The integer data range for %s@%s is empty"
+#~ msgstr "Rozsah celoèíselných dat pro %s@%s je prázdný"
+
+#~ msgid "This location has no description."
+#~ msgstr "Location nemá popisek."
+
+#~ msgid " The raster map %s@%s is empty"
+#~ msgstr " Rastrová mapa %s@%s je prázdná"
+
+#~ msgid "Error reading compressed map <%s@%s>, row %d"
+#~ msgstr "chyba pøi ètení komprimované mapy <%s@%s>, øádek %d"
+
+#~ msgid "Error reading map <%s@%s>, row %d"
+#~ msgstr "chyba pøi ètení mapy <%s@%s>, øádek %d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "G_set_window(): projection/zone differs from that of currently open "
+#~ "raster maps"
+#~ msgstr ""
+#~ "G_set_window(): mapová projekce/zóna se li¹í od aktuálnì otevøených "
+#~ "rastrových souborù"
+
+#~ msgid "%s: map [%s] not open for write - request ignored"
+#~ msgstr "%s: mapa [%s] není pro zápis otevøena - ¾ádost ignorována"
+
+#~ msgid "%s: unopened file descriptor - request ignored"
+#~ msgstr "%s: neotevøený souborový deskriptor - ¾ádost ignorována"
+
+#~ msgid "map [%s] - unable to write row %d"
+#~ msgstr "mapa [%s] - nelze pøeèíst øádek %d"
+
+#~ msgid "unable to find a temporary null file %s"
+#~ msgstr "nemohu nalézt doèasný nullový soubor %s"
+
+#~ msgid "error writing null row %d"
+#~ msgstr "chyba pøi ètení prázdného øádku %d"
+
+#~ msgid "can't write history information for [%s]"
+#~ msgstr "nelze zapsat informace o historii pro [%s]"
+
+#~ msgid "Not enough room in history file to record command line."
+#~ msgstr ""
+#~ "V souboru s historií není dostatek místa, aby pøíkazová øádka mohla být "
+#~ "zaznamenána"
+
+#~ msgid "Not enough room in history file for command line (truncated)."
+#~ msgstr ""
+#~ "V souboru s historií není dostatek místa pro pøíkazovou øádku (zkráceno)"
+
+#~ msgid "unable to determine user's home directory"
+#~ msgstr "nelze urèit domovský adresáø u¾ivatele"
+
+#~ msgid "category support for [%s] in mapset [%s] %s"
+#~ msgstr "podpora kategorií pro [%s] v mapsetu [%s] %s"
+
+#~ msgid "category support for vector map [%s] in mapset [%s] %s"
+#~ msgstr "podpora kategorií pro vektorový soubor [%s] v mapsetu [%s] %s"
+
+#~ msgid "EmbedGivenNulls: wrong data type!"
+#~ msgstr "EmbedGivenNulls: ¹patný datový typ!"
+
+#~ msgid "G_set_null_value: wrong data type!"
+#~ msgstr "G_set_null_value: ¹patný datový typ!"
+
+#~ msgid "Layer number"
+#~ msgstr "Èíslo vrstvy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A single vector map can be connected to multiple database tables. This "
+#~ "number determines which table to use."
+#~ msgstr ""
+#~ "K vektorové mapì mù¾e být pøipojeno i nìkolik databázových tabulek. Tato "
+#~ "hodnota urèuje, která tabulka má být pou¾ita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Description:\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Popis:\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Keywords:\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Klíèová slova:\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "\n"
+#~ "Usage:\n"
+#~ " "
+#~ msgstr ""
+#~ "\n"
+#~ "Pou¾ití:\n"
+#~ " "
+
+#~ msgid " options: %s\n"
+#~ msgstr " volby: %s\n"
+
+#~ msgid "Too many reclass categories for [%s in %s]"
+#~ msgstr "Pøíli¹ mnoho reklasifikovaných kategorií z [%s v %s]"
+
+#~ msgid "Illegal reclass format in header file for [%s in %s]"
+#~ msgstr "Neplatný formát reklasifikace v hlavièkovém souboru z [%s v %s]"
+
+#~ msgid "Unable to create dependency file in [%s in %s]"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit soubor závislostí v [%s v %s]"
+
+#~ msgid "Cannot write quant rules: map %s is integer"
+#~ msgstr "Nelze zapsat kvantizaèní pravidla: mapa %s je celoèíselná"
+
+#~ msgid "Invalid timestamp specified for %s map %s in mapset %s"
+#~ msgstr "Neplatná èasová znaèka specifikovaná pro %s mapu %s v mapsetu %s"
+
+#~ msgid "Invalid timestamp file for %s map %s in mapset %s"
+#~ msgstr "Neplatný soubor s èasovou znaèkou pro %s mapu %s v mapsetu %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "region for current mapset %s\n"
+#~ "run \"g.region\""
+#~ msgstr ""
+#~ "region pro aktuální mapset %s\n"
+#~ "spus»te \"g.region\""
+
+#~ msgid "default region %s"
+#~ msgstr "výchozí region (zájmové území) %s"
+
+#~ msgid "color support for [%s] in mapset [%s] %s"
+#~ msgstr "podpora barev pro [%s] v mapsetu [%s] %s"
+
+#~ msgid "G_malloc: unable to allocate %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_malloc: Nelze pøidìlit %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid "G_calloc: unable to allocate %lu * %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_calloc: Nelze pøidìlit %lu * %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid "G_realloc: unable to allocate %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_realloc: Nelze alokovat %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "taking too long to find points for interpolation--please change the "
+#~ "region to area where your points are. Continuing calculations..."
+#~ msgstr ""
+#~ "hledání bodù pro interpolaci trvá pøíli¹ dlouho -- prosím, zmìòte region "
+#~ "na území, které je tìmito body pokryto. Pokraèuji ve výpoètu..."
+
+#~ msgid "Reading lines from vector map ... "
+#~ msgstr "Naèítání linií z vektorové mapy ..."
+
+#~ msgid "Reading nodes from vector map ... "
+#~ msgstr "Naèítání uzlù z vektorové mapy ... "
+
+#~ msgid "strip exists with insufficient data"
+#~ msgstr "pás existuje s nedostaèujícími daty"
+
+#~ msgid "there are points outside specified 2D/3D region--ignored %d points"
+#~ msgstr "nìkteré body le¾í mimo specifikovaný region -- %d bodù ignorováno"
+
+#~ msgid "ignoring %d points -- too dense"
+#~ msgstr "ignoruji %d bodù -- pøíli¹ husté pole"
+
+#~ msgid "some points outside of region -- will ignore..."
+#~ msgstr "nìkteré body mimo region -- budou ignorovány..."

Modified: grass/trunk/locale/po/grassmods_cs.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
+++ grass/trunk/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:31:01 UTC (rev 41324)
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: grassmods_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-26 19:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-09 12:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:38+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -255,18 +255,17 @@
 msgstr "Vypi¹ v¹echny databázové ovladaèe."
 
 #: ../db/db.select/main.c:93
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Test %s."
-msgstr "Typ: %s"
+msgstr "Test %s."
 
 #: ../db/db.select/main.c:93 ../imagery/i.rectify/report.c:16
 msgid "failed"
 msgstr "Selhalo"
 
 #: ../db/db.select/main.c:93
-#, fuzzy
 msgid "succeeded"
-msgstr "...uspìl."
+msgstr "úspìch"
 
 #: ../db/db.select/main.c:130 ../raster/r.stats/main.c:208
 #: ../vector/v.db.select/main.c:110
@@ -1052,7 +1051,6 @@
 msgstr "souøadnice z hydraulického napøimovaèe vodivosti v [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Sources and sinks in [m^3/s]"
 msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
 
@@ -4348,7 +4346,6 @@
 msgstr "Jméno datového zdroje GDAL, který není soubor"
 
 #: ../raster/r.external/main.c:548
-#, fuzzy
 msgid "Band to select (default: all)"
 msgstr "Kanál, který má být vybrán (výchozí: v¹echny kanály)"
 
@@ -6107,9 +6104,8 @@
 msgstr "Místní (sluneèní) èas (nastaveno pouze pro mód 1) [decimální hodiny]"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:490
-#, fuzzy
 msgid "Read the input files in this number of chunks"
-msgstr "Vyèíst vstupní soubor mezi "
+msgstr "Vyèíst vstupní soubor vtomto poètu kusù"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:497
 msgid "Civil time zone value, if none, the time will be local solar time"
@@ -7303,9 +7299,9 @@
 msgstr "Nelze zapsat soubor eroze/transportu"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
-msgstr "nwalk > maxw!"
+msgstr "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:339
 msgid "Unable to write raster maps"
@@ -8391,6 +8387,8 @@
 "%.2f]! Needs to be at least identical or the current region resolution lower "
 "than the input map resolution"
 msgstr ""
+"Rozli¹ení aktuálního regionu [%.2fx%.2f] je ni¾¹í ne¾ má vstupní mapa "
+"[%.2fx %.2f]!Je potøeba mít nejménì stejné rozli¹ení jako má vstupní mapa"
 
 #: ../raster/r.topidx/file_io.c:32
 msgid "Reading elevation map..."
@@ -10268,9 +10266,8 @@
 msgstr "Prosím, zadejte pøijatelné èíslo sloupce."
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:307
-#, fuzzy
 msgid "Invalid zrange"
-msgstr "Chybný smìr východu"
+msgstr "Neplatné zrange"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:394
 msgid "Unable to calculate percentile without the pth option specified!"
@@ -10301,7 +10298,6 @@
 msgstr "na rozsah z nebude bìhem hledání brán zøetel"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:524
-#, fuzzy
 msgid "Reading data ..."
 msgstr "Ètu data... "
 
@@ -12402,7 +12398,7 @@
 
 #: ../raster/r.watershed/ram/do_astar.c:157
 msgid "heapsize too large"
-msgstr ""
+msgstr "P5íli¹ velké heapsize"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/valid.c:24
 msgid "accum file missing in valid_basins()"
@@ -13990,7 +13986,7 @@
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:91
 msgid "When finished type \"end\"."
-msgstr ""
+msgstr "Pøi dokonèení napsat \"end\""
 
 #: ../raster/r.recode/main.c:49
 msgid "Recodes categorical raster maps."
@@ -14165,9 +14161,8 @@
 msgstr "Y-èást hydraulièkého napøimovaèe napìtí v [m/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:90
-#, fuzzy
 msgid "Water sources and sinks in [m^3/s]"
-msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
+msgstr "Vodní zdroje a jezera v [m^3/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:97
 msgid "Specific yield in [1/m]"
@@ -15494,9 +15489,9 @@
 msgstr "Pøevádím prvky..."
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s failed"
-msgstr "Selhalo"
+msgstr "%s selhalo"
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:139
 #, c-format
@@ -15573,22 +15568,19 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:309
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:327
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:357
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to read from aux table"
-msgstr "Nelze èíst íºdaje z databáze"
+msgstr "Nelze èíst údaje z aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:238
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:314
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to update aux table"
-msgstr "Nelze aktualizovat íºdaje v databázi"
+msgstr "Nelze aktualizovat údaje v aux tabulce"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:251
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:263
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:384
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to write to aux table"
-msgstr "Nelze zapsat íºdaje do databáze"
+msgstr "Nelze zapsat údaje do aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:80
 msgid "edges"
@@ -15603,7 +15595,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:79
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:97
 msgid "Estimate point density and distance"
-msgstr ""
+msgstr "Odhad hustoty bodù a vzdálenosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:88
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:83
@@ -15613,6 +15605,8 @@
 "Estimate point density and distance for the input vector points within the "
 "current region extends and quit"
 msgstr ""
+"Odhadne hustotu bodù a vzdálenosti pro vstupní vektorovou bodovou vrstvu "
+"uvnitø aktuálního regionu a ukonèí se"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:100
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:107
@@ -15679,24 +15673,22 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:174
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:175
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Old auxiliar table could not be dropped"
 msgstr "Nemohla být odstranìna pomocná tabulka"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:229
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:192
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:187
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input vector map <%s> is not 3D!"
-msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:239
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:202
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:197
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:250
-#, fuzzy
 msgid "No points in current region!"
-msgstr "Pou¾ít pouze body v souèasném regionu"
+msgstr "Nejsou ¾ádné body v aktuálním regionu!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:262
 #, c-format
@@ -15714,7 +15706,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:422
 #, c-format
 msgid "adjusted EW splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené V-Z køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:301
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:281
@@ -15722,21 +15714,20 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:423
 #, c-format
 msgid "adjusted NS splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené S-J køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:356
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:336
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:333
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:251
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:487
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "subregion %d of %d"
-msgstr "Prùchod %d z %d:"
+msgstr "podregion %d z %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bilinear interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bilineární interpolace"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bilineární interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:419
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:405
@@ -15745,9 +15736,8 @@
 msgstr "Bilineární interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bicubic interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bikubickou interpolaci"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bikubickou interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:436
 msgid "Bicubic interpolation"
@@ -15762,7 +15752,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:424
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:688
 msgid "No data within this subregion. Consider changing the spline step."
-msgstr ""
+msgstr "Subregion neosahuje ¾ádná data. zva¾e zmìnu kroku køivosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:470
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:440
@@ -15795,9 +15785,9 @@
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:109 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:126
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:141 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:154
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:169 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:182
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access table <%s>"
-msgstr "Nelze vytvoøit tabulku <%s>"
+msgstr "Nelzepøistoupit k tabulce <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:96
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:130
@@ -15880,7 +15870,6 @@
 msgstr "npoints = %d, nterrain = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:374
-#, fuzzy
 msgid "Mean calculation"
 msgstr "Výpoèet støední hodnoty"
 
@@ -15920,14 +15909,13 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> nemohla být otevøena na úrovní topologie"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:244
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "It was impossible to create <%s> table."
-msgstr "Nelze vytvoøit <%s>."
+msgstr "Nebylo mo¾né vytvoøit tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:406
-#, fuzzy
 msgid "Outlier detection"
-msgstr "Barva zvýraznìní"
+msgstr "Zji¹tìní bodù mimo region"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:83
 msgid ""
@@ -15938,9 +15926,8 @@
 "vnitøkù budov"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Input vector (v.lidar.edgedetection output"
-msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy observace (výstup v.lidar.growing)"
+msgstr "Vstupní vektor (výstup z v.lidar. edgedetection"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:98
 msgid "Name of the first pulse vector map"
@@ -15955,9 +15942,9 @@
 msgstr "Práh pro dvojitý impuls v rostoucím regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:181
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open table <%s>"
-msgstr "Nelze kopírovat tabullku <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:206
 msgid "Setting regions and boxes"
@@ -15974,14 +15961,12 @@
 msgstr "Sloupce = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:293
-#, fuzzy
 msgid "read points in input vector"
-msgstr "Naèítání vstupní vektorovou mapu"
+msgstr "naèítání bodù ve vstupní vektorové vrstvì "
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:442
-#, fuzzy
 msgid "Region Growing"
-msgstr "Vykresluji"
+msgstr "Zvìt¹ení regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/ConvexHull.c:269
 msgid "...now exiting to system..."
@@ -16078,11 +16063,12 @@
 msgstr "Bikubická nebo bilineární interpolace s Tykhonovou regularizací"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:93
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Find the best Tykhonov regularizing parameter using a \"leave-one-out\" "
 "cross validation method"
-msgstr "Nalézt nejlep¹í parametry pomocí metody køí¾ové validace."
+msgstr ""
+"Nalézt nejlep¹í parametrytykhonova upravujícího parametru pomocí metody "
+"køí¾ové validace."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:103 ../vector/v.surf.idw/main.c:119
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:169
@@ -16095,24 +16081,20 @@
 msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy øídkého bodového pole"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the east-west direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v východním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve v-z smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the north-south direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v severním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve s-j severním smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:143
-#, fuzzy
 msgid "Spline interpolation algorithm"
-msgstr "Algoritmus generalizace"
+msgstr "Algoritmus Spline interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:152
-#, fuzzy
 msgid "Tykhonov regularization parameter (affects smoothing)"
-msgstr "Váha Tychonovy regularizace"
+msgstr "Tykhonovùv upravující parametr (ovlivòuje vyhlazení)"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:164
 #, fuzzy
@@ -16124,9 +16106,8 @@
 msgstr "Vektorový a souèasnì rastrový výstup není mo¾ný, vyberte jeden z nich"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:180
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector or cross-validation output"
-msgstr "Bez rastrového nebo vektorového výstupu"
+msgstr "®ádný výstup rastr nebo vektor nebo výstup z køí¾ové validace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:234
 #, fuzzy
@@ -16145,7 +16126,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:269
 #, c-format
 msgid "Cross validation finished for sie = %f and sin = %f"
-msgstr ""
+msgstr "Køí¾ová validace skonèila pro sie = %f a pro sin = %f"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:277
 #, c-format
@@ -16197,9 +16178,8 @@
 msgstr "Interpolation: (%d,%d): Pro bod (cat = %d) ¾ádný záznam nenalezen"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:694
-#, fuzzy
 msgid "Writing output..."
-msgstr "Zapisuji výstupní mapu..."
+msgstr "Zapisuji výstupní vrstvu..."
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:97 ../vector/v.net.iso/main.c:73
 #: ../vector/v.net.path/main.c:41 ../vector/v.net/main.c:46
@@ -16880,6 +16860,7 @@
 "Could not close attribute table. The DBMI driver did not accept all "
 "attributes"
 msgstr ""
+"Nelze uzavøít atributovou tabulku. Ovladaè DBMI nepøijal v¹echny atributy"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/points.c:83
 msgid "Scanning input for column types..."
@@ -17896,7 +17877,7 @@
 #: ../vector/v.generalize/main.c:464
 #, c-format
 msgid "%d boundaries were deleted, input areas are not preserved"
-msgstr ""
+msgstr "%d hranic bylo vymazáno, vstupní plochy nejsou zachovány"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:487
 #, c-format
@@ -17905,17 +17886,17 @@
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:494
 msgid "New centroids were calculated, attribute attachment may be changed"
-msgstr ""
+msgstr "Nové centroidy byly vypoèteny, atributová pøíloha ml¾e být zmìnìna"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:514
 msgid ""
 "Areas may have disappeared and/or area attribute attachment may have changed"
-msgstr ""
+msgstr "Plochy mohou zmizet a/nebo se mohou zmìnit jejich atributy"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:515
 #, c-format
 msgid "Try v.clean tool=prune thresh=%f"
-msgstr ""
+msgstr "Zkuste v.clean tool=prune tresh=%f"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:519
 #, fuzzy, c-format
@@ -18587,7 +18568,7 @@
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:193 ../vector/v.in.ogr/geom.c:206
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:234 ../vector/v.in.ogr/geom.c:280
 msgid "Skipping empty geometry feature"
-msgstr ""
+msgstr "Pøeskakuji prvky bez geometrie"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:250
 #, c-format
@@ -18926,7 +18907,6 @@
 msgstr "Nelze vytvoøit tabulku: %s"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Indices for quadrat counts of sites lists."
 msgstr "Indexy pro kvadratické poèty pro seznam bodù"
 
@@ -18950,9 +18930,8 @@
 msgstr "Vypi¹ výsledek ve stylu pro shell skript"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Finding quadrats..."
-msgstr "Hledám zkusné plochy ... "
+msgstr "Hledám kvadráty..."
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:107
 #, fuzzy
@@ -19109,9 +19088,9 @@
 msgstr "Nemohl jsem otevøít soubor se souøadnicemi : <%s>"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:293
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to tokenize column string: [%s]"
-msgstr "Nelze oznaèit øetìzec ve sloupci: %s"
+msgstr "Nelze zacyklit øetìzec ve sloupci: [%s]"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:320
 #, c-format
@@ -20250,9 +20229,8 @@
 msgstr "Neschopen vytvoøit tabulku: %s"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Servisní sí»"
+msgstr "Provádí správu sí»ì"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:118
 #, c-format
@@ -21510,9 +21488,8 @@
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:222 ../vector/v.surf.rst/main.c:228
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:235 ../vector/v.surf.rst/main.c:242
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Outputs"
-msgstr "Výstup:"
+msgstr "Výstupy"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:182
 #, fuzzy
@@ -21956,9 +21933,8 @@
 msgstr "Typ vzorkování"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Scale sampled raster values"
-msgstr "Statistika pou¾itá pro rastrové hodnoty"
+msgstr "Mìøítko vzorových rastrových hodnot"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:184
 msgid "Vector Z value for unknown height"
@@ -22962,14 +22938,12 @@
 msgstr "Výstup triangulace jako graf (linie), ne plochy"
 
 #: ../vector/v.delaunay/main.c:146
-#, fuzzy
 msgid "no points to triangulate"
-msgstr "Poèet bodù, které mají být rozmístìny"
+msgstr "®ádné body pro triangulaci"
 
 #: ../vector/v.delaunay/main.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Delaunay triangulation..."
-msgstr "Pøedbì¾né kalkulace povrchu..."
+msgstr "Delaunay triangulace...."
 
 #: ../vector/v.delaunay/main.c:161
 #, fuzzy
@@ -22992,7 +22966,6 @@
 msgstr "V¹echny pøiøazené hrany byly pou¾ity."
 
 #: ../vector/v.delaunay/in_out.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Writing edges..."
 msgstr "Zapisuji body ..."
 
@@ -23217,7 +23190,7 @@
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:145
 msgid "Number must be smaller than unique cat count in layer"
-msgstr ""
+msgstr "Poèet musí být me¹í ne¾ souèet kategorií ve vrstvì"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:154
 msgid "Enter -1 to keep original categories or the desired NEW category value"
@@ -23257,9 +23230,9 @@
 msgstr "Ignoruji textový vstup: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:280
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable select records from table <%s>"
-msgstr "Nelze vybrat data z LRS tabulky: %s"
+msgstr "Nelze vybrat data z tabulky <%s>"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:281
 #, c-format
@@ -23284,6 +23257,8 @@
 "Random category count must be smaller than feature count. There are only %d "
 "features of type(s): %s"
 msgstr ""
+"Souèet náhodných kategorií musí být men¹í ne¾ poèet prvkù. Je pouze %d prvkù "
+"typu: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:329
 #, c-format
@@ -23291,11 +23266,12 @@
 "Random category count is larger or equal to uniq \"%s\" feature category "
 "count %d"
 msgstr ""
+"Souèet náhodných kategoií musí být stejný nebo vìt¹í ne¾ unikátní \"%s\" "
+"souèet kategorí prvkù %d"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:366
-#, fuzzy
 msgid "Extracting features..."
-msgstr "Extrahuji plochy..."
+msgstr "Rozbaluji prvky..."
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:481
 msgid "Removing duplicate centroids..."
@@ -23397,16 +23373,15 @@
 msgstr "Nelze èíst barvy pro barevný prou¾ek"
 
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:48
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your cats/ file is invalid. A cats/ file with categories and labels is "
 "required for 'colortable' when using categorical legends; see the r.category "
 "help page. Colortable creation has been skipped."
 msgstr ""
 "Vá¹ soubor cats/ není platný. Soubor cats/ s kategoriemi a ¹títky je "
-"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì rastrových souborù CELL. K "
-"výstupnímu souboru ve formátu PostScript tak nebude pøiøazena ¾ádná tabulka "
-"berev."
+"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì pou¾ití nespojité legendy; "
+"zkontrolujte manuálovou stránku pro r.category. vytváøení barevkné abulky "
+"bylo vynecháno."
 
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:63 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:93
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:98
@@ -23686,9 +23661,8 @@
 msgstr "Jméno vstupní rastrové mapy (obraz fft, imaginární èást)"
 
 #: ../imagery/i.ifft/main.c:119
-#, fuzzy
 msgid "The real and imaginary original windows did not match"
-msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasily."
+msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasí."
 
 #: ../imagery/i.ifft/main.c:141 ../imagery/i.cluster/main.c:276
 #: ../imagery/i.gensigset/read_data.c:22
@@ -25040,11 +25014,11 @@
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:313
 #, c-format
 msgid "Subsignature %d only contains %f pixels"
-msgstr "Podpøíznak %d obsahuje pouze %f pixelù"
+msgstr "subsignatura %d obsahuje pouze %f pixelù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:548
 msgid "Unreliable clustering. Try a smaller initial number of clusters"
-msgstr ""
+msgstr "Nespolehlivé shlukování. Pou¾ijte men¹í poèáteèní poèet shlukù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:557
 #, c-format
@@ -25338,24 +25312,20 @@
 msgstr "Program pro analýzu hlavních komponent (pca) snímkù."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Name of two or more input raster maps"
-msgstr "Název vstupní rastrové mapy"
+msgstr "Název dvou nebo více vstupních rsatrových vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Base name for output raster maps"
-msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+msgstr "Základ jména výstupních rastrovách vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:77
-#, fuzzy
 msgid "A numerical suffix will be added for each component map"
-msgstr "Poèet úrovní, které budou pou¾ity pro ka¾dou souèást"
+msgstr "Èíselná pøípona bude pøidána pro ka¾dou komponentu mapy "
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Rescaling range for output maps (for no rescaling use 0,0)"
-msgstr "Vytváøím nový rozsah výstupu (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
+msgstr "pøevzorkovávám rozsah výstupní mapy (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:96
 msgid "Sorry, at least 2 input bands must be provided"
@@ -25375,9 +25345,9 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro okolí øádku"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:246
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Computing means for band %d..."
-msgstr "Poèítám prùmìr pro skupinu %d...."
+msgstr "Poèítám prùmìr pro vrstvu %d...."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:294
 #, fuzzy, c-format
@@ -25393,18 +25363,18 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro øádek rastru"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:380
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transforming <%s>..."
-msgstr "Pøevádím prvky..."
+msgstr "Pøevádím prvky <%s>..."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:395
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rescaling <%s> to range %d,%d..."
-msgstr "Upravuji data <%s> do rozmezí %d,%d..."
+msgstr "Pøevzorkovávám <%s> do rozmezí %d,%d..."
 
 #: ../imagery/i.pca/support.c:44
 msgid "Eigen values, (vectors), and [percent importance]:"
-msgstr ""
+msgstr "Eigen hodonty, (vektory) a [procenta dùle¾itosti]:"
 
 #: ../imagery/i.emissivity/main.c:44
 msgid "emissivity"
@@ -25877,9 +25847,8 @@
 msgstr "Jméno rastrové mapy obsahující výsledky klasifikace"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Name for raster map holding reject threshold results"
-msgstr "Rastrová mapa s výsledkem zamítnutí"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující prahové výsledky"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/invert.c:28
 #, c-format
@@ -30126,6 +30095,1335 @@
 "Mù¾ete zmìnit historii pøíkazy:\n"
 "history -S; history -L %s/.history; setenv histfile=%s/.history"
 
+#, fuzzy
+msgid "Print bounds and exit (shell style)"
+msgstr "Vypi¹ výsledek ve stylu pro shell skript"
+
+msgid "Band to select"
+msgstr "Výbìr vrstvy"
+
+#, fuzzy
+msgid "Estimate spline step value"
+msgstr "Statistika pou¾itá pro rastrové hodnoty"
+
+msgid "It was impossible to create <Auxiliar_outlier_table>."
+msgstr "Bylo mo¾no vytvoøit <Auxiliar_outlier_table>."
+
+#, fuzzy
+msgid "<%s> table created in database."
+msgstr "<%s> vytvoøeno v databázi."
+
+msgid "M.Q. solution"
+msgstr "Øe¹ení M.Q."
+
+msgid "3-d data in dxf file. Polyline_flag: %d"
+msgstr "3-d data v souboru dxf. Polyline_flag: %d"
+
+msgid "Import SRTM HGT files into GRASS"
+msgstr "Importuje SRTM HGT soubory do GRASSu"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Calculate the groundwater distance velocity vector field \n"
+"and write the x, y, and z components to maps named name_[xyz].\n"
+"Name is basename for the new raster3d maps"
+msgstr ""
+"Vypoèítat prùtokovou rychlost vektorového pole a zapi¹ x,y a z èásti do map "
+"pojmenovaných jmeno_[xyz]. Jméno mapy je základ pro r3d rastrovou mapu."
+
+#, fuzzy
+msgid "report"
+msgstr "Rozsáhlá zpráva"
+
+msgid "mi(les),f(eet),me(ters),k(ilometers),a(cres),h(ectares),p(ercent)"
+msgstr ""
+"mi(míle),f(stopy),me(metry),k(kilometery),a(akry),h(hektary),p(procenta)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to get cell header for <%s>"
+msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open cellfile for <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít soubor <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error reading <%s>"
+msgstr "Chyba pøi ètení rastrové mapy <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "%s: Error reading from raster map <%s>"
+msgstr "Chyba pøi ètení rastrové mapy <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "r.li.worker (pid %i) exited with abnormal status: %i"
+msgstr "r.li.worker (pid %i) byl ukonèen s abnormálním statusem %i"
+
+#, fuzzy
+msgid "r.li.worker (pid %i) terminated successfully"
+msgstr "r.li.worker (pid %i) ukonèen"
+
+#, fuzzy
+msgid "unable to open map <%s> in <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "unable to read map <%s> in <%s>"
+msgstr "Nelze èíst region <%s> v <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open base map <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open cover map <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open output map <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít výstupní soubor <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read header for <%s>"
+msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error reading row %d (error = %d)"
+msgstr "Nelze naèíst øádek %d (chyba = %d)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot set region to output region"
+msgstr "Nelze nastavit region zpìt na poèáteèní rozli¹ení!!!"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot set region to back to the initial region"
+msgstr "Nelze nastavit region zpìt na poèáteèní rozli¹ení!!!"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read row %d"
+msgstr "Nelze èíst øádek %i\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read region <%s>"
+msgstr "Nelze nastavit region <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "unable to open new LS factor map layer."
+msgstr "Nelze otevøít novou mapu L (faktoru délky svahu)"
+
+#, fuzzy
+msgid "unable to open new S factor map layer."
+msgstr "nemohu otevøít novou mapu S (faktor sklonu svahu)"
+
+#, fuzzy
+msgid "unable to open accumulation map layer"
+msgstr "nemohu otevøít novou mapu akumulace "
+
+#, fuzzy
+msgid "SECTION 4: Extracting Streams."
+msgstr "Extrahuji plochy..."
+
+#, fuzzy
+msgid "Error reading row <%d>"
+msgstr "Chyba pøi zápisu øádky %d."
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of input raster map containing starting points"
+msgstr "Název existující rastrové mapy obsahující frikèní hodnoty"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open input map <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít vstupní soubor <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Error reading row %d"
+msgstr "Chyba pøi zápisu øádky %d."
+
+msgid "<Auxiliar_edge_table> created in database."
+msgstr "<pomocná_tabulka> vytvoøena v databázi."
+
+#, fuzzy
+msgid "Pass %d:"
+msgstr "Prùchod %d..."
+
+msgid "Creating auxiliar table for archiving overlapping zones"
+msgstr "Vytvoøení pomocné tabulky pro archivaci pøekrývajících se zón"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open table <%s_edge_Interpolation>"
+msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
+
+msgid ""
+"It was not possible to drop <%s> table. Nothing will be done. Try to drop it "
+"manually."
+msgstr ""
+"Nelze vyjmout tabulku <%s>. Nic se nestalo. Zkuste vyjmout tabulku ruènì."
+
+msgid "Cross Validation was success!"
+msgstr "Køí¾ová validace byla íºspì¹ná!"
+
+msgid ""
+"Interpolation: The region resolution is too high: %d cells. Consider to "
+"change it."
+msgstr ""
+"Interpolace: Rozli¹ení regionu je pøíli¹ vysoké: %d bunìk. Prosím, zmìòte "
+"jej."
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read raster map row %ld"
+msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu, øádek %d"
+
+#, fuzzy
+msgid "Failed writing raster map row %ld"
+msgstr "Selhalo zapisování øádku %d rastrové mapy"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read from <%s> row %d"
+msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read file header of raster map <%s>"
+msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to write to raster map<%s>"
+msgstr "Nelze zapsat rastrové mapy"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open training map <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to open training map <%s in %s>"
+msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot open cell file [%s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s pravidly <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot read file header of [%s])"
+msgstr "Nelze èíst hlavièku souboru <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Could not open <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít mapu %s"
+
+msgid "Could not read from <%s>"
+msgstr "Nelze èíst z <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot write to output raster file"
+msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read header of raster map <%s> "
+msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to read raster map <%s> row %d >"
+msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
+
+msgid "Error reading row of data"
+msgstr "Chyba pøi ètení øádku"
+
+msgid "Error reading intensity data"
+msgstr "Chyba pøi ètení mapy intenzity"
+
+msgid "Error reading saturation data"
+msgstr "Chyba pøi ètení mapy nasycení (saturation)"
+
+msgid "Error writing PROJ_INFO"
+msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_INFO"
+
+msgid "Error writing PROJ_UNITS"
+msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_UNITS"
+
+msgid "Unable to compile regular expression %s"
+msgstr "Nelze sestavit regulérní výraz %s"
+
+msgid "Raster map <%s@%s>: %s"
+msgstr "rastrová mapa <%s@%s>: %s"
+
+msgid "Unable to open raster map <%s> in <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
+
+msgid "display, setup"
+msgstr "zobrazení, nastavení"
+
+msgid "display, raster"
+msgstr "zobrazení, rastr"
+
+msgid "display, networking"
+msgstr "zobrazení, sítì"
+
+msgid "Size of grid to be drawn"
+msgstr "Velikost møí¾ky pro vykreslení"
+
+msgid "display, vector"
+msgstr "zobrazení, vekrotové mapa"
+
+#, fuzzy
+msgid "qcname"
+msgstr "jméno"
+
+#, fuzzy
+msgid "Name of QC"
+msgstr "Jméno mapsetu"
+
+#, fuzzy
+msgid "250m band number is out of allowed range [1,2]"
+msgstr "Poèet hran mimo rozsah"
+
+#, fuzzy
+msgid "Cannot read file header of [%s]"
+msgstr "Nelze èíst hlavièku souboru <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid "general, region"
+msgstr "obecné, projekce"
+
+msgid "general, transformation, GCP"
+msgstr "obecné transformace, GCP"
+
+msgid "general, settings"
+msgstr "obecné, nastavení"
+
+msgid "general, gui"
+msgstr "obecné, grafické prostøedí"
+
+msgid "general, projection"
+msgstr "obecné, projekce"
+
+msgid ""
+"Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
+"file into a vector map."
+msgstr ""
+"Stáhne Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS nebo ze souboru a ulo¾í je "
+"do vektorové mapy."
+
+msgid "vector, import, GPS"
+msgstr "vektor, import, GPS"
+
+msgid "Import waypoints"
+msgstr "Importovat body"
+
+msgid "Import routes"
+msgstr "Importovat cesty"
+
+msgid "Import track"
+msgstr "Importovat tracky"
+
+msgid "Force vertices of track or route data as points"
+msgstr "Pøevézt lomové body tracku nebo cesty na body"
+
+msgid "Do not attempt projection transform from WGS84"
+msgstr "Neprovádìt pøevod projekce z WGS84"
+
+msgid "Device or file used to import data"
+msgstr "Zaøízení nebo soubor urèený k importu"
+
+msgid "Format of GPS input data (use gpsbabel supported formats)"
+msgstr "Formát vstupní dat z GPSky (pou¾ij formáty podporované gpsbabel)"
+
+msgid ""
+"Projection of input data (PROJ.4 style), if not set Lat/Lon WGS84 is assumed"
+msgstr ""
+"Projekce vstupních dat (pou¾ijte volby PROJ.4), pokud není nastaveno, "
+"pøedpokládáse, ¾e tato projekce je Lat/Long WGS84"
+
+msgid "raster, imagery, colors"
+msgstr "rastr, dpz, barvy"
+
+msgid "vector, centroid, area"
+msgstr "vektor, centroid, plocha"
+
+msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
+msgstr "Konfiguraèní editor pro r.li.'index'"
+
+msgid "vector, import, gazetteer"
+msgstr "vektor, import gazetteer"
+
+msgid "vector, export, GPS"
+msgstr "vektor, export, GPS"
+
+msgid "raster, imagery, import"
+msgstr "rastr, obrazová data, import"
+
+msgid "raster, statistics, aggregation"
+msgstr "rastr, statistika, agregace"
+
+msgid "imagery, fusion, Brovey"
+msgstr "obrazová data, fùze, Browey"
+
+msgid "raster, imagery"
+msgstr "rastr, obrazová data"
+
+msgid "vector, area, dissolve"
+msgstr "vektor, plocha, spojení"
+
+msgid "raster, mask"
+msgstr "rastr, maska"
+
+msgid "vector, color table"
+msgstr "vektor, barevná tabulka"
+
+msgid "raster, elevation, interpolation"
+msgstr "rastr, elevace, interpolace"
+
+msgid "Additional options for wget"
+msgstr "Dal¹í volby pro wget"
+
+msgid "Additional options for curl"
+msgstr "Dal¹í volby pro curl"
+
+msgid "vector, report, statistics"
+msgstr "vektor, zpráva, statistika"
+
+msgid ""
+"Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
+"vector map."
+msgstr ""
+"Ulo¾ Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS Garmin jako vektorovou mapu."
+
+msgid "Download Waypoints from GPS"
+msgstr "Stáhni Waypoints z GPSky"
+
+msgid "Download Routes from GPS"
+msgstr "Stáhni Routes z GPSky"
+
+msgid "Download Track from GPS"
+msgstr "Stáhni Tracky z GPSky"
+
+msgid "Force import of track or route data as points"
+msgstr "Importuj tracky a routy jako body"
+
+msgid "Use gardump instead of gpstrans as the download program"
+msgstr "Pou¾ít gardump místo gpstrans jako stahovací program"
+
+msgid "Import track in 3D (gardump only)"
+msgstr "Importovat stopu ve 3D ( pouze gardump)"
+
+msgid "Port Garmin receiver is connected to"
+msgstr "Port, na kterém je Garmina pøipojena"
+
+msgid "sites, vector, import"
+msgstr "body, vektor, import"
+
+msgid "raster, imagery, statistics"
+msgstr "rastr, dpz, statistika"
+
+msgid "vector, raster, statistics"
+msgstr "vektor, rastr, statistika"
+
+msgid "general, manual, help"
+msgstr "obecné, návod, pomoc"
+
+msgid "raster, imagery, mosaicking"
+msgstr "rastr, dpz, mozaikování"
+
+msgid "miscellaneous, projection"
+msgstr "rùzné, projekce"
+
+msgid "visualization, raster, vector, raster3d"
+msgstr "vizualizace rastr, vektor, 3D rastr"
+
+msgid "raster, vector, visualization"
+msgstr "rastrová mapa, vektorová mapa, zobrazení"
+
+msgid "Script kill option"
+msgstr "Volba skriptu kill"
+
+msgid "Start in Demo mode"
+msgstr "Spustit v módu Demo"
+
+msgid "Output more comments (default=quiet)"
+msgstr "Více komentáøù na výstup (výchozí=potichu)"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, soil, erosion, USLE"
+msgstr "rastr, objem, pøevod"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, rainfall, erosion, USLE"
+msgstr "rastr, tok erodovaných èástic, eroze, usazování"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, random, surface"
+msgstr "Rastrový soubor pro povrch"
+
+#, fuzzy
+msgid "raster, random, cell"
+msgstr "rastr, pøevzorkování"
+
+msgid "Spline type of interpolation"
+msgstr "Spline typ interpolace"
+
+msgid "It was impossible to open table"
+msgstr "Nebylo mo¾né otevøít tabulku"
+
+msgid " Middle: toggle flash color\n"
+msgstr " Prostøední: zmìnit barvu\n"
+
+msgid "Enable flashing (slower)"
+msgstr "Umo¾ni probliknutí (pomalej¹í)"
+
+msgid ""
+"Draws text in the graphics monitor's active display frame using TrueType "
+"fonts."
+msgstr ""
+"Vykreslí text v aktivním rámci grafického monitoru s vyu¾itím písma TrueType"
+
+msgid "Screen position (percentage, [0,0] is bottom left)"
+msgstr "Souøadnice v procentech rámce ([0,0] je vlevo dole)"
+
+msgid "Path to TrueType font (including file name)"
+msgstr "Cesta k TrueType fontùm (vèetnì jména souboru)"
+
+msgid "Height of letters (in percent of available frame height)"
+msgstr "Vý¹ka písmen (v procentech dostupné vý¹ky rámce)"
+
+msgid "Either text or -c should be given"
+msgstr "Mìl by být zadán buï text nebo -c"
+
+msgid "Choose only one coordinate system for placement"
+msgstr "Vyberte pro umístìní pouze jeden souøadnicový systém"
+
+msgid "No font selected"
+msgstr "Nebylo vybráno ¾ádné písmo"
+
+msgid "Invalid font: %s"
+msgstr "Chybné písmo: %s"
+
+msgid "No current window"
+msgstr "®ádné aktuální okno"
+
+msgid "Current window not available"
+msgstr "Aktuální okno není dostupné"
+
+msgid "Unable to create text conversion context"
+msgstr "Nelze vytvoøit textovou konverzi kontextu"
+
+msgid "Unable to write the temporary file"
+msgstr "Nelze zapisovat do doèasného souboru"
+
+msgid "No predefined font"
+msgstr "®ádné pøeddefinované písmo"
+
+msgid "%s: Unable to read font"
+msgstr "%s: Nelze èíst písmo"
+
+msgid "%s: Unable to read FreeType definition file; use the default"
+msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType; pou¾iji výchozí"
+
+msgid "%s: No FreeType definition file"
+msgstr "%s: Žádný definièní soubor FreeType"
+
+msgid "%s: Unable to read FreeType definition file"
+msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType"
+
+msgid "Display number of colors"
+msgstr "Zobraz poèet barev"
+
+msgid "Setting map window"
+msgstr "Nastavuji mapové okno"
+
+msgid "Getting screen window"
+msgstr "Získání obrazového okna"
+
+msgid "Error in calculating conversions"
+msgstr "Chyba pøi pøepoèítávání"
+
+msgid "Font name or pathname of TTF file"
+msgstr "Jméno nebo cesta k TTF souboru."
+
+msgid "Setting release of FreeType"
+msgstr "Nastavuji verzi FreeType"
+
+msgid "No current graphics window"
+msgstr "®ádný vybraný monitor"
+
+msgid "Current graphics window not available"
+msgstr "Aktuální monitor není dostupný"
+
+msgid "No raster or vector map displayed"
+msgstr "Název rastrové nebo vektorové mapy, která bude zobrazena"
+
+msgid "Current window not settable"
+msgstr "Aktuální okno nelze nastavit"
+
+msgid "No raster map exists in the current window"
+msgstr "V aktuálním oknì neexistuje ¾ádná rastrová mapa"
+
+msgid "Don't add to list of rasters and commands in monitor"
+msgstr "Nepøidávat do seznamu rastrù a pøíkazù v monitoru"
+
+msgid "Cannot use current window"
+msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
+
+msgid "Error reading raster map"
+msgstr "chyba pøi ètení rastrové mapy"
+
+msgid "one moment ..."
+msgstr "momentíèek ..."
+
+msgid "Interactive profile plotting utility with optional output."
+msgstr "Nástroj pro interaktivní vytváøení profilù s volitelným výstupem."
+
+msgid "Optional display raster"
+msgstr "Volitelný rastr, který bude zobrazen"
+
+msgid "Output profile data to file(s) with prefix 'name'"
+msgstr "Výstupní data profilu ulo¾it do souboru(ù) s prefixem 'jméno'"
+
+msgid "Display raster [%s] not found. Using profile raster."
+msgstr "Rastr ke zobrazení [%s] nenalezen. Pou¾iji rastr profilu."
+
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"Use mouse to choose action"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"Pou¾ít my¹ pro vybraní akce"
+
+msgid "Use 'd.frame -e' to remove left over frames"
+msgstr "Pou¾ijte 'd.frame -e' pro smazání zbylých rámcù"
+
+msgid "Error opening cell-file"
+msgstr "Chyba pøi otevírání souboru cell"
+
+msgid "Error reading from cell-file"
+msgstr "Chyba pøi ètení souboru cell"
+
+msgid "Mysterious window inconsistancy error"
+msgstr "Záhadná chyba nekonzistence okna"
+
+msgid "%s: Couldn't open raster <%s@%s>"
+msgstr "%s: Nelze otevøít rastrový soubor <%s@%s>"
+
+msgid "%s: 'is_null_value()' got NULL pointer!"
+msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala NULLový pointer!"
+
+msgid "%s: 'is_null_value()' got negative column index"
+msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala negativní index sloupeèku"
+
+msgid "%s: 'is_null_value()' Unknown RASTER_MAP_TYPE '%d'"
+msgstr "%s: 'is_null_value()' Neznámý RASTER_MAP_TYPE '%d'"
+
+msgid "Use mouse to size & place legend"
+msgstr "Pou¾ít my¹ pro velikost a umístìní legendy"
+
+msgid "Interactively select route"
+msgstr "Interaktivní výbìr trasy"
+
+msgid "You must select more than one point"
+msgstr "Je potøeba vybrat více ne¾ jeden bod"
+
+msgid "You must select at least four points"
+msgstr "Musíte vybrat nejménì ètyøi body."
+
+msgid "Usage: %s monitor_name"
+msgstr "Pou¾ití: %s jmeno_monitoru"
+
+msgid "%s: -%c unrecognized option"
+msgstr "%s: -%c nerozpoznaná volba"
+
+msgid "Usage: %s [-f] monitor_name"
+msgstr "Pou¾ití: %s [-f] jmeno_monitoru"
+
+msgid "Monitor '%s' terminated"
+msgstr "Monitor '%s' ukonèen"
+
+msgid "Error - Monitor '%s' was not running"
+msgstr "Chyba - Monitor '%s' nebì¾í"
+
+msgid "No such monitor as <%s>"
+msgstr "Monitor <%s> neexistuje"
+
+msgid "Error - Monitor '%s' in use by another user"
+msgstr "Chyba - Monitor '%s' je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
+
+msgid "Error - Locking mechanism failed"
+msgstr "Chyba - selhal zamykací mechanismus"
+
+msgid "Monitor <%s> released"
+msgstr "monitor <%s> byl uvolnìn"
+
+msgid "Monitor <%s> in use by another user"
+msgstr "Monitor <%s> je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
+
+msgid "Failed testing lock mechanism"
+msgstr "Testování uzamykacího mechanismu selhalo"
+
+msgid "Usage: %s [-fv] [name]"
+msgstr "Pou¾ití: %s [-fv] [jmeno]"
+
+msgid "To establish and control use of a graphics display monitor."
+msgstr "Slou¾í k vytvoøení a kontrole grafického monitoru."
+
+msgid "Name of graphics monitor to start"
+msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude spu¹tìn"
+
+msgid "Name of graphics monitor to stop"
+msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vypnut"
+
+msgid "Name of graphics monitor to select"
+msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vybrán"
+
+msgid "Name of graphics monitor to unlock"
+msgstr "Jméno monitoru k odemèení"
+
+msgid "List all monitors"
+msgstr "Seznam v¹ech monitorù"
+
+msgid "List all monitors (with current status)"
+msgstr "Seznam monitorù (s aktuálním stavem)"
+
+msgid "Print name of currently selected monitor"
+msgstr "Vypi¹ jméno aktuálnì vybraného monitoru"
+
+msgid "Release currently selected monitor"
+msgstr "Uvolni souèasný vybraný monitor"
+
+msgid "Do not automatically select when starting"
+msgstr "Nevybírej monitor automaticky pøi startu"
+
+msgid "Problem selecting %s. Will try once more"
+msgstr "Problém pøi výbìru monitoru %s. Zkusím to je¹tì jednou"
+
+msgid "Can't clear current graphics window"
+msgstr "Nelze vyèistit aktuální okno"
+
+msgid "One mouse click only"
+msgstr "Pouze jedno kliknutí my¹í"
+
+msgid "Rendering method for filled polygons"
+msgstr "Vykreslovací metoda pro plné polygony"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"d;use the display library basic functions (features: polylines);c;use the "
+"display library clipping functions (features: clipping);l;use the display "
+"library culling functions (features: culling, polylines)"
+msgstr ""
+"g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
+"funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
+"základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
+"zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití knihovny "
+"zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená èára)"
+
+msgid "Invalid rendering method <%s>"
+msgstr "Neplatná zobrazovací metoda: <%s>"
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Displays the rhumbline joining two user-specified points, in the active "
+"frame on the user's graphics monitor."
+msgstr ""
+"Zobrazí plochy tématické vektorové mapy v aktivním rámci grafického monitoru."
+
+msgid "Use mouse to interactively place text"
+msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní textu"
+
+msgid "Click!\n"
+msgstr "Klik!\n"
+
+msgid " Left:  Place text here\n"
+msgstr " Levé:  Vlo¾it text sem\n"
+
+msgid " Right:  Quit\n"
+msgstr " Pravé :  ukonèit\n"
+
+msgid "Just redraw given maps using default colors"
+msgstr "Pouze pøekresli zobrazené mapy s výchozími barvami."
+
+msgid "ERROR: can not get \"list\" items"
+msgstr "CHYBA: nelze získat polo¾ky \"list\""
+
+msgid "-j flag forced"
+msgstr "volba -j byla nastavena nucenì"
+
+msgid "No map is displayed in GRASS monitor"
+msgstr "Nebyla zobrazena ¾ádná mapa v monitoru GRASSu"
+
+msgid "Don't add to list of commands in monitor"
+msgstr "Nepøidávat do seznamu v monitoru pøíkazy"
+
+msgid ""
+"Generates and displays simple graphics on map layers drawn in the active "
+"graphics monitor display frame."
+msgstr ""
+"Vytvoøí a zobrazí jednoduché grafické prvky na mapì vykreslené v aktivním "
+"grafickém monitoru."
+
+msgid ""
+"Unix file containg graphing instructions, if not given reads from standard "
+"input"
+msgstr ""
+"Soubor (Unix) obsahující grafické instrukce, pokud není zadáno, ète se "
+"standardní vstup"
+
+msgid ""
+"Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet "
+"(separated by colons)"
+msgstr ""
+"Barva kresby, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B (oddìleno "
+"dvojteèkou)"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Mouse Buttons:"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tlaèítka my¹i:"
+
+msgid "Left:  Select From\n"
+msgstr " Levé:  Vybrat z\n"
+
+msgid "Middle: Select To\n"
+msgstr "Prostøední tlaèítko: Vybrat do\n"
+
+msgid ""
+"Right: Quit\n"
+"\n"
+msgstr ""
+" Pravé tlaèítko: ukonèit\n"
+"\n"
+
+#, fuzzy
+msgid "Short user prompt message"
+msgstr "Vytiskni také zprávu o autorských právech"
+
+msgid "Click here to CONTINUE\n"
+msgstr "ZDE kliknìte pro pokraèování\n"
+
+msgid "Monitor: XGetWMName failed"
+msgstr "Monitor: XgetWMName selhalo"
+
+msgid "Monitor: XGetWMName: bad result"
+msgstr "Monitor: XGetWMName: ¹patný výsledek"
+
+msgid "Monitor: interactive command in redraw"
+msgstr "Monitor: interaktivní pøíkaz v pøekreslení"
+
+msgid "found %d visuals of type TrueColor"
+msgstr "nalezeno %d zobrazení typu TrueColor"
+
+msgid "searching for highest bit depth"
+msgstr "hledám nejvìt¹í bitovou hloubku"
+
+msgid "selected %d bit depth"
+msgstr "vybrána hloubka %d bitù"
+
+msgid "using default visual which is %s"
+msgstr "pou¾ívám výchozí zobrazení, co¾ je %s"
+
+msgid "Error choosing frame [%s]\n"
+msgstr "Chyba pøi výbìru rámce [%s]\n"
+
+msgid ""
+"\n"
+"Buttons:\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Tlaèítka:\n"
+
+msgid "Left:  Select frame\n"
+msgstr " Levé:  Vybrat rámec\n"
+
+msgid "Middle: Keep original frame\n"
+msgstr "Prostøední: Ponechat pùvodní rám\n"
+
+msgid "Right: Accept frame\n"
+msgstr "Pravé: Potvrï rámec\n"
+
+msgid "Manages display frames on the user's graphics monitor."
+msgstr "Správa rámcù v grafickém monitoru"
+
+msgid "Create a new frame"
+msgstr "Vytvoøit nový rámec"
+
+msgid "Select a frame"
+msgstr "Vybrat rámec"
+
+msgid "Print name of current frame"
+msgstr "Vypsat aktuální rámec"
+
+msgid "Print names of all frames"
+msgstr "Vytisknout jména v¹ech rámcù"
+
+msgid "List map names displayed in GRASS monitor"
+msgstr "Vypi¹ jména map zobrazených v grafickém monitoru"
+
+msgid "Debugging output"
+msgstr "Roz¹íøený výstup"
+
+msgid "Frame to be created/selected"
+msgstr "Rámec, který má být vytvoøen/vybrán"
+
+msgid "bottom,top,left,right"
+msgstr "spodní,svrchní,levý,pravý"
+
+msgid "Where to place the frame, values in percent (implies -c)"
+msgstr "Kam umístit rám, hodnoty v procentech (potøebuje volbu -c)"
+
+msgid "No raster map exists in current window"
+msgstr "V aktuálním oknì není ¾ádná rastrová mapa"
+
+msgid ""
+"Creates and displays a menu within the active frame on the graphics monitor."
+msgstr "Vytvoøit a zobrazit menu v aktivní rámci grafického monitoru."
+
+msgid "Sets the color of the menu background"
+msgstr "Nastaví barvu pozadí menu"
+
+msgid "Sets the color of the menu text"
+msgstr "Nastavit barvu textu v menu"
+
+msgid "Sets the color dividing lines of text"
+msgstr "Nastaví barvu linií oddìlujících øádky textu"
+
+msgid "Sets the menu text size (in percent)"
+msgstr "Nastaví velikost písma v menu (procenta)"
+
+msgid "Menu must contain a title and at least one option"
+msgstr "Menu musí obsahovat titulek a nejménì jednu volbu"
+
+msgid "No current frame"
+msgstr "®ádný aktuální rámec"
+
+msgid "Current frame not available"
+msgstr "Aktuální rámec není dostupný"
+
+msgid "value [%.0f,%.0f] out of range [0-100]"
+msgstr "hodnota [%.0f,%.0f] je mimo interval [0-100]"
+
+msgid ""
+"g;use the libgis render functions (features: clipping);r;use the raster "
+"graphics library functions (features: polylines);d;use the display library "
+"basic functions (features: polylines);c;use the display library clipping "
+"functions (features: clipping);l;use the display library culling functions "
+"(features: culling, polylines)"
+msgstr ""
+"g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
+"funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
+"základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
+"zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití knihovny "
+"zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená èára)"
+
+msgid ""
+"Don't add to list of vectors and commands in monitor (it won't be drawn if "
+"the monitor is refreshed)"
+msgstr ""
+"Nepøidávej do seznamu vektorù a pøíkazù v monitoru (nebude vykresleno, pokud "
+"monitoru bude pøekreslen)"
+
+msgid "Creates a list of commands for recreating screen graphics."
+msgstr "Vytvoøí seznam pøíkazù pro obnovení obsahu monitoru."
+
+msgid "Name of frame(s) to save"
+msgstr "Název rámu(ù) urèeného k ulo¾ení"
+
+msgid ""
+"List of object numbers to remove which are displayed after \"#\". -1 for the "
+"last object."
+msgstr ""
+"Seznam èísel objektù k vyjmutí, které jsou zobrazeny po \"#\" -1 pro "
+"poslední objekt."
+
+msgid ""
+"List of object numbers to move (\"from\" to \"to\"). remove= option will be "
+"done first, if any."
+msgstr ""
+"Seznam èísel objektù, které budou pøejmenovány (\"from\" na \"to\"). Nejprve "
+"bude provedena volba remove=."
+
+msgid "Save current frame"
+msgstr "Ulo¾ souèasný rám"
+
+msgid "Save all the frames"
+msgstr "Ulo¾ v¹echny rámy"
+
+msgid "Only map objects without extra header and tailer"
+msgstr "Pouze mapové objekty bez extra hlavièky a patièky"
+
+msgid "No monitor selected"
+msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný monitor"
+
+msgid "Unknown item type in pad: %s"
+msgstr "Neznámý prvek v podlo¾ce: %s"
+
+msgid "Setting graphics window"
+msgstr "Nastavuji mapové okno"
+
+msgid "Can't set current graphics window"
+msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
+
+msgid "Getting graphics window coordinates"
+msgstr "Pou¾ívám souøadnice monitoru"
+
+msgid "Use mouse to interactively place scale"
+msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní mìøítka"
+
+msgid ""
+"Format error: <%s>\n"
+"Line: %d\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Chyba formátu: <%s>\n"
+"Linie: %d\n"
+"%s"
+
+msgid "<%s> is an illegal region name"
+msgstr "<%s> je neplatný název regionu"
+
+msgid ""
+"\n"
+"\n"
+"WARNING! A projection file already exists for this location\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"\n"
+"VAROVÁNÍ! V této location ji¾ existuje soubor s projekcí\n"
+
+msgid "Would you still like to overwrite the current projection information "
+msgstr "Stále si pøejete pøepsat aktuální informace o projekci"
+
+msgid "The projection information will not be updated."
+msgstr "Informace o projekci nebudou aktualizovány."
+
+msgid "Enable interactive prompting (for command-line use only)"
+msgstr "Povolit interaktivní vyzívání (pouze s pou¾itím pøíkazového øádku)"
+
+msgid "Erasing monitors..."
+msgstr "Ma¾u monitory ... "
+
+msgid ""
+"tcltk;Tcl/Tk based GUI - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Old Tcl/Tk based GUI - "
+"Display Manager (d.m);wxpython;wxPython based next generation GUI"
+msgstr ""
+"tcltk;Tcl/Tk grafické prostøedí - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Strar¹í Tcl/"
+"Tk grafické prostøedí - Display Manager (d.m);wxpython; Grafické prostøedí "
+"budoucí generace zalo¾ené na WxPyton"
+
+msgid "Removing %s <%s>"
+msgstr "Odstraòuji %s <%s>"
+
+msgid "couldn't be removed"
+msgstr "nemohu odstranit"
+
+msgid "%s: couldn't be removed"
+msgstr "%s nelze odstranit"
+
+msgid "%s: missing"
+msgstr "%s: chybí"
+
+msgid "%s: removed"
+msgstr "%s odstranìn"
+
+msgid "<%s> nothing removed"
+msgstr "<%s> není odstranìno"
+
+msgid ""
+"Divides active display into two frames & displays maps/executes commands in "
+"each frame."
+msgstr ""
+"Rozdìlí aktivní monitor na dva rámy a v ka¾dém rámu zobrazí mapu a pøíkaz "
+"pro její vytvoøení."
+
+msgid "Enter raster map to display in 1st frame"
+msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v první rámu"
+
+msgid "Enter command to execute in 1st frame"
+msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v první rámu"
+
+msgid "Enter raster map to display in 2nd frame"
+msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v druhém rámu"
+
+msgid "Enter command to execute in 2nd frame"
+msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v druhém rámu"
+
+msgid "How to split display"
+msgstr "Jak rozdìlit monitor"
+
+msgid "Saves the contents of the active display monitor to a graphics file."
+msgstr "Ulo¾í obsah aktuálního monitoru jako soubor s obrázkem."
+
+msgid "display, export"
+msgstr "zobrazení, export"
+
+msgid "Name for output file (do NOT add extension)"
+msgstr "Jméno obrázku (NEpøidávejte koncovku)"
+
+msgid "Dimensions of output file versus current window size"
+msgstr "Rozmìry výstupu versus souèasná velikost okna"
+
+msgid "(same=1, double size=2, quadruple size=4)"
+msgstr "(stejná velikost=1, dvojitá=2, ètyønásobná=4)"
+
+msgid "Width and height of output image (overrides resolution setting)"
+msgstr "©íøka a vý¹ka výstupního obrazu (pøepí¹e nastavení rozli¹ení)"
+
+msgid "Compression for PNG files"
+msgstr "Komprese pro soubory PNG"
+
+msgid "(0=none, 1=fastest, 9=most; lossless, only time vs. filesize)"
+msgstr "(0=nic, 1=nejrychleji, 9=bezeztrát; pouze èas vs velikost souboru)"
+
+msgid "File size/quality for JPEG files"
+msgstr "Velikost/kvalita souboru JPEG"
+
+msgid "(10=smallest/worst, 100=largest/best)"
+msgstr "(10=nejmen¹í/nejhor¹í, 100=nejvìt¹í/nejlep¹í)"
+
+msgid "Paper size for PostScript output"
+msgstr "Velikost papíru pro výstup v PostScript."
+
+msgid "PostScript level (only limits functionality!)"
+msgstr "Úroveò Postscriptu ( pouze omezuje funkènost!)"
+
+msgid "GeoTIFF"
+msgstr "GeoTIFF"
+
+msgid "GeoTIFF metadata key(s) and value(s) to add"
+msgstr "GeoTIFF klíèe metadat a hodnoty pro pøidání"
+
+msgid ""
+"In the form of \"META-TAG=VALUE\", separate multiple entries with a comma."
+msgstr "Ve formuláøi \"META-TAG=VALUE\", odìlujte násobný vstup teèkou."
+
+msgid "Set background color to black (white default)"
+msgstr "Nastav barvu pozadí na èernou (bílá je výchozí)"
+
+msgid "Set transparent background"
+msgstr "Nastavit prùhledné pozadí"
+
+msgid "Use the Cario driver to render images"
+msgstr "Pou¾ít ovladaè Cairo pro vykreslení obrazù"
+
+msgid "Set paper orientation to landscape (for PostScript output)"
+msgstr "Nastavit papír na orientaci krajina (pro výstup Postscript)"
+
+msgid "Do not crop away margins"
+msgstr "NEoøezávat okraje"
+
+msgid "Slide show of GRASS raster/vector maps."
+msgstr "Slide show rastrù/vektorù."
+
+msgid "display, slideshow"
+msgstr "zobrazení, prezentace"
+
+msgid "Show vector maps rather than raster maps"
+msgstr "Zobrazit vektory, místo rastrù"
+
+msgid "Map prefix. Specify character(s) to view selected maps only"
+msgstr "Pøedpona mapy. Zadejte písmeno(na) pro zobrazení pouze vybraných map"
+
+msgid "Map number show across the monitor"
+msgstr "Poèet map zobrazených na monitoru"
+
+msgid "Map number show down the monitor"
+msgstr "Poèet map zobrazených pod monitorem"
+
+msgid "Mapsets to use. Specify multiple mapsets comma separated"
+msgstr "Mapset který bude pou¾it. Více mapsetù lze oddìlit èárkou"
+
+msgid "Number of seconds to pause between slides"
+msgstr "Poèet vteøin pro pøestávku mezi slidy."
+
+msgid "Calculates new grid3D volume from r3.mapcalc expression."
+msgstr "Tvorba nové grid3d volume mapy na základì výrazu pro r3.mapcalc."
+
+msgid "A (grid3D file)"
+msgstr "A (soubor grid3D)"
+
+msgid "B (grid3D file)"
+msgstr "B (soubor grid3D)"
+
+msgid "C (grid3D file)"
+msgstr "C (soubor grid3D)"
+
+msgid "D (grid3D file)"
+msgstr "D (soubor grid3D)"
+
+msgid "E (grid3D file)"
+msgstr "E (soubor grid3D)"
+
+msgid "F (grid3D file)"
+msgstr "F (soubor grid3D)"
+
+msgid "Formula (e.g. A-B or A*C+B)"
+msgstr "Vzorec (napø. A-B nebo A*C+B)"
+
+msgid "Name for output grid3D volume"
+msgstr "Název výstupního souboru grid3D objem"
+
+msgid "Expert mode (enter a set of r3.mapcalc expressions)"
+msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r3.mapcalc)"
+
+msgid "Do not overwrite existing map"
+msgstr "Nepøepisuj existující mapu"
+
+msgid "Display manager for GRASS"
+msgstr "GIS manager pro GRASS"
+
+msgid "Name of .dmrc settings file"
+msgstr "Jméno souboru s nastavením .dmrc"
+
+msgid "extended statistics (quartiles and percentile)"
+msgstr "roz¹íøená statistika (kvartily a percentily)"
+
+msgid "Percentile to calculate (requires -e flag)"
+msgstr "Percentil, který se má spoèítat (vy¾aduje pøepínaè -e)"
+
+msgid "Resizes active display monitor"
+msgstr "Mìní velikost aktivního monitoru"
+
+msgid "New width for window"
+msgstr "Nová ¹íøka okna"
+
+msgid "New height for window"
+msgstr "Nová vý¹ka okna"
+
+msgid ""
+"The database must be in form printed by v.db.connect -g, i.e. with "
+"substituted variables"
+msgstr ""
+"Databáze musí být ve formì vyti¹tìné v.db.connect -g, napø. s vymìnìnými "
+"hodnotami"
+
+msgid "Use image list and not group"
+msgstr "Pou¾ij seznam snímkù a ne skupinu"
+
+msgid "Select multiple points"
+msgstr "Vyber více bodù"
+
+msgid "Selects/starts specified monitor at specified size"
+msgstr "Vybere/nastartuje zadaný monitor o zadané velikosti"
+
+msgid "Width in pixels of new display monitor"
+msgstr "©íøka nového monitoru v pixelech "
+
+msgid "Height in pixels of new display monitor"
+msgstr "Vý¹ka nového monitoru v pixelech"
+
+msgid "Calculate new raster map from a r.mapcalc expression."
+msgstr "Poèítá novou mapu z výrazu pro r.mapcalc."
+
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+msgid "B"
+msgstr "B"
+
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+msgid "F"
+msgstr "F"
+
+msgid "Expert mode (enter a set of r.mapcalc expressions)"
+msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r.mapcalc)"
+
+msgid "Exports GRASS raster into GDAL supported formats."
+msgstr ""
+"Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
+
+msgid ""
+"Creation option to the output format driver. Multiple options may be listed"
+msgstr "Volby pro ovladaè výstupního formátu. Volby je mo¾no kombinovat."
+
+msgid "Metadata key passed on the output dataset if possible"
+msgstr "Pokud je to mo¾né, pøedat na výstup klíè metadat"
+
+msgid "run non-interactively"
+msgstr "spustit neinteraktivnì"
+
+msgid "Export display monitor to a GpsDrive compatible backdrop image"
+msgstr "Exportuj monitor do souboru kompatibilním s GpsDrive"
+
+msgid "display, export, GPS"
+msgstr "zobrazení, export, GPS"
+
+msgid "name for new map image (lives in ~/.gpsdrive/maps/)"
+msgstr "jméno nového obrázku (bude ulo¾en do ~/.gpsdrive/maps)"
+
+msgid "Make JPEG instead of PNG image"
+msgstr "Vytvoø JPEG místo PNG"
+
+msgid "Run non-interactively"
+msgstr "Spustit neinteraktivnì"
+
+msgid "GIS manager for GRASS"
+msgstr "GIS manager pro GRASS"
+
+msgid "Name of GIS manager settings file (.grc)"
+msgstr "Jméno souboru s nastavením pro GIS manager (.grc)"
+
+msgid "1st map for mosaic (top of image stack)."
+msgstr "První mapa pro mozaiku (v seznamu mozaiky zcela nahoøe)"
+
+msgid "3rd map for mosaic."
+msgstr "tøetí mapa mozaiky"
+
+msgid "4th map for mosaic."
+msgstr "ètvrtá mapa mozaiky"
+
+msgid "Name of raster map to print in legend"
+msgstr "Název rastrové mapy která bude zobrazena v legendì"
+
+msgid "Position of vertical map-legend separator (in percent)"
+msgstr "Umístìní vertikálního oddìlovaèe mapové legendy (v procentech)"
+
+msgid "Saves active display monitor to PNG file in home directory"
+msgstr "Ulo¾í aktuální obsah monitoru do souboru PNG v domovském adresáøi"
+
+msgid "Name of PNG file"
+msgstr "Jméno souboru PNG"
+
+msgid "Resolution of output file (single=1, double=2, quad=4)"
+msgstr "Rozli¹ení výstupního souboru (1x, 2x, 4x)"
+
+msgid "Moves displayed maps to another monitor"
+msgstr "Pøesune aktuálnì zobrazené mapy do jiného monitoru"
+
+msgid "clear target monitor before moving"
+msgstr "Vyèisti cílový monitor pøed pøesunem"
+
+msgid "stay with source monitor"
+msgstr "zùstaò ve zdrojovém monitoru"
+
+msgid "kill source monitor after moving"
+msgstr "zab zdrojový monitor po pøesunu"
+
+msgid "Target monitor"
+msgstr "Cílový monitor"
+
+msgid "Source monitor"
+msgstr "Zdrojový monitor"
+
+msgid "Split the display into subframes."
+msgstr "Rozdìlit diplej do rámù"
+
+msgid "Number of subframes"
+msgstr "Poèet rámù"
+
+msgid "Redraws the current display frame in the GRASS monitor"
+msgstr "Pøekreslí aktuálnì zobrazené mapy v monitoru"
+
+msgid "Redraw all frames"
+msgstr "Pøekreslit v¹echny rámy"
+
+msgid "Do not preserve individual regions when redrawing all frames"
+msgstr "Nedor¾ovat individuální regiony pokud pøekraslují v¹echny rámy"
+
+msgid "Verbose mode (print projection parameters and filenames to stderr)"
+msgstr ""
+"Vypovídej se, chlapèe (vytiskni parametry projekce a jména souborù na "
+"standardní chybu)"
+
 #~ msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
 #~ msgstr "Pøevede 3D rastrové mapy (G3D) do formátu VTK-Ascii"
 
@@ -30138,10 +31436,6 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Pøevede GRASS rastr do formátu PPM v rozli¹ení daném aktuálním regionem."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Print bounds and exit (shell style)"
-#~ msgstr "Vypi¹ výsledek ve stylu pro shell skript"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Exports a GRASS raster map to a 8/24bit TIFF image file at the pixel "
 #~ "resolution of the currently defined region."
@@ -30149,36 +31443,14 @@
 #~ "Exportuje GRASS rastr do formátu TIFF 8/24bit v rozli¹ení daném aktuálním "
 #~ "regionem."
 
-#~ msgid "Band to select"
-#~ msgstr "Výbìr vrstvy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Estimate spline step value"
-#~ msgstr "Statistika pou¾itá pro rastrové hodnoty"
-
-#~ msgid "It was impossible to create <Auxiliar_outlier_table>."
-#~ msgstr "Bylo mo¾no vytvoøit <Auxiliar_outlier_table>."
-
 #~ msgid "If set to 0, z coordinates are used. (3D vector only)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Pokud nastaveno na 0, jsou pou¾ity souøadnice z (pouze u 3D vektorù)"
+#~ "Èíslo vrstvy. Pokud nastaveno na 0, jsou pou¾ity souøadnice z (pouze u 3D "
+#~ "vektorù)"
 
 #~ msgid "Attribute table column with values to interpolate (if layer>0)"
 #~ msgstr "Tabulka atributù s hodnotami pro interpolaci (pokud layer>0)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "<%s> table created in database."
-#~ msgstr "<%s> vytvoøeno v databázi."
-
-#~ msgid "M.Q. solution"
-#~ msgstr "Øe¹ení M.Q."
-
-#~ msgid "3-d data in dxf file. Polyline_flag: %d"
-#~ msgstr "3-d data v souboru dxf. Polyline_flag: %d"
-
-#~ msgid "Import SRTM HGT files into GRASS"
-#~ msgstr "Importuje SRTM HGT soubory do GRASSu"
-
 #~ msgid ""
 #~ "\n"
 #~ "Enter database password for connection\n"
@@ -30215,17 +31487,7 @@
 #~ msgid "Unable to close elevation map"
 #~ msgstr "nelze zavøít mapu elevace"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid ""
-#~ "Calculate the groundwater distance velocity vector field \n"
-#~ "and write the x, y, and z components to maps named name_[xyz].\n"
-#~ "Name is basename for the new raster3d maps"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vypoèítat prùtokovou rychlost vektorového pole a zapi¹ x,y a z èásti do "
-#~ "map pojmenovaných jmeno_[xyz]. Jméno mapy je základ pro r3d rastrovou "
-#~ "mapu."
-
-#~ msgid ""
 #~ "Use a sparse linear equation system, only available with iterative solvers"
 #~ msgstr ""
 #~ "Pou¾ít lineární systém rovnic pro øídké matice, dostupný pouze pro "
@@ -30252,18 +31514,6 @@
 #~ msgid "Unable to write raster row"
 #~ msgstr "Nelze ènyní zapsat rastrovou mapu."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "report"
-#~ msgstr "Rozsáhlá zpráva"
-
-#~ msgid "mi(les),f(eet),me(ters),k(ilometers),a(cres),h(ectares),p(ercent)"
-#~ msgstr ""
-#~ "mi(míle),f(stopy),me(metry),k(kilometery),a(akry),h(hektary),p(procenta)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to get cell header for <%s>"
-#~ msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
-
 #~ msgid "Unable to write quant file"
 #~ msgstr "Nelze zapisovat do souboru quant"
 
@@ -30279,10 +31529,6 @@
 #~ msgid "Cannot open raster map <%s>"
 #~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open cellfile for <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít soubor <%s>"
-
 #~ msgid "Cannot create category file of <%s>"
 #~ msgstr "Nelze vytvoøit soubor s kategoriemi <%s>"
 
@@ -30304,10 +31550,6 @@
 #~ msgid "Unable to read header of raster map <%s>"
 #~ msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s>"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error reading <%s>"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení rastrové mapy <%s>"
-
 #~ msgid "Reading row %d"
 #~ msgstr "Naèítám øádek %d"
 
@@ -30414,24 +31656,12 @@
 #~ msgid "Cannot read row"
 #~ msgstr "Nelze naèíst øádek"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s: Error reading from raster map <%s>"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení rastrové mapy <%s>"
-
 #~ msgid "Error in pipe creation"
 #~ msgstr "Chyba pøi vytváøení roury"
 
 #~ msgid "Error opening channel %i"
 #~ msgstr "Chyba pøi otevírání kanálu %i"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "r.li.worker (pid %i) exited with abnormal status: %i"
-#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) byl ukonèen s abnormálním statusem %i"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "r.li.worker (pid %i) terminated successfully"
-#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) ukonèen"
-
 #~ msgid "Cannot close %s file (PIPE)"
 #~ msgstr "Nelze uzavøít %s soubor (ROURA)"
 
@@ -30528,32 +31758,12 @@
 #~ " \t\t\t\tpid = %i \n"
 #~ " "
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "unable to open map <%s> in <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "unable to read map <%s> in <%s>"
-#~ msgstr "Nelze èíst region <%s> v <%s>"
-
 #~ msgid "Unable to get header for %s"
 #~ msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
 
 #~ msgid "Cannot reset current region"
 #~ msgstr "Nelze pøenastavit aktuální region"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open base map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open cover map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open output map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít výstupní soubor <%s>"
-
 #~ msgid "Cannot create category file for <%s>"
 #~ msgstr "Nelze vytvoøit soubor s kategoriemi pro <%s>"
 
@@ -30587,25 +31797,8 @@
 #~ msgid "Error reading 'saturation' map"
 #~ msgstr "Chyba pøi ètení mapy nasycení (saturation))"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read header for <%s>"
-#~ msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error reading row %d (error = %d)"
-#~ msgstr "Nelze naèíst øádek %d (chyba = %d)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot set region to output region"
-#~ msgstr "Nelze nastavit region zpìt na poèáteèní rozli¹ení!!!"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot set region to back to the initial region"
-#~ msgstr "Nelze nastavit region zpìt na poèáteèní rozli¹ení!!!"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Unable to read raster <map %d of %d> row %d"
-#~ msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
+#~ msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <map %d of %d> øádek %d"
 
 #~ msgid "Writing map, row %d"
 #~ msgstr "Zapisuji mapu, øádek %d"
@@ -30628,10 +31821,6 @@
 #~ msgid "Error writing null row [%d]."
 #~ msgstr "Chyba pøi zápisu nulové øádky [%d]."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read row %d"
-#~ msgstr "Nelze èíst øádek %i\n"
-
 #~ msgid "Swapping header data"
 #~ msgstr "Odkládám hlavièková data"
 
@@ -30647,10 +31836,6 @@
 #~ msgid "Failed writing raster map row %d"
 #~ msgstr "Selhalo zapisování øádku %d rastrové mapy"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read region <%s>"
-#~ msgstr "Nelze nastavit region <%s>"
-
 #~ msgid "Invalid region: %s"
 #~ msgstr "chybný region: %s"
 
@@ -30684,31 +31869,15 @@
 #~ msgid "unable to open new aspect map layer."
 #~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu expozice"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "unable to open new LS factor map layer."
-#~ msgstr "Nelze otevøít novou mapu L (faktoru délky svahu)"
-
 #~ msgid "unable to open new slope length map layer."
 #~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu LS (faktor délky a sklonu svahu)"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "unable to open new S factor map layer."
-#~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu S (faktor sklonu svahu)"
-
 #~ msgid "SECTION 2: A * Search."
 #~ msgstr "ÈÁST 2: A * Hledání."
 
 #~ msgid "unable to open accum file in valid_basins()"
 #~ msgstr "Nejsem schopen otevøít soubor s akumulací v valid_basins()"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "unable to open accumulation map layer"
-#~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu akumulace "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SECTION 4: Extracting Streams."
-#~ msgstr "Extrahuji plochy..."
-
 #~ msgid "Can't create raster map <%s>"
 #~ msgstr "Nelze vytvoøit rastrový soubor <%s>"
 
@@ -30724,14 +31893,6 @@
 #~ msgid "Unable to close new basin map layer"
 #~ msgstr "Nelze uzavøít novou mapu povodí"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error reading row <%d>"
-#~ msgstr "Chyba pøi zápisu øádky %d."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of input raster map containing starting points"
-#~ msgstr "Název existující rastrové mapy obsahující frikèní hodnoty"
-
 #~ msgid "Number of the segment to create (segment library)"
 #~ msgstr "Poèet segmentù, které mají být vytvoøeny (segment library)"
 
@@ -30843,14 +32004,6 @@
 #~ msgid "Use a sparse matrix, only available with iterative solvers"
 #~ msgstr "Pou¾ití øídké matice, dostupné pouze pro iteraktivní solver"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open input map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít vstupní soubor <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error reading row %d"
-#~ msgstr "Chyba pøi zápisu øádky %d."
-
 #~ msgid "Error reading input"
 #~ msgstr "Chyba pøi ètení vstupu"
 
@@ -30866,36 +32019,6 @@
 #~ msgid "Vector points to be spatially perturbed"
 #~ msgstr "Vektorové body, které budou prostorovì rozmístìny"
 
-#~ msgid "<Auxiliar_edge_table> created in database."
-#~ msgstr "<pomocná_tabulka> vytvoøena v databázi."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Pass %d:"
-#~ msgstr "Prùchod %d..."
-
-#~ msgid "Creating auxiliar table for archiving overlapping zones"
-#~ msgstr "Vytvoøení pomocné tabulky pro archivaci pøekrývajících se zón"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open table <%s_edge_Interpolation>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It was not possible to drop <%s> table. Nothing will be done. Try to drop "
-#~ "it manually."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nelze vyjmout tabulku <%s>. Nic se nestalo. Zkuste vyjmout tabulku ruènì."
-
-#~ msgid "Cross Validation was success!"
-#~ msgstr "Køí¾ová validace byla íºspì¹ná!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interpolation: The region resolution is too high: %d cells. Consider to "
-#~ "change it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Interpolace: Rozli¹ení regionu je pøíli¹ vysoké: %d bunìk. Prosím, zmìòte "
-#~ "jej."
-
 #~ msgid "Finding nearest lines..."
 #~ msgstr "Hledám nejbli¾¹í linie..."
 
@@ -31067,21 +32190,9 @@
 #~ msgid "Current region cannot be set."
 #~ msgstr "Nelze nastavit aktuální region."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read raster map row %ld"
-#~ msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu, øádek %d"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Failed writing raster map row %ld"
-#~ msgstr "Selhalo zapisování øádku %d rastrové mapy"
-
 #~ msgid "Unable to allocate the input row buffer"
 #~ msgstr "Nelze alokovat pamì» pro øádek rastru"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read from <%s> row %d"
-#~ msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
-
 #~ msgid "Unable to open the cell map MASK."
 #~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou (cell) mapu MASK."
 
@@ -31100,14 +32211,6 @@
 #~ msgid "Unable to open band files."
 #~ msgstr "Nelze otevøít soubory kanálù."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read file header of raster map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to write to raster map<%s>"
-#~ msgstr "Nelze zapsat rastrové mapy"
-
 #~ msgid "Error while reading input raster map."
 #~ msgstr "Chyba pøi ètení vstupní rastrové map."
 
@@ -31117,71 +32220,12 @@
 #~ msgid "Error writing cell map during transform."
 #~ msgstr "Chyba pøi zápisu rastrové (cell) mapy bìhem transformace."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open training map <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open training map <%s in %s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot open cell file [%s]"
-#~ msgstr "Nelze otevøít soubor s pravidly <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot read file header of [%s])"
-#~ msgstr "Nelze èíst hlavièku souboru <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not open <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít mapu %s"
-
-#~ msgid "Could not read from <%s>"
-#~ msgstr "Nelze èíst z <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot write to output raster file"
-#~ msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read header of raster map <%s> "
-#~ msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to read raster map <%s> row %d >"
-#~ msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
-
-#~ msgid "Error reading row of data"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení øádku"
-
-#~ msgid "Error reading intensity data"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení mapy intenzity"
-
-#~ msgid "Error reading saturation data"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení mapy nasycení (saturation)"
-
-#~ msgid "Error writing PROJ_INFO"
-#~ msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_INFO"
-
-#~ msgid "Error writing PROJ_UNITS"
-#~ msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_UNITS"
-
-#~ msgid "Unable to compile regular expression %s"
-#~ msgstr "Nelze sestavit regulérní výraz %s"
-
 #~ msgid "Unable to read region <%s> in <%s>"
 #~ msgstr "Nelze èíst region <%s> v <%s>"
 
 #~ msgid "Unable to read header of raster map <%s@%s>"
 #~ msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s@%s> "
 
-#~ msgid "Raster map <%s@%s>: %s"
-#~ msgstr "rastrová mapa <%s@%s>: %s"
-
-#~ msgid "Unable to open raster map <%s> in <%s>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
-
 #~ msgid "database, attribute table, SQL"
 #~ msgstr "databáze, atributová tabulka, SQL"
 
@@ -31198,21 +32242,6 @@
 #~ "Tuto volbu nepou¾ívejte, pokud schémata nejsou podporována ovladaèem/"
 #~ "databázovým serverem."
 
-#~ msgid "display, setup"
-#~ msgstr "zobrazení, nastavení"
-
-#~ msgid "display, raster"
-#~ msgstr "zobrazení, rastr"
-
-#~ msgid "display, networking"
-#~ msgstr "zobrazení, sítì"
-
-#~ msgid "Size of grid to be drawn"
-#~ msgstr "Velikost møí¾ky pro vykreslení"
-
-#~ msgid "display, vector"
-#~ msgstr "zobrazení, vekrotové mapa"
-
 #~ msgid "imagery, color transformation, RGB, HIS"
 #~ msgstr "obrazová data, barevná transformace, RGB, HIS"
 
@@ -31229,22 +32258,6 @@
 #~ msgid "imagery, classification, MLC"
 #~ msgstr "obrazová data, klasifikace, MLC"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "qcname"
-#~ msgstr "jméno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Name of QC"
-#~ msgstr "Jméno mapsetu"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "250m band number is out of allowed range [1,2]"
-#~ msgstr "Poèet hran mimo rozsah"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Cannot read file header of [%s]"
-#~ msgstr "Nelze èíst hlavièku souboru <%s>"
-
 #~ msgid "imagery, classification, supervised, MLC"
 #~ msgstr "obrazová data, klasifikace, øízená, MLC"
 
@@ -31257,22 +32270,6 @@
 #~ msgid "imagery, FFT"
 #~ msgstr "obrazová data, FFT"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "general, region"
-#~ msgstr "obecné, projekce"
-
-#~ msgid "general, transformation, GCP"
-#~ msgstr "obecné transformace, GCP"
-
-#~ msgid "general, settings"
-#~ msgstr "obecné, nastavení"
-
-#~ msgid "general, gui"
-#~ msgstr "obecné, grafické prostøedí"
-
-#~ msgid "general, projection"
-#~ msgstr "obecné, projekce"
-
 #~ msgid "raster3d, voxel"
 #~ msgstr "rastr3d, voxel"
 
@@ -31288,168 +32285,21 @@
 #~ msgid "postscript, map, printing"
 #~ msgstr "postscript, mapa, tisk"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
-#~ "file into a vector map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stáhne Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS nebo ze souboru a ulo¾í "
-#~ "je do vektorové mapy."
-
-#~ msgid "vector, import, GPS"
-#~ msgstr "vektor, import, GPS"
-
-#~ msgid "Import waypoints"
-#~ msgstr "Importovat body"
-
-#~ msgid "Import routes"
-#~ msgstr "Importovat cesty"
-
-#~ msgid "Import track"
-#~ msgstr "Importovat tracky"
-
-#~ msgid "Force vertices of track or route data as points"
-#~ msgstr "Pøevézt lomové body tracku nebo cesty na body"
-
-#~ msgid "Do not attempt projection transform from WGS84"
-#~ msgstr "Neprovádìt pøevod projekce z WGS84"
-
-#~ msgid "Device or file used to import data"
-#~ msgstr "Zaøízení nebo soubor urèený k importu"
-
-#~ msgid "Format of GPS input data (use gpsbabel supported formats)"
-#~ msgstr "Formát vstupní dat z GPSky (pou¾ij formáty podporované gpsbabel)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Projection of input data (PROJ.4 style), if not set Lat/Lon WGS84 is "
-#~ "assumed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Projekce vstupních dat (pou¾ijte volby PROJ.4), pokud není nastaveno, "
-#~ "pøedpokládáse, ¾e tato projekce je Lat/Long WGS84"
-
-#~ msgid "raster, imagery, colors"
-#~ msgstr "rastr, dpz, barvy"
-
-#~ msgid "vector, centroid, area"
-#~ msgstr "vektor, centroid, plocha"
-
-#~ msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
-#~ msgstr "Konfiguraèní editor pro r.li.'index'"
-
 #~ msgid "raster, import"
 #~ msgstr "rastr, import"
 
-#~ msgid "vector, import, gazetteer"
-#~ msgstr "vektor, import gazetteer"
-
-#~ msgid "vector, export, GPS"
-#~ msgstr "vektor, export, GPS"
-
-#~ msgid "raster, imagery, import"
-#~ msgstr "rastr, obrazová data, import"
-
-#~ msgid "raster, statistics, aggregation"
-#~ msgstr "rastr, statistika, agregace"
-
-#~ msgid "imagery, fusion, Brovey"
-#~ msgstr "obrazová data, fùze, Browey"
-
 #~ msgid "vector, database, attribute table"
 #~ msgstr "vektor, databáze, tabulka atributù"
 
-#~ msgid "raster, imagery"
-#~ msgstr "rastr, obrazová data"
-
-#~ msgid "vector, area, dissolve"
-#~ msgstr "vektor, plocha, spojení"
-
 #~ msgid "vector, statistics"
 #~ msgstr "vektor, statistika"
 
 #~ msgid "raster, color table"
 #~ msgstr "rastr, tabulka barev"
 
-#~ msgid "raster, mask"
-#~ msgstr "rastr, maska"
-
-#~ msgid "vector, color table"
-#~ msgstr "vektor, barevná tabulka"
-
-#~ msgid "raster, elevation, interpolation"
-#~ msgstr "rastr, elevace, interpolace"
-
 #~ msgid "raster, statistics"
 #~ msgstr "rastr, statistika"
 
-#~ msgid "Additional options for wget"
-#~ msgstr "Dal¹í volby pro wget"
-
-#~ msgid "Additional options for curl"
-#~ msgstr "Dal¹í volby pro curl"
-
-#~ msgid "vector, report, statistics"
-#~ msgstr "vektor, zpráva, statistika"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
-#~ "vector map."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ulo¾ Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS Garmin jako vektorovou "
-#~ "mapu."
-
-#~ msgid "Download Waypoints from GPS"
-#~ msgstr "Stáhni Waypoints z GPSky"
-
-#~ msgid "Download Routes from GPS"
-#~ msgstr "Stáhni Routes z GPSky"
-
-#~ msgid "Download Track from GPS"
-#~ msgstr "Stáhni Tracky z GPSky"
-
-#~ msgid "Force import of track or route data as points"
-#~ msgstr "Importuj tracky a routy jako body"
-
-#~ msgid "Use gardump instead of gpstrans as the download program"
-#~ msgstr "Pou¾ít gardump místo gpstrans jako stahovací program"
-
-#~ msgid "Import track in 3D (gardump only)"
-#~ msgstr "Importovat stopu ve 3D ( pouze gardump)"
-
-#~ msgid "Port Garmin receiver is connected to"
-#~ msgstr "Port, na kterém je Garmina pøipojena"
-
-#~ msgid "sites, vector, import"
-#~ msgstr "body, vektor, import"
-
-#~ msgid "raster, imagery, statistics"
-#~ msgstr "rastr, dpz, statistika"
-
-#~ msgid "vector, raster, statistics"
-#~ msgstr "vektor, rastr, statistika"
-
-#~ msgid "general, manual, help"
-#~ msgstr "obecné, návod, pomoc"
-
-#~ msgid "raster, imagery, mosaicking"
-#~ msgstr "rastr, dpz, mozaikování"
-
-#~ msgid "miscellaneous, projection"
-#~ msgstr "rùzné, projekce"
-
-#~ msgid "visualization, raster, vector, raster3d"
-#~ msgstr "vizualizace rastr, vektor, 3D rastr"
-
-#~ msgid "raster, vector, visualization"
-#~ msgstr "rastrová mapa, vektorová mapa, zobrazení"
-
-#~ msgid "Script kill option"
-#~ msgstr "Volba skriptu kill"
-
-#~ msgid "Start in Demo mode"
-#~ msgstr "Spustit v módu Demo"
-
-#~ msgid "Output more comments (default=quiet)"
-#~ msgstr "Více komentáøù na výstup (výchozí=potichu)"
-
 #~ msgid "raster, keyword2, keyword3"
 #~ msgstr "rastr, klíèové slovo2, klíèové slovo3"
 
@@ -31477,30 +32327,18 @@
 #~ msgid "raster, import, LIDAR"
 #~ msgstr "rastr, import, LIDAR"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "raster, soil, erosion, USLE"
-#~ msgstr "rastr, objem, pøevod"
-
 #~ msgid "raster, composite"
 #~ msgstr "rastr,slo¾ení obrazu"
 
 #~ msgid "raster, DEM, contours, vector"
 #~ msgstr "rastr, DMT, vrstevnice, vektor"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "raster, rainfall, erosion, USLE"
-#~ msgstr "rastr, tok erodovaných èástic, eroze, usazování"
-
 #~ msgid "raster, import, conversion"
 #~ msgstr "rastr, import, pøevod"
 
 #~ msgid "raster, volume, conversion"
 #~ msgstr "rastr, objem, pøevod"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "raster, random, surface"
-#~ msgstr "Rastrový soubor pro povrch"
-
 #~ msgid "raster, statistics, reclass"
 #~ msgstr "rastr, statistika, reklasifikace"
 
@@ -31560,10 +32398,6 @@
 #~ msgid "raster, series"
 #~ msgstr "rastr, série"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "raster, random, cell"
-#~ msgstr "rastr, pøevzorkování"
-
 #~ msgid "Name of real-sky beam radiation coefficient raster map [-]"
 #~ msgstr "Soubor s koeficientem pøímého sluneèního záøení [-]"
 
@@ -31844,12 +32678,6 @@
 #~ msgid "vector, LIDAR"
 #~ msgstr "vektor, LIDAR"
 
-#~ msgid "Spline type of interpolation"
-#~ msgstr "Spline typ interpolace"
-
-#~ msgid "It was impossible to open table"
-#~ msgstr "Nebylo mo¾né otevøít tabulku"
-
 #~ msgid "Duplicate area centroids"
 #~ msgstr "Duplicitní centroidy plochy"
 
@@ -31887,516 +32715,6 @@
 #~ msgid "Required if layer > 0"
 #~ msgstr "Po¾adováno pokud je vrstva >0"
 
-#~ msgid " Middle: toggle flash color\n"
-#~ msgstr " Prostøední: zmìnit barvu\n"
-
-#~ msgid "Enable flashing (slower)"
-#~ msgstr "Umo¾ni probliknutí (pomalej¹í)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Draws text in the graphics monitor's active display frame using TrueType "
-#~ "fonts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vykreslí text v aktivním rámci grafického monitoru s vyu¾itím písma "
-#~ "TrueType"
-
-#~ msgid "Screen position (percentage, [0,0] is bottom left)"
-#~ msgstr "Souøadnice v procentech rámce ([0,0] je vlevo dole)"
-
-#~ msgid "Path to TrueType font (including file name)"
-#~ msgstr "Cesta k TrueType fontùm (vèetnì jména souboru)"
-
-#~ msgid "Height of letters (in percent of available frame height)"
-#~ msgstr "Vý¹ka písmen (v procentech dostupné vý¹ky rámce)"
-
-#~ msgid "Either text or -c should be given"
-#~ msgstr "Mìl by být zadán buï text nebo -c"
-
-#~ msgid "Choose only one coordinate system for placement"
-#~ msgstr "Vyberte pro umístìní pouze jeden souøadnicový systém"
-
-#~ msgid "No font selected"
-#~ msgstr "Nebylo vybráno ¾ádné písmo"
-
-#~ msgid "Invalid font: %s"
-#~ msgstr "Chybné písmo: %s"
-
-#~ msgid "No current window"
-#~ msgstr "®ádné aktuální okno"
-
-#~ msgid "Current window not available"
-#~ msgstr "Aktuální okno není dostupné"
-
-#~ msgid "Unable to create text conversion context"
-#~ msgstr "Nelze vytvoøit textovou konverzi kontextu"
-
-#~ msgid "Unable to write the temporary file"
-#~ msgstr "Nelze zapisovat do doèasného souboru"
-
-#~ msgid "No predefined font"
-#~ msgstr "®ádné pøeddefinované písmo"
-
-#~ msgid "%s: Unable to read font"
-#~ msgstr "%s: Nelze èíst písmo"
-
-#~ msgid "%s: Unable to read FreeType definition file; use the default"
-#~ msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType; pou¾iji výchozí"
-
-#~ msgid "%s: No FreeType definition file"
-#~ msgstr "%s: Žádný definièní soubor FreeType"
-
-#~ msgid "%s: Unable to read FreeType definition file"
-#~ msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType"
-
-#~ msgid "Display number of colors"
-#~ msgstr "Zobraz poèet barev"
-
-#~ msgid "Setting map window"
-#~ msgstr "Nastavuji mapové okno"
-
-#~ msgid "Getting screen window"
-#~ msgstr "Získání obrazového okna"
-
-#~ msgid "Error in calculating conversions"
-#~ msgstr "Chyba pøi pøepoèítávání"
-
-#~ msgid "Font name or pathname of TTF file"
-#~ msgstr "Jméno nebo cesta k TTF souboru."
-
-#~ msgid "Setting release of FreeType"
-#~ msgstr "Nastavuji verzi FreeType"
-
-#~ msgid "No current graphics window"
-#~ msgstr "®ádný vybraný monitor"
-
-#~ msgid "Current graphics window not available"
-#~ msgstr "Aktuální monitor není dostupný"
-
-#~ msgid "No raster or vector map displayed"
-#~ msgstr "Název rastrové nebo vektorové mapy, která bude zobrazena"
-
-#~ msgid "Current window not settable"
-#~ msgstr "Aktuální okno nelze nastavit"
-
-#~ msgid "No raster map exists in the current window"
-#~ msgstr "V aktuálním oknì neexistuje ¾ádná rastrová mapa"
-
-#~ msgid "Don't add to list of rasters and commands in monitor"
-#~ msgstr "Nepøidávat do seznamu rastrù a pøíkazù v monitoru"
-
-#~ msgid "Cannot use current window"
-#~ msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
-
-#~ msgid "Error reading raster map"
-#~ msgstr "chyba pøi ètení rastrové mapy"
-
-#~ msgid "one moment ..."
-#~ msgstr "momentíèek ..."
-
-#~ msgid "Interactive profile plotting utility with optional output."
-#~ msgstr "Nástroj pro interaktivní vytváøení profilù s volitelným výstupem."
-
-#~ msgid "Optional display raster"
-#~ msgstr "Volitelný rastr, který bude zobrazen"
-
-#~ msgid "Output profile data to file(s) with prefix 'name'"
-#~ msgstr "Výstupní data profilu ulo¾it do souboru(ù) s prefixem 'jméno'"
-
-#~ msgid "Display raster [%s] not found. Using profile raster."
-#~ msgstr "Rastr ke zobrazení [%s] nenalezen. Pou¾iji rastr profilu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Use mouse to choose action"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "Pou¾ít my¹ pro vybraní akce"
-
-#~ msgid "Use 'd.frame -e' to remove left over frames"
-#~ msgstr "Pou¾ijte 'd.frame -e' pro smazání zbylých rámcù"
-
-#~ msgid "Error opening cell-file"
-#~ msgstr "Chyba pøi otevírání souboru cell"
-
-#~ msgid "Error reading from cell-file"
-#~ msgstr "Chyba pøi ètení souboru cell"
-
-#~ msgid "Mysterious window inconsistancy error"
-#~ msgstr "Záhadná chyba nekonzistence okna"
-
-#~ msgid "%s: Couldn't open raster <%s@%s>"
-#~ msgstr "%s: Nelze otevøít rastrový soubor <%s@%s>"
-
-#~ msgid "%s: 'is_null_value()' got NULL pointer!"
-#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala NULLový pointer!"
-
-#~ msgid "%s: 'is_null_value()' got negative column index"
-#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala negativní index sloupeèku"
-
-#~ msgid "%s: 'is_null_value()' Unknown RASTER_MAP_TYPE '%d'"
-#~ msgstr "%s: 'is_null_value()' Neznámý RASTER_MAP_TYPE '%d'"
-
-#~ msgid "Use mouse to size & place legend"
-#~ msgstr "Pou¾ít my¹ pro velikost a umístìní legendy"
-
-#~ msgid "Interactively select route"
-#~ msgstr "Interaktivní výbìr trasy"
-
-#~ msgid "You must select more than one point"
-#~ msgstr "Je potøeba vybrat více ne¾ jeden bod"
-
-#~ msgid "You must select at least four points"
-#~ msgstr "Musíte vybrat nejménì ètyøi body."
-
-#~ msgid "Usage: %s monitor_name"
-#~ msgstr "Pou¾ití: %s jmeno_monitoru"
-
-#~ msgid "%s: -%c unrecognized option"
-#~ msgstr "%s: -%c nerozpoznaná volba"
-
-#~ msgid "Usage: %s [-f] monitor_name"
-#~ msgstr "Pou¾ití: %s [-f] jmeno_monitoru"
-
-#~ msgid "Monitor '%s' terminated"
-#~ msgstr "Monitor '%s' ukonèen"
-
-#~ msgid "Error - Monitor '%s' was not running"
-#~ msgstr "Chyba - Monitor '%s' nebì¾í"
-
-#~ msgid "No such monitor as <%s>"
-#~ msgstr "Monitor <%s> neexistuje"
-
-#~ msgid "Error - Monitor '%s' in use by another user"
-#~ msgstr "Chyba - Monitor '%s' je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
-
-#~ msgid "Error - Locking mechanism failed"
-#~ msgstr "Chyba - selhal zamykací mechanismus"
-
-#~ msgid "Monitor <%s> released"
-#~ msgstr "monitor <%s> byl uvolnìn"
-
-#~ msgid "Monitor <%s> in use by another user"
-#~ msgstr "Monitor <%s> je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
-
-#~ msgid "Failed testing lock mechanism"
-#~ msgstr "Testování uzamykacího mechanismu selhalo"
-
-#~ msgid "Usage: %s [-fv] [name]"
-#~ msgstr "Pou¾ití: %s [-fv] [jmeno]"
-
-#~ msgid "To establish and control use of a graphics display monitor."
-#~ msgstr "Slou¾í k vytvoøení a kontrole grafického monitoru."
-
-#~ msgid "Name of graphics monitor to start"
-#~ msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude spu¹tìn"
-
-#~ msgid "Name of graphics monitor to stop"
-#~ msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vypnut"
-
-#~ msgid "Name of graphics monitor to select"
-#~ msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vybrán"
-
-#~ msgid "Name of graphics monitor to unlock"
-#~ msgstr "Jméno monitoru k odemèení"
-
-#~ msgid "List all monitors"
-#~ msgstr "Seznam v¹ech monitorù"
-
-#~ msgid "List all monitors (with current status)"
-#~ msgstr "Seznam monitorù (s aktuálním stavem)"
-
-#~ msgid "Print name of currently selected monitor"
-#~ msgstr "Vypi¹ jméno aktuálnì vybraného monitoru"
-
-#~ msgid "Release currently selected monitor"
-#~ msgstr "Uvolni souèasný vybraný monitor"
-
-#~ msgid "Do not automatically select when starting"
-#~ msgstr "Nevybírej monitor automaticky pøi startu"
-
-#~ msgid "Problem selecting %s. Will try once more"
-#~ msgstr "Problém pøi výbìru monitoru %s. Zkusím to je¹tì jednou"
-
-#~ msgid "Can't clear current graphics window"
-#~ msgstr "Nelze vyèistit aktuální okno"
-
-#~ msgid "One mouse click only"
-#~ msgstr "Pouze jedno kliknutí my¹í"
-
-#~ msgid "Rendering method for filled polygons"
-#~ msgstr "Vykreslovací metoda pro plné polygony"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "d;use the display library basic functions (features: polylines);c;use the "
-#~ "display library clipping functions (features: clipping);l;use the display "
-#~ "library culling functions (features: culling, polylines)"
-#~ msgstr ""
-#~ "g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
-#~ "funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
-#~ "základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
-#~ "zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití "
-#~ "knihovny zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená "
-#~ "èára)"
-
-#~ msgid "Invalid rendering method <%s>"
-#~ msgstr "Neplatná zobrazovací metoda: <%s>"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Displays the rhumbline joining two user-specified points, in the active "
-#~ "frame on the user's graphics monitor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Zobrazí plochy tématické vektorové mapy v aktivním rámci grafického "
-#~ "monitoru."
-
-#~ msgid "Use mouse to interactively place text"
-#~ msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní textu"
-
-#~ msgid "Click!\n"
-#~ msgstr "Klik!\n"
-
-#~ msgid " Left:  Place text here\n"
-#~ msgstr " Levé:  Vlo¾it text sem\n"
-
-#~ msgid " Right:  Quit\n"
-#~ msgstr " Pravé :  ukonèit\n"
-
-#~ msgid "Just redraw given maps using default colors"
-#~ msgstr "Pouze pøekresli zobrazené mapy s výchozími barvami."
-
-#~ msgid "ERROR: can not get \"list\" items"
-#~ msgstr "CHYBA: nelze získat polo¾ky \"list\""
-
-#~ msgid "-j flag forced"
-#~ msgstr "volba -j byla nastavena nucenì"
-
-#~ msgid "No map is displayed in GRASS monitor"
-#~ msgstr "Nebyla zobrazena ¾ádná mapa v monitoru GRASSu"
-
-#~ msgid "Don't add to list of commands in monitor"
-#~ msgstr "Nepøidávat do seznamu v monitoru pøíkazy"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Generates and displays simple graphics on map layers drawn in the active "
-#~ "graphics monitor display frame."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vytvoøí a zobrazí jednoduché grafické prvky na mapì vykreslené v aktivním "
-#~ "grafickém monitoru."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unix file containg graphing instructions, if not given reads from "
-#~ "standard input"
-#~ msgstr ""
-#~ "Soubor (Unix) obsahující grafické instrukce, pokud není zadáno, ète se "
-#~ "standardní vstup"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet "
-#~ "(separated by colons)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Barva kresby, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B (oddìleno "
-#~ "dvojteèkou)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Mouse Buttons:"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Tlaèítka my¹i:"
-
-#~ msgid "Left:  Select From\n"
-#~ msgstr " Levé:  Vybrat z\n"
-
-#~ msgid "Middle: Select To\n"
-#~ msgstr "Prostøední tlaèítko: Vybrat do\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Right: Quit\n"
-#~ "\n"
-#~ msgstr ""
-#~ " Pravé tlaèítko: ukonèit\n"
-#~ "\n"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Short user prompt message"
-#~ msgstr "Vytiskni také zprávu o autorských právech"
-
-#~ msgid "Click here to CONTINUE\n"
-#~ msgstr "ZDE kliknìte pro pokraèování\n"
-
-#~ msgid "Monitor: XGetWMName failed"
-#~ msgstr "Monitor: XgetWMName selhalo"
-
-#~ msgid "Monitor: XGetWMName: bad result"
-#~ msgstr "Monitor: XGetWMName: ¹patný výsledek"
-
-#~ msgid "Monitor: interactive command in redraw"
-#~ msgstr "Monitor: interaktivní pøíkaz v pøekreslení"
-
-#~ msgid "found %d visuals of type TrueColor"
-#~ msgstr "nalezeno %d zobrazení typu TrueColor"
-
-#~ msgid "searching for highest bit depth"
-#~ msgstr "hledám nejvìt¹í bitovou hloubku"
-
-#~ msgid "selected %d bit depth"
-#~ msgstr "vybrána hloubka %d bitù"
-
-#~ msgid "using default visual which is %s"
-#~ msgstr "pou¾ívám výchozí zobrazení, co¾ je %s"
-
-#~ msgid "Error choosing frame [%s]\n"
-#~ msgstr "Chyba pøi výbìru rámce [%s]\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Buttons:\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Tlaèítka:\n"
-
-#~ msgid "Left:  Select frame\n"
-#~ msgstr " Levé:  Vybrat rámec\n"
-
-#~ msgid "Middle: Keep original frame\n"
-#~ msgstr "Prostøední: Ponechat pùvodní rám\n"
-
-#~ msgid "Right: Accept frame\n"
-#~ msgstr "Pravé: Potvrï rámec\n"
-
-#~ msgid "Manages display frames on the user's graphics monitor."
-#~ msgstr "Správa rámcù v grafickém monitoru"
-
-#~ msgid "Create a new frame"
-#~ msgstr "Vytvoøit nový rámec"
-
-#~ msgid "Select a frame"
-#~ msgstr "Vybrat rámec"
-
-#~ msgid "Print name of current frame"
-#~ msgstr "Vypsat aktuální rámec"
-
-#~ msgid "Print names of all frames"
-#~ msgstr "Vytisknout jména v¹ech rámcù"
-
-#~ msgid "List map names displayed in GRASS monitor"
-#~ msgstr "Vypi¹ jména map zobrazených v grafickém monitoru"
-
-#~ msgid "Debugging output"
-#~ msgstr "Roz¹íøený výstup"
-
-#~ msgid "Frame to be created/selected"
-#~ msgstr "Rámec, který má být vytvoøen/vybrán"
-
-#~ msgid "bottom,top,left,right"
-#~ msgstr "spodní,svrchní,levý,pravý"
-
-#~ msgid "Where to place the frame, values in percent (implies -c)"
-#~ msgstr "Kam umístit rám, hodnoty v procentech (potøebuje volbu -c)"
-
-#~ msgid "No raster map exists in current window"
-#~ msgstr "V aktuálním oknì není ¾ádná rastrová mapa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Creates and displays a menu within the active frame on the graphics "
-#~ "monitor."
-#~ msgstr "Vytvoøit a zobrazit menu v aktivní rámci grafického monitoru."
-
-#~ msgid "Sets the color of the menu background"
-#~ msgstr "Nastaví barvu pozadí menu"
-
-#~ msgid "Sets the color of the menu text"
-#~ msgstr "Nastavit barvu textu v menu"
-
-#~ msgid "Sets the color dividing lines of text"
-#~ msgstr "Nastaví barvu linií oddìlujících øádky textu"
-
-#~ msgid "Sets the menu text size (in percent)"
-#~ msgstr "Nastaví velikost písma v menu (procenta)"
-
-#~ msgid "Menu must contain a title and at least one option"
-#~ msgstr "Menu musí obsahovat titulek a nejménì jednu volbu"
-
-#~ msgid "No current frame"
-#~ msgstr "®ádný aktuální rámec"
-
-#~ msgid "Current frame not available"
-#~ msgstr "Aktuální rámec není dostupný"
-
-#~ msgid "value [%.0f,%.0f] out of range [0-100]"
-#~ msgstr "hodnota [%.0f,%.0f] je mimo interval [0-100]"
-
-#~ msgid ""
-#~ "g;use the libgis render functions (features: clipping);r;use the raster "
-#~ "graphics library functions (features: polylines);d;use the display "
-#~ "library basic functions (features: polylines);c;use the display library "
-#~ "clipping functions (features: clipping);l;use the display library culling "
-#~ "functions (features: culling, polylines)"
-#~ msgstr ""
-#~ "g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
-#~ "funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
-#~ "základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
-#~ "zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití "
-#~ "knihovny zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená "
-#~ "èára)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Don't add to list of vectors and commands in monitor (it won't be drawn "
-#~ "if the monitor is refreshed)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nepøidávej do seznamu vektorù a pøíkazù v monitoru (nebude vykresleno, "
-#~ "pokud monitoru bude pøekreslen)"
-
-#~ msgid "Creates a list of commands for recreating screen graphics."
-#~ msgstr "Vytvoøí seznam pøíkazù pro obnovení obsahu monitoru."
-
-#~ msgid "Name of frame(s) to save"
-#~ msgstr "Název rámu(ù) urèeného k ulo¾ení"
-
-#~ msgid ""
-#~ "List of object numbers to remove which are displayed after \"#\". -1 for "
-#~ "the last object."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seznam èísel objektù k vyjmutí, které jsou zobrazeny po \"#\" -1 pro "
-#~ "poslední objekt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "List of object numbers to move (\"from\" to \"to\"). remove= option will "
-#~ "be done first, if any."
-#~ msgstr ""
-#~ "Seznam èísel objektù, které budou pøejmenovány (\"from\" na \"to\"). "
-#~ "Nejprve bude provedena volba remove=."
-
-#~ msgid "Save current frame"
-#~ msgstr "Ulo¾ souèasný rám"
-
-#~ msgid "Save all the frames"
-#~ msgstr "Ulo¾ v¹echny rámy"
-
-#~ msgid "Only map objects without extra header and tailer"
-#~ msgstr "Pouze mapové objekty bez extra hlavièky a patièky"
-
-#~ msgid "No monitor selected"
-#~ msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný monitor"
-
-#~ msgid "Unknown item type in pad: %s"
-#~ msgstr "Neznámý prvek v podlo¾ce: %s"
-
-#~ msgid "Setting graphics window"
-#~ msgstr "Nastavuji mapové okno"
-
-#~ msgid "Can't set current graphics window"
-#~ msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
-
-#~ msgid "Getting graphics window coordinates"
-#~ msgstr "Pou¾ívám souøadnice monitoru"
-
-#~ msgid "Use mouse to interactively place scale"
-#~ msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní mìøítka"
-
 #~ msgid "Illegal group name <%s>"
 #~ msgstr "Neplatné jméno skupiny <%s>"
 
@@ -32589,66 +32907,6 @@
 #~ msgid "Writing viewable versions of transformed data..."
 #~ msgstr "Zapisuji zobrazitelnou verzi transformovaných dat..."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Format error: <%s>\n"
-#~ "Line: %d\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Chyba formátu: <%s>\n"
-#~ "Linie: %d\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "<%s> is an illegal region name"
-#~ msgstr "<%s> je neplatný název regionu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "WARNING! A projection file already exists for this location\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "\n"
-#~ "VAROVÁNÍ! V této location ji¾ existuje soubor s projekcí\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Would you still like to overwrite the current projection information "
-#~ msgstr "Stále si pøejete pøepsat aktuální informace o projekci"
-
-#~ msgid "The projection information will not be updated."
-#~ msgstr "Informace o projekci nebudou aktualizovány."
-
-#~ msgid "Enable interactive prompting (for command-line use only)"
-#~ msgstr "Povolit interaktivní vyzívání (pouze s pou¾itím pøíkazového øádku)"
-
-#~ msgid "Erasing monitors..."
-#~ msgstr "Ma¾u monitory ... "
-
-#~ msgid ""
-#~ "tcltk;Tcl/Tk based GUI - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Old Tcl/Tk based "
-#~ "GUI - Display Manager (d.m);wxpython;wxPython based next generation GUI"
-#~ msgstr ""
-#~ "tcltk;Tcl/Tk grafické prostøedí - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Strar¹í "
-#~ "Tcl/Tk grafické prostøedí - Display Manager (d.m);wxpython; Grafické "
-#~ "prostøedí budoucí generace zalo¾ené na WxPyton"
-
-#~ msgid "Removing %s <%s>"
-#~ msgstr "Odstraòuji %s <%s>"
-
-#~ msgid "couldn't be removed"
-#~ msgstr "nemohu odstranit"
-
-#~ msgid "%s: couldn't be removed"
-#~ msgstr "%s nelze odstranit"
-
-#~ msgid "%s: missing"
-#~ msgstr "%s: chybí"
-
-#~ msgid "%s: removed"
-#~ msgstr "%s odstranìn"
-
-#~ msgid "<%s> nothing removed"
-#~ msgstr "<%s> není odstranìno"
-
 #~ msgid "Elevation map not found"
 #~ msgstr "Soubor s elevací nebyl nalezen"
 
@@ -32658,306 +32916,6 @@
 #~ msgid "Unable to open raster map <%s> in mapset <%s>"
 #~ msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v mapsetu <%s>"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Divides active display into two frames & displays maps/executes commands "
-#~ "in each frame."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rozdìlí aktivní monitor na dva rámy a v ka¾dém rámu zobrazí mapu a pøíkaz "
-#~ "pro její vytvoøení."
-
-#~ msgid "Enter raster map to display in 1st frame"
-#~ msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v první rámu"
-
-#~ msgid "Enter command to execute in 1st frame"
-#~ msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v první rámu"
-
-#~ msgid "Enter raster map to display in 2nd frame"
-#~ msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v druhém rámu"
-
-#~ msgid "Enter command to execute in 2nd frame"
-#~ msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v druhém rámu"
-
-#~ msgid "How to split display"
-#~ msgstr "Jak rozdìlit monitor"
-
-#~ msgid "Saves the contents of the active display monitor to a graphics file."
-#~ msgstr "Ulo¾í obsah aktuálního monitoru jako soubor s obrázkem."
-
-#~ msgid "display, export"
-#~ msgstr "zobrazení, export"
-
-#~ msgid "Name for output file (do NOT add extension)"
-#~ msgstr "Jméno obrázku (NEpøidávejte koncovku)"
-
-#~ msgid "Dimensions of output file versus current window size"
-#~ msgstr "Rozmìry výstupu versus souèasná velikost okna"
-
-#~ msgid "(same=1, double size=2, quadruple size=4)"
-#~ msgstr "(stejná velikost=1, dvojitá=2, ètyønásobná=4)"
-
-#~ msgid "Width and height of output image (overrides resolution setting)"
-#~ msgstr "©íøka a vý¹ka výstupního obrazu (pøepí¹e nastavení rozli¹ení)"
-
-#~ msgid "Compression for PNG files"
-#~ msgstr "Komprese pro soubory PNG"
-
-#~ msgid "(0=none, 1=fastest, 9=most; lossless, only time vs. filesize)"
-#~ msgstr "(0=nic, 1=nejrychleji, 9=bezeztrát; pouze èas vs velikost souboru)"
-
-#~ msgid "File size/quality for JPEG files"
-#~ msgstr "Velikost/kvalita souboru JPEG"
-
-#~ msgid "(10=smallest/worst, 100=largest/best)"
-#~ msgstr "(10=nejmen¹í/nejhor¹í, 100=nejvìt¹í/nejlep¹í)"
-
-#~ msgid "Paper size for PostScript output"
-#~ msgstr "Velikost papíru pro výstup v PostScript."
-
-#~ msgid "PostScript level (only limits functionality!)"
-#~ msgstr "Úroveò Postscriptu ( pouze omezuje funkènost!)"
-
-#~ msgid "GeoTIFF"
-#~ msgstr "GeoTIFF"
-
-#~ msgid "GeoTIFF metadata key(s) and value(s) to add"
-#~ msgstr "GeoTIFF klíèe metadat a hodnoty pro pøidání"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In the form of \"META-TAG=VALUE\", separate multiple entries with a comma."
-#~ msgstr "Ve formuláøi \"META-TAG=VALUE\", odìlujte násobný vstup teèkou."
-
-#~ msgid "Set background color to black (white default)"
-#~ msgstr "Nastav barvu pozadí na èernou (bílá je výchozí)"
-
-#~ msgid "Set transparent background"
-#~ msgstr "Nastavit prùhledné pozadí"
-
-#~ msgid "Use the Cario driver to render images"
-#~ msgstr "Pou¾ít ovladaè Cairo pro vykreslení obrazù"
-
-#~ msgid "Set paper orientation to landscape (for PostScript output)"
-#~ msgstr "Nastavit papír na orientaci krajina (pro výstup Postscript)"
-
-#~ msgid "Do not crop away margins"
-#~ msgstr "NEoøezávat okraje"
-
-#~ msgid "Slide show of GRASS raster/vector maps."
-#~ msgstr "Slide show rastrù/vektorù."
-
-#~ msgid "display, slideshow"
-#~ msgstr "zobrazení, prezentace"
-
-#~ msgid "Show vector maps rather than raster maps"
-#~ msgstr "Zobrazit vektory, místo rastrù"
-
-#~ msgid "Map prefix. Specify character(s) to view selected maps only"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøedpona mapy. Zadejte písmeno(na) pro zobrazení pouze vybraných map"
-
-#~ msgid "Map number show across the monitor"
-#~ msgstr "Poèet map zobrazených na monitoru"
-
-#~ msgid "Map number show down the monitor"
-#~ msgstr "Poèet map zobrazených pod monitorem"
-
-#~ msgid "Mapsets to use. Specify multiple mapsets comma separated"
-#~ msgstr "Mapset který bude pou¾it. Více mapsetù lze oddìlit èárkou"
-
-#~ msgid "Number of seconds to pause between slides"
-#~ msgstr "Poèet vteøin pro pøestávku mezi slidy."
-
-#~ msgid "Calculates new grid3D volume from r3.mapcalc expression."
-#~ msgstr "Tvorba nové grid3d volume mapy na základì výrazu pro r3.mapcalc."
-
-#~ msgid "A (grid3D file)"
-#~ msgstr "A (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "B (grid3D file)"
-#~ msgstr "B (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "C (grid3D file)"
-#~ msgstr "C (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "D (grid3D file)"
-#~ msgstr "D (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "E (grid3D file)"
-#~ msgstr "E (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "F (grid3D file)"
-#~ msgstr "F (soubor grid3D)"
-
-#~ msgid "Formula (e.g. A-B or A*C+B)"
-#~ msgstr "Vzorec (napø. A-B nebo A*C+B)"
-
-#~ msgid "Name for output grid3D volume"
-#~ msgstr "Název výstupního souboru grid3D objem"
-
-#~ msgid "Expert mode (enter a set of r3.mapcalc expressions)"
-#~ msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r3.mapcalc)"
-
-#~ msgid "Do not overwrite existing map"
-#~ msgstr "Nepøepisuj existující mapu"
-
-#~ msgid "Display manager for GRASS"
-#~ msgstr "GIS manager pro GRASS"
-
-#~ msgid "Name of .dmrc settings file"
-#~ msgstr "Jméno souboru s nastavením .dmrc"
-
-#~ msgid "extended statistics (quartiles and percentile)"
-#~ msgstr "roz¹íøená statistika (kvartily a percentily)"
-
-#~ msgid "Percentile to calculate (requires -e flag)"
-#~ msgstr "Percentil, který se má spoèítat (vy¾aduje pøepínaè -e)"
-
-#~ msgid "Resizes active display monitor"
-#~ msgstr "Mìní velikost aktivního monitoru"
-
-#~ msgid "New width for window"
-#~ msgstr "Nová ¹íøka okna"
-
-#~ msgid "New height for window"
-#~ msgstr "Nová vý¹ka okna"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The database must be in form printed by v.db.connect -g, i.e. with "
-#~ "substituted variables"
-#~ msgstr ""
-#~ "Databáze musí být ve formì vyti¹tìné v.db.connect -g, napø. s vymìnìnými "
-#~ "hodnotami"
-
-#~ msgid "Use image list and not group"
-#~ msgstr "Pou¾ij seznam snímkù a ne skupinu"
-
-#~ msgid "Select multiple points"
-#~ msgstr "Vyber více bodù"
-
-#~ msgid "Selects/starts specified monitor at specified size"
-#~ msgstr "Vybere/nastartuje zadaný monitor o zadané velikosti"
-
-#~ msgid "Width in pixels of new display monitor"
-#~ msgstr "©íøka nového monitoru v pixelech "
-
-#~ msgid "Height in pixels of new display monitor"
-#~ msgstr "Vý¹ka nového monitoru v pixelech"
-
-#~ msgid "Calculate new raster map from a r.mapcalc expression."
-#~ msgstr "Poèítá novou mapu z výrazu pro r.mapcalc."
-
-#~ msgid "A"
-#~ msgstr "A"
-
-#~ msgid "B"
-#~ msgstr "B"
-
-#~ msgid "E"
-#~ msgstr "E"
-
-#~ msgid "F"
-#~ msgstr "F"
-
-#~ msgid "Expert mode (enter a set of r.mapcalc expressions)"
-#~ msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r.mapcalc)"
-
-#~ msgid "Exports GRASS raster into GDAL supported formats."
-#~ msgstr ""
-#~ "Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Creation option to the output format driver. Multiple options may be "
-#~ "listed"
-#~ msgstr "Volby pro ovladaè výstupního formátu. Volby je mo¾no kombinovat."
-
-#~ msgid "Metadata key passed on the output dataset if possible"
-#~ msgstr "Pokud je to mo¾né, pøedat na výstup klíè metadat"
-
-#~ msgid "run non-interactively"
-#~ msgstr "spustit neinteraktivnì"
-
-#~ msgid "Export display monitor to a GpsDrive compatible backdrop image"
-#~ msgstr "Exportuj monitor do souboru kompatibilním s GpsDrive"
-
-#~ msgid "display, export, GPS"
-#~ msgstr "zobrazení, export, GPS"
-
-#~ msgid "name for new map image (lives in ~/.gpsdrive/maps/)"
-#~ msgstr "jméno nového obrázku (bude ulo¾en do ~/.gpsdrive/maps)"
-
-#~ msgid "Make JPEG instead of PNG image"
-#~ msgstr "Vytvoø JPEG místo PNG"
-
-#~ msgid "Run non-interactively"
-#~ msgstr "Spustit neinteraktivnì"
-
-#~ msgid "GIS manager for GRASS"
-#~ msgstr "GIS manager pro GRASS"
-
-#~ msgid "Name of GIS manager settings file (.grc)"
-#~ msgstr "Jméno souboru s nastavením pro GIS manager (.grc)"
-
-#~ msgid "1st map for mosaic (top of image stack)."
-#~ msgstr "První mapa pro mozaiku (v seznamu mozaiky zcela nahoøe)"
-
-#~ msgid "3rd map for mosaic."
-#~ msgstr "tøetí mapa mozaiky"
-
-#~ msgid "4th map for mosaic."
-#~ msgstr "ètvrtá mapa mozaiky"
-
-#~ msgid "Name of raster map to print in legend"
-#~ msgstr "Název rastrové mapy která bude zobrazena v legendì"
-
-#~ msgid "Position of vertical map-legend separator (in percent)"
-#~ msgstr "Umístìní vertikálního oddìlovaèe mapové legendy (v procentech)"
-
-#~ msgid "Saves active display monitor to PNG file in home directory"
-#~ msgstr "Ulo¾í aktuální obsah monitoru do souboru PNG v domovském adresáøi"
-
-#~ msgid "Name of PNG file"
-#~ msgstr "Jméno souboru PNG"
-
-#~ msgid "Resolution of output file (single=1, double=2, quad=4)"
-#~ msgstr "Rozli¹ení výstupního souboru (1x, 2x, 4x)"
-
-#~ msgid "Moves displayed maps to another monitor"
-#~ msgstr "Pøesune aktuálnì zobrazené mapy do jiného monitoru"
-
-#~ msgid "clear target monitor before moving"
-#~ msgstr "Vyèisti cílový monitor pøed pøesunem"
-
-#~ msgid "stay with source monitor"
-#~ msgstr "zùstaò ve zdrojovém monitoru"
-
-#~ msgid "kill source monitor after moving"
-#~ msgstr "zab zdrojový monitor po pøesunu"
-
-#~ msgid "Target monitor"
-#~ msgstr "Cílový monitor"
-
-#~ msgid "Source monitor"
-#~ msgstr "Zdrojový monitor"
-
-#~ msgid "Split the display into subframes."
-#~ msgstr "Rozdìlit diplej do rámù"
-
-#~ msgid "Number of subframes"
-#~ msgstr "Poèet rámù"
-
-#~ msgid "Redraws the current display frame in the GRASS monitor"
-#~ msgstr "Pøekreslí aktuálnì zobrazené mapy v monitoru"
-
-#~ msgid "Redraw all frames"
-#~ msgstr "Pøekreslit v¹echny rámy"
-
-#~ msgid "Do not preserve individual regions when redrawing all frames"
-#~ msgstr "Nedor¾ovat individuální regiony pokud pøekraslují v¹echny rámy"
-
-#~ msgid "Verbose mode (print projection parameters and filenames to stderr)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vypovídej se, chlapèe (vytiskni parametry projekce a jména souborù na "
-#~ "standardní chybu)"
-
 #~ msgid "Reading file [%s]..."
 #~ msgstr "Ètu soubor [%s] ..."
 
@@ -33624,3 +33582,795 @@
 #~ msgid ""
 #~ "Power parameter; greater values assign greater influence to closer points"
 #~ msgstr "Násobný parametr; pøiøadí vy¹¹í vliv bli¾¹ím bodùm"
+
+#~ msgid "database, SQL"
+#~ msgstr "databáze, SQL"
+
+#~ msgid "Database schema"
+#~ msgstr "Schéma databáze."
+
+#~ msgid "The password was stored in file"
+#~ msgstr "Heslo bylo ulo¾eno v souboru."
+
+#~ msgid "OGR driver: column '%s', OGR type %d is not supported"
+#~ msgstr "Ovladaè OGR: sloupec '%s', typu %d není podporován"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pøevede 3D ASCII rastrový textový soubor na (binární) 3D rastrovou "
+#~ "mapovou vrstvu "
+
+#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file"
+#~ msgstr "Pøevede 3D rastrovou mapovou vrstvu do ASCII textového souboru"
+
+#~ msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
+#~ msgstr ""
+#~ "Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Calculate the groundwater distance velocity vector field and write the x, "
+#~ "y, and z components to maps named name_[xyz]. Name is basename for the "
+#~ "new raster3d maps"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vypoèítat prùtokovou rychlost vektorového pole a zapi¹ x,y a z èásti do "
+#~ "map pojmenovaných jmeno_[xyz]. Jméno mapy je základ pro r3d rastrovou "
+#~ "mapu."
+
+#~ msgid "The direct cholesky solver do not work with sparse matrices"
+#~ msgstr "Pøímá choleskyho analýza nepracuje s øídkou maticí"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Cannot create mask file: G3D_MASK already exists!\n"
+#~ " Use 'g.remove rast3d=G3D_MASK' to remove the existing mask."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nelze vytvoøit soubor s maskou: G3D_MASK ji¾ existuje!\n"
+#~ " Pro odstranìní existující masky pou¾ijte 'g.remove rast3d=G3D_MASK'."
+
+#~ msgid "raster, resample"
+#~ msgstr "rastr, pøevzorkování"
+
+#~ msgid "raster, geomorphology"
+#~ msgstr "rastr, geomorfologie"
+
+#~ msgid "Lat/Long location is not supported"
+#~ msgstr "Location lat/long není podporována"
+
+#~ msgid "Calculating map %01d of %01d (angle %lf, raster map <%s>)"
+#~ msgstr "Výpoèet mapy %01d z %01d (úhel %lf, rastrová mapa <%s>)"
+
+#~ msgid "File containing reclass rules"
+#~ msgstr "Soubor obsahující pravidla reklasifikace"
+
+#~ msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
+#~ msgstr "Pøevede ASCII rastrový soubor na binární rastrovou mapu."
+
+#~ msgid "raster, export"
+#~ msgstr "rastr, export"
+
+#~ msgid "Converts a raster map layer into an ASCII text file."
+#~ msgstr "Pøevede rastrovou mapu do ASCII souboru."
+
+#~ msgid "raster, null data"
+#~ msgstr "rastr, noullvé data"
+
+#~ msgid "Do not export long colortable"
+#~ msgstr "nelze exportovat dlouhou tabulku barev"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %d "
+#~ "was used to represent no-data values in the input map. You can specify "
+#~ "nodata value by %s parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vstupní rastrová mapa obsahující NULLové hodnoty (¾ádná data). Pro "
+#~ "NULLové hodnoty byla pou¾ita hodnota %d. Mù¾ete urèit hodnotu "
+#~ "reprezentující NULLové hodnoty parametrem %s."
+
+#~ msgid "Import as Floating Point Data (default: Integer)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Naimportuj jako hodnoty s plovoucí desetinnou èárkou (float) (výchozí: "
+#~ "celoèíselné)"
+
+#~ msgid "Import as Double Precision Data (default: Integer)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Naimportuj jako hodnoty s plovoucí desetinnou èárkou (double) (výchozí: "
+#~ "celoèíselné)"
+
+#~ msgid "Bad number of bytes per cell"
+#~ msgstr "Chybný poèet bytù na buòku"
+
+#~ msgid "Bytes do not match File size"
+#~ msgstr "Byty neodpovídají velikosti souboru"
+
+#~ msgid "Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)"
+#~ msgstr "Exportuje rastrovou mapu GRASSu do GRIDATB.FOR souboru (TOPMODEL)"
+
+#~ msgid "Error writing color file for <%s>"
+#~ msgstr "Chyba pøi zápisu souboru color pro <%s>"
+
+#~ msgid "raster, interpolation"
+#~ msgstr "rastr, interpolace"
+
+#~ msgid "Interpolating raster map <%s> (%d rows)... "
+#~ msgstr "Interpoluji rastrovou mapu <%s> (%d øádkù)... "
+
+#~ msgid "Cannot create %s/.r.li/ directory"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit adresáø %s/r.li/"
+
+#~ msgid "Cannot create %s/.r.li/output/ directory"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit adresáø %s/r.li/output/"
+
+#~ msgid "r.li.worker (pid %i) exited with abnormal status %i"
+#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) byl ukonèen s abnormálním statusem %i"
+
+#~ msgid "r.li.worker (pid %i) terminated"
+#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) ukonèen"
+
+#~ msgid "Cannot make stat of %s configuration file"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit statistiku pro konfiguraèní soubor %s"
+
+#~ msgid "CHILD[pid = %i]: unable to open %s mask ... continue without!!!"
+#~ msgstr ""
+#~ "DCEØINÝ PROCES[pid = %i]: nelze otevøít soubor s maskou %s ... pokraèuji "
+#~ "bez ní!"
+
+#~ msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY."
+#~ msgstr "Pøevede rastrovou mapu do souboru pro POVRAY."
+
+#~ msgid "Cannot read ew_res value"
+#~ msgstr "Nelze èíst hodnotu ew_res"
+
+#~ msgid "Cannot read ns_res value"
+#~ msgstr "Nelze èíst hodnotu ns_res"
+
+#~ msgid "[%s]: Map is the wrong resolution"
+#~ msgstr "[%s]: Mapa je ve ¹patném rozli¹ení"
+
+#~ msgid "Cannot get row %d (error = %d)"
+#~ msgstr "Nelze naèíst øádek %d (chyba = %d)"
+
+#~ msgid "Cannot set region to back to the initial region !!!"
+#~ msgstr "Nelze nastavit region zpìt na poèáteèní rozli¹ení!!!"
+
+#~ msgid "raster, terrain analysis"
+#~ msgstr "rastr, terénní analýza"
+
+#~ msgid ""
+#~ "One of \"-i\" or \"-r\" or options \"color\", \"rast\" or \"rules\" must "
+#~ "be specified!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Jeden z pøepínaèù \"-i\" nebo \"-r\" nebo voleb \"color\", \"rast\" nebo "
+#~ "\"rules\" MUSÍ být zadána!"
+
+#~ msgid "Show the category label in the grid cell(s)"
+#~ msgstr "Uka¾ ¹títek kategorie v buòce rastrového souboru"
+
+#~ msgid "%s: can only do up to %d raster maps, sorry\n"
+#~ msgstr "%s: mohu vytvoøit pouze %d rastrových map\n"
+
+#~ msgid "raster, map algebra"
+#~ msgstr "rastr, mapová algebra"
+
+#~ msgid "Seed [%d] larger than maximum [%d]"
+#~ msgstr "Poèátek [%d] je vìt¹í ne¾ maximum [%d]"
+
+#~ msgid "Seed [%d] smaller than minimum [%d]"
+#~ msgstr "Poèátek [%d] je men¹í, ne¾ minimum [%d]"
+
+#~ msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
+#~ msgstr "Pøevede rastrové mapy do formátu VTK-Ascii"
+
+#~ msgid "Update the statistics (histogram, range) for [%s]? "
+#~ msgstr "Aktualizovat statistiku (histogram, rozsah) pro [%s]?"
+
+#~ msgid "File containing weights"
+#~ msgstr "Soubor obsahující váhy"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel "
+#~ "resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pøevede 3 GRASSové rastrové mapy (R,G,B) do souboru PPM s rozli¹ením "
+#~ "pixelu podle aktuálnì definovaného regionu."
+
+#~ msgid "Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+#~ msgstr "Export rastrové mapy do Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "USAGE for basin delineation:\n"
+#~ "%s -4 el=elevation_map t=swale_threshold [ov=overland_flow_map] "
+#~ "[dr=drain_direction_map] [de=depression_map] [ac=accumulation_map] "
+#~ "[di=display_map] ba=watershed_basin_map [se=stream_segment_map]\n"
+#~ "\n"
+#~ "USAGE for ARMSED FILE creation:\n"
+#~ "%s [-4] el=elevation_map t=swale_threshold [ov=overland_flow_map] "
+#~ "[dr=drain_direction_map] [de=depression_map] [ac=accumulation_map] "
+#~ "[di=display_map] [ba=watershed_basin_map] [se=stream_segment_map] "
+#~ "ha=half_basin_map ar=ARMSED_file_name\n"
+#~ "\n"
+#~ "USAGE for slope length determination:\n"
+#~ "%s [-4] el=elevation_map t=swale_threshold [dr=drain_direction_map] "
+#~ "[de=depression_map] [ac=accumulation_map] [di=display_map] "
+#~ "[ms=max_slope_length] [ob=overland_blocking_map] [S=slope_steepness_map] "
+#~ "LS=length_slope_map [r=rill_erosion_map] [sd=slope_deposition value or "
+#~ "map]"
+#~ msgstr ""
+#~ "POU®ITÍ pro vytvoøení povodí:\n"
+#~ "%s -4 el=mapa_elevace t=prahová_hodnota_bezodtokových_oblastí "
+#~ "[ov=mapa_povrchového_odtoku] [dr=mapa_smìru_odtoku] [de=mapa_depresí] "
+#~ "[ac=mapa_akumulace] [di=mapa_zobrazení] ba=mapa_povodí "
+#~ "[se=mapa_segmentż_drah_povrchového_odtoku]\n"
+#~ "\n"
+#~ "POUŽITÍ pro vytvoøení souboru ARMSED:\n"
+#~ "%s [-4] el=mapa_elevace t=prahová_hodnota_bezodtokových_oblastí "
+#~ "[ov=mapa_povrchového_odtoku] [dr=mapa_smìru_odtoku] [de=mapa_depresí] "
+#~ "[ac=mapa_akumulace] [di=mapa_zobrazení] [ba=mapa_povodí] "
+#~ "[se=mapa_segmentż_drah_povrchového_odtoku] ha=mapa_polopovodí(halfbasin) "
+#~ "ar=jméno_souboru_ARMSED\n"
+#~ "\n"
+#~ "POU®ITÍ urèení délky svahu:\n"
+#~ "%s [-4] el=mapa_elevace t=prahová_hodnota_bezodtokových_oblastí "
+#~ "[dr=mapa_smìru_odtoku] [de=mapa_depresí] [ac=mapa_akumulace] "
+#~ "[di=mapa_zobrazení] [ms=maximální_délka_svahu] [ob=mapa_bariér] "
+#~ "[S=mapa_faktoru_sklonu_svahu] LS=mapa_faktoru_sklonu_a_délky_svahu "
+#~ "[r=mapa_stru¾kové_eroze] [sd=hodnota_sklonu_svahu_pøi_depozici]"
+
+#~ msgid "SECTION 3: Accumulating Surface Flow."
+#~ msgstr "ÈÁST 3: Akumulace povrchového odtoku."
+
+#~ msgid "SECTION 4: Length Slope determination."
+#~ msgstr "ÈÁST 4: Urèuji délku svahu."
+
+#~ msgid "unable to open new L map layer."
+#~ msgstr "Nelze otevøít novou mapu L (faktoru délky svahu)"
+
+#~ msgid "unable to open new S map layer."
+#~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu S (faktor sklonu svahu)"
+
+#~ msgid "Input value: maximum length of surface flow, for USLE"
+#~ msgstr "Vstupní hodnota: maximální délka povrchového odtoku, pro USLE"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry, if any of the following options are set:\n"
+#~ "  basin, stream, half.basin, slope, or lS\n"
+#~ "  you MUST provide a value for the basin threshold parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Promiòte, pokud je zadána nìkterá z následujících voleb:\n"
+#~ "  basin, stream, half.basin, slope nebo LS\n"
+#~ "  MUSÍTE zadat prahovou hodnotu povodí (basin threshold)."
+
+#~ msgid "Setting quant rules for input map(s) to (%f %f) -> (%d,%d)"
+#~ msgstr "Nastavuji kvant. pravidla pro vstupní map[y] na (%f %f) -> (%d,%d)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Raster map <%s> in mapset <%s> is a floating point map. Decimal values "
+#~ "will be rounded to integer!"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mapa <%s> v mapsetu <%s> obsahuje hodnoty s plovoucí desetinnou èárkou. "
+#~ "Tyto hodnoty budou zaokrouhleny na celé èíslo!"
+
+#~ msgid "Raster File Series to MPEG Conversion Program."
+#~ msgstr "Sada rastrových souborù pro program, vytváøející MPEG."
+
+#~ msgid "Unable to find stop vector <%s>"
+#~ msgstr "Nelze nalézt koncový vektor <%s> "
+
+#~ msgid "Data range of raster map <%s> is %s to %s (entire map)"
+#~ msgstr "Rozsah dat rastrové mapy <%s> je %s a¾ %s (celá mapa)"
+
+#~ msgid "Unable to read range of raster map <%s>"
+#~ msgstr "Nelze naèíst rozsah hodnot rastrové mapy <%s>"
+
+#~ msgid "Integer data range of raster map <%s> is empty"
+#~ msgstr "Celoèíselný rozsah dat rastrové mapy <%s> je prázdný"
+
+#~ msgid "Integer data range of raster mao <%s> is %d to %d"
+#~ msgstr "Rozsah celoèíselných hodnot rastrové mapy <%s> je %d a¾ %d"
+
+#~ msgid "'%s' is not a valid rule"
+#~ msgstr "'%s' není platné pravidlo"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Calculate the groundwater filter velocity vector field [m/s]\n"
+#~ "and write the x, and y components to maps named name_[xy]"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vypoèítat filt rrychlosti pozemního toku vektorového pole [m/s]\n"
+#~ "a zapsat x a y èásti do map s názvem jmeno_mapy_[xy]"
+
+#~ msgid "raster, buffer"
+#~ msgstr "rastr, buffer, pásma"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster "
+#~ "map layer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pøevede ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binární) rastrovou mapu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
+#~ "raster map layer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pøevede binární GRASS vektorovou mapovou vrstvu (pouze body) na 3D GRASS "
+#~ "rastrovou mapovou vrstvu."
+
+#~ msgid "When printing, limit to layer specified by the layer option"
+#~ msgstr "Pøi tisku je omezení urèeno nastavením vrstvy"
+
+#~ msgid "Creates a new vector as a read-only link to OGR layer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí novou vektorovou mapu jako odkaz na OGR vrstvu (pouze pro ètení)."
+
+#~ msgid "Random location perturbations of GRASS vector points"
+#~ msgstr "Náhodná odchylka location vektorových bodù"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Parameter(s) of distribution. If the distribution is uniform, only one "
+#~ "parameter, the maximum, is needed. For a normal distribution, two "
+#~ "parameters, the mean and standard deviation, are required."
+#~ msgstr ""
+#~ "Parametr(y) rozdìlení. Pokud je rozdìlení uniformní, je potøebazadat "
+#~ "pouze maximální parametr. Pro normální rozdìlení je potøeba zadatstøední "
+#~ "hodnotu a smìrodatnou odchylku."
+
+#~ msgid "Calculate area centroids..."
+#~ msgstr "Vypoèítat centroidy plochy"
+
+#~ msgid "Vector map <%s> not found in the current mapset"
+#~ msgstr "Vektorová mapa <%s> nebyla nalezena v souèasném mapsetu"
+
+#~ msgid "Difference in x,y direction for moving feature or vertex"
+#~ msgstr "Rozdíl ve smìrech x,y pro posun prvku nebo lomového bodu"
+
+#~ msgid "vector, interpolation"
+#~ msgstr "vektor, interpolace"
+
+#~ msgid "Need either 3D vector or layer and column with z values"
+#~ msgstr ""
+#~ "Je potøeba buï 3D vektorová vrstva nebo vrstva a sloupec se z souøadnicemi"
+
+#~ msgid "Layer but not column with z values given"
+#~ msgstr "Vrstva zadána, ale ne sloupec s z souøadnicemi"
+
+#~ msgid "vector, networking"
+#~ msgstr "vektor, sí»ování"
+
+#~ msgid "Layer number (from)"
+#~ msgstr "Èíslo vrstvy (from)"
+
+#~ msgid "Layer number (to)"
+#~ msgstr "Èíslo vrstvy (to)"
+
+#~ msgid "Either 'rules' or 'col' must be specified"
+#~ msgstr "Buï 'pravidlo' nebo 'sloupec' musí být zadán"
+
+#~ msgid "vector, geometry"
+#~ msgstr "vektor, geometry"
+
+#~ msgid "Create points along input lines in new vector with 2 layers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou "
+#~ "vrstvách."
+
+#~ msgid "%d points written to output vector map"
+#~ msgstr "%d bodù zapsáno do výstupní vektorové mapy"
+
+#~ msgid "Creates a vector map from ASCII points file or ASCII vector file."
+#~ msgstr "Vytvoøí vektorovou mapu ze souboru ASCII bodù nebo ASCII vektoru"
+
+#~ msgid "point;simple x,y[,z] list;standard;GRASS's vector ASCII format"
+#~ msgstr "point;bodový formát (x,y[,z]);standard;GRASS vektorový ASCII formát"
+
+#~ msgid "Columns"
+#~ msgstr "sloupec(ce)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as y coordinate (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice y (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as z coordinate (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice z (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid "If 0, z coordinate is not used"
+#~ msgstr "Jestli 0, z souøadnice nebude pou¾ita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as category (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako categorie (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If 0, unique category is assigned to each row and written to new column "
+#~ "'cat'"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud 0, bude pøiøazena ka¾dému øádku unikátní kategorie a zapsána do "
+#~ "nového sloupce 'cat'."
+
+#~ msgid "Create a new empty vector map and exit. Nothing is read from input"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu a ukonèit se. Nic nebude èteno ze "
+#~ "vstupu."
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map."
+#~ msgstr "Pøevede GRASS binární vektorovou mapu do formátu GRASS ASCII."
+
+#~ msgid "Path to resulting ASCII file or ASCII vector name if '-o' is defined"
+#~ msgstr ""
+#~ "Cesta k výslednému souboru ASCII nebo jmenéno ASCII vektoru, pokud je "
+#~ "zadána volba '-o'."
+
+#~ msgid "Parameter '%s' ignored in standard mode"
+#~ msgstr "Parametr '%s' je ignorován ve standartním módu"
+
+#~ msgid "Creates topology for GRASS vector map."
+#~ msgstr "Vytváøí topologii pro vektorovou mapu GRASSu."
+
+#~ msgid "Name of input vector map containing lines"
+#~ msgstr "Vstupní mapa obsahující linie"
+
+#~ msgid "Name for output vector map where segments will be written"
+#~ msgstr "Výstupní mapa, do které budou zapsány segmenty linií"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
+#~ "deviation is calculated only for points if specified."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka "
+#~ "jsou poèítány pouze pokud jsou zadány body."
+
+#~ msgid "Extrudes flat vector object to 3D with defined height."
+#~ msgstr "Vytvoøí z plo¹ného vektorového objektu 3D o zadané vý¹ce"
+
+#~ msgid "vector, kernel density"
+#~ msgstr "vektor, jádrová hustota"
+
+#~ msgid "Vector map attribute column to use for comparison"
+#~ msgstr "Název sloupce atributu, který má být pou¾it pro porovnání"
+
+#~ msgid "Vector map to store differences"
+#~ msgstr "Vektorová mapa, do které budou ulo¾eny rozdíly."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Option scaling factor for values read from raster map. Sampled values "
+#~ "will be multiplied by this factor"
+#~ msgstr ""
+#~ "Faktor mìøítka pro hodnoty pøeètené z rastrové mapy. Hodnoty budou tímto "
+#~ "faktorem pøenásobeny."
+
+#~ msgid "Vector based generalization."
+#~ msgstr "Generalizace prvkù vektorové mapy"
+
+#~ msgid "Number of vertices was reduced from %d to %d [%d%%]"
+#~ msgstr "Poèet opìrných bodù byl sní¾en z %d na %d [%d%%]"
+
+#~ msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
+#~ msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
+
+#~ msgid "Displaying column types/names for database connection of layer %d:"
+#~ msgstr "Zobrazí typ/jméno sloupce z databáze pøipojené na vrstvu %d:"
+
+#~ msgid "Map scale:    1:%d"
+#~ msgstr "Mapové mìøítko:    1:%d"
+
+#~ msgid "Map format:   %s"
+#~ msgstr "Formát mapy:  %s"
+
+#~ msgid "Name of creator: %s"
+#~ msgstr "Tvùrce mapy: %s"
+
+#~ msgid "Organization:  %s"
+#~ msgstr "Organizace:  %s"
+
+#~ msgid "Source date:   %s"
+#~ msgstr "Zdrojová data:  %s"
+
+#~ msgid " Digitization threshold: %s"
+#~ msgstr "Mezní hodnota digitalizace: %s"
+
+#~ msgid " Comments:"
+#~ msgstr "Poznámky:"
+
+#~ msgid "Convert OGR vector layers to GRASS vector map."
+#~ msgstr "Konvertuje vektorové vrstvy OGR na GRASS vektorové mapy."
+
+#~ msgid "Total area: %e (%d areas)"
+#~ msgstr "Celkem ploch: %e (%d ploch)"
+
+#~ msgid "Overlapping area: %e (%d areas)"
+#~ msgstr "Pøekrytí plochy: %e (%d ploch)"
+
+#~ msgid "Area without category: %e (%d areas)"
+#~ msgstr "PPlochy bez kategorie:%e (%d ploch)"
+
+#~ msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
+
+#~ msgid "Patching vector map <%s@%s>..."
+#~ msgstr "Opravuji vektorovou mapu <%s@%s>..."
+
+#~ msgid "Attribute table column with values to interpolate"
+#~ msgstr "Tabulka atributù s hodnotami pro interpolaci"
+
+#~ msgid "No data points found"
+#~ msgstr "®ádná bodová data nenalezena"
+
+#~ msgid "Output quadrant centres, number of points is written as category"
+#~ msgstr "Výsupní støedy kvadrantù, poèet bodù bude zapsáno jako kategorie"
+
+#~ msgid "Counting sites in quadrats..."
+#~ msgstr "Poèítám body v kvadrátech..."
+
+#~ msgid "%d features written"
+#~ msgstr "%d prvkù zapsáno"
+
+#~ msgid "vector, transformation"
+#~ msgstr "vektor, transformace"
+
+#~ msgid "vector, category"
+#~ msgstr "vektorová mapa, kategorie"
+
+#~ msgid "Attach, delete or report vector categories to map geometry."
+#~ msgstr "Pøilo¾, sma¾ nebo vypi¹ vektorové kategorie dp mapové geometrie."
+
+#~ msgid ""
+#~ "add;add a new category;del;delete all categories of given layer;chlayer;"
+#~ "change layer number (e.g. layer=3,1 changes layer 3 to layer 1);sum;add "
+#~ "the value specified by cat option to the current category value;report;"
+#~ "print report (statistics), in shell style: layer type count min max;print;"
+#~ "print category values, more cats in the same layer are separated by '/'"
+#~ msgstr ""
+#~ "add; pøidat novou kategorii;del; smazat v¹echny kategorie dané vrstvy;"
+#~ "chlayer;zmìnit èíslo vrstvy(napø. layer=3,1 zmìní vrstvu 3 na 1);sum;"
+#~ "Pøidá specifickou hodnotu podle volby cat pro souèasnou hodnotu kategorii;"
+#~ "report;vypí¹e zprávu(statistiku), ve stylu shellu: typ vrstvy count min "
+#~ "max;print;vytiskni hodnotu kategorie, více kategorií ve stejné vrstvì je "
+#~ "oddìleno '/'"
+
+#~ msgid "Creates a GRASS vector map of a user-defined grid."
+#~ msgstr "Vytvoøí GRASS vektorovou mapu podle u¾ivatelem definované møí¾ky"
+
+#~ msgid "Randomly generate a 2D/3D vector points map."
+#~ msgstr "Náhodnì vytvoøit 2D/3D bodovou vektorovou vrstvu."
+
+#~ msgid "Writes Z data to column instead of 3D vector"
+#~ msgstr "Zapí¹e y-souøadnice do sloupce místo vytvoøení 3D vektoru"
+
+#~ msgid "v.random can't create 3D vector and attribute table at same time"
+#~ msgstr ""
+#~ "v.random nemù¾e vytvoøit 3D vektorovou mapu a atributovou tabulku ve "
+#~ "stejný èas"
+
+#~ msgid "vector, paint labels"
+#~ msgstr "vektor, ¹títky"
+
+#~ msgid "Copying vector objects from vector map <%s>..."
+#~ msgstr "Kopírují objekty z vektorové mapy <%s> ..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Threshold in map units, one value for each tool (default: 0.0[,0.0,...])"
+#~ msgstr ""
+#~ "Hranièní hodnota v mapových jednotkách, jedna honota pro ka¾dý nástroj "
+#~ "(výchozí: 0.0[,0.0,...])"
+
+#~ msgid "Copying vector lines..."
+#~ msgstr "Kopíruji vektorové linie ..."
+
+#~ msgid "%d lines / boundaries removed"
+#~ msgstr "%d linií/hranic odstanìno"
+
+#~ msgid "Duplicate area centroids: %5d"
+#~ msgstr "Duplicitní centroidy: %5d"
+
+#~ msgid "Required for operation 'connect'"
+#~ msgstr "Po¾adováno pro operaci 'spojení'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "nodes;new point is placed on each node (line end) if doesn't exist;"
+#~ "connect;connect still unconnected points to vector network by inserting "
+#~ "new line(s);report;print to standard output {line_category "
+#~ "start_point_category end_point_category};nreport;print to standard output "
+#~ "{point_category line_category[,line_category...]}"
+#~ msgstr ""
+#~ "nodes; nový bod je umístìn na ka¾dý uzel (konec linie) pokud neexistuje;"
+#~ "connect; spojuje je¹tì nespojené body do vektorové sí»ì vlo¾ením nových "
+#~ "linií ;report; Vypí¹e na standartní výstup {kategorie_linie "
+#~ "kategorie_poèáteèního_bodu kategorie_koncového_bodu};nreport; vypí¹e na "
+#~ "standartní výstup {kategorie_bodu kategorie:linie[,kategorie_linie...]}"
+
+#~ msgid "%d new points written to output"
+#~ msgstr "%d nových bodù zapsáno do výstupní mapy"
+
+#~ msgid "Exports GRASS vector map layers to DXF file format."
+#~ msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor DXF."
+
+#~ msgid "Tests for normality for points."
+#~ msgstr "Test normality bodù"
+
+#~ msgid "vector, querying"
+#~ msgstr "vektor, dotazování"
+
+#~ msgid "Queries a vector map layer at given locations."
+#~ msgstr "DOtazovat vektorovou mapu v daných locations."
+
+#~ msgid "If not given reads from standard input"
+#~ msgstr "Pokud není zadán, ète se standardní vstup"
+
+#~ msgid "Name of input vector points map"
+#~ msgstr "Název vstupní bodové vektorové vrstvy"
+
+#~ msgid "Convex hull calculation requires at least three points"
+#~ msgstr "Výpoèet konvexního obalu po¾aduje nejménì 3 body"
+
+#~ msgid "Exports a GRASS vector map to SVG."
+#~ msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor SVG."
+
+#~ msgid "Layer number (write to)"
+#~ msgstr "Èíslo vrstvy (pro zapsání)"
+
+#~ msgid "Query layer number (read from)"
+#~ msgstr "Èíslo dotazované vrstvy (pro naètení)"
+
+#~ msgid "No attribute table found"
+#~ msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná atributová tabulka"
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output."
+#~ msgstr "Pøeveï GRASS vektor na formát VTK ASCII."
+
+#~ msgid "overlap;features partially or completely overlap"
+#~ msgstr "overlap; èásteèné nebo úplné pøekrytí prvkù"
+
+#~ msgid "Output surface raster map (elevation)"
+#~ msgstr "Výstupní mapa povrchu (elevace)"
+
+#~ msgid "Output cross-validation errors vector point file"
+#~ msgstr "Výstupní bodový soubor obsahující výsledné chyby køí¾ové validace"
+
+#~ msgid "Output vector map showing quadtree segmentation"
+#~ msgstr ""
+#~ "Výstupní vektorový soubor ukazující segmentaci kvadratické stromové "
+#~ "struktury"
+
+#~ msgid "Output vector map showing overlapping windows"
+#~ msgstr "Výstupní vektorový soubor ukazující pøekryv oken"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Name of the attribute column with values to be used for approximation (if "
+#~ "layer>0)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Název sloupce atributu, jeho¾ hodnoty mají být pou¾ity pøi interpolaci "
+#~ "(pokud layer>0)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Processing all selected output files\n"
+#~ "will require %d bytes of disk space for temp files"
+#~ msgstr ""
+#~ "Zpracování v¹ech vybraných výstupních souborù\n"
+#~ "bude vy¾adovat %d bytù místa na disku pro doèasné soubory"
+
+#~ msgid "Cannot write raster maps -- try to increase resolution"
+#~ msgstr "Nelze zapsat rastrové soubory -- pokuste se zvý¹it rozli¹ení"
+
+#~ msgid "Converts a binary GRASS vector map into a GRASS raster map ."
+#~ msgstr "Konvertuje binární GRASS vektorovu mapu na GRASS rastrovou mapu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "No features drapped. Check Your computational region and input raster map."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nejsou vyvì¹eny ¾ádné prvky. Zkontrolujte prosím vá¹ výpoèení region a "
+#~ "vstupní rastrovou mapu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Creates a buffer around features of given type (areas must contain "
+#~ "centroid)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
+
+#~ msgid "This does nothing. It is retained for backwards compatibility"
+#~ msgstr "Toto nedìlá nic. Je zde ponecháno pro zpìtnou kompatibilitu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is an alias to the distance option. It is retained for backwards "
+#~ "compatibility"
+#~ msgstr ""
+#~ "Toto je náhrada pro volbu vzálenosti. Je zde ponecháno pro zpìtnou "
+#~ "kompatibilitu"
+
+#~ msgid "Buffer distance in map units"
+#~ msgstr "Vzdálenost bufferu v mapových jednotkách"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The buffer option has been replaced by the distance option and will be "
+#~ "removed in future."
+#~ msgstr ""
+#~ "Volba Buferu byla nahrazena volbou vzdálenosti a bude v budoucnu "
+#~ "odstranìna."
+
+#~ msgid "Use the distance option instead of the buffer option."
+#~ msgstr "Pou¾ít volbu vzdálenosti místo volby buferu"
+
+#~ msgid "Converts to one of the supported OGR vector formats."
+#~ msgstr "Konvertuje mapu do jednoho z podporovaných vektorových formátù OGR."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Export features with category (labeled) only. Otherwise all features are "
+#~ "exported"
+#~ msgstr ""
+#~ "Exportovat pouze prvky s kategoriemi (o¹títkované). V opaèném pøípadì "
+#~ "budou exportovány v¹echny prvky"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The map contains islands. To preserve them in the output map, use the -c "
+#~ "flag"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mapa obsahuje ostrovy. Pro jejich zachování ve výstupní mapì pou¾ijte "
+#~ "pøepínaè -c"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Vector map <%s> is 3D. Use format specific layer creation options "
+#~ "(parameter 'lco') to export in 3D rather than 2D (default)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vektorová mapa <%s> je 3D. Pou¾ijte volby vytvoøení specifické vrstvy "
+#~ "(parametr 'lco') pro export ve 3D radìji ne¾ 2D (pøednastaveno)"
+
+#~ msgid "Key column '%s' not found"
+#~ msgstr "Sloupec s klíèem '%s' nebyl nalezen"
+
+#~ msgid "Exporting %i points/lines..."
+#~ msgstr "Exportuji %i body/linie..."
+
+#~ msgid "Lines buffers... "
+#~ msgstr "Bufery linií... "
+
+#~ msgid "vector, extract"
+#~ msgstr "vektor, vyjmutí"
+
+#~ msgid "Computing row %d of covariance matrix..."
+#~ msgstr "Poèítám øádek %d matice kovariance..."
+
+#~ msgid "imagery, rectify"
+#~ msgstr "obrazová datsa, rektifikace"
+
+#~ msgid "No initial camera exposure station for group [%s]"
+#~ msgstr "Není poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu [%s]"
+
+#~ msgid "Bad format in initial camera exposure station for group [%s]"
+#~ msgstr ""
+#~ "©patný formát v poèáteèní expozici postavení kamery pro skupinu [%s]"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Interactively creates or modifies entries in a camera initial exposure "
+#~ "station file for imagery group referenced by a sub-block."
+#~ msgstr ""
+#~ "Interaktivnì vytvoøí nebo upraví vstupy v souboru poèáteèní expozice "
+#~ "postavení kamery pro skupinu obrazových dat podle podle sub-blokù."
+
+#~ msgid "Interactively mark fiducial or reseau points on an image."
+#~ msgstr "Interaktivnì oznaèí vzta¾né nebo sí»ové body v obraze"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please select the file(s) you wish to rectify by naming an output file"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prosím vyberte soubory, které si pøejete rektifikovat pojmenováním "
+#~ "výstupního souboru"
+
+#~ msgid "No target elevation model selected for group <%s>"
+#~ msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný model terénu pro vybranou skupinu <%s>"
+
+#~ msgid "No camera reference file selected for group <%s>"
+#~ msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor kamery pro skupinu <%s>"
+
+#~ msgid "Bad format in camera file for group <%s>"
+#~ msgstr "©patný formát souboru kamery pro skupinu <%s>"
+
+#~ msgid "Bad format in initial exposusre station file for group <%s>"
+#~ msgstr ""
+#~ "©patný formát souboru poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu <%s>"
+
+#~ msgid "Unable to determine raster cell type"
+#~ msgstr "Nelze zjistit typ rastrové (cell) mapy."

Modified: grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po
===================================================================
--- grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
+++ grass/trunk/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:31:01 UTC (rev 41324)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-26 19:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:25+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:144
 msgid "Force re-rendering of all layers"
-msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech vrstev"
+msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech mapových vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:146
 msgid "Erase display"
@@ -93,13 +93,12 @@
 msgstr "Správa zvìt¹ování displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:167
-#, fuzzy
 msgid "Add map elements"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Pøidat mapové prvky"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:168
 msgid "Overlay elements like scale and legend onto map"
-msgstr ""
+msgstr "Pøilo¾it mapové prvky jako mìøítko a legendu do mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:170
 msgid "Add scalebar and north arrow"
@@ -107,12 +106,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:172
 msgid "Add legend"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Legenda"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:174
-#, fuzzy
 msgid "Save display to graphic file"
-msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru PNG"
+msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:176
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1249
@@ -163,11 +161,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:198
 msgid "Add grid or vector labels overlay"
-msgstr "Pøidat pøekrytí popisky vektoru nebo rastru"
+msgstr "Pøidat vrstvu s popisky nebo møí¾kou"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:200
 msgid "Delete selected layer"
-msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
+msgstr "Odstranit vybranou vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:202
 msgid "Quit"
@@ -208,7 +206,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:220
 msgid "Add grid layer"
-msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou"
+msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:222
 msgid "Add geodesic line layer"
@@ -233,7 +231,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:233
 msgid "Digitize new point"
-msgstr "Digitalizovat nový bod"
+msgstr "Pøidat nový bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:234 ../gui/wxpython/icons/icon.py:243
 msgid "Left: new point"
@@ -241,7 +239,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:236
 msgid "Digitize new line"
-msgstr "Digitalizovat novou linii"
+msgstr "Pøidat novou linii"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:237 ../gui/wxpython/icons/icon.py:240
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:261
@@ -250,11 +248,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:239
 msgid "Digitize new boundary"
-msgstr "Digitalizovat novou hranici"
+msgstr "Pøidat novou hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:242
 msgid "Digitize new centroid"
-msgstr "Digitalizovat nový centroid"
+msgstr "Pøidat nový centroid"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:245
 msgid "Add new vertex"
@@ -290,7 +288,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:260
 msgid "Edit line/boundary"
-msgstr "Editovat linii/hranici"
+msgstr "Upravit linii/hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:263
 msgid "Move feature(s)"
@@ -343,7 +341,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:292
 msgid "Draw transect in map display window to profile"
-msgstr "vykreslit transekt profilu v displeji "
+msgstr "Vykreslit transekt profilu v displeji "
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:294
 msgid "Profile surface map"
@@ -363,7 +361,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:302
 msgid "Select font"
-msgstr "Vybrat font"
+msgstr "Zvolit font"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:304
 msgid "Select color"
@@ -395,7 +393,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:316
 msgid "Recalculate RMS error"
-msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou) chybu"
+msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou chybu)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:318
 msgid "Redraw GCP markers in map displays"
@@ -415,7 +413,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:326
 msgid "Clear selected GCP"
-msgstr "vyèistit vybraný vlicovací bod"
+msgstr "Vymazat vybrané vlicovací bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:328
 msgid "Reload GCPs from selected POINTS file"
@@ -461,7 +459,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:122
 msgid "replace existing color table"
-msgstr "Zmìnit barevnou tabulku"
+msgstr "nahradit stávající barevnou tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:128
 msgid "Layer:"
@@ -473,7 +471,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:132
 msgid "RGB color column:"
-msgstr "Sloupec barev RGB:"
+msgstr "Sloupec s RGB hodnotami:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:161
 msgid "Preview"
@@ -487,7 +485,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:468
 msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
-msgstr "Prosím vyberte sloupec a atributy sloupec s barvami RGB jako první"
+msgstr "Prosím nejdøíve vyberte atributový sloupec a sloupec s RGB hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:142
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1462
@@ -518,9 +516,8 @@
 msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:724
-#, fuzzy
 msgid "Enter parameters for '"
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro '"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:735
 #, fuzzy
@@ -561,7 +558,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:954
 #, python-format
 msgid "'%s' copied to clipboard"
-msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+msgstr "'%s' zkopírováno do schránky"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1014
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1027
@@ -581,7 +578,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1065
 msgid "Manual"
-msgstr "Nápovìda"
+msgstr "Manuálová stránka"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1164
 msgid "[multiple]"
@@ -650,7 +647,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1961
 #, python-format
 msgid "Unable to parse command %s"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+msgstr "Nelze spustit pøíkaz %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:2054
 #, python-format
@@ -659,7 +656,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:141
 msgid "Define GRASS Database and Location Name"
-msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:155
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:105
@@ -668,20 +665,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:171
 msgid "Project Location"
-msgstr "Lokace projektu"
+msgstr "Location projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:209
 msgid "Choose GRASS data directory:"
-msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+msgstr "Vybrat adresáø s GRASS daty:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:220
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1957
 msgid "Location already exists in GRASS Database."
-msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+msgstr "Location ji¾ existuje v databance GRASSu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:223
 msgid "Unable to create location"
-msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:227
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:566
@@ -740,34 +737,31 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:249
 msgid "Choose method for creating a new location"
-msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
+msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:256
-#, fuzzy
 msgid "Select coordinate system parameters from a list"
-msgstr "Zvolit souøadnicový systém"
+msgstr "Zvolit parametry souøadného systému ze seznamu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:259
-#, fuzzy
 msgid "Select EPSG code of spatial reference system"
-msgstr "Zvolit EPSG kód souøadnicového systému"
+msgstr "Zvolit EPSG kód souøadného systému"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:261
 msgid "Read projection and datum terms from a georeferenced data file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum z ji¾ georeferencovaného souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:264
 msgid "Read projection and datum terms from a WKT or PRJ file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum ze souboru typu WTK nebo PRJ"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:267
 msgid "Specify projection and datum terms using custom PROJ.4 parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Urèit vlastní projekci a datum s pou¾itím PROJ.4 parametrù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:270
-#, fuzzy
 msgid "Create an arbitrary non-earth coordinate system (XY)"
-msgstr "Pou¾ít matematický systém (XY)"
+msgstr "Pou¾ít matematický systém XY (kartézské souøadnice)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:359
 msgid "Choose projection"
@@ -803,34 +797,30 @@
 msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:672
-#, fuzzy
 msgid "Choose projection parameters"
-msgstr "Vybrat projekci"
+msgstr "Vyberte parametry projekce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:685
-#, fuzzy
 msgid "Select datum or ellipsoid (next page)"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Vybrat geodetické datum nebo elipsoid (dal¹í strana)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:691
-#, fuzzy
 msgid "Datum with associated ellipsoid"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Datum související s daným vybraným elipsoidem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:694
-#, fuzzy
 msgid "Ellipsoid only"
-msgstr "Elipsoid"
+msgstr "Pouze elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:751
 #, python-format
 msgid "You must enter a value for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte vlo¾it hodnoty pro %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:763
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid " Enter parameters for %s projection "
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro %s projekci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:804
 #, fuzzy
@@ -855,7 +845,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1020
 msgid "Specify ellipsoid"
-msgstr "Definovat elipsoid"
+msgstr "Vyberte elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1048
 msgid "Ellipsoid code:"
@@ -864,7 +854,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1138
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1197
 msgid "Select georeferenced file"
-msgstr "Zvolit georeferencovaný soubor"
+msgstr "Zvolte georeferencovaný soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1143
 msgid "Georeferenced file:"
@@ -873,15 +863,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1216
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1272
 msgid "Select WKT file"
-msgstr "Vybrat WTK soubor"
+msgstr "Vyberte WTK soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1221
 msgid "WKT file:"
-msgstr "soubor WTK:"
+msgstr "Soubor WTK:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1291
 msgid "Choose EPSG Code"
-msgstr "Zvolit EPSG kód"
+msgstr "Zvolte EPSG kód"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1299
 msgid "Path to the EPSG-codes file:"
@@ -898,20 +888,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1458
 msgid "Choose EPSG codes file"
-msgstr "Vybrat soubor s EPSG kódy"
+msgstr "Vyberte soubor s EPSG kódy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1486
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to read EPGS codes: %s"
-msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
+msgstr "Nelze naèíst seznam EPSG kódù: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1506
 msgid "Choose method of specifying georeferencing parameters"
-msgstr "Zvolit metodu specifikace parametrù georeference"
+msgstr "Zvolte metodu nebo specifikujte parametry georeference"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1514
 msgid "Enter PROJ.4 parameters string:"
-msgstr "Zvolte PROJ.4 parametry:"
+msgstr "Vlo¾te PROJ.4 parametry:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1567
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1571
@@ -928,7 +918,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1623
 msgid "Location Name:"
-msgstr "Název lokace:"
+msgstr "Název location:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1629
 msgid "Projection:"
@@ -941,15 +931,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1720
 #, python-format
 msgid "Do you want to create GRASS location <%s>?"
-msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS lokace <%s>?"
+msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS location <%s>?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1721
 msgid "Create new location?"
-msgstr "Vytvoøit novou lokaci?"
+msgstr "Vytvoøit novou location?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1763
 msgid "Define new GRASS Location"
-msgstr "Definujte novou GRASS lokaci"
+msgstr "Definujte novou GRASS location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1846
 msgid "Do you want to set the default region extents and resolution now?"
@@ -958,29 +948,32 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1848
 #, python-format
 msgid "Location <%s> created"
-msgstr "Lokcation <%s> vytvoøena"
+msgstr "Location <%s> vytvoøena"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1861
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to create new location. Location <%(loc)s> not created.\n"
 "\n"
 "Details: %(err)s"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou location. Location <%s> není vytvoøena"
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit novou location. Location <%(loc)s> nebyla vytvoøena.\n"
+"\n"
+"Detaily: %(err)s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1866
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1872
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:134
 msgid "Location wizard"
-msgstr "Prùvodce vytvoøení lokace"
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1870
 msgid "Location wizard canceled. Location not created."
-msgstr "Prùvodce vytvoøením lokace byl zavøen. Lokace nebyla vytvoøena."
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location byl zavøen. Location nebyla vytvoøena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1955
 msgid "Unable to create new location"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit novou location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1978
 #, python-format
@@ -988,11 +981,12 @@
 "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>.You will "
 "need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
 msgstr ""
+"Location <%(loc)s> bude vytvoøena v adresáøi s GIS daty <%(dir)s>. Je "
+"potøeba zmìnit výchozí adresáø s GIS daty na úvodní obrazovce."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1983
-#, fuzzy
 msgid "New GIS data directory"
-msgstr "Adresáø GIS dat:"
+msgstr "Nový adresáø GIS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2144
 msgid "EPSG code missing."
@@ -1000,9 +994,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2168
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2192
-#, fuzzy
 msgid "File not found."
-msgstr "soubor nebyl nalezen"
+msgstr "Soubor nebyl nalezen."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2211
 msgid "Set default region extent and resolution"
@@ -1010,11 +1003,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2258
 msgid "&Set region"
-msgstr "&Nastavit region"
+msgstr "Nastavit &region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2288
 msgid "Invalid location selected."
-msgstr "Zvolena neplatná lokace."
+msgstr "Zvolena neplatná location."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2305
 msgid "Invalid region"
@@ -1060,15 +1053,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2406
 msgid "Top"
-msgstr "Vr¹ek"
+msgstr "Horní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2414
 msgid "Bottom"
-msgstr "Spodek"
+msgstr "Spodní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2422
 msgid "T-B resolution"
-msgstr "Rozli¹ení V-S"
+msgstr "Rozli¹ení H-S"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2485
 msgid "North"
@@ -1097,16 +1090,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2612
 #, python-format
 msgid "Invalid value: %s"
-msgstr "Naplatná hodnota: %s"
+msgstr "Neplatná hodnota: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2696
 msgid "Select datum transformation"
-msgstr "Vybrat geodetické datum"
+msgstr "Vyberte transofrmaci datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2721
-#, fuzzy
 msgid "Select from list of datum transformations"
-msgstr "Seznam geodetických datumù"
+msgstr "Vyberte ze seznamu transofrmací datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:105
 #, fuzzy
@@ -1131,7 +1123,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:188
 msgid "Name for new vector map:"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název nové vektorové mapy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:194
 msgid "Create attribute table"
@@ -1214,8 +1206,8 @@
 "Drag text with mouse in pointer mode to position.\n"
 "Double-click to change options"
 msgstr ""
-"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. Dvojklik pro zmìnu "
-"nastavení."
+"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici.\n"
+"Dvojklik pro zmìnu nastavení."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:731
 #, fuzzy
@@ -1262,11 +1254,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:932
 msgid "Multiple import"
-msgstr "Vícenásobný import"
+msgstr "Hromadný import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:945
 msgid "Input DXF file"
-msgstr "Vlo¾it DXF soubor"
+msgstr "Vstupní DXF soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:947
 msgid "Input directory"
@@ -1283,7 +1275,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:961
 msgid "Choose DXF file to import"
-msgstr "Vyberte soubor DXF k importu"
+msgstr "Vyberte soubor DXF pro import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:967
 msgid "Choose directory:"
@@ -1298,14 +1290,13 @@
 msgstr "Vyberte pøíponu souboru:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:992
-#, fuzzy
 msgid "Add linked layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat pøipojené vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:994
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:69
 msgid "Add imported layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat importované vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:998
 msgid "Override projection (use location's projection)"
@@ -1324,14 +1315,12 @@
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1016
-#, fuzzy
 msgid "&Link"
-msgstr "Linie"
+msgstr "&Pøipojit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1017
-#, fuzzy
 msgid "Link selected layers"
-msgstr "Importovat vybrané vrstvy"
+msgstr "Pøipojit vybrané vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1019
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:85
@@ -1360,9 +1349,8 @@
 msgstr "Název vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1243
-#, fuzzy
 msgid "Name for GRASS map"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název mapové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1325
 msgid "Set Map Layer Opacity"
@@ -1378,7 +1366,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:90
 msgid "GRASS GIS - Map display"
-msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+msgstr "GRASS GIS - Mapové okno"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:167
 msgid "Render"
@@ -1386,11 +1374,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:172
 msgid "Enable/disable auto-rendering"
-msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
+msgstr "Zapnout/vypnout automatické pøekreslování"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:175
 msgid "Show computational extent"
-msgstr "Zobrazit rozsah výpoèetního regionu "
+msgstr "Zobrazit meze výpoèetního regionu "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:180
 msgid ""
@@ -1398,9 +1386,10 @@
 "drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
 "inside a display region as a red box)."
 msgstr ""
-"Ukázat/skrýt výpoèetní region (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
-"bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, výpoèetní "
-"region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného regionu."
+"Ukázat/skrýt meze výpoèetního regionu (nastaven pomocí g.region). Zobrazený "
+"region bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, "
+"výpoèetní region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného "
+"regionu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:188
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1114
@@ -1434,7 +1423,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:331
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:501
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to start vector digitizer.\n"
 "The VDigit python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1442,8 +1431,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit vektorovou digitalizaci. \n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro VDigit nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1458,14 +1448,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:352
 msgid "Vector digitizer toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro vektorový digitizér"
+msgstr "Nástrojová li¹tavektorové digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:370
 msgid "Georectification toolbar"
 msgstr "Nástrojová li¹ta pro georektifikaci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:382
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The GLCanvas class has not been included with this build of wxPython!\n"
@@ -1473,13 +1463,14 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython! "
-"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze pøepnout do 3D pohled.\n"
+"Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython!\n"
+" Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:387
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The Nviz python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1487,8 +1478,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit 3D pohled.\n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1524,17 +1516,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1245
 msgid "Print preview"
-msgstr "Náhled"
+msgstr "Náhled tisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1347
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector map layer selected for querying."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1348
-#, fuzzy
 msgid "No map layer selected"
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1444
 msgid "No vector map selected for querying."
@@ -1542,13 +1532,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1445
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1453
-#, fuzzy
 msgid "Vector querying"
-msgstr "Nastavení vektorù"
+msgstr "Dotazování vektorù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1452
 msgid "Only vector map from the current mapset can be modified."
-msgstr ""
+msgstr "Upravována mù¾e být pouze vektorová mapa z aktuálního mapsetu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1522
 msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
@@ -1569,7 +1558,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1675
 msgid "Measuring distance"
-msgstr "Mìøená vzdálenost"
+msgstr "Mìøení vzdálenosti"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1679
 msgid "Measuring distance:"
@@ -1618,7 +1607,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1971
 msgid "Save display geometry to named region"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it aktuální zobrazení jako pojmenovaný region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2069
 msgid "GRASS GIS Map Display: "
@@ -1630,16 +1619,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:535
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:536
 msgid "Collapse all except PERMANENT"
-msgstr "Zabalit v¹ehcny kromì PERMANENT"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:537
-#, fuzzy
 msgid "Collapse all except current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:538
 msgid "Collapse all"
@@ -1664,7 +1652,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:564
 msgid "sphere"
-msgstr "zemìkoule"
+msgstr "koule"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:565
 msgid "cube"
@@ -1684,7 +1672,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:569
 msgid "aster"
-msgstr "astr"
+msgstr "astra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:570
 msgid "gyro"
@@ -1734,18 +1722,18 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:861
 msgid "Set to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit na výchozí nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:869
 msgid "Revert settings to default and apply changes"
-msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
+msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a ulo¾it"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:871
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1736
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1035
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1380
 msgid "Apply changes for the current session"
-msgstr "Aplikovat zmìny jen pro tuto seanci"
+msgstr "Aplikovat zmìny jen pro toto spu¹tìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:873
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1738
@@ -1755,8 +1743,8 @@
 msgid ""
 "Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
 msgstr ""
-"Aplikovat a ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
-"pro dal¹í seance)"
+"Ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí pro dal¹í "
+"seance)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:876
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1741
@@ -1781,7 +1769,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:942
 msgid "Save current window layout as default"
-msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení okna jako výchozí"
+msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení oken jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:945
 msgid ""
@@ -1789,19 +1777,19 @@
 "Display window(s) and use as default for next sessions."
 msgstr ""
 "Ulo¾it aktuální pozici a velikost okna Správa vrstev a mapový displej a "
-"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tí seanci."
+"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tích spu¹tìní."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:958
 msgid "Layer Manager settings"
-msgstr "Obecné nastavení"
+msgstr "Nastavení okna Správy vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:970
 msgid "Ask when removing map layer from layer tree"
-msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze seznamu vrstev"
+msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:980
 msgid "Ask when quiting wxGUI or closing display"
-msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi ukonèení displeje"
+msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi zavírání displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:999
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1238
@@ -1833,7 +1821,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1075
 msgid "Statusbar mode:"
-msgstr "mód stavové li¹ty:"
+msgstr "Výchozí zobrazení na stavové li¹tì:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1095
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:262
@@ -1851,7 +1839,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1162
 msgid "Command"
-msgstr "Pøíkazù"
+msgstr "Pøíkazy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1165
 msgid "Command dialog settings"
@@ -1859,11 +1847,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1207
 msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Úroveò verbalismu:"
+msgstr "Úroveò upovídanosti pøíkazù:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1226
 msgid "Raster settings"
-msgstr "Nastavení rastrù"
+msgstr "Nastavení rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1237
 msgid "Make null cells opaque"
@@ -1897,22 +1885,20 @@
 msgstr "Barva:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1326
-#, fuzzy
 msgid "Line width (in pixels):"
-msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
+msgstr "©íøka linie (v pixelech):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1349
 msgid "Data browser"
 msgstr "Datový prohlí¾eè"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1354
-#, fuzzy
 msgid "Left mouse double click:"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1366
 msgid "Encoding (e.g. utf-8, ascii, iso8859-1, koi8-r):"
-msgstr ""
+msgstr "Kódování atributù (napø. utf-8, ascii, iso8859-1, Windows-1250):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1377
 msgid "Ask when deleting data record(s) from table"
@@ -1923,9 +1909,8 @@
 msgstr "Vytvoøit tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1405
-#, fuzzy
 msgid "Key column:"
-msgstr "Sloupec s klíèem"
+msgstr "Sloupec s klíèem:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1431
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:109
@@ -1984,16 +1969,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1581
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Mapového displeje"
+msgstr "Zachovat pozici okna Mapového displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1592
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Správce vrstev"
+msgstr "Zachovat pozici okna Správce vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1610
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:751
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+msgstr "Roz¹íøené"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1613
 msgid "Advanced settings"
@@ -2051,7 +2036,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2061
 msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
-msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
+msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2075
 #, python-format
@@ -2117,7 +2102,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:118
 msgid "&Reload"
-msgstr "&Znovu nahrát"
+msgstr "Znovu &nahrát"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:119
 msgid "&Submit"
@@ -2147,67 +2132,55 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:78
 #, python-format
 msgid "GRASS SQL Builder (%(type)s): vector map <%(map)s>"
-msgstr ""
+msgstr "GRASS SQL pomocník (%(type)s): vektorová mapa<%(map)s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:85
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement not verified"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz nebyl ovìøen"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:91
-#, fuzzy
 msgid "Set SQL statement to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit SQL pøíkaz jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:93
-#, fuzzy
 msgid "Verify"
-msgstr "Georektifikace"
+msgstr "Ovìøit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:94
-#, fuzzy
 msgid "Verify SQL statement"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "Ovìøit SQL pøíkaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:99
-#, fuzzy
 msgid "Apply SQL statement and close the dialog"
-msgstr "Ulo¾it zmìny a zavøít"
+msgstr "Uplatnit SQL dotaz a zavøít dialog"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:101
-#, fuzzy
 msgid "Close the dialog"
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:103
-#, fuzzy
 msgid "Get all values"
-msgstr "Hodnoty buòky"
+msgstr "Získat v¹echny hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:106
-#, fuzzy
 msgid "Get sample"
-msgstr "Nastavit hodnotu"
+msgstr "Získat vzorek"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:149
-#, fuzzy
 msgid "Add on double-click"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Pøidat dvojklikem my¹i"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:150
-#, fuzzy
 msgid "columns"
-msgstr "Pøidat nový sloupec"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:150
-#, fuzzy
 msgid "values"
-msgstr "(hodnota)"
+msgstr "hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:154
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog on apply"
-msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
+msgstr "Zavøít dialog pøi souhlasu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:185
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:853
@@ -2220,19 +2193,16 @@
 msgstr "Dotaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:240
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:242
-#, fuzzy
 msgid "Values"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:425
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is not valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz není platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:427
 #, python-format
@@ -2241,6 +2211,9 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"SQL pøíkaz není platný.\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:428
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2731
@@ -2249,9 +2222,8 @@
 msgstr "Upozornìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:430
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz je platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:453
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:744
@@ -2266,11 +2238,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:110
 msgid "Preferences error"
-msgstr "Chyba v nastavení"
+msgstr "Chyba pøedvolby"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:117
 msgid "Vector digitizer error"
-msgstr "Chyba digitizéru"
+msgstr "Chyba vektorové digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:124
 msgid "Attribute table manager error"
@@ -2296,7 +2268,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:440
 #, python-format
 msgid "Unable to exectute command: '%s'"
-msgstr "Nelze vykonatt pøíkaz: '%s'"
+msgstr "Nelze vykonat pøíkaz: '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/prompt.py:392
 #, python-format
@@ -2356,7 +2328,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:302
 msgid "Use as background vector map"
-msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+msgstr "Pou¾ít jako podklad vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:333
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:357
@@ -2391,12 +2363,10 @@
 msgstr "Vlastnosti Nviz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:437
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create profile of raster map."
 msgstr "Nelze vytvoøit profil rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:469
-#, fuzzy
 msgid "Unable to display histogram of raster map."
 msgstr "Nelze zobrazit histogram rastrové mapy."
 
@@ -2472,11 +2442,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:716
 msgid "thematic charts"
-msgstr "graf tématické mapy"
+msgstr "tématická mapa s grafem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:719
 msgid "grid"
-msgstr "møí¾ka"
+msgstr "møí¾ka (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:722
 msgid "geodesic line"
@@ -2501,7 +2471,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:816
 msgid "MASK"
-msgstr ""
+msgstr "MASKA"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:1431
 msgid "Update categories"
@@ -2519,7 +2489,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2205
 msgid "Z bulk-labeling dialog"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice"
+msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice jako popisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2687
 msgid "Zoom to saved region extents"
@@ -2531,9 +2501,8 @@
 msgstr "Je potøeba nejménì %d vlicovacích bodù. Operace zru¹ena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2719
-#, fuzzy
 msgid "Save display extents to region file"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it hranice displeje souboru regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2729
 #, python-format
@@ -2563,11 +2532,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:801
 msgid "Digitization settings"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Nastavení digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:811
 msgid "Copy features from (background) vector map"
-msgstr "Kopírovat prvky z vektorové mapy"
+msgstr "Kopírovat prvky z podkladové vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:819
 msgid "Flip selected lines/boundaries"
@@ -2575,11 +2544,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:827
 msgid "Merge selected lines/boundaries"
-msgstr "pøipojit vybrané linie/hranice"
+msgstr "Pøipojit vybrané linie/hranice"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:835
 msgid "Break selected lines/boundaries at intersection"
-msgstr "rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
+msgstr "Rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:843
 msgid "Snap selected lines/boundaries (only to nodes)"
@@ -2591,20 +2560,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:859
 msgid "Query features"
-msgstr "dotazovat prvky"
+msgstr "Dotazovat prvky"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:867
 msgid "Z bulk-labeling of 3D lines"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
+msgstr "Pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:875
 msgid "Feature type conversion"
-msgstr "Konverze typù mapových prvkù"
+msgstr "Konverze typù vektorových prvkù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:986
-#, fuzzy
 msgid "Vector map is not 3D. Operation canceled."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
+msgstr "Vektorová mapa není 3D. Operace ukonèena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1052
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1151
@@ -2727,30 +2695,28 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:390
 msgid "Official GRASS site: http://grass.osgeo.org"
-msgstr ""
+msgstr "Oficiální GRASS stránka: http://grass.osgeo.org"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:391
 msgid "GIS Library"
-msgstr ""
+msgstr "GIS knihovna"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:420 ../gui/wxpython/wxgui.py:499
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:515
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:421
-#, fuzzy
 msgid "Copyright"
-msgstr "Kopírovat"
+msgstr "Autorská práva"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:422
-#, fuzzy
 msgid "License"
-msgstr "Linie"
+msgstr "Licence"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:423
 msgid "Authors"
-msgstr ""
+msgstr "Autoøi"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:424
 #, fuzzy
@@ -3373,20 +3339,19 @@
 msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:300
-#, fuzzy
 msgid "Unknown value"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámá hodnota"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:315
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert "
 "value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
 "\n"
 "Details: %(detail)s"
 msgstr ""
-"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze rozpoznat "
-"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) jako integer.\n"
+"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze pøevést "
+"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) na integer.\n"
 "\n"
 "Detaily: %(detail)s"
 
@@ -3474,13 +3439,12 @@
 msgstr "Správa vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:671
-#, fuzzy
 msgid "Close Attribute Table Manager"
-msgstr "Správce atributových dat"
+msgstr "Zavøít Správce atributových dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:673
 msgid "Reload attribute data (selected layer only)"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu naèíst atributové data (pouze vybraná vrstva)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:702
 msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
@@ -3544,7 +3508,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:960
 msgid "&Rename"
-msgstr "&Pøejmenovat"
+msgstr "Pøe&jmenovat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1019
 msgid "Layers of vector map"
@@ -3625,9 +3589,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1405
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1512
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Value '%(value)s' needs to be entered as %(type)s."
-msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
+msgstr "Hodnota '%(value)s' musí být vlo¾ena jako %(type)s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1416
 msgid "Unable to insert new record."
@@ -3769,15 +3733,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2435
 msgid "&Create table"
-msgstr "&Vytvoøit tabulku"
+msgstr "Vytvoøit &tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2439
 msgid "&Add layer"
-msgstr "&Pøidat vrstvu"
+msgstr "Pøid&at vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2443
 msgid "&Set default"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit výc&hozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2454
 msgid "Layer description"
@@ -3911,9 +3875,8 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:42
-#, fuzzy
 msgid "3d view tools"
-msgstr "Nástroje Nviz"
+msgstr "Nástroje 3D pohledu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:130
 msgid "View"
@@ -4013,7 +3976,6 @@
 msgstr "Obecné nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:285
-#, fuzzy
 msgid "Load"
 msgstr "Nahrát"
 
@@ -4280,9 +4242,9 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> je 2D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2420
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(primitives)d primitives (%(points)d points)"
-msgstr "%d prvkù (%d bodù)"
+msgstr "%(primitives)d prvkù (%(points)d bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:187
 #, fuzzy
@@ -4323,6 +4285,8 @@
 "Command '%s' not yet implemented in the GUI. Try adding it as a command "
 "layer instead."
 msgstr ""
+"Pøíkaz '%s' je¹tì nebyl implementován do GUI. Zkuste jej pøidat jako vrstvu "
+"pøíkazù."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:537
 msgid "Save file as..."
@@ -4512,7 +4476,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:135
 #, python-format
 msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
+msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není je¹tì podporován."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:264
 #, python-format
@@ -4522,8 +4486,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:434
 msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
 msgstr ""
-"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
-"GRASSu,"
+"GIS databanka není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:458
 msgid "Unable to open file"
@@ -4548,8 +4511,8 @@
 "Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please run "
 "manually g.region to fix the problem."
 msgstr ""
-"Nelze získta souèasný geografický gerion. Ukonèete wxGUI. Prosím "
-"spus»teruènì g.region pro nápravu problému. "
+"Nelze získat souèasný geografický region. wxGUI se ukonèuje. Prosím spus»te "
+"ruènì g.region pro nápravu problému. "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:959
 msgid "ERROR: Rendering failed"
@@ -4564,23 +4527,22 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1208
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1248
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>"
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command "
 "output' for details.\n"
 "\n"
 "Details:"
 msgstr ""
-"Nelze inicializovat ovladaè displeje, prohlédnìte je soubor README pro více "
-"informaci.\n"
+"Nelze inicializovat ovladaè displeje pro vektorovou digitalizaci. Pro "
+"detaily pøejdìte na výstup pøíkazu.\n"
 "\n"
 "Detaily:"
 
@@ -4999,7 +4961,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
 msgid "Import raster map"
-msgstr "import rastrové mapy"
+msgstr "Import rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:19
 #, fuzzy
@@ -5057,7 +5019,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:29
 msgid "ASCII grid import"
-msgstr "ASCII grid import"
+msgstr "Import ASCII møí¾ky (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:30
 #, fuzzy
@@ -5071,7 +5033,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:32
 msgid "Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files."
-msgstr "Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových datových souborù."
+msgstr ""
+"Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových/bodových datových "
+"souborù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:33
 #, fuzzy
@@ -5084,7 +5048,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:35
 msgid "ESRI ASCII grid import"
-msgstr "ESRI ASCII grid import"
+msgstr "Import ESRI ASCII møí¾ku (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:36
 #, fuzzy
@@ -5223,7 +5187,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:64
 msgid "DXF import"
-msgstr "DXF import"
+msgstr "Import DXF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:65
 msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
@@ -5328,9 +5292,8 @@
 msgstr "Importuje atributové tabulky v rùzných formátech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:86
-#, fuzzy
 msgid "Export raster map"
-msgstr "import rastrové mapy"
+msgstr "Export rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:87 ../gui/wxpython/menustrings.py:118
 #, fuzzy
@@ -5338,10 +5301,10 @@
 msgstr "Souøadnice"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:88
-#, fuzzy
 msgid "Exports GRASS raster maps into GDAL supported formats."
 msgstr ""
-"Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
+"Exportuje GRASS rastrové vrstvy do jednoho z formátù podporovaných knihovnou "
+"GDAL."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:89
 msgid "ASCII grid export"
@@ -5507,11 +5470,10 @@
 msgstr "Export rùzných formátù GPS pomocí GPSBabel"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:125
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
 msgstr ""
-"Exportuj vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
+"Exportuje vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
 "GPSBabel."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:127
@@ -5571,7 +5533,6 @@
 msgstr "Export rùzných formátù pomocí OGR"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:141
-#, fuzzy
 msgid "Exports attribute tables into various formats."
 msgstr "Exportuje atributové tabulky v rùzných formátech."
 
@@ -5712,9 +5673,8 @@
 msgstr "NVIZ (vy¾aduje Tcl/Tk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:175
-#, fuzzy
 msgid "nviz - Visualization and animation tool for GRASS data."
-msgstr "nviz - nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
+msgstr "nviz - Nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:176
 msgid "Bearing/distance to coordinates"
@@ -5725,6 +5685,8 @@
 "A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
 "coordinates and vice versa."
 msgstr ""
+"Jednoduchý nástroj pro pøevod zamìøení a mìøení vzdáleností do souøadnic a "
+"naopak."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:178
 msgid "Postscript plot"
@@ -5745,7 +5707,6 @@
 msgstr "Zvolit soubor workspace"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:182
-#, fuzzy
 msgid "Exit GUI"
 msgstr "Konec grafického prostøedí"
 
@@ -5840,13 +5801,12 @@
 msgstr "Zmìnit nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:207
-#, fuzzy
 msgid "Change default GUI"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Zmìnit výchozí GUI"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:208
 msgid "Changes the default GRASS graphical user interface (GUI) setting."
-msgstr ""
+msgstr "Zmìní výchozí grafické prostøedí GRASS a jeho nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:209
 msgid "Version"
@@ -5861,14 +5821,12 @@
 msgstr "Správa kartografických zobrazení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:213
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
 "between various formats (including GRASS format)."
 msgstr ""
-"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùzné "
-"formáty (vèetnì formátù GRASSu). Lze pou¾ít také pro vytvoøení GRASS "
-"location."
+"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùznými "
+"formáty (vèetnì formátu GRASSu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:214
 msgid "Convert coordinates"
@@ -5916,15 +5874,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:224
 msgid "Manage NULL values"
-msgstr "Upravit NULL hodnoty"
+msgstr "Spravovat NULL hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:225
 msgid "Manages NULL-values of given raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Správa NULL hodnot dané rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:226
 msgid "Quantization"
-msgstr "Dávkování"
+msgstr "Kvantizace"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:227
 msgid "Produces the quantization file for a floating-point map."
@@ -5943,18 +5901,16 @@
 msgstr "Pøevzorkování za pou¾ití agregaèních statik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:231
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím agregace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na hrub¹í s vyu¾itím agregace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:232
 msgid "Resample using multiple methods"
 msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) za pou¾ití rùzných metod"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:233
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím interpolace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na jemnìj¹í s vyu¾itím interpolace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:234
 msgid "Resample using nearest neighbor"
@@ -6004,7 +5960,6 @@
 msgstr "Zmìna projekce rastrové mapy ze zvolené location do aktuální location."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:244
-#, fuzzy
 msgid "Tiling"
 msgstr "Dla¾dice"
 
@@ -6063,11 +6018,10 @@
 msgstr "Vytvoøit RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:258
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr ""
-"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné mapové "
+"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedinné mapové "
 "kompozice."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:259 ../gui/wxpython/menustrings.py:650
@@ -6083,30 +6037,25 @@
 "intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:261
-#, fuzzy
 msgid "Query raster maps"
-msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+msgstr "Dotazování rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:262
-#, fuzzy
 msgid "Query values by coordinates"
-msgstr "Souøadnicový dotaz"
+msgstr "Dotaz na hodnoty podle souøadnic"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:263
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
 msgstr ""
-"Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a "
-"oznaèení."
+"Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a popisù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:264
-#, fuzzy
 msgid "Query colors by value"
-msgstr "Nastavit tabulku barev"
+msgstr "Dotaz na barvu podle hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:265
-#, fuzzy
 msgid "Queries colors for a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Dotazuje se na barvu rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:266
 msgid "Buffer rasters"
@@ -6236,9 +6185,8 @@
 msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:292
-#, fuzzy
 msgid "Solar irradiance and irradiation model."
-msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
+msgstr "Sluneèní záøení a modelování ozáøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:293
 msgid "Shadows map"
@@ -6279,23 +6227,22 @@
 msgstr "Povrch nákladù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:299
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
 "geographic locations on an input raster map whose cell category values "
 "represent cost."
 msgstr ""
-"Výstupní rastrová kumulativních nákladù pohybu mezi rùznými geografickými "
-"polohami na vstupní rastrové mapì s hodnotami nákladù."
+"Vytváøí rastrovou vrstvu ukazující kumulativní náklady pohybu mezi rùznými "
+"polohami na vstupní rastrové vrstvì kde ka¾dá hodnota buòky prezentuje "
+"náklad."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:300
 msgid "Least cost route or flow"
 msgstr "Nejménì nákladná cesta nebo dráha odtoku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:301
-#, fuzzy
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map."
-msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu reliéfu."
+msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:303
 msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
@@ -6320,9 +6267,8 @@
 msgstr "Parametry terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:307
-#, fuzzy
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Získává parametry terénu z digitálního modelu terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:308
 msgid "Textural features"
@@ -6365,7 +6311,6 @@
 msgstr "Shromá¾dit"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:318
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
 "discrete areas into unique categories."
@@ -6410,13 +6355,12 @@
 msgstr "Vyplnit jezera"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:327
-#, fuzzy
 msgid "Fills lake from seed at given level."
-msgstr "Vytvoøí jezero ze zadaného bodu dané úrovnì"
+msgstr "Vyplní jezero do zadané hloubky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:328
 msgid "Depressionless map and flowlines"
-msgstr "Mapa elevace zbavená depresí a mapa drah povrchového odtoku"
+msgstr "Model terénu bez depresí a mapa odtoku "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:329
 msgid ""
@@ -6526,9 +6470,8 @@
 msgstr "Program na vymezování povodí."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:352 ../gui/wxpython/menustrings.py:733
-#, fuzzy
 msgid "Groundwater modeling"
-msgstr "Vlicovací bod"
+msgstr "Modelování povrchového odtku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:353
 msgid "Groundwater flow"
@@ -6539,6 +6482,8 @@
 "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
 "groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièenéproudìní "
+"podzemních vod ve dvou rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:355
 msgid "Groundwater solute transport"
@@ -6734,7 +6679,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:398
 msgid "Anisotropic spread simulation"
-msgstr "Simulovat anizotropický jev ¹íøení"
+msgstr "Simulace anisotropicého jevu ¹íøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:399
 msgid ""
@@ -6742,6 +6687,9 @@
 "a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
 "the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
 msgstr ""
+"Simuluje eliticky anisotropické ¹íøení ohnì v grafickém oknì a vytvoøí "
+"rastrovou mapu kumulativního èasu ¹íøení, Daná rastrová mapa obsahuje "
+"rychlost ¹íøení (ROS), smìr ¹íøení a zdroj ¹íøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:400
 msgid "Change category values and labels"
@@ -6760,13 +6708,12 @@
 msgstr "Reklasifikovat podle velikosti"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:404
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
 "hectares)."
 msgstr ""
-"Reklasifikuje rastrovou mapu vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
-"hraniènívelikosti ploch (v hektarech)"
+"Reklasifikuje rastrovou mapu na vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
+"hranièní velikosti ploch (v hektarech)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:405
 msgid "Reclassify interactively"
@@ -6789,13 +6736,12 @@
 msgstr "Pøekódovat interaktivnì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:410
-#, fuzzy
 msgid "Recodes categorical raster maps."
-msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
+msgstr "Pøekódovává categorie rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:411
 msgid "Recode using rules file"
-msgstr "Reklasifikovat kategorie na základì souboru s pravidly"
+msgstr "Reklasifikovat kategorie s po¾itím souboru s pravidly"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:412
 #, fuzzy
@@ -6848,12 +6794,11 @@
 msgstr "Vytvoøit rastrovou vrstvu a vektorové body s náhodnými hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:423
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
 "points."
 msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu a bodovou vektorovou mapu obsahující náhodnì "
+"Vytvoøí rastrovou vrstvu a bodovou vektorovou vrstvu obsahující náhodnì "
 "rozmístìné body."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:424
@@ -6933,9 +6878,8 @@
 msgstr "Vytvoøit vrstevnice"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:438
-#, fuzzy
 msgid "Produces a vector map of specified contours from a raster map."
-msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu ze zadaných isolinií z rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu obsahující vrstevnice z modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:439
 msgid "Interpolate surfaces"
@@ -6954,18 +6898,17 @@
 msgstr "Interpolace IDW z rastrových bodù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:443
-#, fuzzy
 msgid "Surface interpolation utility for raster map."
 msgstr "Nástroj pro interpolaci povrchù rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:444
 msgid "IDW from raster points (alternate method for sparse points)"
 msgstr ""
+"Interpolace IDW z rastrových bodù (alternativní metoda pro malý poèet bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:445
-#, fuzzy
 msgid "Surface generation program."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Tvorba povrchu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:446
 msgid "IDW from vector points"
@@ -6985,12 +6928,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:449
 msgid "Surface generation program from rasterized contours."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:450
 msgid "Regularized spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Interpolace pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:451
 msgid ""
@@ -6998,10 +6940,9 @@
 "data in vector format to floating point raster format using regularized "
 "spline with tension."
 msgstr ""
-"Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného souboru "
-"obsahujícího buï bodová data nebo isolinie ve vektorovém formátu. Vzniklé "
-"mapy jsou rastrové s plovoucí desetinnou èárkou za pou¾ití RST -"
-"regularizovaného spline s tenzí a vyhlazením."
+"Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného bodu nebo isolinie "
+"ve vektorovém formátu pro vytvoøení rastrové vrtsvy s desetinnou èárkou za "
+"pou¾ití interpolace RST (regularized spline with tension)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:452
 msgid "Ordinary or block kriging"
@@ -7024,15 +6965,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:456 ../gui/wxpython/menustrings.py:714
 msgid "Report and statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:457
 msgid "Basic raster metadata"
-msgstr "Základní metadata rastrové mapy"
+msgstr "Základní výpis metadat rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:458
 msgid "Output basic information about a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:459
 msgid "Manage category information"
@@ -7044,23 +6985,23 @@
 "layers."
 msgstr ""
 "Spravuje hodnoty kategorií a ¹títky spojené s u¾ivatelem zadanou rastrovou "
-"mapou."
+"vrstvou."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:461
 msgid "General statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Obecné statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:462
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:463
 msgid "Quantiles for large data sets"
-msgstr "Quantily pro velké sady dat"
+msgstr "Qvantilové statistiky pro velké mno¾ství dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:464
 msgid "Compute quantiles using two passes."
-msgstr "Vypoèítat quantily pou¾itím dvou prùchodù"
+msgstr "Vypoèítá qvantily pou¾itím dvou prùchodù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:465
 msgid "Range of category values"
@@ -7081,11 +7022,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:469
 msgid "Sum area by raster map and category"
-msgstr "Souèet ploch v rastrové mapì podle kategorií"
+msgstr "Výpis ploch v rastrové mapì podle kategorií"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:470
 msgid "Reports statistics for raster map layers."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Vypí¹e statistiky pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:471
 msgid "Statistics for clumped cells"
@@ -7105,11 +7046,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:474
 msgid "Surface area estimation for rasters."
-msgstr "Odhad plochy povrchù rastrových map."
+msgstr "Odhad plochy povrchù pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:475
 msgid "Univariate raster statistics"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:476
 msgid ""
@@ -7182,14 +7123,12 @@
 msgstr "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:491
-#, fuzzy
 msgid "Digitize vector map (requires TclTk)"
-msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu (vy¾aduje XTerm)"
+msgstr "Digitalizovat vektorovou vrstvu (vy¾aduje TclTk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:492
-#, fuzzy
 msgid "Interactive editing and digitization of vector maps."
-msgstr "Interaktivní editace rastrových bunìk v zadané mapì."
+msgstr "Interaktivnì upravuje a digitalizuje vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:493
 msgid "Edit vector map (non-interactively)"
@@ -7231,7 +7170,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:501
 msgid "Convert object types"
-msgstr "Konvertovat typy vektorových prvkù"
+msgstr "Zmìnit typy vektorových prvkù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:502
 #, fuzzy
@@ -7255,7 +7194,6 @@
 msgstr "Vytvoøit mnohonásobné linie z linií a hranic."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:507
-#, fuzzy
 msgid "Split lines"
 msgstr "Rozdìlit linie"
 
@@ -7276,9 +7214,8 @@
 msgstr "Rovnobì¾né linie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:512
-#, fuzzy
 msgid "Creates parallel line to input vector lines."
-msgstr "Vytvoøit rovnobì¾ky ke vstupním liniím"
+msgstr "Vytvoøí rovnobì¾né linie ke vstupní linii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:513
 msgid "Dissolve boundaries"
@@ -7315,29 +7252,27 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:520
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr "Vytvoøí ¹títky pro vektorovou mapu a pøipojí atributy."
+msgstr "Vytvoøí barevné popisky pro vektorovou mapu z pøilo¾ených atributù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:521
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels"
-msgstr "Vytvoøit popisky"
+msgstr "Vytvoøit optimálnì umístìné popisky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:522
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels for vector map(s)"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev pro vektorovou mapu"
+msgstr "Vytvoøí optimálnì umístìné popisky pro vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:523
 msgid "Reposition vector map"
-msgstr "Transformace vektorové mapy"
+msgstr "Tranformace vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:524
 msgid ""
 "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
 "vector map."
 msgstr ""
-"Vykonat afinní transformaci ( posun, mìøítko a otoèení, nebo GPC) vektorové "
-"mapy."
+"Vykoná afinní transformaci ( posunutí, zmìna mìøítka a otoèení, nebo GPC) "
+"vektorové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:525
 msgid "Reproject vector map"
@@ -7345,12 +7280,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:526
 msgid "Allows projection conversion of vector maps."
-msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorových map."
+msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:528
-#, fuzzy
 msgid "Updates vector map metadata."
-msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
+msgstr "Aktualizuje matadata vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:531
 msgid ""
@@ -7389,10 +7323,10 @@
 msgstr "Dotaz na jinou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:539
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
-msgstr "Vybrat prvky z mapy ainput podle prvkù mapy binput"
+msgstr ""
+"Vybere prvky z vektorové vrstvy (A) podle prvkù z druhé vektorové vrstvy (B)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:540
 msgid "Buffer vectors"
@@ -7493,7 +7427,7 @@
 "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
 "'from'."
 msgstr ""
-"najít nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
+"Hledá nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
 "vrstvì 'z_mapy'"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:560
@@ -7502,20 +7436,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:561
 msgid "Allocate subnets"
-msgstr "Alokovat podsítì"
+msgstr "Pøidìlit podsítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:562
 msgid "Allocate subnets for nearest centres (direction from centre)."
-msgstr ""
+msgstr "Pøidìlí podsítì nejbli¾¹ímu centru (ve smìru od støedu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:563
 msgid "Network maintenance"
 msgstr "Správa sítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:564
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Správa sítì."
+msgstr "Provádí údr¾bu sí»ì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:565
 msgid "Visibility network"
@@ -7539,7 +7472,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:570
 msgid "Splits net by cost isolines."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdìlit sí» podle isolinií."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:571
 msgid "Steiner tree"
@@ -7547,7 +7480,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:572
 msgid "Create Steiner tree for the network and given terminals"
-msgstr ""
+msgstr "vytvoøí Steinerùv strom pro sí» a zadané terminály"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:573
 msgid "Traveling salesman analysis"
@@ -7556,6 +7489,8 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:574
 msgid "Creates a cycle connecting given nodes (Traveling salesman problem)."
 msgstr ""
+"Vytvoøí zacyklený prùbìh sítí podle daných uzlù (problém obchodního "
+"cestujícího)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:575 ../gui/wxpython/menustrings.py:576
 msgid "Overlay vector maps"
@@ -7763,7 +7698,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:620
 msgid "Reports and statistics"
-msgstr "Zprávy a statistiky"
+msgstr "Zprávy, výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:621
 msgid "Basic vector metadata"
@@ -7775,13 +7710,12 @@
 msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:623
-#, fuzzy
 msgid "Classify attribute data"
-msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
+msgstr "Klasifikovat atributové data"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:624
 msgid "Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje atributové data, napøíklad pro tématické mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:625
 msgid "Report topology by category"
@@ -7798,14 +7732,12 @@
 msgstr "Pøevede 2D vektorovou mapu na mapu 3D"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:628
-#, fuzzy
 msgid "Populates database values from vector features."
 msgstr "Nahraje data do databáze na základì vektorových prvkù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:629
-#, fuzzy
 msgid "Univariate attribute statistics for points"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika vektorových bodù a jejich atributù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:630
 #, fuzzy
@@ -7813,16 +7745,15 @@
 msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:631
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for attribute columns"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika atributových sloupcù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:632
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr ""
+"Spoèítá univariantní statistiku pro vybraný sloupec tabulky vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:633
 msgid "Quadrat indices"
@@ -7886,9 +7817,8 @@
 msgstr "Vyvá¾ení barev pro RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:647
-#, fuzzy
 msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
-msgstr "Automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT"
+msgstr "Provádí automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:648
 msgid "HIS to RGB"
@@ -7899,25 +7829,28 @@
 "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
 "RGB (Red-Green-Blue) color space."
 msgstr ""
+"Pøevede rastrové mapy z HIS (odstín-intenzita-sytost) do RGB (èervená-zelená-"
+"modrá)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:651
 msgid ""
 "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
 "Intensity-Saturation) color space."
 msgstr ""
+"Pøevede rastrové mapy z RGB (èervená-zelená-modrá) do HIS (odstín-intenzita-"
+"sytost)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:652
 msgid "Rectify image or raster"
 msgstr "Rektifikovat obraz nebo rastrovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:653
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
 "in the image based on the control points."
 msgstr ""
-"Rektifikuje obrazová data na základì vlícovacích bodù pomocí souøadnicové "
-"transformace pro ka¾dý pixel obrazu"
+"Rektifikuje obrazová data výpoètem transformace ka¾dého pixelu obrazu pomocí "
+"vlicovacích bodù (GCP)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:654
 msgid "Brovey sharpening"
@@ -7943,14 +7876,16 @@
 "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
 "clustering algorithm."
 msgstr ""
+"Vytvoøí spektrální signatury pro typy povrchu v obraze pou¾itím metody "
+"shlukování."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:659
 msgid "Maximum likelihood classification (MLC)"
-msgstr "Gaussùv klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
+msgstr "Klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:660
 msgid "Classifies the cell spectral reflectances in imagery data."
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje spektrální odrazivost pro ka¾dou buòku obrazových dat."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:661
 msgid "Sequential maximum a posteriori classification (SMAP)"
@@ -7969,18 +7904,16 @@
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci MLC"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:664
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.maxlik from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku rastrové mapy pro i.maxlik."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.maxlik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:665
 msgid "Input for supervised SMAP"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci SMAP"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:666
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.smap from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku pro i.smap z rastrové mapové vrstvy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.smap"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:667
 msgid "Filter image"
@@ -8011,11 +7944,11 @@
 msgstr "Spektrální odezva"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:675
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
 msgstr ""
-"zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných mapách ve skupinì snímkù"
+"Zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných místech ve skupinì "
+"obrazù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:676
 msgid "Tasseled cap vegetation index"
@@ -8267,52 +8200,51 @@
 "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in "
 "three dimensions"
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièenéproudìní "
+"podzemních vod ve tøech rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:735
 msgid "Interpolate volume from points"
-msgstr "Interpolovat volume z vektorových bodù "
+msgstr "Interpolovat 3D rastrovou vrstvu z vektorových bodù "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:736
 msgid ""
 "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
 "tension (RST) algorithm."
 msgstr ""
-"Interpoluje bodová data do G3D volume za pou¾ití regularized spline with "
-"tension (RST)"
+"Interpoluje bodová data do G3D 3D rastrové grid vrstvy za pou¾ití "
+"regularized spline with tension (RST)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:737
 msgid "Report and Statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy,výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:738
 msgid "Basic volume metadata"
-msgstr "Základní metadata 3D rastrové mapy (volume)"
+msgstr "Základní metadata 3D rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:739
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:740
-#, fuzzy
 msgid "Voxel statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Základní statistiky 3D pixelu (voxel)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:741
-#, fuzzy
 msgid "Generates volume statistics for raster3d maps."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí objemové statistiky pro 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:742
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for volumes"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika 3D rastrové vrstvyy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:743
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr ""
+"Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových 3D bunìk 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:744
 #, fuzzy
@@ -8381,9 +8313,8 @@
 msgstr "Kopírovat tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:760
-#, fuzzy
 msgid "Copy a table."
-msgstr "Kopírovat tabulku"
+msgstr "Kopíruje tabulku."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:761
 msgid "New table"
@@ -8710,7 +8641,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:789
 msgid "Starting GRASS for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Spu¹tìní GIS GRASS poprvé"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:790
 msgid ""
@@ -8718,6 +8649,9 @@
 "have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your "
 "home directory."
 msgstr ""
+"GIS GRASS potøebuje adresáø, ve kterém budou ulo¾eny jeho data (GRASS "
+"databanka). Vytvoøte takový adresáø, jestli¾e ji¾ takový nemáte vytvoøen. "
+"OBlíbený název je \"grassdata\", umístìn ve va¹m domovském adresáøi."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:102
 msgid "GRASS GIS Layer Manager"
@@ -8741,9 +8675,9 @@
 msgstr "Chcete ulo¾it souèasné nastavní do souboru pracovního prostøedí?"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:382
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Close Map Display %d"
-msgstr "Zavøít displej"
+msgstr "Zavøít Mapový displej %d"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:457
 #, fuzzy
@@ -8850,9 +8784,8 @@
 msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1010
-#, fuzzy
 msgid "Add various raster-based map layers"
-msgstr "Pøidat rastrovou vrstvu"
+msgstr "Pøidat rùzné vrstvy zalo¾ené na rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1014
 #, fuzzy
@@ -8868,18 +8801,16 @@
 msgstr "Import GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1043
-#, fuzzy
 msgid "Link GDAL layers"
-msgstr "Import GDAL vrstev"
+msgstr "Pøiipojení GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1050
 msgid "Import OGR layers"
 msgstr "Import OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1056
-#, fuzzy
 msgid "Link OGR layers"
-msgstr "Seznam vrstev"
+msgstr "Pøipojení OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1079
 msgid "Nothing to import. No WMS layer selected."
@@ -8924,6 +8855,251 @@
 msgid "No map layer selected. Operation cancelled."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
 
+msgid " (those in bold typeface are required)"
+msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+
+#, fuzzy
+msgid "C&opy"
+msgstr "Kopírovat"
+
+msgid "Command '%s' not yet implemented."
+msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
+
+msgid "Converts selected OGR layers to GRASS vector maps using v.in.ogr."
+msgstr ""
+"Konvertuje vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
+
+msgid "Converts selected DXF layers to GRASS vector maps (using v.in.dxf)."
+msgstr ""
+"Konvertuje vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
+
+#, fuzzy
+msgid "Manage extensions"
+msgstr "Správa kartografických zobrazení"
+
+msgid "Add overlay"
+msgstr "Pøekrýt dal¹í vrstvou"
+
+msgid "Add graphic overlays to map"
+msgstr "Pøidá grafické pøekrytí mapy jinou vrstvou"
+
+msgid "Click here to show database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
+
+msgid "Click here to hide database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
+
+msgid "Output vector map name"
+msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
+
+msgid "Vector map <%s> georectified successfully"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> byla úspì¹nì georektifikována"
+
+msgid "Copying attributes..."
+msgstr "Kopíruji atributy..."
+
+msgid "GRASS SQL Builder: %s"
+msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+
+msgid "Encoding"
+msgstr "Kódování"
+
+msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
+
+msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
+
+msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
+msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
+
+msgid "Select ellipsoid"
+msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
+
+msgid "Set zone for UTM projection:"
+msgstr "Nastavit UTM zónu:"
+
+msgid "Zone:"
+msgstr "Zóna:"
+
+msgid "Hemisphere for zone:"
+msgstr "Polokoule:"
+
+msgid "Datum"
+msgstr "Datum"
+
+msgid "Transformation parameters:"
+msgstr "Parametry transformace:"
+
+msgid "Browse EPSG Codes"
+msgstr "Procházet EPSG kódy"
+
+msgid "Datums:"
+msgstr "Datumy:"
+
+msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
+msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
+
+msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
+msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
+
+msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
+msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
+
+msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
+msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
+
+msgid ""
+"Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster maps "
+"for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
+"parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
+"irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
+"Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
+"angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the topography "
+"is optionally incorporated."
+msgstr ""
+"Poèítá mapu pøímého (paprsek), difùzního a odra¾eného sluneèního záøení pro "
+"zadaný den, zem. ¹íøku, povrch a atmosférické podmínky. Sluneèní parametry "
+"(napø. východ a západ slunce) jsou ulo¾eny do do souboru s historií mapy. "
+"Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního úhlu a/nebo mapy "
+"ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
+
+msgid ""
+"Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
+"size window (via least squares)."
+msgstr ""
+"Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro okno "
+"libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
+
+msgid ""
+"It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates for "
+"tracing spread paths."
+msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
+
+msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
+msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
+
+msgid ""
+"Recode raster categories interactively by entering recode rules (create new "
+"raster map)"
+msgstr ""
+"Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
+"pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
+
+msgid "Smooth or simplify lines/boundaries (remove vertices)."
+msgstr "Vyhladit nebo zjednodu¹it linie, hranice (odstraní opìrné body)"
+
+msgid ""
+"Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
+"calculation"
+msgstr ""
+"Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita ve "
+"výpoètu"
+
+msgid ""
+"Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
+"node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
+"calculation."
+msgstr ""
+"Rozdìl sí» do skupin mezi hodnotami izolinií ( smìr ze støedu). Støedový "
+"uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
+"pøi výpoètu."
+
+msgid ""
+"Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic algorithm "
+"is used in this module so the result may be sub optimal"
+msgstr ""
+"'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
+"heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
+
+msgid ""
+"Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
+"created cycle may be sub optimal"
+msgstr ""
+"TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
+"vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
+
+msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
+msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
+
+msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map layer."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
+
+msgid ""
+"Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
+"transformation function."
+msgstr ""
+"Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-blue"
+"(rgb) mapy "
+
+msgid ""
+"Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
+"transformation function"
+msgstr ""
+"Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-saturation"
+"(his) mapy "
+
+msgid ""
+"The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate an "
+"unsupervised image classification."
+msgstr ""
+"Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
+"maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
+
+msgid ""
+"Classification is based on the spectral signature information generated by "
+"either i.cluster, i.class, or i.gensig."
+msgstr ""
+"Obrazová funkce pro klasifikaci spektrální odrazivosti v obrazových datech "
+"zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí i."
+"cluster, i.class nebo i.gensig."
+
+msgid ""
+"Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used or "
+"'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
+msgstr ""
+"Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
+"'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' souèasnì."
+
+msgid ""
+"Do you want to close display %(display)d?\n"
+"\n"
+"%(message)s"
+msgstr ""
+"Pøejete si zavøít diplej %(display)d?\n"
+"\n"
+"%(message)s"
+
+msgid ""
+"Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
+"\n"
+"Details: %s"
+msgstr ""
+"Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout na "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"\n"
+"Detaily: %s"
+
+msgid "Create/edit projection information for current location"
+msgstr ""
+"Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
+
+msgid "Digitize raster map"
+msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
+
+msgid ""
+"Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
+"requires XTerm))"
+msgstr ""
+"Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
+
+msgid "Ortho Photo rectification"
+msgstr "Orto foto rektifikace"
+
+msgid "Interactive input for supervised classification"
+msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
+
 #~ msgid "Add thematic layer"
 #~ msgstr "Pøidat tématickou vrstvu"
 
@@ -8972,37 +9148,26 @@
 #~ msgid "Marker:"
 #~ msgstr "Znaèka:"
 
-#~ msgid " (those in bold typeface are required)"
-#~ msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "C&opy"
-#~ msgstr "Kopírovat"
-
 #~ msgid "Uknown settings file location."
 #~ msgstr "Neznámé umístìní souboru s nastavením."
 
 #~ msgid "Place where to store settings:"
-#~ msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
+#~ msgstr "Místo kde ukládat nastavení:"
 
-#~ msgid "Command '%s' not yet implemented."
-#~ msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
 #~ msgid "Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer."
 #~ msgstr "Import rastrových souborù podporovaných knihovnou GDAL."
 
 #~ msgid "Multiple raster data import using GDAL"
-#~ msgstr "Import rùzných formátù pomocí GDAL"
+#~ msgstr "Hromadný import pomocí GDAL"
 
 #~ msgid "Link to GDAL"
 #~ msgstr "Pøipojit k GDAL"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Multiple link to GDAL"
-#~ msgstr "Pøipojit k GDAL"
+#~ msgstr "Hromadné pøipojení map k GDAL"
 
 #~ msgid "Aggregate ASCII xyz import"
-#~ msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastové møí¾ky"
+#~ msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastrové møí¾ky"
 
 #~ msgid "Binary file import"
 #~ msgstr "Import binárního souboru"
@@ -9014,23 +9179,14 @@
 #~ msgstr "Import vektorové mapy pomocí OGR"
 
 #~ msgid "Multiple vector data import using OGR"
-#~ msgstr "Import rùzných formátù pomocí OGR"
+#~ msgstr "Hromadný import pomocí OGR"
 
-#~ msgid "Converts selected OGR layers to GRASS vector maps using v.in.ogr."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konvertuje vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
-
 #~ msgid "Link to OGR"
 #~ msgstr "Pøipojit k OGR"
 
-#, fuzzy
 #~ msgid "Multiple link to OGR"
-#~ msgstr "Pøipojit k OGR"
+#~ msgstr "Hromadné pøipojení pomocí OGR"
 
-#~ msgid "Converts selected DXF layers to GRASS vector maps (using v.in.dxf)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Konvertuje vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
-
 #~ msgid "Garmin GPS import"
 #~ msgstr "Garmin GPS import"
 
@@ -9069,10 +9225,6 @@
 #~ msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
 #~ msgstr "Pøevede 3D rastrové mapy (G3D) do formátu VTK-Ascii"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Manage extensions"
-#~ msgstr "Správa kartografických zobrazení"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Makes each cell value a function of the attribute values assigned to the "
 #~ "vector points or centroids around it, and stores new cell values in an "
@@ -9093,300 +9245,470 @@
 #~ "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
 #~ "deviation is calculated only for points if specified."
 #~ msgstr ""
-#~ "Poèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka "
+#~ "Spoèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka "
 #~ "jsou poèítány pouze pokud jsou zadány body."
 
-#~ msgid "Add overlay"
-#~ msgstr "Pøekrýt dal¹í vrstvou"
+#~ msgid "Parameter not found: %s"
+#~ msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
 
-#~ msgid "Add graphic overlays to map"
-#~ msgstr "Pøidá grafické pøekrytí mapy jinou vrstvou"
+#~ msgid "Save workspace to open file"
+#~ msgstr "Ulo¾it pracovní oblast do souboru"
 
-#~ msgid "Click here to show database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
+#~ msgid "Close loaded workspace"
+#~ msgstr "Zavøít aktuální pracovní oblast"
 
-#~ msgid "Click here to hide database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
+#~ msgid "MAT-File (v.4) import"
+#~ msgstr "MAT-File (v.4) import"
 
-#~ msgid "Parameter not found: %s"
-#~ msgstr "Paramentr nebyl nalezen: %s"
+#~ msgid "MAT-File (v.4) export"
+#~ msgstr "MAT-File (v.4) export"
 
-#~ msgid "Output vector map name"
-#~ msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
+#~ msgid "E&xit"
+#~ msgstr "&Konec"
 
-#~ msgid "Vector map <%s> georectified successfully"
-#~ msgstr "Vektorová mapa <%s> byla úspì¹nì georektifikována"
+#~ msgid ""
+#~ "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
+#~ "(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) "
+#~ "the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential "
+#~ "spotting distance."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí 3 nebo 4 rastrové mapy, kde: 1. - základní (kolmé) tempo ¹íøení "
+#~ "(ROS), 2. - maximální tempo (vpøed) ROS, 3. - smìr maximálního ROS, a "
+#~ "volitelnì, 4. - maximální potenciální vzdálenost, na kterou se mù¾e "
+#~ "pøenést po¾ár jiskrami."
 
-#~ msgid "Copying attributes..."
-#~ msgstr "Kopíruji atributy..."
+#~ msgid "Bilinear from raster points"
+#~ msgstr "Bilineární interpolace z rastrových bodù"
 
-#~ msgid "GRASS SQL Builder: %s"
-#~ msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+#~ msgid "Bilinear interpolation utility for raster map layers."
+#~ msgstr "Nástroj pro bilineární interpolaci rastrových map."
 
-#~ msgid "Encoding"
-#~ msgstr "Kódování"
+#~ msgid "Drops an attribute table."
+#~ msgstr "Vyjmout atributovou tabulku."
 
-#~ msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
+#~ msgid "Selects data from table."
+#~ msgstr "Vyber data z tabulky."
 
-#~ msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
+#~ msgid "GRASS GIS GUI help"
+#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS grafického prostøedí"
 
-#~ msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
-#~ msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
+#~ msgid "Unable to read workspace file"
+#~ msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
 
-#~ msgid "Select ellipsoid"
-#~ msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
+#~ msgid ""
+#~ "File <%(file)s>: Unable to get list of DXF layers.\n"
+#~ "\n"
+#~ "%(details)s"
+#~ msgstr ""
+#~ "Soubor <%(file)s>: Nelze získat seznam DXF vrstev.\n"
+#~ "\n"
+#~ "%(details)s"
 
-#~ msgid "Set zone for UTM projection:"
-#~ msgstr "Nastavit UTM zónu:"
+#~ msgid "Projection for current location"
+#~ msgstr "Projekce aktuální location"
 
-#~ msgid "Zone:"
-#~ msgstr "Zóna:"
+#~ msgid "Set up (requires XTerm)"
+#~ msgstr "Nastavení (vy¾aduje XTerm)"
 
-#~ msgid "Hemisphere for zone:"
-#~ msgstr "Polokoule:"
+#~ msgid "Display shortest route (requires XTerm)"
+#~ msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu (vy¾aduje XTerm)"
 
-#~ msgid "Datum"
-#~ msgstr "Datum"
+#~ msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
+#~ msgstr "Orto foto rektifikace (vy¾aduje XTerm)"
 
-#~ msgid "Transformation parameters:"
-#~ msgstr "Parametry transformace:"
+#~ msgid "Interactive input for supervised classification (requires Xterm)"
+#~ msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
 
-#~ msgid "Browse EPSG Codes"
-#~ msgstr "Procházet EPSG kódy"
+#~ msgid "Create new workspace file"
+#~ msgstr "Vytvoøit nový soubor pracovní oblasti"
 
-#~ msgid "Datums:"
-#~ msgstr "Datumy:"
+#~ msgid "Load map layers into workspace"
+#~ msgstr "Naèíst mapové vrstvy do pracovní oblasti"
 
-#~ msgid "Save workspace to open file"
+#~ msgid "Open existing workspace file"
+#~ msgstr "Otevøít existující soubor s pracovní oblastí"
+
+#~ msgid "Save current workspace to file"
 #~ msgstr "Ulo¾it pracovní oblast do souboru"
 
-#~ msgid "Close loaded workspace"
-#~ msgstr "Zavøít aktuální pracovní oblast"
+#~ msgid "Add raster map layer"
+#~ msgstr "Pøidat rastrovou vrstvu"
 
-#~ msgid "MAT-File (v.4) import"
-#~ msgstr "MAT-File (v.4) import"
+#~ msgid "Add vector map layer"
+#~ msgstr "Pøidat vektorovou vrstvu"
 
-#~ msgid "MAT-File (v.4) export"
-#~ msgstr "MAT-File (v.4) export"
+#~ msgid "Close this window without executing the command"
+#~ msgstr "Zavøi toto okno bez spu¹tìní pøíkazu"
 
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
+#~ msgid "Show manual page of the command"
+#~ msgstr "Ukázat manuálovou stránku pøíkazu"
 
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
+#~ msgid "Run the command"
+#~ msgstr "Spustit pøíkaz"
 
-#~ msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
-#~ msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
+#~ msgid "Copy the current command string to the clipboard"
+#~ msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
 
-#~ msgid "E&xit"
-#~ msgstr "&Konec"
+#~ msgid "Resolution cannot be 0"
+#~ msgstr "Rozli¹ení nemù¾e být 0"
 
-#~ msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
-#~ msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
+#~ msgid "Extents set incorrectly"
+#~ msgstr "Meze regionu byly zadány ¹patnì"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster "
-#~ "maps for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
-#~ "parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
-#~ "irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
-#~ "Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
-#~ "angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the "
-#~ "topography is optionally incorporated."
+#~ msgid "Overlay raster maps"
+#~ msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+
+#~ msgid "Error in command execution %s"
+#~ msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
+
+#~ msgid "GRASS GIS Map Display: 1"
+#~ msgstr "GRASS GIS Mapové okno: 1"
+
+#~ msgid "Define/manage ground control points"
+#~ msgstr "Vytvoøení a správa vlicovacích bodù (GCP)"
+
+#~ msgid "coarse:"
+#~ msgstr "hrubý:"
+
+#~ msgid "fine:"
+#~ msgstr "jemný:"
+
+#~ msgid "Wire color:"
+#~ msgstr "barva sítì"
+
+#~ msgid "Icon size:"
+#~ msgstr "Velikost ikon:"
+
+#~ msgid "width:"
+#~ msgstr "¹íøka:"
+
+#~ msgid "symbol:"
+#~ msgstr "symbol:"
+
+#~ msgid "color:"
+#~ msgstr "barva:"
+
+#~ msgid "Import raster data using GDAL"
+#~ msgstr "Import rastrových dat pomocí GDAL"
+
+#~ msgid "Converts selected GDAL layers to GRASS raster maps using r.in.gdal"
 #~ msgstr ""
-#~ "Poèítá mapu pøímého (paprsek), difùzního a odra¾eného sluneèního záøení "
-#~ "pro zadaný den, zem. ¹íøku, povrch a atmosférické podmínky. Sluneèní "
-#~ "parametry (napø. východ a západ slunce) jsou ulo¾eny do do souboru s "
-#~ "historií mapy. Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního "
-#~ "úhlu a/nebo mapy ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
+#~ "Pøevede vybrané GDAL vrstvy na GRASS rastrové mapy pou¾itím r.in.gdal."
 
+#~ msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
+#~ msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaný GDAL k binární rastrové mapì."
+
+#~ msgid "Link GDAL supported raster files to a binary raster map layers"
+#~ msgstr "Pøipojí rastrové soubory podporované GDAL k binární rastrové mapì"
+
+#~ msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
+#~ msgstr "Pøevede ASCII rastrový soubor na binární rastrovou mapu."
+
+#~ msgid "ASCII polygons and lines import"
+#~ msgstr "Import ASCII polygonù a linií"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
-#~ "size window (via least squares)."
+#~ "Converts an ESRI ARC/INFO ascii raster file (GRID) into a (binary) raster "
+#~ "map layer."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro "
-#~ "okno libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
+#~ "Pøevede ESRI ARC/INFO ascii rastr (GRID) na (binární) rastrovou mapu."
 
+#~ msgid "Import of SPOT VGT NDVI file into a raster map"
+#~ msgstr "Import SPOT VGT NDVI souboru jako rastrové mapy"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Generates three, or four raster map layers showing 1) the base "
-#~ "(perpendicular) rate of spread (ROS), 2) the maximum (forward) ROS, 3) "
-#~ "the direction of the maximum ROS, and optionally 4) the maximum potential "
-#~ "spotting distance."
+#~ "Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's "
+#~ "using gdalwarp."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vytvoøí 3 nebo 4 rastrové mapy, kde: 1. - základní (kolmé) tempo ¹íøení "
-#~ "(ROS), 2. - maximální tempo (vpøed) ROS, 3. - smìr maximálního ROS, a "
-#~ "volitelnì, 4. - maximální potenciální vzdálenost, na kterou se mù¾e "
-#~ "pøenést po¾ár jiskrami."
+#~ "Georeferencuje, rektifikuje a importuje snímky ve formátu Terra-ASTER a "
+#~ "pøíbuzných DMT za pou¾ití gdalwarp."
 
-#~ msgid ""
-#~ "It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates "
-#~ "for tracing spread paths."
-#~ msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
+#~ msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
+#~ msgstr "Stáhne a importuje data z WMS serverù."
 
-#~ msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
-#~ msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
+#~ msgid "Convert OGR vector layers to GRASS vector map."
+#~ msgstr "Konvertuje vektorové vrstvy OGR na GRASS vektorové mapy."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Recode raster categories interactively by entering recode rules (create "
-#~ "new raster map)"
+#~ msgid "Converts selected OGR layers to GRASS vector maps using v.in.ogr"
 #~ msgstr ""
-#~ "Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
-#~ "pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
+#~ "Pøevede vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
 
-#~ msgid "Bilinear from raster points"
-#~ msgstr "Bilineární interpolace z rastrových bodù"
+#~ msgid "Creates a new vector as a read-only link to OGR layer."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí nový vektor jako vrstvu pouze ke ètení pøipojenou pomocí OGR."
 
-#~ msgid "Bilinear interpolation utility for raster map layers."
-#~ msgstr "Nástroj pro bilineární interpolaci rastrových map."
+#~ msgid "Creates a new vectors as a read-only link to OGR layers"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí nové vektorovévrstvy jako vrstvy pouze ke ètení pøipojené pomocí "
+#~ "OGR."
 
-#~ msgid "Smooth or simplify lines/boundaries (remove vertices)."
-#~ msgstr "Vyhladit nebo zjednodu¹it linie, hranice (odstraní opìrné body)"
+#~ msgid "ASCII points/GRASS ASCII vector import"
+#~ msgstr "Import ASCII body/GRASS ASCII vektory"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation"
+#~ msgid "Creates a vector map from ASCII points file or ASCII vector file."
+#~ msgstr "Vytvoøí vektorovou mapu ze souboru ASCII bodù nebo ASCII vektoru"
+
+#~ msgid "Old GRASS vector import"
+#~ msgstr "Import starého vektorového formátu GRASS"
+
+#~ msgid "Multiple DXF layers import"
+#~ msgstr "Hromadný import DXF vrstev"
+
+#~ msgid "Converts selected DXF layers to GRASS vector maps (using v.in.dxf)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita "
-#~ "ve výpoètu"
+#~ "Pøevede vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
 
+#~ msgid "GPSBabel GPS import"
+#~ msgstr "GPSBabel GPS import"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
-#~ "node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation."
+#~ "Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
+#~ "file into a vector map."
 #~ msgstr ""
-#~ "Rozdìl sí» do skupin mezi hodnotami izolinií ( smìr ze støedu). Støedový "
-#~ "uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
-#~ "pøi výpoètu."
+#~ "Stáhne Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS nebo ze souboru a ulo¾í "
+#~ "je do vektorové mapy."
 
+#~ msgid "Matlab and MapGen import"
+#~ msgstr "Matlab and MapGen import"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic "
-#~ "algorithm is used in this module so the result may be sub optimal"
+#~ "Convert a 3D ASCII raster text file into a (binary) 3D raster map layer"
 #~ msgstr ""
-#~ "'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
-#~ "heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
+#~ "Pøevede 3D ASCII rastrový textový soubor na (binární) 3D rastrovou "
+#~ "mapovou vrstvu "
 
+#~ msgid "Converts a raster map layer into an ASCII text file."
+#~ msgstr "Pøevede rastrovou mapu do ASCII souboru."
+
+#~ msgid "ASCII x,y,z export"
+#~ msgstr "ASCII x,y,z export"
+
+#~ msgid "Exports GRASS raster map to GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL)"
+#~ msgstr "Exportuje rastrovou mapu GRASSu do GRIDATB.FOR souboru (TOPMODEL)"
+
+#~ msgid "Raster File Series to MPEG Conversion Program."
+#~ msgstr "Program, vytváøející MPEG ze série rastrových map"
+
+#~ msgid "Export GRASS raster as non-georeferenced PNG image format."
+#~ msgstr "Export GRASS rastrové mapy jako nepøipojený PNG obraz."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
-#~ "created cycle may be sub optimal"
+#~ "Converts 3 GRASS raster layers (R,G,B) to a PPM image file at the pixel "
+#~ "resolution of the CURRENTLY DEFINED REGION."
 #~ msgstr ""
-#~ "TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
-#~ "vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
+#~ "Pøevede 3 GRASSové rastrové mapy (R,G,B) do souboru PPM s rozli¹ením "
+#~ "pixelu podle aktuálnì definovaného regionu."
 
-#~ msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
-#~ msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
+#~ msgid "Converts a raster map layer into a height-field file for POVRAY."
+#~ msgstr "Pøevede rastrovou mapu do souboru pro POVRAY."
 
-#~ msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map layer."
-#~ msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
+#~ msgid "Export a raster map to the Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
+#~ msgstr "Export rastrové mapy do Virtual Reality Modeling Language (VRML)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
-#~ "transformation function."
+#~ msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
+#~ msgstr "Pøevede rastrové mapy do formátu VTK-Ascii"
+
+#~ msgid "Multiple export formats using OGR"
+#~ msgstr "Export rùzných formátù pomocí OGR"
+
+#~ msgid "Converts to one of the supported OGR vector formats."
+#~ msgstr "Konvertuje mapu do jednoho z podporovaných vektorových formátù OGR."
+
+#~ msgid "ASCII points/GRASS ASCII vector export"
+#~ msgstr "Export ASCII bodù/GRASS ASCII vektorù"
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to a GRASS ASCII vector map."
+#~ msgstr "Pøevede GRASS binární vektorovou mapu do formátu GRASS ASCII."
+
+#~ msgid "Exports GRASS vector map layers to DXF file format."
+#~ msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor DXF."
+
+#~ msgid "Converts to POV-Ray format, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,z,y"
+#~ msgstr "Pøevede do POV-Ray formátu, GRASS x,y,z -> POV-Ray x,y,z"
+
+#~ msgid "Exports a GRASS vector map to SVG."
+#~ msgstr "Exportuje GRASS vektory jako soubor SVG."
+
+#~ msgid "Converts a GRASS binary vector map to VTK ASCII output."
+#~ msgstr "Pøeveï GRASS vektor na formát VTK ASCII."
+
+#~ msgid "Converts a 3D raster map layer into an ASCII text file"
+#~ msgstr "Pøevede 3D rastrovou mapovou vrstvu do ASCII textového souboru"
+
+#~ msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
 #~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-"
-#~ "blue(rgb) mapy "
+#~ "Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
 
+#~ msgid "Converts a binary GRASS vector map into a GRASS raster map ."
+#~ msgstr "Pøevede binární GRASS vektorovou mapu do GRASS rastrové mapy."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
-#~ "transformation function"
+#~ "Converts a binary GRASS vector map (only points) layer into a 3D GRASS "
+#~ "raster map layer."
 #~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-"
-#~ "saturation(his) mapy "
+#~ "Pøevede binární GRASS vektorovou mapovou vrstvu (pouze body) na 3D GRASS "
+#~ "rastrovou mapovou vrstvu."
 
+#~ msgid "Config"
+#~ msgstr "Nastavení"
+
+#~ msgid "Interactively reset the location's projection settings."
+#~ msgstr "Interaktivnì vyma¾e nastavení projekce location"
+
+#~ msgid "Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
+#~ msgstr "Pøevede souøadnice z jedné projekce do druhé (rozhraní k cs2cs)"
+
+#~ msgid "Raster"
+#~ msgstr "Rastr"
+
+#~ msgid "Digitize raster (requires XTerm)"
+#~ msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu (vy¾aduje XTerm)"
+
 #~ msgid ""
-#~ "The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate "
-#~ "an unsupervised image classification."
+#~ "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics "
+#~ "monitor using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
 #~ msgstr ""
-#~ "Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
-#~ "maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
+#~ "Interaktivní nástroj pou¾itý pro vykreslování a ulo¾ení vektorových "
+#~ "prvkù do grafického monitoru s pou¾itím ukazatele (my¹) a ulo¾ení do "
+#~ "rastrové mapy."
 
+#~ msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
+#~ msgstr "Vytvoø MASKu pro limitní rastrové operace"
+
+#~ msgid "Calculates category or object oriented statistics."
+#~ msgstr ""
+#~ "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované statistiky."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Classification is based on the spectral signature information generated "
-#~ "by either i.cluster, i.class, or i.gensig."
+#~ "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that "
+#~ "will be used by the other r.le programs."
 #~ msgstr ""
-#~ "Obrazová funkce pro klasifikaci spektrální odrazivosti v obrazových "
-#~ "datech zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí "
-#~ "i.cluster, i.class nebo i.gensig."
+#~ "Interaktivní nástroj pou¾itý pro nastavení vzorkù a analýzu pracovní "
+#~ "oblasti, která bude pou¾ita dal¹ími r.le moduly."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used "
-#~ "or 'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
+#~ "r.recode.rules - Use ascii rules file to recode categories in raster map"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
-#~ "'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' "
-#~ "souèasnì."
+#~ "r.recode.rules -Pou¾ít soubor s ascii pravidly pro pøekódování kategorií "
+#~ "v rastrové mapì"
 
-#~ msgid "Drops an attribute table."
-#~ msgstr "Vyjmout atributovou tabulku."
+#~ msgid "Vector"
+#~ msgstr "Vektor"
 
-#~ msgid "Selects data from table."
-#~ msgstr "Vyber data z tabulky."
+#~ msgid "Creates topology for GRASS vector map."
+#~ msgstr "Vytváøí topologii pro vektorovou mapu GRASSu."
 
-#~ msgid "GRASS GIS GUI help"
-#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS grafického prostøedí"
+#~ msgid "Vector based generalization."
+#~ msgstr "Zobecnìní vektorové vrstvy."
 
+#~ msgid "Change the type of geometry elements."
+#~ msgstr "Zmìní typ geometrických prvkù vektorové vrstvy."
+
+#~ msgid "Split lines to shorter segments."
+#~ msgstr "Rozdìlí linie na men¹í segmenty."
+
+#~ msgid "Extrudes flat vector object to 3D with defined height."
+#~ msgstr "Vytvoøí z plo¹ného vektorového objektu 3D o zadané vý¹ce"
+
+#~ msgid "Queries a vector map layer at given locations."
+#~ msgstr "Dotazovat vektorovou mapu v daných locations."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Do you want to close display %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"
+#~ "Creates a buffer around features of given type (areas must contain "
+#~ "centroid)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Pøejete si zavøít diplej %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"
+#~ "Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
 
-#~ msgid "Unable to read workspace file"
-#~ msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
+#~ msgid "Finds shortest path for selected starting and ending node."
+#~ msgstr ""
+#~ "Hledá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti pro zadaný zaèátek a konec trasy."
 
-#~ msgid ""
-#~ "File <%(file)s>: Unable to get list of DXF layers.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(details)s"
+#~ msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
 #~ msgstr ""
-#~ "Soubor <%(file)s>: Nelze získat seznam DXF vrstev.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(details)s"
+#~ "Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
 
+#~ msgid "Attach, delete or report vector categories to map geometry."
+#~ msgstr "Pøilo¾, sma¾ nebo vypi¹ vektorové kategorie do mapové geometrie."
+
+#~ msgid "Creates a GRASS vector map of a user-defined grid."
+#~ msgstr "Vytvoøí GRASS vektorovou mapu podle u¾ivatelem definované møí¾ky"
+
+#~ msgid "Create points along input lines in new vector with 2 layers."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou "
+#~ "vrstvách."
+
+#~ msgid "Randomly generate a 2D/3D vector points map."
+#~ msgstr "Náhodnì vytvoøit 2D/3D bodovou vektorovou vrstvu."
+
+#~ msgid "Random location perturbations of GRASS vector points"
+#~ msgstr "Náhodná odchylka location vektorových bodù"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
-#~ "http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Details: %s"
+#~ "Calculates univariate statistics from a GRASS raster map based on vector "
+#~ "polygons and uploads statistics to new attribute columns."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout "
-#~ "na http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Detaily: %s"
+#~ "Spoèítá základní statistiku rastrového souboru na základì vektorových "
+#~ "polygonù a ulo¾í ji do nových sloupeèkù atributové tabulky."
 
-#~ msgid "Projection for current location"
-#~ msgstr "Projekce aktuální location"
+#~ msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
+#~ msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové vrstvì."
 
-#~ msgid "Create/edit projection information for current location"
+#~ msgid "Reports geometry statistics for vectors."
+#~ msgstr "Vypí¹e údaje o geometrii vektorové mapy."
+
+#~ msgid "Tests for normality for points."
+#~ msgstr "Test normality bodù"
+
+#~ msgid "Imagery"
+#~ msgstr "Obraz"
+
+#~ msgid "Mosaics up to 4 images and extends colormap; creates map *.mosaic"
 #~ msgstr ""
-#~ "Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
+#~ "Vytvoøí mozaiku ze 4 a více snímkù, roztáhne barevnou paletu a vytvoøí "
+#~ "mapu *.mosaic"
 
-#~ msgid "Digitize raster map"
-#~ msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
+#~ msgid "Menu driver for the photo imagery programs."
+#~ msgstr "Nabídka ovladaèù pro fotografické obrazové programy. "
 
-#~ msgid "Set up (requires XTerm)"
-#~ msgstr "Nastavení (vy¾aduje XTerm)"
+#~ msgid ""
+#~ "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to "
+#~ "outline regions of interest."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøí spektrální signatury pro obrazová data povolením u¾ivateli "
+#~ "naèrtnout oblasti zájmu."
 
-#~ msgid "Display shortest route (requires XTerm)"
-#~ msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu"
+#~ msgid "Volumes"
+#~ msgstr "3D rastr"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
-#~ "requires XTerm))"
+#~ "Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing "
+#~ "vector map."
 #~ msgstr ""
-#~ "Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
+#~ "Vytvoøí a pøidá novou atributovou tabulku k zadané vrstvì existující "
+#~ "vektorové mapy."
 
-#~ msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
-#~ msgstr "Orto foto rektifikace (vy¾aduje XTerm)"
+#~ msgid "Help"
+#~ msgstr "Nápovìda"
 
-#~ msgid "Ortho Photo rectification"
-#~ msgstr "Orto foto rektifikace"
+#~ msgid "GRASS GIS help"
+#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS"
 
-#~ msgid "Interactive input for supervised classification (requires Xterm)"
-#~ msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
+#~ msgid ""
+#~ "Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
+#~ "document."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ètení souboru workspace <%s> selhalo. Neplatný soubor, nelze parsovat XML "
+#~ "dokument."
 
-#~ msgid "Interactive input for supervised classification"
-#~ msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
+#~ msgid "Add various vector-based map layer"
+#~ msgstr "Pèèidat rùzné vrstvy zalo¾ené na vektoru"
+
+#~ msgid "COPYING file missing"
+#~ msgstr "SOubor COPYING chybí"
+
+#~ msgid "GPL.TXT file missing"
+#~ msgstr "Soubor GPL.TXT chybí"
+
+#~ msgid "AUTHORS file missing"
+#~ msgstr "Soubor AUTHORS chybí"More information about the grass-commit mailing list