[GRASS-SVN] r41323 - grass/branches/develbranch_6/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Mar 7 11:30:50 EST 2010


Author: neteler
Date: 2010-03-07 11:30:50 -0500 (Sun, 07 Mar 2010)
New Revision: 41323

Modified:
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_cs.po
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_cs.po
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_cs.po
  grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_cs.po
Log:
Jan Trochta: cont'ed

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: grasslibs_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -443,7 +443,7 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:98
 msgid "Login file corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "POru¹en soubor pro pøihlá¹ení"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41
@@ -506,11 +506,11 @@
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:217
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:283
 msgid "Missing column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:212 ../lib/db/dbmi_client/select.c:278
 msgid "Missing key column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno klíèového sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:305
 #, c-format
@@ -725,16 +725,15 @@
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:157
 msgid "Writing to file loaded to memory not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisování do souboru naèteného do pamìti není podporováno"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load file to memory, file not open"
-msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor"
+msgstr "nelze naèíst soubor do pamìti, sobor není otevøen"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:215
 msgid "Vector memory mode not supported, using 'AUTO'"
-msgstr ""
+msgstr "Vemód vektorové pamìti není podporován, pou¾iji 'AUTO'"
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:288
 msgid "Unable read topology for nodes"
@@ -1429,9 +1428,8 @@
 msgstr "BUG (Vect_build_sidx_from_topo): Ostrov neexistuje"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:376
-#, fuzzy
 msgid "Line is not looped"
-msgstr "Matice nejsou povoleny"
+msgstr "Linie není ukonèena smyèkou"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:611 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:622
 msgid "Next edge was visited but it is not the first one !!! breaking loop"
@@ -2415,12 +2413,12 @@
 #: ../lib/gis/spawn.c:385
 #, c-format
 msgid "CreateProcess() failed: error = %d"
-msgstr ""
+msgstr "CreateProcess() selhal: chyba = %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "G_spawn: unable to redirect descriptor %d"
-msgstr "G_spawn: nelze duplikovat popisovaè %d na %d"
+msgstr "G_spawn: nelze pøesmìrovat popisovaè %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:418 ../lib/gis/spawn.c:603
 #, c-format
@@ -2500,9 +2498,9 @@
 msgstr "chybné pravidlo (%s): [%s]"
 
 #: ../lib/gis/color_rules.c:265
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to load color rules <%s>"
-msgstr "Nelze zavøít vektorovou vrstvu <%s>"
+msgstr "Nelze naèíst pravidla barev <%s>"
 
 #: ../lib/gis/mapset.c:39
 msgid "MAPSET is not set"
@@ -2661,6 +2659,8 @@
 "Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or "
 "untangle multiple installations."
 msgstr ""
+"Neompatibilní verze knihovny pro modul. Je potøeba znovu zkompilovat GRASS "
+"nebo vyøe¹it problém více instalací."
 
 #: ../lib/gis/gisinit.c:63
 #, c-format
@@ -2961,14 +2961,14 @@
 "(%f,%f)"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:60
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to make mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze vytvoøit prvek mapsetu %s (%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:64
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze zpøístupnit prvek mapsetu %s(%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:331
 msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
@@ -4006,7 +4006,7 @@
 #: ../lib/sites/sites.c:97
 #, c-format
 msgid "Attributes for category %d not found"
-msgstr "atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
+msgstr "Atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:136
 msgid "Category must be integer"
@@ -4022,7 +4022,7 @@
 
 #: ../lib/sites/sites.c:241
 msgid "Memory error in allocating timestamp"
-msgstr "Chyba pamìti pøi alokování èasové znaèky"
+msgstr "Chyba pamìti pøi pødìlování èasové znaèky"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:348 ../lib/sites/sites.c:478
 msgid ""
@@ -4033,9 +4033,8 @@
 "by mìl být aktualizován na vektorovou knihovnu GRASS 6)"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:397
-#, fuzzy
 msgid "Cannot fetch row"
-msgstr "Nelze získat informace o vrstvì"
+msgstr "Nelze naèíst øádek"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:579
 msgid "G_oldsite_new_struct: invalid # dims or fields"
@@ -4101,19 +4100,19 @@
 msgstr "Podskupina <%s>skupiny <%s> okazuja na následující rastrové mapy\n"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze otevøít soubor [%s] skupiny [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze otevøít soubor [%s] skupiny [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) skupiny [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze vytvoøit soubor [%s] pro skupinu [%s v %s]"
+msgstr "Nelze vytvoøit soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/target.c:38
 #, c-format
@@ -4132,11 +4131,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:322
 msgid "Need at least 3 keyframes for spline"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro vytvoøení køivky"
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:624
 msgid "Need at least 2 keyframes for interpolation"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro interpolaci"
 
 #: ../lib/ogsf/GVL2.c:248
 #, c-format
@@ -4153,9 +4152,8 @@
 msgstr "3D rastrová mapa <%s> nebyla nalezena"
 
 #: ../lib/ogsf/gs_bm.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Bitmap mismatch"
-msgstr "bitmapová maska vytvoøena"
+msgstr "Bitmapová neshoda"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:63
 msgid "Unable to allocate stream"
@@ -4295,7 +4293,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_surf.c:1742
 msgid "Cut-plane points mis-match between surfaces. Check resolution(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Neshoda pøi øezání povrchu. Zkontrolujte rozli¹ení"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_label.c:58
 msgid "Max. number of labels reached!"
@@ -4303,7 +4301,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/GK2.c:275 ../lib/ogsf/GK2.c:288
 msgid "Check no. of frames requested and keyframes marked"
-msgstr ""
+msgstr "Zkontrolujte poèet snímkù po¾adovaných a oznaèených klíèových snímkù"
 
 #: ../lib/ogsf/gvl_file.c:104
 msgid "Maximum number of datafiles exceeded"
@@ -4326,11 +4324,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:180
 msgid "Out of matrix stack space"
-msgstr ""
+msgstr "Ji¾ mimo plochu "
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:200
 msgid "Tried to pop an empty stack"
-msgstr ""
+msgstr "POkus naplnit prázdnou frontu"
 
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:204
 #, c-format
@@ -4962,9 +4960,12 @@
 "cell. Z-value %f, zmin %f, zmax %f."
 msgstr ""
 
-#~ msgid "Too many arguments"
-#~ msgstr "Pøíli¹ mnoho argumentù"
+msgid "Too many arguments"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho argumentù"
 
+msgid "Incompatible library version for module"
+msgstr "Nekompatibilní verze knihovny pro modul"
+
 #~ msgid "Vector is not 3D"
 #~ msgstr "Vektorová mapa není 3D"
 
@@ -4985,9 +4986,6 @@
 #~ msgid "Column type of s column is not supported (must be integer or double)"
 #~ msgstr "Datový typ sloupce s není podporován (musí být integer nebo double)"
 
-#~ msgid "Incompatible library version for module"
-#~ msgstr "Nekompatibilní verze knihovny pro modul"
-
 #~ msgid "Null values have not been initialized. "
 #~ msgstr "Nebyly inicializovány nulové hodnoty. "
 
@@ -5011,3 +5009,40 @@
 
 #~ msgid "The cholesky solver does not work with sparse matrices"
 #~ msgstr "Cholesky metodu nelze pou¾ít pro øídké matice"
+
+#~ msgid "This location has no description."
+#~ msgstr "Location nemá popisek."
+
+#~ msgid "G_malloc: unable to allocate %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_malloc: Nelze pøidìlit %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid "G_calloc: unable to allocate %lu * %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_calloc: Nelze pøidìlit %lu * %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid "G_realloc: unable to allocate %lu bytes at %s:%d"
+#~ msgstr "G_realloc: Nelze alokovat %lu bytù v %s:%d"
+
+#~ msgid ""
+#~ "taking too long to find points for interpolation--please change the "
+#~ "region to area where your points are. Continuing calculations..."
+#~ msgstr ""
+#~ "hledání bodù pro interpolaci trvá pøíli¹ dlouho -- prosím, zmìòte region "
+#~ "na území, které je tìmito body pokryto. Pokraèuji ve výpoètu..."
+
+#~ msgid "Reading lines from vector map ... "
+#~ msgstr "Naèítání linií z vektorové mapy ..."
+
+#~ msgid "Reading nodes from vector map ... "
+#~ msgstr "Naèítání uzlù z vektorové mapy ... "
+
+#~ msgid "strip exists with insufficient data"
+#~ msgstr "pás existuje s nedostaèujícími daty"
+
+#~ msgid "there are points outside specified 2D/3D region--ignored %d points"
+#~ msgstr "nìkteré body le¾í mimo specifikovaný region -- %d bodù ignorováno"
+
+#~ msgid "ignoring %d points -- too dense"
+#~ msgstr "ignoruji %d bodù -- pøíli¹ husté pole"
+
+#~ msgid "some points outside of region -- will ignore..."
+#~ msgstr "nìkteré body mimo region -- budou ignorovány..."

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
@@ -14,7 +14,7 @@
 "Project-Id-Version: grassmods_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-09 12:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:38+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -181,18 +181,17 @@
 msgstr "Vypi¹ v¹echny databázové ovladaèe."
 
 #: ../db/base/select.c:93
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Test %s."
-msgstr "Typ: %s"
+msgstr "Test %s."
 
 #: ../db/base/select.c:93 ../imagery/i.rectify/report.c:16
 msgid "failed"
 msgstr "Selhalo"
 
 #: ../db/base/select.c:93
-#, fuzzy
 msgid "succeeded"
-msgstr "...uspìl."
+msgstr "úspìch"
 
 #: ../db/base/select.c:130 ../raster/r.stats/main.c:208
 #: ../vector/v.db.select/main.c:111
@@ -964,7 +963,6 @@
 msgstr "souøadnice z hydraulického napøimovaèe vodivosti v [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:97
-#, fuzzy
 msgid "Sources and sinks in [m^3/s]"
 msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
 
@@ -4598,7 +4596,6 @@
 msgstr "Jméno datového zdroje GDAL, který není soubor"
 
 #: ../raster/r.external/main.c:530
-#, fuzzy
 msgid "Band to select (default: all)"
 msgstr "Kanál, který má být vybrán (výchozí: v¹echny kanály)"
 
@@ -5085,9 +5082,8 @@
 msgstr "Vzorkování koeficient kroku vzdálenosti (0.5-1.5)"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:489
-#, fuzzy
 msgid "Read the input files in this number of chunks"
-msgstr "Vyèíst vstupní soubor mezi "
+msgstr "Vyèíst vstupní soubor vtomto poètu kusù"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:496
 msgid "Civil time zone value, if none, the time will be local solar time"
@@ -5095,7 +5091,7 @@
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:504 ../vector/v.buffer2/main.c:214
 msgid "This does nothing. It is retained for backwards compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Toto nedìlá nic. Je zde ponecháno pro zpìtnou kompatibilitu"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:505 ../vector/v.build.polylines/main.c:128
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:212 ../vector/v.buffer2/main.c:224
@@ -8115,9 +8111,9 @@
 msgstr "Nelze zapsat soubor eroze/transportu"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
-msgstr "nwalk > maxw!"
+msgstr "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:339
 msgid "Unable to write raster maps"
@@ -9234,6 +9230,8 @@
 "%.2f]! Needs to be at least identical or the current region resolution lower "
 "than the input map resolution"
 msgstr ""
+"Rozli¹ení aktuálního regionu [%.2fx%.2f] je ni¾¹í ne¾ má vstupní mapa "
+"[%.2fx %.2f]!Je potøeba mít nejménì stejné rozli¹ení jako má vstupní mapa"
 
 #: ../raster/r.topidx/file_io.c:36
 msgid "Reading elevation map..."
@@ -10819,9 +10817,9 @@
 msgstr "Nelze èíst rozsah mapy <%s>"
 
 #: ../raster/r.stats/cell_stats.c:51
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read raster <map %d of %d> row %d"
-msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
+msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <map %d of %d> øádek %d"
 
 #: ../raster/r.surf.random/main.c:46
 msgid ""
@@ -10937,9 +10935,8 @@
 msgstr "Prosím, zadejte pøijatelné èíslo sloupce."
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:302
-#, fuzzy
 msgid "Invalid zrange"
-msgstr "Chybný smìr východu"
+msgstr "Neplatné zrange"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:389
 msgid "Unable to calculate percentile without the pth option specified!"
@@ -10968,7 +10965,6 @@
 msgstr "na rozsah z nebude bìhem hledání brán zøetel"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:521
-#, fuzzy
 msgid "Reading data ..."
 msgstr "Ètu data... "
 
@@ -13472,7 +13468,7 @@
 #: ../raster/r.watershed/ram/do_astar.c:160
 #: ../raster/r.watershed/seg/do_astar.c:161
 msgid "heapsize too large"
-msgstr ""
+msgstr "P5íli¹ velké heapsize"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/valid.c:24
 msgid "accum file missing in valid_basins()"
@@ -15171,7 +15167,7 @@
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:94
 msgid "When finished type \"end\"."
-msgstr ""
+msgstr "Pøi dokonèení napsat \"end\""
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:134
 #, c-format
@@ -15274,9 +15270,8 @@
 msgstr "Y-èást hydraulièkého napøimovaèe napìtí v [m/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Water sources and sinks in [m^3/s]"
-msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
+msgstr "Vodní zdroje a jezera v [m^3/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:95
 msgid "Specific yield in [1/m]"
@@ -15893,7 +15888,7 @@
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:98
 msgid "When printing, limit to layer specified by the layer option"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi tisku je omezení urèeno nastavením vrstvy"
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:103
 msgid "Print types/names of table columns for specified layer and exit"
@@ -16109,14 +16104,12 @@
 msgstr "Výstup triangulace jako graf (linie), ne plochy"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:141
-#, fuzzy
 msgid "no points to triangulate"
-msgstr "Poèet bodù, které mají být rozmístìny"
+msgstr "®ádné body pro triangulaci"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Delaunay triangulation..."
-msgstr "Pøedbì¾né kalkulace povrchu..."
+msgstr "Delaunay triangulace...."
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:152
 #, fuzzy
@@ -16124,9 +16117,8 @@
 msgstr "Zapisuji body ..."
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Calculate area centroids..."
-msgstr "Nelze spoèítat centroid oblasti"
+msgstr "Vypoèítat centroidy plochy"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:172 ../vector/v.category/main.c:263
 msgid "Unable to calculate area centroid"
@@ -16696,9 +16688,9 @@
 msgstr "Pøevádím prvky..."
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s failed"
-msgstr "Selhalo"
+msgstr "%s selhalo"
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:138
 #, c-format
@@ -16776,22 +16768,19 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:308
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:326
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:356
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to read from aux table"
-msgstr "Nelze èíst íºdaje z databáze"
+msgstr "Nelze èíst údaje z aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:237
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:313
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to update aux table"
-msgstr "Nelze aktualizovat íºdaje v databázi"
+msgstr "Nelze aktualizovat údaje v aux tabulce"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:250
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:262
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to write to aux table"
-msgstr "Nelze zapsat íºdaje do databáze"
+msgstr "Nelze zapsat údaje do aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:78
 msgid "vector, LIDAR, edges"
@@ -16806,7 +16795,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:78
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:94
 msgid "Estimate point density and distance"
-msgstr ""
+msgstr "Odhad hustoty bodù a vzdálenosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:86
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:81
@@ -16816,6 +16805,8 @@
 "Estimate point density and distance for the input vector points within the "
 "current region extends and quit"
 msgstr ""
+"Odhadne hustotu bodù a vzdálenosti pro vstupní vektorovou bodovou vrstvu "
+"uvnitø aktuálního regionu a ukonèí se"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:98
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:105
@@ -16882,24 +16873,22 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:172
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:174
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:213
-#, fuzzy
 msgid "Old auxiliar table could not be dropped"
 msgstr "Nemohla být odstranìna pomocná tabulka"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:227
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:190
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input vector map <%s> is not 3D!"
-msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:237
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:200
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:196
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:241
-#, fuzzy
 msgid "No points in current region!"
-msgstr "Pou¾ít pouze body v souèasném regionu"
+msgstr "Nejsou ¾ádné body v aktuálním regionu!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:260
 #, c-format
@@ -16917,7 +16906,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:415
 #, c-format
 msgid "adjusted EW splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené V-Z køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:299
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:279
@@ -16925,21 +16914,20 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:416
 #, c-format
 msgid "adjusted NS splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené S-J køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:354
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:334
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:332
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:249
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:480
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "subregion %d of %d"
-msgstr "Prùchod %d z %d:"
+msgstr "podregion %d z %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bilinear interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bilineární interpolace"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bilineární interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:417
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:403
@@ -16948,9 +16936,8 @@
 msgstr "Bilineární interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bicubic interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bikubickou interpolaci"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bikubickou interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:434
 msgid "Bicubic interpolation"
@@ -16965,7 +16952,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:423
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:681
 msgid "No data within this subregion. Consider changing the spline step."
-msgstr ""
+msgstr "Subregion neosahuje ¾ádná data. zva¾e zmìnu kroku køivosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:468
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:438
@@ -16998,9 +16985,9 @@
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:108 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:125
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:140 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:153
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:168 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:181
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access table <%s>"
-msgstr "Nelze vytvoøit tabulku <%s>"
+msgstr "Nelzepøistoupit k tabulce <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:96
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:130
@@ -17088,7 +17075,6 @@
 msgstr "npoints = %d, nterrain = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:372
-#, fuzzy
 msgid "Mean calculation"
 msgstr "Výpoèet støední hodnoty"
 
@@ -17128,14 +17114,13 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> nemohla být otevøena na úrovní topologie"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:243
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "It was impossible to create <%s> table."
-msgstr "Nelze vytvoøit <%s>."
+msgstr "Nebylo mo¾né vytvoøit tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:405
-#, fuzzy
 msgid "Outlier detection"
-msgstr "Barva zvýraznìní"
+msgstr "Zji¹tìní bodù mimo region"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:81
 msgid ""
@@ -17146,9 +17131,8 @@
 "vnitøkù budov"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Input vector (v.lidar.edgedetection output"
-msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy observace (výstup v.lidar.growing)"
+msgstr "Vstupní vektor (výstup z v.lidar. edgedetection"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:96
 msgid "Name of the first pulse vector map"
@@ -17163,9 +17147,9 @@
 msgstr "Práh pro dvojitý impuls v rostoucím regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:179
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open table <%s>"
-msgstr "Nelze kopírovat tabullku <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:204
 msgid "Setting regions and boxes"
@@ -17182,14 +17166,12 @@
 msgstr "Sloupce = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:291
-#, fuzzy
 msgid "read points in input vector"
-msgstr "Naèítání vstupní vektorovou mapu"
+msgstr "naèítání bodù ve vstupní vektorové vrstvì "
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:440
-#, fuzzy
 msgid "Region Growing"
-msgstr "Vykresluji"
+msgstr "Zvìt¹ení regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/ConvexHull.c:269
 msgid "...now exiting to system..."
@@ -17290,35 +17272,32 @@
 msgstr "Bikubická nebo bilineární interpolace s Tykhonovou regularizací"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Find the best Tykhonov regularizing parameter using a \"leave-one-out\" "
 "cross validation method"
-msgstr "Nalézt nejlep¹í parametry pomocí metody køí¾ové validace."
+msgstr ""
+"Nalézt nejlep¹í parametrytykhonova upravujícího parametru pomocí metody "
+"køí¾ové validace."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:104
 msgid "Name of input vector map of sparse points"
 msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy øídkého bodového pole"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the east-west direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v východním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve v-z smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:128
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the north-south direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v severním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve s-j severním smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Spline interpolation algorithm"
-msgstr "Algoritmus generalizace"
+msgstr "Algoritmus Spline interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Tykhonov regularization parameter (affects smoothing)"
-msgstr "Váha Tychonovy regularizace"
+msgstr "Tykhonovùv upravující parametr (ovlivòuje vyhlazení)"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:150 ../vector/v.surf.rst/main.c:216
 msgid "If set to 0, z coordinates are used. (3D vector only)"
@@ -17335,18 +17314,17 @@
 msgstr "Vektorový a souèasnì rastrový výstup není mo¾ný, vyberte jeden z nich"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:175
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector or cross-validation output"
-msgstr "Bez rastrového nebo vektorového výstupu"
+msgstr "®ádný výstup rastr nebo vektor nebo výstup z køí¾ové validace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:229
 msgid "Need either 3D vector or layer and column with z values"
 msgstr ""
+"Je potøeba buï 3D vektorová vrstva nebo vrstva a sloupec se z souøadnicemi"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:231
-#, fuzzy
 msgid "Layer but not column with z values given"
-msgstr "Tabulka atributù s hodnotami pro interpolaci"
+msgstr "Vrstva zadána, ale ne sloupec s z souøadnicemi"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:254
 msgid "Cross validation didn't finish correctly"
@@ -17355,7 +17333,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:260
 #, c-format
 msgid "Cross validation finished for sie = %f and sin = %f"
-msgstr ""
+msgstr "Køí¾ová validace skonèila pro sie = %f a pro sin = %f"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:268
 #, c-format
@@ -17407,9 +17385,8 @@
 msgstr "Interpolation: (%d,%d): Pro bod (cat = %d) ¾ádný záznam nenalezen"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:687
-#, fuzzy
 msgid "Writing output..."
-msgstr "Zapisuji výstupní mapu..."
+msgstr "Zapisuji výstupní vrstvu..."
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:97 ../vector/v.net.iso/main.c:73
 #: ../vector/v.net.path/main.c:41 ../vector/v.net/main.c:47
@@ -18122,6 +18099,7 @@
 "Could not close attribute table. The DBMI driver did not accept all "
 "attributes"
 msgstr ""
+"Nelze uzavøít atributovou tabulku. Ovladaè DBMI nepøijal v¹echny atributy"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/points.c:83
 msgid "Scanning input for column types..."
@@ -19171,7 +19149,7 @@
 #: ../vector/v.generalize/main.c:453
 #, c-format
 msgid "%d boundaries were deleted, input areas are not preserved"
-msgstr ""
+msgstr "%d hranic bylo vymazáno, vstupní plochy nejsou zachovány"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:476
 #, c-format
@@ -19180,7 +19158,7 @@
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:483
 msgid "New centroids were calculated, attribute attachment may be changed"
-msgstr ""
+msgstr "Nové centroidy byly vypoèteny, atributová pøíloha ml¾e být zmìnìna"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:502
 #, c-format
@@ -19190,12 +19168,12 @@
 #: ../vector/v.generalize/main.c:508
 msgid ""
 "Areas may have disappeared and/or area attribute attachment may have changed"
-msgstr ""
+msgstr "Plochy mohou zmizet a/nebo se mohou zmìnit jejich atributy"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:509
 #, c-format
 msgid "Try v.clean tool=prune thresh=%f"
-msgstr ""
+msgstr "Zkuste v.clean tool=prune tresh=%f"
 
 #: ../vector/v.generalize/displacement.c:196
 msgid "Inverting matrix..."
@@ -19744,7 +19722,7 @@
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:192 ../vector/v.in.ogr/geom.c:205
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:229 ../vector/v.in.ogr/geom.c:271
 msgid "Skipping empty geometry feature"
-msgstr ""
+msgstr "Pøeskakuji prvky bez geometrie"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:245
 #, c-format
@@ -20120,7 +20098,6 @@
 msgstr "Nelze otevøít %s"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Indices for quadrat counts of sites lists."
 msgstr "Indexy pro kvadratické poèty pro seznam bodù"
 
@@ -20145,14 +20122,12 @@
 msgstr "Vypi¹ výsledek ve stylu pro shell skript"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:134
-#, fuzzy
 msgid "Finding quadrats..."
-msgstr "Hledám zkusné plochy ... "
+msgstr "Hledám kvadráty..."
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Counting sites in quadrats..."
-msgstr "Poèítám plochy ve zkusných plochách ..."
+msgstr "Poèítám body v kvadrátech..."
 
 #: ../vector/v.out.pov/main.c:207 ../vector/v.out.ogr/main.c:913
 #, c-format
@@ -20289,9 +20264,9 @@
 msgstr "Nemohl jsem otevøít soubor se souøadnicemi : <%s>"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:311
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to tokenize column string: [%s]"
-msgstr "Nelze oznaèit øetìzec ve sloupci: %s"
+msgstr "Nelze zacyklit øetìzec ve sloupci: [%s]"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:338
 #, c-format
@@ -21465,9 +21440,8 @@
 msgstr "Nelze vytvoøit tabulku: %s"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Servisní sí»"
+msgstr "Provádí správu sí»ì"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:55
 msgid "Name of input point vector map"
@@ -22575,9 +22549,8 @@
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:258 ../vector/v.surf.rst/main.c:266
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:273 ../vector/v.surf.rst/main.c:280
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:287
-#, fuzzy
 msgid "Outputs"
-msgstr "Výstup:"
+msgstr "Výstupy"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:227
 msgid "Output surface raster map (elevation)"
@@ -23006,9 +22979,8 @@
 msgstr "Typ vzorkování"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Scale sampled raster values"
-msgstr "Statistika pou¾itá pro rastrové hodnoty"
+msgstr "Mìøítko vzorových rastrových hodnot"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:206
 msgid "Layer is only used for WHERE SQL statement"
@@ -23088,6 +23060,8 @@
 "This is an alias to the distance option. It is retained for backwards "
 "compatibility"
 msgstr ""
+"Toto je náhrada pro volbu vzálenosti. Je zde ponecháno pro zpìtnou "
+"kompatibilitu"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:223 ../vector/v.buffer/main.c:271
 msgid "Buffer distance in map units"
@@ -23121,11 +23095,11 @@
 "The buffer option has been replaced by the distance option and will be "
 "removed in future."
 msgstr ""
+"Volba Buferu byla nahrazena volbou vzdálenosti a bude v budoucnu odstranìna."
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Use the distance option instead of the buffer option."
-msgstr "Pou¾ít pro rotaci radiány namísto stupòù"
+msgstr "Pou¾ít volbu vzdálenosti místo volby buferu"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:262
 #, c-format
@@ -23265,6 +23239,8 @@
 msgid ""
 "The map contains islands. To preserve them in the output map, use the -c flag"
 msgstr ""
+"Mapa obsahuje ostrovy. Pro jejich zachování ve výstupní mapì pou¾ijte "
+"pøepínaè -c"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:343
 #, c-format
@@ -24190,7 +24166,7 @@
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:147
 msgid "Number must be smaller than unique cat count in layer"
-msgstr ""
+msgstr "Poèet musí být me¹í ne¾ souèet kategorií ve vrstvì"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:156
 msgid "Enter -1 to keep original categories or the desired NEW category value"
@@ -24230,9 +24206,9 @@
 msgstr "Ignoruji textový vstup: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:297
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable select records from table <%s>"
-msgstr "Nelze vybrat data z LRS tabulky: %s"
+msgstr "Nelze vybrat data z tabulky <%s>"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:298
 #, c-format
@@ -24257,6 +24233,8 @@
 "Random category count must be smaller than feature count. There are only %d "
 "features of type(s): %s"
 msgstr ""
+"Souèet náhodných kategorií musí být men¹í ne¾ poèet prvkù. Je pouze %d prvkù "
+"typu: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:346
 #, c-format
@@ -24264,11 +24242,12 @@
 "Random category count is larger or equal to uniq \"%s\" feature category "
 "count %d"
 msgstr ""
+"Souèet náhodných kategoií musí být stejný nebo vìt¹í ne¾ unikátní \"%s\" "
+"souèet kategorí prvkù %d"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Extracting features..."
-msgstr "Extrahuji plochy..."
+msgstr "Rozbaluji prvky..."
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:498
 msgid "Removing duplicate centroids..."
@@ -24375,16 +24354,15 @@
 msgstr "Nelze èíst barvy pro barevný prou¾ek"
 
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:47
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your cats/ file is invalid. A cats/ file with categories and labels is "
 "required for 'colortable' when using categorical legends; see the r.category "
 "help page. Colortable creation has been skipped."
 msgstr ""
 "Vá¹ soubor cats/ není platný. Soubor cats/ s kategoriemi a ¹títky je "
-"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì rastrových souborù CELL. K "
-"výstupnímu souboru ve formátu PostScript tak nebude pøiøazena ¾ádná tabulka "
-"berev."
+"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì pou¾ití nespojité legendy; "
+"zkontrolujte manuálovou stránku pro r.category. vytváøení barevkné abulky "
+"bylo vynecháno."
 
 #: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:62 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:92
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:97
@@ -24761,11 +24739,11 @@
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:312
 #, c-format
 msgid "Subsignature %d only contains %f pixels"
-msgstr "Podpøíznak %d obsahuje pouze %f pixelù"
+msgstr "subsignatura %d obsahuje pouze %f pixelù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:547
 msgid "Unreliable clustering. Try a smaller initial number of clusters"
-msgstr ""
+msgstr "Nespolehlivé shlukování. Pou¾ijte men¹í poèáteèní poèet shlukù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:556
 #, c-format
@@ -24782,9 +24760,8 @@
 msgstr "Zapisuji pøíznaky...."
 
 #: ../imagery/i.ifft/orig_wind.c:27
-#, fuzzy
 msgid "The real and imaginary original windows did not match"
-msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasily."
+msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasí."
 
 #: ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:68 ../imagery/i.fft/fftmain.c:74
 msgid "imagery, FFT"
@@ -25151,24 +25128,20 @@
 msgstr "Program pro analýzu hlavních komponent (pca) snímkù."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Name of two or more input raster maps"
-msgstr "Název vstupní rastrové mapy"
+msgstr "Název dvou nebo více vstupních rsatrových vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Base name for output raster maps"
-msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+msgstr "Základ jména výstupních rastrovách vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:74
-#, fuzzy
 msgid "A numerical suffix will be added for each component map"
-msgstr "Poèet úrovní, které budou pou¾ity pro ka¾dou souèást"
+msgstr "Èíselná pøípona bude pøidána pro ka¾dou komponentu mapy "
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Rescaling range for output maps (for no rescaling use 0,0)"
-msgstr "Vytváøím nový rozsah výstupu (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
+msgstr "pøevzorkovávám rozsah výstupní mapy (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:93
 msgid "Sorry, at least 2 input bands must be provided"
@@ -25188,9 +25161,9 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro okolí øádku"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:248
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Computing means for band %d..."
-msgstr "Poèítám prùmìr pro skupinu %d...."
+msgstr "Poèítám prùmìr pro vrstvu %d...."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:297
 #, fuzzy, c-format
@@ -25206,18 +25179,18 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro øádek rastru"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:385
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transforming <%s>..."
-msgstr "Pøevádím prvky..."
+msgstr "Pøevádím prvky <%s>..."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:404
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rescaling <%s> to range %d,%d..."
-msgstr "Upravuji data <%s> do rozmezí %d,%d..."
+msgstr "Pøevzorkovávám <%s> do rozmezí %d,%d..."
 
 #: ../imagery/i.pca/support.c:44
 msgid "Eigen values, (vectors), and [percent importance]:"
-msgstr ""
+msgstr "Eigen hodonty, (vektory) a [procenta dùle¾itosti]:"
 
 #: ../imagery/i.rectify/get_wind.c:46
 #, c-format
@@ -26239,12 +26212,12 @@
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:125
 #, c-format
 msgid "No initial camera exposure station for group [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "Není poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu [%s]"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:129
 #, c-format
 msgid "Bad format in initial camera exposure station for group [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "©patný formát v poèáteèní expozici postavení kamery pro skupinu [%s]"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:143
 #, c-format
@@ -26349,10 +26322,12 @@
 "Interactively creates or modifies entries in a camera initial exposure "
 "station file for imagery group referenced by a sub-block."
 msgstr ""
+"Interaktivnì vytvoøí nebo upraví vstupy v souboru poèáteèní expozice "
+"postavení kamery pro skupinu obrazových dat podle podle sub-blokù."
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2image/main.c:56
 msgid "Interactively mark fiducial or reseau points on an image."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivnì oznaèí vzta¾né nebo sí»ové body v obraze"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2image/main.c:86
 #, c-format
@@ -26362,6 +26337,8 @@
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/ask_files.c:36
 msgid "Please select the file(s) you wish to rectify by naming an output file"
 msgstr ""
+"Prosím vyberte soubory, které si pøejete rektifikovat pojmenováním "
+"výstupního souboru"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/ps_cp.c:53
 msgid "Poorly placed psuedo control points. "
@@ -26395,24 +26372,25 @@
 msgstr "®ádné soubory v této skupinì!"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:97
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No target elevation model selected for group <%s>"
-msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor pro skupinu [%s]"
+msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný model terénu pro vybranou skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No camera reference file selected for group <%s>"
-msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor pro skupinu [%s]"
+msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:113
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in camera file for group <%s>"
-msgstr "©patný formát souboru kamery ve skupinì [%s]"
+msgstr "©patný formát souboru kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in initial exposusre station file for group <%s>"
-msgstr "©patný formát souboru kamery ve skupinì [%s]"
+msgstr ""
+"©patný formát souboru poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/write.c:34
 #, c-format
@@ -26491,9 +26469,8 @@
 msgstr "Jméno rastrové mapy obsahující výsledky klasifikace"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Name for raster map holding reject threshold results"
-msgstr "Rastrová mapa s výsledkem zamítnutí"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující prahové výsledky"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/invert.c:28
 #, c-format
@@ -31371,95 +31348,113 @@
 "history -S; history -L %s/.history; setenv histfile=%s/.history"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Threshold to calculate for method=threshold"
-#~ msgstr "Nelze vypoèítat centroid plochy"
+msgid "Threshold to calculate for method=threshold"
+msgstr "Nelze vypoèítat centroid plochy"
 
-#~ msgid "Band to select"
-#~ msgstr "Výbìr vrstvy"
+msgid "Band to select"
+msgstr "Výbìr vrstvy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unhandled vector feature type <%s>"
-#~ msgstr "Nelze vytvoøit tabulku <%s>"
+msgid "Unhandled vector feature type <%s>"
+msgstr "Nelze vytvoøit tabulku <%s>"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "No areas found, skipping type=area"
-#~ msgstr "Nic nebylo nalezeno, pøeskakuji type=poly"
+msgid "No areas found, skipping type=area"
+msgstr "Nic nebylo nalezeno, pøeskakuji type=poly"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "No points found, skipping%s%s"
-#~ msgstr "®ádné body nebyly nalezeny, pøeskakuji type=point"
+msgid "No points found, skipping%s%s"
+msgstr "®ádné body nebyly nalezeny, pøeskakuji type=point"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "No lines found, skipping%s%s"
-#~ msgstr "Nic nebylo nalezeno, pøeskakuji typ=line"
+msgid "No lines found, skipping%s%s"
+msgstr "Nic nebylo nalezeno, pøeskakuji typ=line"
 
-#~ msgid "It was impossible to create <Auxiliar_outlier_table>."
-#~ msgstr "Bylo mo¾no vytvoøit <Auxiliar_outlier_table>."
+msgid "It was impossible to create <Auxiliar_outlier_table>."
+msgstr "Bylo mo¾no vytvoøit <Auxiliar_outlier_table>."
 
-#~ msgid ""
-#~ "It was not possible to drop <%s> table. Nothing will be done. Try to drop "
-#~ "it manually."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nelze vyjmout tabulku <%s>. Nic se nestalo. Zkuste vyjmout tabulku ruènì."
+msgid ""
+"It was not possible to drop <%s> table. Nothing will be done. Try to drop it "
+"manually."
+msgstr ""
+"Nelze vyjmout tabulku <%s>. Nic se nestalo. Zkuste vyjmout tabulku ruènì."
 
-#~ msgid "Cross Validation was success!"
-#~ msgstr "Køí¾ová validace byla íºspì¹ná!"
+msgid "Cross Validation was success!"
+msgstr "Køí¾ová validace byla íºspì¹ná!"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Interpolation: The region resolution is too high: %d cells. Consider to "
-#~ "change it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Interpolace: Rozli¹ení regionu je pøíli¹ vysoké: %d bunìk. Prosím, zmìòte "
-#~ "jej."
+msgid ""
+"Interpolation: The region resolution is too high: %d cells. Consider to "
+"change it."
+msgstr ""
+"Interpolace: Rozli¹ení regionu je pøíli¹ vysoké: %d bunìk. Prosím, zmìòte "
+"jej."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Pass %d:"
-#~ msgstr "Prùchod %d..."
+msgid "Pass %d:"
+msgstr "Prùchod %d..."
 
-#~ msgid "Creating auxiliar table for archiving overlapping zones"
-#~ msgstr "Vytvoøení pomocné tabulky pro archivaci pøekrývajících se zón"
+msgid "Creating auxiliar table for archiving overlapping zones"
+msgstr "Vytvoøení pomocné tabulky pro archivaci pøekrývajících se zón"
 
-#~ msgid "<Auxiliar_edge_table> created in database."
-#~ msgstr "<pomocná_tabulka> vytvoøena v databázi."
+msgid "<Auxiliar_edge_table> created in database."
+msgstr "<pomocná_tabulka> vytvoøena v databázi."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open table <%s_edge_Interpolation>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
+msgid "Unable to open table <%s_edge_Interpolation>"
+msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
 
-#~ msgid "M.Q. solution"
-#~ msgstr "Øe¹ení M.Q."
+msgid "M.Q. solution"
+msgstr "Øe¹ení M.Q."
 
-#~ msgid "3-d data in dxf file. Polyline_flag: %d"
-#~ msgstr "3-d data v souboru dxf. Polyline_flag: %d"
+msgid "3-d data in dxf file. Polyline_flag: %d"
+msgstr "3-d data v souboru dxf. Polyline_flag: %d"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "The '-q' flag is superseded and will be removed "
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøepínaè '-q' je zastaralý a bude v budoucnosti odstranìn. prosím, "
-#~ "peou¾ijte pøepínaè '--quiet'."
+msgid "The '-q' flag is superseded and will be removed "
+msgstr ""
+"Pøepínaè '-q' je zastaralý a bude v budoucnosti odstranìn. prosím, peou¾ijte "
+"pøepínaè '--quiet'."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Unable to create table <%s_edge_Interpolation>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
+msgid "Unable to create table <%s_edge_Interpolation>"
+msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Rescale output raster map [0,255]"
-#~ msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+msgid "Rescale output raster map [0,255]"
+msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Output"
-#~ msgstr "Výstup:"
+msgid "Output"
+msgstr "Výstup:"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %g "
-#~ "was used to represent no-data values in the input map. You can specify a "
-#~ "nodata value with the %s option."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vstupní rastrová mapa obsahuje NULLové hodnoty (¾ádná data). Pro NULLové "
-#~ "hodnoty byla pou¾ita hodnota %g. Mù¾ete urèit hodnotu reprezentující "
-#~ "NULLové hodnoty parametrem %s."
+msgid ""
+"Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %g was "
+"used to represent no-data values in the input map. You can specify a nodata "
+"value with the %s option."
+msgstr ""
+"Vstupní rastrová mapa obsahuje NULLové hodnoty (¾ádná data). Pro NULLové "
+"hodnoty byla pou¾ita hodnota %g. Mù¾ete urèit hodnotu reprezentující NULLové "
+"hodnoty parametrem %s."
 
+msgid "Script kill option"
+msgstr "Volba skriptu kill"
+
+msgid "Start in Demo mode"
+msgstr "Spustit v módu Demo"
+
+msgid "Output more comments (default=quiet)"
+msgstr "Více komentáøù na výstup (výchozí=potichu)"
+
+msgid "Please choose only one print style"
+msgstr "Prosím, vyberte pouze jeden zpùsob výstupu"
+
+msgid "Spline type of interpolation"
+msgstr "Spline typ interpolace"
+
+msgid "It was impossible to open table"
+msgstr "Nebylo mo¾né otevøít tabulku"
+
 #~ msgid "Selects data from table."
 #~ msgstr "Vyber data z tabulky."
 
@@ -31470,15 +31465,6 @@
 #~ "Podskupina je pøili¹ objemná. Maximální poèet kanálù je %d\n"
 #~ "."
 
-#~ msgid "Script kill option"
-#~ msgstr "Volba skriptu kill"
-
-#~ msgid "Start in Demo mode"
-#~ msgstr "Spustit v módu Demo"
-
-#~ msgid "Output more comments (default=quiet)"
-#~ msgstr "Více komentáøù na výstup (výchozí=potichu)"
-
 #~ msgid "Could not read east bufferzone size. Aborting."
 #~ msgstr "Nelze naèíst velikost východní okolní zóny. Pøeru¹uji."
 
@@ -31494,15 +31480,6 @@
 #~ msgid "Name of the longitude input raster map [decimal degrees]"
 #~ msgstr "Jméno vstupní rastrové mapy zemìpisné délky (stupnì desítkovì)"
 
-#~ msgid "Please choose only one print style"
-#~ msgstr "Prosím, vyberte pouze jeden zpùsob výstupu"
-
-#~ msgid "Spline type of interpolation"
-#~ msgstr "Spline typ interpolace"
-
-#~ msgid "It was impossible to open table"
-#~ msgstr "Nebylo mo¾né otevøít tabulku"
-
 #~ msgid "mi(les),f(eet),me(ters),k(ilometers),a(cres),h(ectares)"
 #~ msgstr "mi(míle),f(stopy),me(metry),k(kilometery),a(akry),h(hektary)"
 
@@ -31537,3 +31514,166 @@
 #~ msgstr ""
 #~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice x (první sloupec je 1) pro bodový "
 #~ "re¾im"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Calculate the groundwater distance velocity vector field and write the x, "
+#~ "y, and z components to maps named name_[xyz]. Name is basename for the "
+#~ "new raster3d maps"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vypoèítat prùtokovou rychlost vektorového pole a zapi¹ x,y a z èásti do "
+#~ "map pojmenovaných jmeno_[xyz]. Jméno mapy je základ pro r3d rastrovou "
+#~ "mapu."
+
+#~ msgid "Lat/Long location is not supported"
+#~ msgstr "Location lat/long není podporována"
+
+#~ msgid "Calculating map %01d of %01d (angle %lf, raster map <%s>)"
+#~ msgstr "Výpoèet mapy %01d z %01d (úhel %lf, rastrová mapa <%s>)"
+
+#~ msgid "Do not export long colortable"
+#~ msgstr "nelze exportovat dlouhou tabulku barev"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %d "
+#~ "was used to represent no-data values in the input map. You can specify "
+#~ "nodata value by %s parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vstupní rastrová mapa obsahující NULLové hodnoty (¾ádná data). Pro "
+#~ "NULLové hodnoty byla pou¾ita hodnota %d. Mù¾ete urèit hodnotu "
+#~ "reprezentující NULLové hodnoty parametrem %s."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Input raster map contains cells with NULL-value (no-data). The value %g "
+#~ "was used to represent no-data values in the input map. You can specify "
+#~ "nodata value by %s parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vstupní rastrová mapa obsahuje NULLové hodnoty (¾ádná data). Pro NULLové "
+#~ "hodnoty byla pou¾ita hodnota %g. Mù¾ete urèit hodnotu reprezentující "
+#~ "NULLové hodnoty parametrem %s."
+
+#~ msgid "r.li.worker (pid %i) exited with abnormal status %i"
+#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) byl ukonèen s abnormálním statusem %i"
+
+#~ msgid "r.li.worker (pid %i) terminated"
+#~ msgstr "r.li.worker (pid %i) ukonèen"
+
+#~ msgid "Cannot make stat of %s configuration file"
+#~ msgstr "Nelze vytvoøit statistiku pro konfiguraèní soubor %s"
+
+#~ msgid "Illegal configuration file"
+#~ msgstr "Neplatný konfiguraèní soubor"
+
+#~ msgid "CHILD[pid = %i]: unable to open %s mask ... continue without!!!"
+#~ msgstr ""
+#~ "DCEØINÝ PROCES[pid = %i]: nelze otevøít soubor s maskou %s ... pokraèuji "
+#~ "bez ní!"
+
+#~ msgid "Show the category label in the grid cell(s)"
+#~ msgstr "Uka¾ ¹títek kategorie v buòce rastrového souboru"
+
+#~ msgid "Seed [%d] larger than maximum [%d]"
+#~ msgstr "Poèátek [%d] je vìt¹í ne¾ maximum [%d]"
+
+#~ msgid "Seed [%d] smaller than minimum [%d]"
+#~ msgstr "Poèátek [%d] je men¹í, ne¾ minimum [%d]"
+
+#~ msgid "SECTION 3: Accumulating Surface Flow."
+#~ msgstr "ÈÁST 3: Akumulace povrchového odtoku."
+
+#~ msgid "SECTION 4: Length Slope determination."
+#~ msgstr "ÈÁST 4: Urèuji délku svahu."
+
+#~ msgid "unable to open new L map layer."
+#~ msgstr "Nelze otevøít novou mapu L (faktoru délky svahu)"
+
+#~ msgid "unable to open new S map layer."
+#~ msgstr "nemohu otevøít novou mapu S (faktor sklonu svahu)"
+
+#~ msgid "Input value: maximum length of surface flow, for USLE"
+#~ msgstr "Vstupní hodnota: maximální délka povrchového odtoku, pro USLE"
+
+#~ msgid "Output map: useful for visual display of results"
+#~ msgstr "Výstupní mapa: u¾iteèná pro vizuální zobrazení výsledkù"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sorry, if any of the following options are set:\n"
+#~ "  basin, stream, half.basin, slope, or lS\n"
+#~ "  you MUST provide a value for the basin threshold parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Promiòte, pokud je zadána nìkterá z následujících voleb:\n"
+#~ "  basin, stream, half.basin, slope nebo LS\n"
+#~ "  MUSÍTE zadat prahovou hodnotu povodí (basin threshold)."
+
+#~ msgid "The height of the river bed in [m]"
+#~ msgstr "Vý¹ka øeèi¹tì v [m]"
+
+#~ msgid "The height of the drainage bed in [m]"
+#~ msgstr "Vý¹ka odvodòovacího kanálu v [m]"
+
+#~ msgid "Calculation of unconfined groundwater flow loop %i\n"
+#~ msgstr "Výpoèet cyklu nesoustøedìného vodního toku %i\n"
+
+#~ msgid "Writing edges..."
+#~ msgstr "Zapisuji body ..."
+
+#~ msgid "point;simple x,y[,z] list;standard;GRASS's vector ASCII format"
+#~ msgstr "point;bodový formát (x,y[,z]);standard;GRASS vektorový ASCII formát"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as y coordinate (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice y (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as z coordinate (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice z (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid "If 0, z coordinate is not used"
+#~ msgstr "Jestli 0, z souøadnice nebude pou¾ita"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Number of column used as category (first column is 1) for points mode"
+#~ msgstr ""
+#~ "Èíslo sloupce pou¾itého jako categorie (první sloupec je 1) pro bodový "
+#~ "re¾im"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If 0, unique category is assigned to each row and written to new column "
+#~ "'cat'"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokud 0, bude pøiøazena ka¾dému øádku unikátní kategorie a zapsána do "
+#~ "nového sloupce 'cat'."
+
+#~ msgid "Create a new empty vector map and exit. Nothing is read from input"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu a ukonèit se. Nic nebude èteno ze "
+#~ "vstupu."
+
+#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
+#~ msgstr "Nelze pøiøadit %d bytù pamìti"
+
+#~ msgid "vector, query"
+#~ msgstr "vektor, dotazování"
+
+#~ msgid "Feature type. Combination of types is not supported by all formats."
+#~ msgstr "Typ prvky. Kombinace typù není podporována v¹emi formáty."
+
+#~ msgid ""
+#~ "%d faces found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nalezeno %d 3D polygonù, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte "
+#~ "parametr 'type'."
+
+#~ msgid "Exporting %i points/lines..."
+#~ msgstr "Exportuji %i body/linie..."
+
+#~ msgid "Computing row %d of covariance matrix..."
+#~ msgstr "Poèítám øádek %d matice kovariance..."
+
+#~ msgid "The output cell map <%s.%d> has values outside the 0-255 range."
+#~ msgstr ""
+#~ "Výstupní rastrová (cell) mapa <%s.%d> obsahuje hodnoty mimo interval 0-"
+#~ "255."

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasstcl_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: grasstcl_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:41+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -554,7 +554,7 @@
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:558
 msgid "Starting GRASS for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "První spu¹tìní GIS GRASS"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:559
 msgid ""
@@ -562,11 +562,13 @@
 "have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in "
 "your home directory."
 msgstr ""
+"GIS GRASS potøebuje adresáø ve kterém bude ukládat data. Vytvoøte prosím "
+"takový adresáø, pokud ho u¾ nemáte vytvoøený. Oblíbená volba je \"grassdata"
+"\" umístìný ve va¹em domovském adresáøi."
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:564
-#, fuzzy
 msgid "Select GIS data directory"
-msgstr "Nový adresáø s GIS daty"
+msgstr "Vyberte adresáø s GIS daty"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:569
 msgid "WARNING: Invalid Database"
@@ -920,14 +922,14 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:245 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:267
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:300
 msgid "This action requires map name to be set"
-msgstr ""
+msgstr "Tato akce vy¾aduje nastavit jméno mapy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:134 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:155
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:251 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:273
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:306
 msgid "You must provide valid vector layer number"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte zadat platné èíslo vrstvy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:218 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:317
 msgid "Vector point symbol"
@@ -1199,9 +1201,8 @@
 msgstr "Nulové rozmezí vý¹ek"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:539
-#, fuzzy
 msgid "Error reading region values"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chyba pøi ètení hodnot regionu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:563 ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:648
 msgid "r.profile error"
@@ -1534,9 +1535,8 @@
 "jen pro regiony < 10000 bunìk"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:279
-#, fuzzy
 msgid "Constrain map to region geometry?"
-msgstr "Omezit mapu podle geometrie regionu"
+msgstr "Vnutit mapu do nastavení regionu?"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:280
 msgid ""
@@ -1546,10 +1546,15 @@
 "\n"
 " It's suggested to constrain map to region geometry to display cell values."
 msgstr ""
+"Hodnoty bunìk mohou být zobrazeny pouze\n"
+"pro regiony <10,000 bunìk. Mapa v obsahuje více ne¾ 10 000 bunìk.\n"
+"\n"
+"\n"
+" Doporuèuji vnutit mapu do nastavení regionu pro zobrazení hodnot bunìk"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:282
 msgid "Leave in explore mode"
-msgstr ""
+msgstr "POnechat v prùzkumném re¾imu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/frames.tcl:105
 msgid "Divide map display into frames for displaying multiple maps"
@@ -2181,7 +2186,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:219 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:200
 msgid "Change default GUI"
-msgstr ""
+msgstr "Zmìnit výchozí GUI"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:220 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:201
 msgid "Show current GRASS version"
@@ -4194,7 +4199,6 @@
 msgstr "   Vrstva pro popisky"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:494
-#, fuzzy
 msgid "  Attribute column for labels"
 msgstr "  Atributový sloupec s popisky"
 
@@ -4255,9 +4259,8 @@
 msgstr "Dosa¾eno maximální pøiblí¾ení"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:660
-#, fuzzy
 msgid "Error setting region 1"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chyba nastavování regionu 1"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:669
 msgid "please wait..."
@@ -4293,14 +4296,14 @@
 "Pøejete si ho pøepsat? "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1296
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
 msgid "Display: rows=%d cols=%d N-S res=%s E-W res=%s"
-msgstr "Zobrazení: øádkù=%d sloupcù=%d S-J rozli¹ení=%g V-Z rozli¹ení= %g"
+msgstr "Displej: øádky=%d sloupce=%d S-J rozl=%s V-Z rozl=%s"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1299
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
 msgid "Display: rows=%d cols=%d N-S res=%g E-W res=%g"
-msgstr "Zobrazení: øádkù=%d sloupcù=%d S-J rozli¹ení=%g V-Z rozli¹ení= %g"
+msgstr "Displej: øádky=%d sloupce=%d S-J rozl=%g V-Z rozl=%g"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1374
 msgid "Error setting region (Problem with g.region?)"
@@ -4311,9 +4314,8 @@
 msgstr "Chyb pøi ètení souèasného rozli¹ení pomocí g.region"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1477
-#, fuzzy
 msgid "Error setting region 2"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chybanastavování regionu 2"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1503 ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:2029
 msgid "Drag or click mouse to zoom"
@@ -4699,7 +4701,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1028
 msgid "Clip map/image to target region"
-msgstr ""
+msgstr "Pøilo¾it mapu/obrazová data k cílové location"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1038
 msgid "Use"
@@ -6340,5 +6342,5 @@
 msgid "Test"
 msgstr "Test"
 
-#~ msgid "Run (in Xterm)"
-#~ msgstr "Spustit v pøíkazové konzoli (Xterm)"
+msgid "Run (in Xterm)"
+msgstr "Spustit v pøíkazové konzoli (Xterm)"

Modified: grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
+++ grass/branches/develbranch_6/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:30:50 UTC (rev 41323)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: grasswxpy_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:23+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:25+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:144
 msgid "Force re-rendering of all layers"
-msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech vrstev"
+msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech mapových vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:146
 msgid "Erase display"
@@ -88,13 +88,12 @@
 msgstr "Správa zvìt¹ování displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:167
-#, fuzzy
 msgid "Add map elements"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Pøidat mapové prvky"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:168
 msgid "Overlay elements like scale and legend onto map"
-msgstr ""
+msgstr "Pøilo¾it mapové prvky jako mìøítko a legendu do mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:170
 msgid "Add scalebar and north arrow"
@@ -102,12 +101,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:172
 msgid "Add legend"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Legenda"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:174
-#, fuzzy
 msgid "Save display to graphic file"
-msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru PNG"
+msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:176
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1249
@@ -158,11 +156,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:198
 msgid "Add grid or vector labels overlay"
-msgstr "Pøidat pøekrytí popisky vektoru nebo rastru"
+msgstr "Pøidat vrstvu s popisky nebo møí¾kou"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:200
 msgid "Delete selected layer"
-msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
+msgstr "Odstranit vybranou vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:202
 msgid "Quit"
@@ -202,7 +200,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:220
 msgid "Add grid layer"
-msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou"
+msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:222
 msgid "Add geodesic line layer"
@@ -227,7 +225,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:233
 msgid "Digitize new point"
-msgstr "Digitalizovat nový bod"
+msgstr "Pøidat nový bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:234 ../gui/wxpython/icons/icon.py:243
 msgid "Left: new point"
@@ -235,7 +233,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:236
 msgid "Digitize new line"
-msgstr "Digitalizovat novou linii"
+msgstr "Pøidat novou linii"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:237 ../gui/wxpython/icons/icon.py:240
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:261
@@ -244,11 +242,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:239
 msgid "Digitize new boundary"
-msgstr "Digitalizovat novou hranici"
+msgstr "Pøidat novou hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:242
 msgid "Digitize new centroid"
-msgstr "Digitalizovat nový centroid"
+msgstr "Pøidat nový centroid"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:245
 msgid "Add new vertex"
@@ -284,7 +282,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:260
 msgid "Edit line/boundary"
-msgstr "Editovat linii/hranici"
+msgstr "Upravit linii/hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:263
 msgid "Move feature(s)"
@@ -337,7 +335,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:292
 msgid "Draw transect in map display window to profile"
-msgstr "vykreslit transekt profilu v displeji "
+msgstr "Vykreslit transekt profilu v displeji "
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:294
 msgid "Profile surface map"
@@ -357,7 +355,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:302
 msgid "Select font"
-msgstr "Vybrat font"
+msgstr "Zvolit font"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:304
 msgid "Select color"
@@ -389,7 +387,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:316
 msgid "Recalculate RMS error"
-msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou) chybu"
+msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou chybu)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:318
 msgid "Redraw GCP markers in map displays"
@@ -409,7 +407,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:326
 msgid "Clear selected GCP"
-msgstr "vyèistit vybraný vlicovací bod"
+msgstr "Vymazat vybrané vlicovací bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:328
 msgid "Reload GCPs from selected POINTS file"
@@ -455,7 +453,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:122
 msgid "replace existing color table"
-msgstr "Zmìnit barevnou tabulku"
+msgstr "nahradit stávající barevnou tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:128
 msgid "Layer:"
@@ -467,7 +465,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:132
 msgid "RGB color column:"
-msgstr "Sloupec barev RGB:"
+msgstr "Sloupec s RGB hodnotami:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:161
 msgid "Preview"
@@ -481,7 +479,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:468
 msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
-msgstr "Prosím vyberte sloupec a atributy sloupec s barvami RGB jako první"
+msgstr "Prosím nejdøíve vyberte atributový sloupec a sloupec s RGB hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:141
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1356
@@ -512,9 +510,8 @@
 msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:678
-#, fuzzy
 msgid "Enter parameters for '"
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro '"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:689
 #, fuzzy
@@ -555,7 +552,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:906
 #, python-format
 msgid "'%s' copied to clipboard"
-msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+msgstr "'%s' zkopírováno do schránky"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:966
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:979
@@ -575,7 +572,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1017
 msgid "Manual"
-msgstr "Nápovìda"
+msgstr "Manuálová stránka"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1116
 msgid "[multiple]"
@@ -621,7 +618,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1794
 #, python-format
 msgid "Unable to parse command %s"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+msgstr "Nelze spustit pøíkaz %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1887
 #, python-format
@@ -630,7 +627,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:141
 msgid "Define GRASS Database and Location Name"
-msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:155
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:105
@@ -639,20 +636,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:171
 msgid "Project Location"
-msgstr "Lokace projektu"
+msgstr "Location projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:209
 msgid "Choose GRASS data directory:"
-msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+msgstr "Vybrat adresáø s GRASS daty:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:220
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1957
 msgid "Location already exists in GRASS Database."
-msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+msgstr "Location ji¾ existuje v databance GRASSu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:223
 msgid "Unable to create location"
-msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:227
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:566
@@ -711,34 +708,31 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:249
 msgid "Choose method for creating a new location"
-msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
+msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:256
-#, fuzzy
 msgid "Select coordinate system parameters from a list"
-msgstr "Zvolit souøadnicový systém"
+msgstr "Zvolit parametry souøadného systému ze seznamu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:259
-#, fuzzy
 msgid "Select EPSG code of spatial reference system"
-msgstr "Zvolit EPSG kód souøadnicového systému"
+msgstr "Zvolit EPSG kód souøadného systému"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:261
 msgid "Read projection and datum terms from a georeferenced data file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum z ji¾ georeferencovaného souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:264
 msgid "Read projection and datum terms from a WKT or PRJ file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum ze souboru typu WTK nebo PRJ"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:267
 msgid "Specify projection and datum terms using custom PROJ.4 parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Urèit vlastní projekci a datum s pou¾itím PROJ.4 parametrù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:270
-#, fuzzy
 msgid "Create an arbitrary non-earth coordinate system (XY)"
-msgstr "Pou¾ít matematický systém (XY)"
+msgstr "Pou¾ít matematický systém XY (kartézské souøadnice)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:359
 msgid "Choose projection"
@@ -774,34 +768,30 @@
 msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:672
-#, fuzzy
 msgid "Choose projection parameters"
-msgstr "Vybrat projekci"
+msgstr "Vyberte parametry projekce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:685
-#, fuzzy
 msgid "Select datum or ellipsoid (next page)"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Vybrat geodetické datum nebo elipsoid (dal¹í strana)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:691
-#, fuzzy
 msgid "Datum with associated ellipsoid"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Datum související s daným vybraným elipsoidem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:694
-#, fuzzy
 msgid "Ellipsoid only"
-msgstr "Elipsoid"
+msgstr "Pouze elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:751
 #, python-format
 msgid "You must enter a value for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte vlo¾it hodnoty pro %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:763
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid " Enter parameters for %s projection "
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro %s projekci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:804
 #, fuzzy
@@ -826,7 +816,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1020
 msgid "Specify ellipsoid"
-msgstr "Definovat elipsoid"
+msgstr "Vyberte elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1048
 msgid "Ellipsoid code:"
@@ -835,7 +825,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1138
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1197
 msgid "Select georeferenced file"
-msgstr "Zvolit georeferencovaný soubor"
+msgstr "Zvolte georeferencovaný soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1143
 msgid "Georeferenced file:"
@@ -844,15 +834,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1216
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1272
 msgid "Select WKT file"
-msgstr "Vybrat WTK soubor"
+msgstr "Vyberte WTK soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1221
 msgid "WKT file:"
-msgstr "soubor WTK:"
+msgstr "Soubor WTK:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1291
 msgid "Choose EPSG Code"
-msgstr "Zvolit EPSG kód"
+msgstr "Zvolte EPSG kód"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1299
 msgid "Path to the EPSG-codes file:"
@@ -869,20 +859,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1458
 msgid "Choose EPSG codes file"
-msgstr "Vybrat soubor s EPSG kódy"
+msgstr "Vyberte soubor s EPSG kódy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1486
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to read EPGS codes: %s"
-msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
+msgstr "Nelze naèíst seznam EPSG kódù: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1506
 msgid "Choose method of specifying georeferencing parameters"
-msgstr "Zvolit metodu specifikace parametrù georeference"
+msgstr "Zvolte metodu nebo specifikujte parametry georeference"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1514
 msgid "Enter PROJ.4 parameters string:"
-msgstr "Zvolte PROJ.4 parametry:"
+msgstr "Vlo¾te PROJ.4 parametry:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1567
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1571
@@ -899,7 +889,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1623
 msgid "Location Name:"
-msgstr "Název lokace:"
+msgstr "Název location:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1629
 msgid "Projection:"
@@ -912,15 +902,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1720
 #, python-format
 msgid "Do you want to create GRASS location <%s>?"
-msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS lokace <%s>?"
+msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS location <%s>?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1721
 msgid "Create new location?"
-msgstr "Vytvoøit novou lokaci?"
+msgstr "Vytvoøit novou location?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1763
 msgid "Define new GRASS Location"
-msgstr "Definujte novou GRASS lokaci"
+msgstr "Definujte novou GRASS location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1846
 msgid "Do you want to set the default region extents and resolution now?"
@@ -929,29 +919,32 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1848
 #, python-format
 msgid "Location <%s> created"
-msgstr "Lokcation <%s> vytvoøena"
+msgstr "Location <%s> vytvoøena"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1861
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to create new location. Location <%(loc)s> not created.\n"
 "\n"
 "Details: %(err)s"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou location. Location <%s> není vytvoøena"
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit novou location. Location <%(loc)s> nebyla vytvoøena.\n"
+"\n"
+"Detaily: %(err)s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1866
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1872
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:134
 msgid "Location wizard"
-msgstr "Prùvodce vytvoøení lokace"
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1870
 msgid "Location wizard canceled. Location not created."
-msgstr "Prùvodce vytvoøením lokace byl zavøen. Lokace nebyla vytvoøena."
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location byl zavøen. Location nebyla vytvoøena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1955
 msgid "Unable to create new location"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit novou location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1978
 #, python-format
@@ -959,11 +952,12 @@
 "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>.You will "
 "need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
 msgstr ""
+"Location <%(loc)s> bude vytvoøena v adresáøi s GIS daty <%(dir)s>. Je "
+"potøeba zmìnit výchozí adresáø s GIS daty na úvodní obrazovce."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1983
-#, fuzzy
 msgid "New GIS data directory"
-msgstr "Adresáø GIS dat:"
+msgstr "Nový adresáø GIS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2144
 msgid "EPSG code missing."
@@ -971,9 +965,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2168
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2192
-#, fuzzy
 msgid "File not found."
-msgstr "soubor nebyl nalezen"
+msgstr "Soubor nebyl nalezen."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2211
 msgid "Set default region extent and resolution"
@@ -981,11 +974,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2258
 msgid "&Set region"
-msgstr "&Nastavit region"
+msgstr "Nastavit &region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2288
 msgid "Invalid location selected."
-msgstr "Zvolena neplatná lokace."
+msgstr "Zvolena neplatná location."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2305
 msgid "Invalid region"
@@ -1031,15 +1024,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2406
 msgid "Top"
-msgstr "Vr¹ek"
+msgstr "Horní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2414
 msgid "Bottom"
-msgstr "Spodek"
+msgstr "Spodní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2422
 msgid "T-B resolution"
-msgstr "Rozli¹ení V-S"
+msgstr "Rozli¹ení H-S"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2485
 msgid "North"
@@ -1068,16 +1061,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2612
 #, python-format
 msgid "Invalid value: %s"
-msgstr "Naplatná hodnota: %s"
+msgstr "Neplatná hodnota: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2696
 msgid "Select datum transformation"
-msgstr "Vybrat geodetické datum"
+msgstr "Vyberte transofrmaci datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2721
-#, fuzzy
 msgid "Select from list of datum transformations"
-msgstr "Seznam geodetických datumù"
+msgstr "Vyberte ze seznamu transofrmací datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:105
 #, fuzzy
@@ -1102,7 +1094,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:188
 msgid "Name for new vector map:"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název nové vektorové mapy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:194
 msgid "Create attribute table"
@@ -1185,8 +1177,8 @@
 "Drag text with mouse in pointer mode to position.\n"
 "Double-click to change options"
 msgstr ""
-"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. Dvojklik pro zmìnu "
-"nastavení."
+"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici.\n"
+"Dvojklik pro zmìnu nastavení."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:730
 #, fuzzy
@@ -1233,11 +1225,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:931
 msgid "Multiple import"
-msgstr "Vícenásobný import"
+msgstr "Hromadný import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:944
 msgid "Input DXF file"
-msgstr "Vlo¾it DXF soubor"
+msgstr "Vstupní DXF soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:946
 msgid "Input directory"
@@ -1254,7 +1246,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:960
 msgid "Choose DXF file to import"
-msgstr "Vyberte soubor DXF k importu"
+msgstr "Vyberte soubor DXF pro import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:966
 msgid "Choose directory:"
@@ -1269,14 +1261,13 @@
 msgstr "Vyberte pøíponu souboru:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:991
-#, fuzzy
 msgid "Add linked layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat pøipojené vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:993
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:69
 msgid "Add imported layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat importované vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:997
 msgid "Override projection (use location's projection)"
@@ -1295,14 +1286,12 @@
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1015
-#, fuzzy
 msgid "&Link"
-msgstr "Linie"
+msgstr "&Pøipojit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1016
-#, fuzzy
 msgid "Link selected layers"
-msgstr "Importovat vybrané vrstvy"
+msgstr "Pøipojit vybrané vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1018
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/ogc_services.py:85
@@ -1331,9 +1320,8 @@
 msgstr "Název vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1242
-#, fuzzy
 msgid "Name for GRASS map"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název mapové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1324
 msgid "Set Map Layer Opacity"
@@ -1349,7 +1337,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:90
 msgid "GRASS GIS - Map display"
-msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+msgstr "GRASS GIS - Mapové okno"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:167
 msgid "Render"
@@ -1357,11 +1345,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:172
 msgid "Enable/disable auto-rendering"
-msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
+msgstr "Zapnout/vypnout automatické pøekreslování"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:175
 msgid "Show computational extent"
-msgstr "Zobrazit rozsah výpoèetního regionu "
+msgstr "Zobrazit meze výpoèetního regionu "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:180
 msgid ""
@@ -1369,9 +1357,10 @@
 "drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
 "inside a display region as a red box)."
 msgstr ""
-"Ukázat/skrýt výpoèetní region (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
-"bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, výpoèetní "
-"region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného regionu."
+"Ukázat/skrýt meze výpoèetního regionu (nastaven pomocí g.region). Zobrazený "
+"region bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, "
+"výpoèetní region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného "
+"regionu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:188
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1141
@@ -1405,7 +1394,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:331
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:501
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to start vector digitizer.\n"
 "The VDigit python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1413,8 +1402,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit vektorovou digitalizaci. \n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro VDigit nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1429,14 +1419,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:352
 msgid "Vector digitizer toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro vektorový digitizér"
+msgstr "Nástrojová li¹tavektorové digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:370
 msgid "Georectification toolbar"
 msgstr "Nástrojová li¹ta pro georektifikaci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:382
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The GLCanvas class has not been included with this build of wxPython!\n"
@@ -1444,13 +1434,14 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython! "
-"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze pøepnout do 3D pohled.\n"
+"Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython!\n"
+" Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:387
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The Nviz python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1458,8 +1449,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit 3D pohled.\n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1495,17 +1487,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1245
 msgid "Print preview"
-msgstr "Náhled"
+msgstr "Náhled tisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1347
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector map layer selected for querying."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1348
-#, fuzzy
 msgid "No map layer selected"
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1444
 msgid "No vector map selected for querying."
@@ -1513,13 +1503,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1445
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1453
-#, fuzzy
 msgid "Vector querying"
-msgstr "Nastavení vektorù"
+msgstr "Dotazování vektorù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1452
 msgid "Only vector map from the current mapset can be modified."
-msgstr ""
+msgstr "Upravována mù¾e být pouze vektorová mapa z aktuálního mapsetu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1522
 msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
@@ -1540,7 +1529,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1675
 msgid "Measuring distance"
-msgstr "Mìøená vzdálenost"
+msgstr "Mìøení vzdálenosti"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1679
 msgid "Measuring distance:"
@@ -1589,7 +1578,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1971
 msgid "Save display geometry to named region"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it aktuální zobrazení jako pojmenovaný region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2069
 msgid "GRASS GIS Map Display: "
@@ -1601,16 +1590,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:544
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:545
 msgid "Collapse all except PERMANENT"
-msgstr "Zabalit v¹ehcny kromì PERMANENT"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:546
-#, fuzzy
 msgid "Collapse all except current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:547
 msgid "Collapse all"
@@ -1635,7 +1623,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:577
 msgid "sphere"
-msgstr "zemìkoule"
+msgstr "koule"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:578
 msgid "cube"
@@ -1655,7 +1643,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:582
 msgid "aster"
-msgstr "astr"
+msgstr "astra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:583
 msgid "gyro"
@@ -1701,18 +1689,18 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:878
 msgid "Set to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit na výchozí nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:886
 msgid "Revert settings to default and apply changes"
-msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
+msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a ulo¾it"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:888
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1736
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1035
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1380
 msgid "Apply changes for the current session"
-msgstr "Aplikovat zmìny jen pro tuto seanci"
+msgstr "Aplikovat zmìny jen pro toto spu¹tìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:890
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1738
@@ -1722,8 +1710,8 @@
 msgid ""
 "Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
 msgstr ""
-"Aplikovat a ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
-"pro dal¹í seance)"
+"Ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí pro dal¹í "
+"seance)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:893
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1741
@@ -1748,7 +1736,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:959
 msgid "Save current window layout as default"
-msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení okna jako výchozí"
+msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení oken jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:962
 msgid ""
@@ -1756,19 +1744,19 @@
 "Display window(s) and use as default for next sessions."
 msgstr ""
 "Ulo¾it aktuální pozici a velikost okna Správa vrstev a mapový displej a "
-"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tí seanci."
+"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tích spu¹tìní."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:975
 msgid "Layer Manager settings"
-msgstr "Obecné nastavení"
+msgstr "Nastavení okna Správy vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:987
 msgid "Ask when removing map layer from layer tree"
-msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze seznamu vrstev"
+msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:997
 msgid "Ask when quiting wxGUI or closing display"
-msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi ukonèení displeje"
+msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi zavírání displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1016
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1238
@@ -1800,7 +1788,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1102
 msgid "Statusbar mode:"
-msgstr "mód stavové li¹ty:"
+msgstr "Výchozí zobrazení na stavové li¹tì:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1122
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:262
@@ -1818,7 +1806,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1189
 msgid "Command"
-msgstr "Pøíkazù"
+msgstr "Pøíkazy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1192
 msgid "Command dialog settings"
@@ -1826,11 +1814,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1234
 msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Úroveò verbalismu:"
+msgstr "Úroveò upovídanosti pøíkazù:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1253
 msgid "Raster settings"
-msgstr "Nastavení rastrù"
+msgstr "Nastavení rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1264
 msgid "Overlay raster maps"
@@ -1864,22 +1852,20 @@
 msgstr "Barva:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1353
-#, fuzzy
 msgid "Line width (in pixels):"
-msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
+msgstr "©íøka linie (v pixelech):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1376
 msgid "Data browser"
 msgstr "Datový prohlí¾eè"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1381
-#, fuzzy
 msgid "Left mouse double click:"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1393
 msgid "Encoding (e.g. utf-8, ascii, iso8859-1, koi8-r):"
-msgstr ""
+msgstr "Kódování atributù (napø. utf-8, ascii, iso8859-1, Windows-1250):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1404
 msgid "Ask when deleting data record(s) from table"
@@ -1890,9 +1876,8 @@
 msgstr "Vytvoøit tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1432
-#, fuzzy
 msgid "Key column:"
-msgstr "Sloupec s klíèem"
+msgstr "Sloupec s klíèem:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1458
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/globalvar.py:109
@@ -1951,16 +1936,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1608
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Mapového displeje"
+msgstr "Zachovat pozici okna Mapového displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1619
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Správce vrstev"
+msgstr "Zachovat pozici okna Správce vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1637
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:751
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+msgstr "Roz¹íøené"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1640
 msgid "Advanced settings"
@@ -1968,7 +1953,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1652
 msgid "Place where to store settings:"
-msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
+msgstr "Místo kde ukládat nastavení:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1673
 msgid "Icon theme:"
@@ -2022,7 +2007,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2110
 msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
-msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
+msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:2124
 #, python-format
@@ -2088,7 +2073,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:118
 msgid "&Reload"
-msgstr "&Znovu nahrát"
+msgstr "Znovu &nahrát"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm_dialogs.py:119
 msgid "&Submit"
@@ -2118,67 +2103,55 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:78
 #, python-format
 msgid "GRASS SQL Builder (%(type)s): vector map <%(map)s>"
-msgstr ""
+msgstr "GRASS SQL pomocník (%(type)s): vektorová mapa<%(map)s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:85
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement not verified"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz nebyl ovìøen"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:91
-#, fuzzy
 msgid "Set SQL statement to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit SQL pøíkaz jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:93
-#, fuzzy
 msgid "Verify"
-msgstr "Georektifikace"
+msgstr "Ovìøit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:94
-#, fuzzy
 msgid "Verify SQL statement"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "Ovìøit SQL pøíkaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:99
-#, fuzzy
 msgid "Apply SQL statement and close the dialog"
-msgstr "Ulo¾it zmìny a zavøít"
+msgstr "Uplatnit SQL dotaz a zavøít dialog"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:101
-#, fuzzy
 msgid "Close the dialog"
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:103
-#, fuzzy
 msgid "Get all values"
-msgstr "Hodnoty buòky"
+msgstr "Získat v¹echny hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:106
-#, fuzzy
 msgid "Get sample"
-msgstr "Nastavit hodnotu"
+msgstr "Získat vzorek"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:149
-#, fuzzy
 msgid "Add on double-click"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Pøidat dvojklikem my¹i"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:150
-#, fuzzy
 msgid "columns"
-msgstr "Pøidat nový sloupec"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:150
-#, fuzzy
 msgid "values"
-msgstr "(hodnota)"
+msgstr "hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:154
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog on apply"
-msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
+msgstr "Zavøít dialog pøi souhlasu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:185
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:853
@@ -2191,19 +2164,16 @@
 msgstr "Dotaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:240
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:242
-#, fuzzy
 msgid "Values"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:425
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is not valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz není platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:427
 #, python-format
@@ -2212,6 +2182,9 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"SQL pøíkaz není platný.\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:428
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2731
@@ -2220,9 +2193,8 @@
 msgstr "Upozornìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:430
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz je platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:453
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:744
@@ -2237,11 +2209,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:110
 msgid "Preferences error"
-msgstr "Chyba v nastavení"
+msgstr "Chyba pøedvolby"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:117
 msgid "Vector digitizer error"
-msgstr "Chyba digitizéru"
+msgstr "Chyba vektorové digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:124
 msgid "Attribute table manager error"
@@ -2267,7 +2239,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:440
 #, python-format
 msgid "Unable to exectute command: '%s'"
-msgstr "Nelze vykonatt pøíkaz: '%s'"
+msgstr "Nelze vykonat pøíkaz: '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/prompt.py:392
 #, python-format
@@ -2327,7 +2299,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:302
 msgid "Use as background vector map"
-msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+msgstr "Pou¾ít jako podklad vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:333
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:357
@@ -2362,12 +2334,10 @@
 msgstr "Vlastnosti Nviz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:437
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create profile of raster map."
 msgstr "Nelze vytvoøit profil rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:469
-#, fuzzy
 msgid "Unable to display histogram of raster map."
 msgstr "Nelze zobrazit histogram rastrové mapy."
 
@@ -2443,11 +2413,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:716
 msgid "thematic charts"
-msgstr "graf tématické mapy"
+msgstr "tématická mapa s grafem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:719
 msgid "grid"
-msgstr "møí¾ka"
+msgstr "møí¾ka (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:722
 msgid "geodesic line"
@@ -2472,7 +2442,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:816
 msgid "MASK"
-msgstr ""
+msgstr "MASKA"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:1431
 msgid "Update categories"
@@ -2490,7 +2460,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2205
 msgid "Z bulk-labeling dialog"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice"
+msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice jako popisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2687
 msgid "Zoom to saved region extents"
@@ -2502,9 +2472,8 @@
 msgstr "Je potøeba nejménì %d vlicovacích bodù. Operace zru¹ena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2719
-#, fuzzy
 msgid "Save display extents to region file"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it hranice displeje souboru regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp_window.py:2729
 #, python-format
@@ -2534,11 +2503,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:801
 msgid "Digitization settings"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Nastavení digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:811
 msgid "Copy features from (background) vector map"
-msgstr "Kopírovat prvky z vektorové mapy"
+msgstr "Kopírovat prvky z podkladové vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:819
 msgid "Flip selected lines/boundaries"
@@ -2546,11 +2515,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:827
 msgid "Merge selected lines/boundaries"
-msgstr "pøipojit vybrané linie/hranice"
+msgstr "Pøipojit vybrané linie/hranice"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:835
 msgid "Break selected lines/boundaries at intersection"
-msgstr "rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
+msgstr "Rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:843
 msgid "Snap selected lines/boundaries (only to nodes)"
@@ -2562,20 +2531,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:859
 msgid "Query features"
-msgstr "dotazovat prvky"
+msgstr "Dotazovat prvky"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:867
 msgid "Z bulk-labeling of 3D lines"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
+msgstr "Pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:875
 msgid "Feature type conversion"
-msgstr "Konverze typù mapových prvkù"
+msgstr "Konverze typù vektorových prvkù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:986
-#, fuzzy
 msgid "Vector map is not 3D. Operation canceled."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
+msgstr "Vektorová mapa není 3D. Operace ukonèena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1052
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1151
@@ -2698,30 +2666,28 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:391
 msgid "Official GRASS site: http://grass.osgeo.org"
-msgstr ""
+msgstr "Oficiální GRASS stránka: http://grass.osgeo.org"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:392
 msgid "GIS Library"
-msgstr ""
+msgstr "GIS knihovna"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:421 ../gui/wxpython/wxgui.py:499
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:515
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:422
-#, fuzzy
 msgid "Copyright"
-msgstr "Kopírovat"
+msgstr "Autorská práva"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:423
-#, fuzzy
 msgid "License"
-msgstr "Linie"
+msgstr "Licence"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:424
 msgid "Authors"
-msgstr ""
+msgstr "Autoøi"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/help.py:425
 #, fuzzy
@@ -3344,20 +3310,19 @@
 msgstr "Poèet nahraných záznamù: %d"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:300
-#, fuzzy
 msgid "Unknown value"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámá hodnota"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:315
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert "
 "value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
 "\n"
 "Details: %(detail)s"
 msgstr ""
-"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze rozpoznat "
-"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) jako integer.\n"
+"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze pøevést "
+"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) na integer.\n"
 "\n"
 "Detaily: %(detail)s"
 
@@ -3445,13 +3410,12 @@
 msgstr "Správa vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:671
-#, fuzzy
 msgid "Close Attribute Table Manager"
-msgstr "Správce atributových dat"
+msgstr "Zavøít Správce atributových dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:673
 msgid "Reload attribute data (selected layer only)"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu naèíst atributové data (pouze vybraná vrstva)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:702
 msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
@@ -3515,7 +3479,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:960
 msgid "&Rename"
-msgstr "&Pøejmenovat"
+msgstr "Pøe&jmenovat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1019
 msgid "Layers of vector map"
@@ -3596,9 +3560,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1405
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1512
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Value '%(value)s' needs to be entered as %(type)s."
-msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
+msgstr "Hodnota '%(value)s' musí být vlo¾ena jako %(type)s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1416
 msgid "Unable to insert new record."
@@ -3740,15 +3704,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2435
 msgid "&Create table"
-msgstr "&Vytvoøit tabulku"
+msgstr "Vytvoøit &tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2439
 msgid "&Add layer"
-msgstr "&Pøidat vrstvu"
+msgstr "Pøid&at vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2443
 msgid "&Set default"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit výc&hozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2454
 msgid "Layer description"
@@ -3882,9 +3846,8 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:42
-#, fuzzy
 msgid "3d view tools"
-msgstr "Nástroje Nviz"
+msgstr "Nástroje 3D pohledu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:130
 msgid "View"
@@ -3984,7 +3947,6 @@
 msgstr "Obecné nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:285
-#, fuzzy
 msgid "Load"
 msgstr "Nahrát"
 
@@ -4251,9 +4213,9 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> je 2D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2420
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(primitives)d primitives (%(points)d points)"
-msgstr "%d prvkù (%d bodù)"
+msgstr "%(primitives)d prvkù (%(points)d bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:186
 #, fuzzy
@@ -4294,6 +4256,8 @@
 "Command '%s' not yet implemented in the GUI. Try adding it as a command "
 "layer instead."
 msgstr ""
+"Pøíkaz '%s' je¹tì nebyl implementován do GUI. Zkuste jej pøidat jako vrstvu "
+"pøíkazù."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:536
 msgid "Save file as..."
@@ -4483,7 +4447,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:135
 #, python-format
 msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
+msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není je¹tì podporován."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:282
 #, python-format
@@ -4493,8 +4457,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:452
 msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
 msgstr ""
-"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
-"GRASSu,"
+"GIS databanka není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:476
 msgid "Unable to open file"
@@ -4519,8 +4482,8 @@
 "Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please run "
 "manually g.region to fix the problem."
 msgstr ""
-"Nelze získta souèasný geografický gerion. Ukonèete wxGUI. Prosím "
-"spus»teruènì g.region pro nápravu problému. "
+"Nelze získat souèasný geografický region. wxGUI se ukonèuje. Prosím spus»te "
+"ruènì g.region pro nápravu problému. "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:975
 msgid "ERROR: Rendering failed"
@@ -4535,23 +4498,22 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1224
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1264
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>"
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command "
 "output' for details.\n"
 "\n"
 "Details:"
 msgstr ""
-"Nelze inicializovat ovladaè displeje, prohlédnìte je soubor README pro více "
-"informaci.\n"
+"Nelze inicializovat ovladaè displeje pro vektorovou digitalizaci. Pro "
+"detaily pøejdìte na výstup pøíkazu.\n"
 "\n"
 "Detaily:"
 
@@ -4970,11 +4932,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
 msgid "Import raster map"
-msgstr "import rastrové mapy"
+msgstr "Import rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:19
 msgid "Import raster data using GDAL"
-msgstr "import rastrových dat pomocí GDAL"
+msgstr "Import rastrových dat pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:20
 msgid "Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer."
@@ -4982,13 +4944,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 msgid "Multiple raster data import using GDAL"
-msgstr "Import rùzných formátù pomocí GDAL"
+msgstr "Hromadný import pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected GDAL layers to GRASS raster maps using r.in.gdal"
-msgstr ""
-"Konvertuje vybrané Gdal vrstvy do GRASS rastrové mapypou¾itím r.in.gdal."
+msgstr "Pøevede vybrané GDAL vrstvy na GRASS rastrové mapy pou¾itím r.in.gdal."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:23
 msgid "Link to GDAL"
@@ -4996,21 +4956,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:24
 msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
-msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaná GDAL k binární rastrové mapì"
+msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaný GDAL k binární rastrové mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:25
-#, fuzzy
 msgid "Multiple link to GDAL"
-msgstr "Pøipojit k GDAL"
+msgstr "Hromadné pøipojení map k GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:26
-#, fuzzy
 msgid "Link GDAL supported raster files to a binary raster map layers"
-msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaná GDAL k binární rastrové mapì"
+msgstr "Pøipojí rastrové soubory podporované GDAL k binární rastrové mapì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:27
 msgid "Aggregate ASCII xyz import"
-msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastové møí¾ky"
+msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastrové møí¾ky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:28
 msgid ""
@@ -5022,7 +4980,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:29
 msgid "ASCII grid import"
-msgstr "ASCII grid import"
+msgstr "Import ASCII møí¾ky (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:30
 msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
@@ -5030,11 +4988,13 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:31
 msgid "ASCII polygons and lines import"
-msgstr "Import ASCII polygony a linie"
+msgstr "Import ASCII polygonù a linií"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:32
 msgid "Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files."
-msgstr "Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových datových souborù."
+msgstr ""
+"Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových/bodových datových "
+"souborù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:33
 msgid "Binary file import"
@@ -5046,7 +5006,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:35
 msgid "ESRI ASCII grid import"
-msgstr "ESRI ASCII grid import"
+msgstr "Import ESRI ASCII møí¾ku (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:36
 msgid ""
@@ -5123,13 +5083,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:52
 msgid "Multiple vector data import using OGR"
-msgstr "Import rùzných formátù pomocí OGR"
+msgstr "Hromadný import pomocí OGR"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:53
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected OGR layers to GRASS vector maps using v.in.ogr"
-msgstr ""
-"Konvertuje vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
+msgstr "Pøevede vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:54
 msgid "Link to OGR"
@@ -5140,14 +5098,14 @@
 msgstr "Vytvoøí nový vektor jako vrstvu pouze ke ètení pøipojenou pomocí OGR."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:56
-#, fuzzy
 msgid "Multiple link to OGR"
-msgstr "Pøipojit k OGR"
+msgstr "Hromadné pøipojení pomocí OGR"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:57
-#, fuzzy
 msgid "Creates a new vectors as a read-only link to OGR layers"
-msgstr "Vytvoøí nový vektor jako vrstvu pouze ke ètení pøipojenou pomocí OGR."
+msgstr ""
+"Vytvoøí nové vektorovévrstvy jako vrstvy pouze ke ètení pøipojené pomocí "
+"OGR."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:58
 msgid "ASCII points/GRASS ASCII vector import"
@@ -5176,7 +5134,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:64
 msgid "DXF import"
-msgstr "DXF import"
+msgstr "Import DXF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:65
 msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
@@ -5184,13 +5142,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:66
 msgid "Multiple DXF layers import"
-msgstr "Import více vrstev DXF"
+msgstr "Hromadný import DXF vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:67
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected DXF layers to GRASS vector maps (using v.in.dxf)"
 msgstr ""
-"Konvertuje vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
+"Pøevede vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:68
 msgid "ESRI e00 import"
@@ -5298,10 +5255,10 @@
 msgstr "Export do rùzných formátù pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:90
-#, fuzzy
 msgid "Exports GRASS raster maps into GDAL supported formats."
 msgstr ""
-"Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
+"Exportuje GRASS rastrové vrstvy do jednoho z formátù podporovaných knihovnou "
+"GDAL."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:91
 msgid "ASCII grid export"
@@ -5464,11 +5421,10 @@
 msgstr "Export rùzných formátù GPS pomocí GPSBabel"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:127
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
 msgstr ""
-"Exportuj vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
+"Exportuje vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
 "GPSBabel."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:129
@@ -5517,7 +5473,6 @@
 msgstr "Export databázové tabulky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:143
-#, fuzzy
 msgid "Exports attribute tables into various formats."
 msgstr "Exportuje atributové tabulky v rùzných formátech."
 
@@ -5604,7 +5559,6 @@
 msgstr "Rasterizace vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:165
-#, fuzzy
 msgid "Converts a binary GRASS vector map into a GRASS raster map ."
 msgstr "Pøevede binární GRASS vektorovou mapu do GRASS rastrové mapy."
 
@@ -5653,9 +5607,8 @@
 msgstr "NVIZ (vy¾aduje Tcl/Tk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:177
-#, fuzzy
 msgid "nviz - Visualization and animation tool for GRASS data."
-msgstr "nviz - nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
+msgstr "nviz - Nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:178
 msgid "Bearing/distance to coordinates"
@@ -5666,6 +5619,8 @@
 "A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
 "coordinates and vice versa."
 msgstr ""
+"Jednoduchý nástroj pro pøevod zamìøení a mìøení vzdáleností do souøadnic a "
+"naopak."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:180
 msgid "Postscript plot"
@@ -5685,7 +5640,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:184
-#, fuzzy
 msgid "Exit GUI"
 msgstr "Konec grafického prostøedí"
 
@@ -5779,13 +5733,12 @@
 msgstr "Zmìnit nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:209
-#, fuzzy
 msgid "Change default GUI"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Zmìnit výchozí GUI"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:210
 msgid "Changes the default GRASS graphical user interface (GUI) setting."
-msgstr ""
+msgstr "Zmìní výchozí grafické prostøedí GRASS a jeho nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:211
 msgid "Version"
@@ -5800,14 +5753,12 @@
 msgstr "Správa kartografických zobrazení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:215
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
 "between various formats (including GRASS format)."
 msgstr ""
-"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùzné "
-"formáty (vèetnì formátù GRASSu). Lze pou¾ít také pro vytvoøení GRASS "
-"location."
+"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùznými "
+"formáty (vèetnì formátu GRASSu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:216
 msgid "Projection for current location"
@@ -5815,7 +5766,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:217
 msgid "Interactively reset the location's projection settings."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivnì vyma¾e nastavení projekce location"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:218
 msgid "Convert coordinates"
@@ -5853,6 +5804,8 @@
 "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor "
 "using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
 msgstr ""
+"Interaktivní nástroj pou¾itý pro vykreslování a ulo¾ení vektorových prvkù "
+"do grafického monitoru s pou¾itím ukazatele (my¹) a ulo¾ení do rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:226
 msgid "Compress/decompress"
@@ -5872,15 +5825,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:230
 msgid "Manage NULL values"
-msgstr "Upravit NULL hodnoty"
+msgstr "Spravovat NULL hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:231
 msgid "Manages NULL-values of given raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Správa NULL hodnot dané rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:232
 msgid "Quantization"
-msgstr "Dávkování"
+msgstr "Kvantizace"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:233
 msgid "Produces the quantization file for a floating-point map."
@@ -5899,18 +5852,16 @@
 msgstr "Pøevzorkování za pou¾ití agregaèních statik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:237
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím agregace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na hrub¹í s vyu¾itím agregace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:238
 msgid "Resample using multiple methods"
 msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) za pou¾ití rùzných metod"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:239
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím interpolace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na jemnìj¹í s vyu¾itím interpolace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:240
 msgid "Resample using nearest neighbor"
@@ -6008,11 +5959,10 @@
 msgstr "Vytvoøit RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:262
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr ""
-"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné mapové "
+"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedinné mapové "
 "kompozice."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:263 ../gui/wxpython/menustrings.py:651
@@ -6028,30 +5978,25 @@
 "intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:265
-#, fuzzy
 msgid "Query raster maps"
-msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+msgstr "Dotazování rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:266
-#, fuzzy
 msgid "Query values by coordinates"
-msgstr "Souøadnicový dotaz"
+msgstr "Dotaz na hodnoty podle souøadnic"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:267
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
 msgstr ""
-"Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a "
-"oznaèení."
+"Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a popisù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:268
-#, fuzzy
 msgid "Query colors by value"
-msgstr "Nastavit tabulku barev"
+msgstr "Dotaz na barvu podle hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:269
-#, fuzzy
 msgid "Queries colors for a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Dotazuje se na barvu rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:270
 msgid "Buffer rasters"
@@ -6161,7 +6106,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:291
 msgid "Calculates category or object oriented statistics."
-msgstr "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované."
+msgstr ""
+"Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované statistiky."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:292
 msgid "Solar radiance and shadows"
@@ -6172,9 +6118,8 @@
 msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:294
-#, fuzzy
 msgid "Solar irradiance and irradiation model."
-msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
+msgstr "Sluneèní záøení a modelování ozáøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:295
 msgid "Shadows map"
@@ -6215,23 +6160,22 @@
 msgstr "Povrch nákladù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:301
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
 "geographic locations on an input raster map whose cell category values "
 "represent cost."
 msgstr ""
-"Výstupní rastrová kumulativních nákladù pohybu mezi rùznými geografickými "
-"polohami na vstupní rastrové mapì s hodnotami nákladù."
+"Vytváøí rastrovou vrstvu ukazující kumulativní náklady pohybu mezi rùznými "
+"polohami na vstupní rastrové vrstvì kde ka¾dá hodnota buòky prezentuje "
+"náklad."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:302
 msgid "Least cost route or flow"
 msgstr "Nejménì nákladná cesta nebo dráha odtoku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:303
-#, fuzzy
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map."
-msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu reliéfu."
+msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:305
 msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
@@ -6256,9 +6200,8 @@
 msgstr "Parametry terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:309
-#, fuzzy
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Získává parametry terénu z digitálního modelu terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:310
 msgid "Textural features"
@@ -6301,7 +6244,6 @@
 msgstr "Shromá¾dit"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:320
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
 "discrete areas into unique categories."
@@ -6346,13 +6288,12 @@
 msgstr "Vyplnit jezera"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:329
-#, fuzzy
 msgid "Fills lake from seed at given level."
-msgstr "Vytvoøí jezero ze zadaného bodu dané úrovnì"
+msgstr "Vyplní jezero do zadané hloubky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:330
 msgid "Depressionless map and flowlines"
-msgstr "Mapa elevace zbavená depresí a mapa drah povrchového odtoku"
+msgstr "Model terénu bez depresí a mapa odtoku "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:331
 msgid ""
@@ -6446,15 +6387,16 @@
 msgstr "Program na vymezování povodí."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:350 ../gui/wxpython/menustrings.py:713
-#, fuzzy
 msgid "Groundwater modeling"
-msgstr "Vlicovací bod"
+msgstr "Modelování povrchového odtku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:351
 msgid ""
 "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
 "groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièenéproudìní "
+"podzemních vod ve dvou rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:352
 msgid "Landscape structure modeling"
@@ -6469,6 +6411,8 @@
 "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will "
 "be used by the other r.le programs."
 msgstr ""
+"Interaktivní nástroj pou¾itý pro nastavení vzorkù a analýzu pracovní "
+"oblasti, která bude pou¾ita dal¹ími r.le moduly."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:355
 msgid "Analyze landscape"
@@ -6657,7 +6601,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:395
 msgid "Anisotropic spread simulation"
-msgstr "Simulovat anizotropický jev ¹íøení"
+msgstr "Simulace anisotropicého jevu ¹íøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:396
 msgid ""
@@ -6665,6 +6609,9 @@
 "a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
 "the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
 msgstr ""
+"Simuluje eliticky anisotropické ¹íøení ohnì v grafickém oknì a vytvoøí "
+"rastrovou mapu kumulativního èasu ¹íøení, Daná rastrová mapa obsahuje "
+"rychlost ¹íøení (ROS), smìr ¹íøení a zdroj ¹íøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:397
 msgid "Change category values and labels"
@@ -6683,13 +6630,12 @@
 msgstr "Reklasifikovat podle velikosti"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:401
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
 "hectares)."
 msgstr ""
-"Reklasifikuje rastrovou mapu vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
-"hraniènívelikosti ploch (v hektarech)"
+"Reklasifikuje rastrovou mapu na vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
+"hranièní velikosti ploch (v hektarech)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:402
 msgid "Reclassify interactively"
@@ -6712,13 +6658,12 @@
 msgstr "Pøekódovat interaktivnì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:407
-#, fuzzy
 msgid "Recodes categorical raster maps."
-msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
+msgstr "Pøekódovává categorie rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:408
 msgid "Recode using rules file"
-msgstr "Reklasifikovat kategorie na základì souboru s pravidly"
+msgstr "Reklasifikovat kategorie s po¾itím souboru s pravidly"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:409
 #, fuzzy
@@ -6771,12 +6716,11 @@
 msgstr "Vytvoøit rastrovou vrstvu a vektorové body s náhodnými hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:420
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
 "points."
 msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu a bodovou vektorovou mapu obsahující náhodnì "
+"Vytvoøí rastrovou vrstvu a bodovou vektorovou vrstvu obsahující náhodnì "
 "rozmístìné body."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:421
@@ -6856,9 +6800,8 @@
 msgstr "Vytvoøit vrstevnice"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:435
-#, fuzzy
 msgid "Produces a vector map of specified contours from a raster map."
-msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu ze zadaných isolinií z rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu obsahující vrstevnice z modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:436
 msgid "Interpolate surfaces"
@@ -6885,18 +6828,17 @@
 msgstr "Interpolace IDW z rastrových bodù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:442
-#, fuzzy
 msgid "Surface interpolation utility for raster map."
 msgstr "Nástroj pro interpolaci povrchù rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:443
 msgid "IDW from raster points (alternate method for sparse points)"
 msgstr ""
+"Interpolace IDW z rastrových bodù (alternativní metoda pro malý poèet bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:444
-#, fuzzy
 msgid "Surface generation program."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Tvorba povrchu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:445
 msgid "IDW from vector points"
@@ -6916,12 +6858,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:448
 msgid "Surface generation program from rasterized contours."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:449
 msgid "Regularized spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Interpolace pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:450
 msgid ""
@@ -6929,10 +6870,9 @@
 "data in vector format to floating point raster format using regularized "
 "spline with tension."
 msgstr ""
-"Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného souboru "
-"obsahujícího buï bodová data nebo isolinie ve vektorovém formátu. Vzniklé "
-"mapy jsou rastrové s plovoucí desetinnou èárkou za pou¾ití RST -"
-"regularizovaného spline s tenzí a vyhlazením."
+"Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného bodu nebo isolinie "
+"ve vektorovém formátu pro vytvoøení rastrové vrtsvy s desetinnou èárkou za "
+"pou¾ití interpolace RST (regularized spline with tension)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:451
 msgid "Ordinary or block kriging"
@@ -6955,15 +6895,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:455 ../gui/wxpython/menustrings.py:694
 msgid "Report and statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:456
 msgid "Basic raster metadata"
-msgstr "Základní metadata rastrové mapy"
+msgstr "Základní výpis metadat rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:457
 msgid "Output basic information about a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:458
 msgid "Manage category information"
@@ -6975,23 +6915,23 @@
 "layers."
 msgstr ""
 "Spravuje hodnoty kategorií a ¹títky spojené s u¾ivatelem zadanou rastrovou "
-"mapou."
+"vrstvou."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:460
 msgid "General statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Obecné statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:461
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:462
 msgid "Quantiles for large data sets"
-msgstr "Quantily pro velké sady dat"
+msgstr "Qvantilové statistiky pro velké mno¾ství dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:463
 msgid "Compute quantiles using two passes."
-msgstr "Vypoèítat quantily pou¾itím dvou prùchodù"
+msgstr "Vypoèítá qvantily pou¾itím dvou prùchodù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:464
 msgid "Range of category values"
@@ -7012,11 +6952,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:468
 msgid "Sum area by raster map and category"
-msgstr "Souèet ploch v rastrové mapì podle kategorií"
+msgstr "Výpis ploch v rastrové mapì podle kategorií"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:469
 msgid "Reports statistics for raster map layers."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Vypí¹e statistiky pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:470
 msgid "Statistics for clumped cells"
@@ -7036,11 +6976,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:473
 msgid "Surface area estimation for rasters."
-msgstr "Odhad plochy povrchù rastrových map."
+msgstr "Odhad plochy povrchù pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:474
 msgid "Univariate raster statistics"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:475
 msgid ""
@@ -7113,14 +7053,12 @@
 msgstr "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:490
-#, fuzzy
 msgid "Digitize vector map (requires TclTk)"
-msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu (vy¾aduje XTerm)"
+msgstr "Digitalizovat vektorovou vrstvu (vy¾aduje TclTk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:491
-#, fuzzy
 msgid "Interactive editing and digitization of vector maps."
-msgstr "Interaktivní editace rastrových bunìk v zadané mapì."
+msgstr "Interaktivnì upravuje a digitalizuje vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:492
 msgid "Edit vector map (non-interactively)"
@@ -7155,18 +7093,16 @@
 msgstr "Vyhladit, nebo zjednodu¹it"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:499
-#, fuzzy
 msgid "Vector based generalization."
-msgstr "Databázové spojení"
+msgstr "Zobecnìní vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:500
 msgid "Convert object types"
-msgstr "Konvertovat typy vektorových prvkù"
+msgstr "Zmìnit typy vektorových prvkù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:501
-#, fuzzy
 msgid "Change the type of geometry elements."
-msgstr "Zmìnit typ geometrických prvkù."
+msgstr "Zmìní typ geometrických prvkù vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:502
 msgid "Add centroids"
@@ -7185,13 +7121,12 @@
 msgstr "Vytvoøit mnohonásobné linie z linií a hranic."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:506
-#, fuzzy
 msgid "Split lines"
 msgstr "Rozdìlit linie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:507
 msgid "Split lines to shorter segments."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdìlí linie na men¹í segmenty."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:508
 msgid "Split polylines"
@@ -7206,9 +7141,8 @@
 msgstr "Rovnobì¾né linie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:511
-#, fuzzy
 msgid "Creates parallel line to input vector lines."
-msgstr "Vytvoøit rovnobì¾ky ke vstupním liniím"
+msgstr "Vytvoøí rovnobì¾né linie ke vstupní linii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:512
 msgid "Dissolve boundaries"
@@ -7243,30 +7177,28 @@
 msgstr "Vytvoøit popisky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:519
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels for vector map(s)"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev pro vektorovou mapu"
+msgstr "Vytvoøí optimálnì umístìné popisky pro vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:520
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels"
-msgstr "Vytvoøit popisky"
+msgstr "Vytvoøit optimálnì umístìné popisky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:521
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr "Vytvoøí ¹títky pro vektorovou mapu a pøipojí atributy."
+msgstr "Vytvoøí barevné popisky pro vektorovou mapu z pøilo¾ených atributù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:522
 msgid "Reposition vector map"
-msgstr "Transformace vektorové mapy"
+msgstr "Tranformace vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:523
 msgid ""
 "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
 "vector map."
 msgstr ""
-"Vykonat afinní transformaci ( posun, mìøítko a otoèení, nebo GPC) vektorové "
-"mapy."
+"Vykoná afinní transformaci ( posunutí, zmìna mìøítka a otoèení, nebo GPC) "
+"vektorové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:524
 msgid "Reproject vector map"
@@ -7274,12 +7206,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:525
 msgid "Allows projection conversion of vector maps."
-msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorových map."
+msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:527
-#, fuzzy
 msgid "Updates vector map metadata."
-msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
+msgstr "Aktualizuje matadata vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:530
 msgid ""
@@ -7317,10 +7248,10 @@
 msgstr "Dotaz na jinou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:538
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
-msgstr "Vybrat prvky z mapy ainput podle prvkù mapy binput"
+msgstr ""
+"Vybere prvky z vektorové vrstvy (A) podle prvkù z druhé vektorové vrstvy (B)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:539
 msgid "Buffer vectors"
@@ -7421,7 +7352,7 @@
 "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
 "'from'."
 msgstr ""
-"najít nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
+"Hledá nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
 "vrstvì 'z_mapy'"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:559
@@ -7430,20 +7361,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:560
 msgid "Allocate subnets"
-msgstr "Alokovat podsítì"
+msgstr "Pøidìlit podsítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:561
 msgid "Allocate subnets for nearest centres (direction from centre)."
-msgstr ""
+msgstr "Pøidìlí podsítì nejbli¾¹ímu centru (ve smìru od støedu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:562
 msgid "Network maintenance"
 msgstr "Správa sítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:563
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Správa sítì."
+msgstr "Provádí údr¾bu sí»ì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:564
 msgid "Visibility network"
@@ -7463,12 +7393,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:568
 msgid "Display shortest route (requires XTerm)"
-msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu"
+msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu (vy¾aduje XTerm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:569
-#, fuzzy
 msgid "Finds shortest path for selected starting and ending node."
-msgstr "Nalézá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti."
+msgstr ""
+"Hledá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti pro zadaný zaèátek a konec trasy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:570
 msgid "Split net"
@@ -7476,7 +7406,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:571
 msgid "Splits net by cost isolines."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdìlit sí» podle isolinií."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:572
 msgid "Steiner tree"
@@ -7484,7 +7414,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:573
 msgid "Create Steiner tree for the network and given terminals"
-msgstr ""
+msgstr "vytvoøí Steinerùv strom pro sí» a zadané terminály"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:574
 msgid "Traveling salesman analysis"
@@ -7493,6 +7423,8 @@
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:575
 msgid "Creates a cycle connecting given nodes (Traveling salesman problem)."
 msgstr ""
+"Vytvoøí zacyklený prùbìh sítí podle daných uzlù (problém obchodního "
+"cestujícího)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:576 ../gui/wxpython/menustrings.py:577
 msgid "Overlay vector maps"
@@ -7694,25 +7626,23 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:621
 msgid "Reports and statistics"
-msgstr "Zprávy a statistiky"
+msgstr "Zprávy, výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:622
 msgid "Basic vector metadata"
 msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:623
-#, fuzzy
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:624
-#, fuzzy
 msgid "Classify attribute data"
-msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
+msgstr "Klasifikovat atributové data"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:625
 msgid "Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje atributové data, napøíklad pro tématické mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:626
 msgid "Report topology by category"
@@ -7727,34 +7657,31 @@
 msgstr "Naèíst nebo podat zprávu o topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:629
-#, fuzzy
 msgid "Populates database values from vector features."
 msgstr "Nahraje data do databáze na základì vektorových prvkù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:630
-#, fuzzy
 msgid "Univariate attribute statistics for points"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika vektorových bodù a jejich atributù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:631
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
 "deviation is calculated only for points if specified."
 msgstr ""
-"Poèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka jsou "
-"poèítány pouze pokud jsou zadány body."
+"Spoèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka "
+"jsou poèítány pouze pokud jsou zadány body."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:632
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for attribute columns"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika atributových sloupcù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:633
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr ""
+"Spoèítá univariantní statistiku pro vybraný sloupec tabulky vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:634
 msgid "Quadrat indices"
@@ -7816,9 +7743,8 @@
 msgstr "Vyvá¾ení barev pro RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:648
-#, fuzzy
 msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
-msgstr "Automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT"
+msgstr "Provádí automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:649
 msgid "HIS to RGB"
@@ -7829,25 +7755,28 @@
 "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
 "RGB (Red-Green-Blue) color space."
 msgstr ""
+"Pøevede rastrové mapy z HIS (odstín-intenzita-sytost) do RGB (èervená-zelená-"
+"modrá)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:652
 msgid ""
 "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
 "Intensity-Saturation) color space."
 msgstr ""
+"Pøevede rastrové mapy z RGB (èervená-zelená-modrá) do HIS (odstín-intenzita-"
+"sytost)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:653
 msgid "Rectify image or raster"
 msgstr "Rektifikovat obraz nebo rastrovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:654
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
 "in the image based on the control points."
 msgstr ""
-"Rektifikuje obrazová data na základì vlícovacích bodù pomocí souøadnicové "
-"transformace pro ka¾dý pixel obrazu"
+"Rektifikuje obrazová data výpoètem transformace ka¾dého pixelu obrazu pomocí "
+"vlicovacích bodù (GCP)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:655
 msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
@@ -7855,7 +7784,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:656
 msgid "Menu driver for the photo imagery programs."
-msgstr ""
+msgstr "Nabídka ovladaèù pro fotografické obrazové programy. "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:657
 msgid "Brovey sharpening"
@@ -7881,14 +7810,16 @@
 "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
 "clustering algorithm."
 msgstr ""
+"Vytvoøí spektrální signatury pro typy povrchu v obraze pou¾itím metody "
+"shlukování."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:662
 msgid "Maximum likelihood classification (MLC)"
-msgstr "Gaussùv klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
+msgstr "Klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:663
 msgid "Classifies the cell spectral reflectances in imagery data."
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje spektrální odrazivost pro ka¾dou buòku obrazových dat."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:664
 msgid "Sequential maximum a posteriori classification (SMAP)"
@@ -7911,24 +7842,24 @@
 "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline "
 "regions of interest."
 msgstr ""
+"Vytvoøí spektrální signatury pro obrazová data povolením u¾ivateli naèrtnout "
+"oblasti zájmu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:668
 msgid "Input for supervised MLC"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci MLC"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:669
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.maxlik from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku rastrové mapy pro i.maxlik."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.maxlik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:670
 msgid "Input for supervised SMAP"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci SMAP"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:671
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.smap from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku pro i.smap z rastrové mapové vrstvy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.smap"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:672
 msgid "Filter image"
@@ -7959,11 +7890,11 @@
 msgstr "Spektrální odezva"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:680
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
 msgstr ""
-"zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných mapách ve skupinì snímkù"
+"Zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných místech ve skupinì "
+"obrazù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:681
 msgid "Tasseled cap vegetation index"
@@ -8105,52 +8036,51 @@
 "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in "
 "three dimensions"
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièenéproudìní "
+"podzemních vod ve tøech rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:715
 msgid "Interpolate volume from points"
-msgstr "Interpolovat volume z vektorových bodù "
+msgstr "Interpolovat 3D rastrovou vrstvu z vektorových bodù "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:716
 msgid ""
 "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
 "tension (RST) algorithm."
 msgstr ""
-"Interpoluje bodová data do G3D volume za pou¾ití regularized spline with "
-"tension (RST)"
+"Interpoluje bodová data do G3D 3D rastrové grid vrstvy za pou¾ití "
+"regularized spline with tension (RST)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:717
 msgid "Report and Statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy,výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:718
 msgid "Basic volume metadata"
-msgstr "Základní metadata 3D rastrové mapy (volume)"
+msgstr "Základní metadata 3D rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:719
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:720
-#, fuzzy
 msgid "Voxel statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Základní statistiky 3D pixelu (voxel)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:721
-#, fuzzy
 msgid "Generates volume statistics for raster3d maps."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí objemové statistiky pro 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:722
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for volumes"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika 3D rastrové vrstvyy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:723
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr ""
+"Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových 3D bunìk 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:724
 #, fuzzy
@@ -8219,9 +8149,8 @@
 msgstr "Kopírovat tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:740
-#, fuzzy
 msgid "Copy a table."
-msgstr "Kopírovat tabulku"
+msgstr "Kopíruje tabulku."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:741
 msgid "New table"
@@ -8546,7 +8475,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:791
 msgid "Starting GRASS for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Spu¹tìní GIS GRASS poprvé"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:792
 msgid ""
@@ -8554,6 +8483,9 @@
 "have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your "
 "home directory."
 msgstr ""
+"GIS GRASS potøebuje adresáø, ve kterém budou ulo¾eny jeho data (GRASS "
+"databanka). Vytvoøte takový adresáø, jestli¾e ji¾ takový nemáte vytvoøen. "
+"OBlíbený název je \"grassdata\", umístìn ve va¹m domovském adresáøi."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:102
 msgid "GRASS GIS Layer Manager"
@@ -8577,9 +8509,9 @@
 msgstr "Chcete ulo¾it souèasné nastavní do souboru pracovního prostøedí?"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:382
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Close Map Display %d"
-msgstr "Zavøít displej"
+msgstr "Zavøít Mapový displej %d"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:457
 #, fuzzy
@@ -8686,14 +8618,12 @@
 msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1070
-#, fuzzy
 msgid "Add various raster-based map layers"
-msgstr "Pøidat rastrovou vrstvu"
+msgstr "Pøidat rùzné vrstvy zalo¾ené na rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1074
-#, fuzzy
 msgid "Add various vector-based map layer"
-msgstr "Pøidat vektorovou vrstvu"
+msgstr "Pèèidat rùzné vrstvy zalo¾ené na vektoru"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1091
 msgid "Import DXF layers"
@@ -8704,18 +8634,16 @@
 msgstr "Import GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1103
-#, fuzzy
 msgid "Link GDAL layers"
-msgstr "Import GDAL vrstev"
+msgstr "Pøiipojení GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1110
 msgid "Import OGR layers"
 msgstr "Import OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1116
-#, fuzzy
 msgid "Link OGR layers"
-msgstr "Seznam vrstev"
+msgstr "Pøipojení OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1139
 msgid "Nothing to import. No WMS layer selected."
@@ -8761,9 +8689,243 @@
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Creates a lines vector map from an ASCII x,y points file."
-#~ msgstr "Vytvoøí vektorovou mapu ze souboru ASCII bodù nebo ASCII vektoru"
+msgid "Creates a lines vector map from an ASCII x,y points file."
+msgstr "Vytvoøí vektorovou mapu ze souboru ASCII bodù nebo ASCII vektoru"
 
+msgid "Command '%s' not yet implemented."
+msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
+
+#, fuzzy
+msgid "&Close"
+msgstr "Zavøít"
+
+#, fuzzy
+msgid "C&opy"
+msgstr "Kopírovat"
+
+msgid " (those in bold typeface are required)"
+msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+
+msgid "Add overlay"
+msgstr "Pøekrýt dal¹í vrstvou"
+
+msgid "Add graphic overlays to map"
+msgstr "Pøidá grafické pøekrytí mapy jinou vrstvou"
+
+msgid "Click here to show database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
+
+msgid "Click here to hide database connection information"
+msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
+
+msgid "Output vector map name"
+msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
+
+msgid "Vector map <%s> georectified successfully"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> byla úspì¹nì georektifikována"
+
+msgid "Copying attributes..."
+msgstr "Kopíruji atributy..."
+
+msgid "GRASS SQL Builder: %s"
+msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+
+msgid "Encoding"
+msgstr "Kódování"
+
+msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
+
+msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
+msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
+
+msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
+msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
+
+msgid "Select ellipsoid"
+msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
+
+msgid "Set zone for UTM projection:"
+msgstr "Nastavit UTM zónu:"
+
+msgid "Zone:"
+msgstr "Zóna:"
+
+msgid "Hemisphere for zone:"
+msgstr "Polokoule:"
+
+msgid "Datum"
+msgstr "Datum"
+
+msgid "Transformation parameters:"
+msgstr "Parametry transformace:"
+
+msgid "Browse EPSG Codes"
+msgstr "Procházet EPSG kódy"
+
+msgid "Datums:"
+msgstr "Datumy:"
+
+msgid ""
+"Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
+"\n"
+"Details: %s"
+msgstr ""
+"Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout na "
+"http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"\n"
+"Detaily: %s"
+
+msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
+msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
+
+msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
+msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
+
+msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
+msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
+
+msgid "Create/edit projection information for current location"
+msgstr ""
+"Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
+
+msgid "Digitize raster map"
+msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
+
+msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
+msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
+
+msgid ""
+"Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster maps "
+"for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
+"parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
+"irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
+"Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
+"angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the topography "
+"is optionally incorporated."
+msgstr ""
+"Poèítá mapu pøímého (paprsek), difùzního a odra¾eného sluneèního záøení pro "
+"zadaný den, zem. ¹íøku, povrch a atmosférické podmínky. Sluneèní parametry "
+"(napø. východ a západ slunce) jsou ulo¾eny do do souboru s historií mapy. "
+"Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního úhlu a/nebo mapy "
+"ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
+
+msgid ""
+"Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
+"size window (via least squares)."
+msgstr ""
+"Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro okno "
+"libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
+
+msgid ""
+"It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates for "
+"tracing spread paths."
+msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
+
+msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
+msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
+
+msgid ""
+"Recode raster categories interactively by entering recode rules (create new "
+"raster map)"
+msgstr ""
+"Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
+"pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
+
+msgid "Smooth or simplify lines/boundaries (remove vertices)."
+msgstr "Vyhladit nebo zjednodu¹it linie, hranice (odstraní opìrné body)"
+
+msgid ""
+"Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
+"calculation"
+msgstr ""
+"Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita ve "
+"výpoètu"
+
+msgid ""
+"Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
+"requires XTerm))"
+msgstr ""
+"Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
+
+msgid ""
+"Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
+"node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
+"calculation."
+msgstr ""
+"Rozdìl sí» do skupin mezi hodnotami izolinií ( smìr ze støedu). Støedový "
+"uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
+"pøi výpoètu."
+
+msgid ""
+"Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic algorithm "
+"is used in this module so the result may be sub optimal"
+msgstr ""
+"'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
+"heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
+
+msgid ""
+"Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
+"created cycle may be sub optimal"
+msgstr ""
+"TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
+"vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
+
+msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
+msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
+
+msgid ""
+"Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
+"transformation function."
+msgstr ""
+"Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-blue"
+"(rgb) mapy "
+
+msgid ""
+"Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
+"transformation function"
+msgstr ""
+"Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-saturation"
+"(his) mapy "
+
+msgid "Ortho Photo rectification"
+msgstr "Orto foto rektifikace"
+
+msgid ""
+"The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate an "
+"unsupervised image classification."
+msgstr ""
+"Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
+"maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
+
+msgid ""
+"Classification is based on the spectral signature information generated by "
+"either i.cluster, i.class, or i.gensig."
+msgstr ""
+"Obrazová funkce pro klasifikaci spektrální odrazivosti v obrazových datech "
+"zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí i."
+"cluster, i.class nebo i.gensig."
+
+msgid "Interactive input for supervised classification"
+msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
+
+msgid ""
+"Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used or "
+"'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
+msgstr ""
+"Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
+"'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' souèasnì."
+
+msgid ""
+"Do you want to close display %(display)d?\n"
+"\n"
+"%(message)s"
+msgstr ""
+"Pøejete si zavøít diplej %(display)d?\n"
+"\n"
+"%(message)s"
+
 #~ msgid "Coarse style:"
 #~ msgstr "hrubý styl:"
 
@@ -8806,273 +8968,160 @@
 #~ msgid "Marker:"
 #~ msgstr "Znaèka:"
 
-#~ msgid "Command '%s' not yet implemented."
-#~ msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Close"
-#~ msgstr "Zavøít"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "C&opy"
-#~ msgstr "Kopírovat"
-
 #~ msgid "Help"
 #~ msgstr "Nápovìda"
 
-#~ msgid " (those in bold typeface are required)"
-#~ msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
+#~ msgid "Save workspace to open file"
+#~ msgstr "Ulo¾it pracovní oblast do souboru"
 
-#~ msgid "Add overlay"
-#~ msgstr "Pøekrýt dal¹í vrstvou"
+#~ msgid "Close loaded workspace"
+#~ msgstr "Zavøít aktuální pracovní oblast"
 
-#~ msgid "Add graphic overlays to map"
-#~ msgstr "Pøidá grafické pøekrytí mapy jinou vrstvou"
+#~ msgid "MAT-File (v.4) import"
+#~ msgstr "MAT-File (v.4) import"
 
-#~ msgid "Click here to show database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
+#~ msgid "MAT-File (v.4) export"
+#~ msgstr "MAT-File (v.4) export"
 
-#~ msgid "Click here to hide database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
+#~ msgid "E&xit"
+#~ msgstr "&Konec"
 
-#~ msgid "Output vector map name"
-#~ msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
+#~ msgid "Selects data from table."
+#~ msgstr "Vyber data z tabulky."
 
-#~ msgid "Vector map <%s> georectified successfully"
-#~ msgstr "Vektorová mapa <%s> byla úspì¹nì georektifikována"
+#~ msgid "GRASS GIS GUI help"
+#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS grafického prostøedí"
 
-#~ msgid "Copying attributes..."
-#~ msgstr "Kopíruji atributy..."
+#~ msgid "Unable to read workspace file"
+#~ msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
 
-#~ msgid "GRASS SQL Builder: %s"
-#~ msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
-
-#~ msgid "Encoding"
-#~ msgstr "Kódování"
-
-#~ msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
-
-#~ msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
-
-#~ msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
-#~ msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
-
-#~ msgid "Select ellipsoid"
-#~ msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
-
-#~ msgid "Set zone for UTM projection:"
-#~ msgstr "Nastavit UTM zónu:"
-
-#~ msgid "Zone:"
-#~ msgstr "Zóna:"
-
-#~ msgid "Hemisphere for zone:"
-#~ msgstr "Polokoule:"
-
-#~ msgid "Datum"
-#~ msgstr "Datum"
-
-#~ msgid "Transformation parameters:"
-#~ msgstr "Parametry transformace:"
-
-#~ msgid "Browse EPSG Codes"
-#~ msgstr "Procházet EPSG kódy"
-
-#~ msgid "Datums:"
-#~ msgstr "Datumy:"
-
 #~ msgid ""
-#~ "Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
-#~ "http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
+#~ "File <%(file)s>: Unable to get list of DXF layers.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Details: %s"
+#~ "%(details)s"
 #~ msgstr ""
-#~ "Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout "
-#~ "na http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+#~ "Soubor <%(file)s>: Nelze získat seznam DXF vrstev.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Detaily: %s"
+#~ "%(details)s"
 
-#~ msgid "Save workspace to open file"
+#~ msgid "Create new workspace file"
+#~ msgstr "Vytvoøit nový soubor pracovní oblasti"
+
+#~ msgid "Load map layers into workspace"
+#~ msgstr "Naèíst mapové vrstvy do pracovní oblasti"
+
+#~ msgid "Open existing workspace file"
+#~ msgstr "Otevøít existující soubor s pracovní oblastí"
+
+#~ msgid "Save current workspace to file"
 #~ msgstr "Ulo¾it pracovní oblast do souboru"
 
-#~ msgid "Close loaded workspace"
-#~ msgstr "Zavøít aktuální pracovní oblast"
+#~ msgid "Add raster map layer"
+#~ msgstr "Pøidat rastrovou vrstvu"
 
-#~ msgid "MAT-File (v.4) import"
-#~ msgstr "MAT-File (v.4) import"
+#~ msgid "Add vector map layer"
+#~ msgstr "Pøidat vektorovou vrstvu"
 
-#~ msgid "MAT-File (v.4) export"
-#~ msgstr "MAT-File (v.4) export"
+#~ msgid "Close this window without executing the command"
+#~ msgstr "Zavøi toto okno bez spu¹tìní pøíkazu"
 
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
+#~ msgid "Show manual page of the command"
+#~ msgstr "Ukázat manuálovou stránku pøíkazu"
 
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
+#~ msgid "Run the command"
+#~ msgstr "Spustit pøíkaz"
 
-#~ msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
-#~ msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
+#~ msgid "Copy the current command string to the clipboard"
+#~ msgstr "Kopírovat pøíkaz jako øetìzec do schránky"
 
-#~ msgid "E&xit"
-#~ msgstr "&Konec"
+#~ msgid "Resolution cannot be 0"
+#~ msgstr "Rozli¹ení nemù¾e být 0"
 
-#~ msgid "Create/edit projection information for current location"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
+#~ msgid "Extents set incorrectly"
+#~ msgstr "Meze regionu byly zadány ¹patnì"
 
-#~ msgid "Digitize raster map"
-#~ msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
+#~ msgid "Error in command execution %s"
+#~ msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
 
-#~ msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
-#~ msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
+#~ msgid "GRASS GIS Map Display: 1"
+#~ msgstr "GRASS GIS Mapové okno: 1"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster "
-#~ "maps for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
-#~ "parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
-#~ "irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
-#~ "Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
-#~ "angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the "
-#~ "topography is optionally incorporated."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poèítá mapu pøímého (paprsek), difùzního a odra¾eného sluneèního záøení "
-#~ "pro zadaný den, zem. ¹íøku, povrch a atmosférické podmínky. Sluneèní "
-#~ "parametry (napø. východ a západ slunce) jsou ulo¾eny do do souboru s "
-#~ "historií mapy. Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního "
-#~ "úhlu a/nebo mapy ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
+#~ msgid "Define/manage ground control points"
+#~ msgstr "Vytvoøení a správa vlicovacích bodù (GCP)"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
-#~ "size window (via least squares)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro "
-#~ "okno libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
+#~ msgid "coarse:"
+#~ msgstr "hrubý:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates "
-#~ "for tracing spread paths."
-#~ msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
+#~ msgid "fine:"
+#~ msgstr "jemný:"
 
-#~ msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
-#~ msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
+#~ msgid "Wire color:"
+#~ msgstr "barva sítì"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Recode raster categories interactively by entering recode rules (create "
-#~ "new raster map)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
-#~ "pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
+#~ msgid "Icon size:"
+#~ msgstr "Velikost ikon:"
 
-#~ msgid "Smooth or simplify lines/boundaries (remove vertices)."
-#~ msgstr "Vyhladit nebo zjednodu¹it linie, hranice (odstraní opìrné body)"
+#~ msgid "width:"
+#~ msgstr "¹íøka:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita "
-#~ "ve výpoètu"
+#~ msgid "symbol:"
+#~ msgstr "symbol:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
-#~ "requires XTerm))"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
+#~ msgid "color:"
+#~ msgstr "barva:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
-#~ "node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rozdìl sí» do skupin mezi hodnotami izolinií ( smìr ze støedu). Støedový "
-#~ "uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
-#~ "pøi výpoètu."
+#~ msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
+#~ msgstr "Stáhne a importuje data z WMS serverù."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic "
-#~ "algorithm is used in this module so the result may be sub optimal"
-#~ msgstr ""
-#~ "'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
-#~ "heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
+#~ msgid "Matlab and MapGen import"
+#~ msgstr "Matlab and MapGen import"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
-#~ "created cycle may be sub optimal"
-#~ msgstr ""
-#~ "TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
-#~ "vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
+#~ msgid "Config"
+#~ msgstr "Nastavení"
 
-#~ msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
-#~ msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
+#~ msgid "Raster"
+#~ msgstr "Rastr"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
-#~ "transformation function."
-#~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-"
-#~ "blue(rgb) mapy "
+#~ msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
+#~ msgstr "Vytvoø MASKu pro limitní rastrové operace"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
-#~ "transformation function"
+#~ "r.recode.rules - Use ascii rules file to recode categories in raster map"
 #~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-"
-#~ "saturation(his) mapy "
+#~ "r.recode.rules -Pou¾ít soubor s ascii pravidly pro pøekódování kategorií "
+#~ "v rastrové mapì"
 
-#~ msgid "Ortho Photo rectification"
-#~ msgstr "Orto foto rektifikace"
+#~ msgid "Vector"
+#~ msgstr "Vektor"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate "
-#~ "an unsupervised image classification."
-#~ msgstr ""
-#~ "Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
-#~ "maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
+#~ msgid "Imagery"
+#~ msgstr "Obraz"
 
+#~ msgid "Volumes"
+#~ msgstr "3D rastr"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Classification is based on the spectral signature information generated "
-#~ "by either i.cluster, i.class, or i.gensig."
+#~ "Creates and adds a new attribute table to a given layer of an existing "
+#~ "vector map."
 #~ msgstr ""
-#~ "Obrazová funkce pro klasifikaci spektrální odrazivosti v obrazových "
-#~ "datech zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí "
-#~ "i.cluster, i.class nebo i.gensig."
+#~ "Vytvoøí a pøidá novou atributovou tabulku k zadané vrstvì existující "
+#~ "vektorové mapy."
 
-#~ msgid "Interactive input for supervised classification"
-#~ msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
+#~ msgid "GRASS GIS help"
+#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used "
-#~ "or 'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
+#~ "Reading workspace file <%s> failed. Invalid file, unable to parse XML "
+#~ "document."
 #~ msgstr ""
-#~ "Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
-#~ "'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' "
-#~ "souèasnì."
+#~ "Ètení souboru workspace <%s> selhalo. Neplatný soubor, nelze parsovat XML "
+#~ "dokument."
 
-#~ msgid "Selects data from table."
-#~ msgstr "Vyber data z tabulky."
+#~ msgid "COPYING file missing"
+#~ msgstr "SOubor COPYING chybí"
 
-#~ msgid "GRASS GIS GUI help"
-#~ msgstr "Nápovìda GRASS GIS grafického prostøedí"
+#~ msgid "GPL.TXT file missing"
+#~ msgstr "Soubor GPL.TXT chybí"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to close display %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøejete si zavøít diplej %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"
-
-#~ msgid "Unable to read workspace file"
-#~ msgstr "Nelze èíst soubor workspace"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File <%(file)s>: Unable to get list of DXF layers.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(details)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Soubor <%(file)s>: Nelze získat seznam DXF vrstev.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(details)s"
+#~ msgid "AUTHORS file missing"
+#~ msgstr "Soubor AUTHORS chybí"More information about the grass-commit mailing list