[GRASS-SVN] r41322 - grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po

svn_grass at osgeo.org svn_grass at osgeo.org
Sun Mar 7 11:30:42 EST 2010


Author: neteler
Date: 2010-03-07 11:30:42 -0500 (Sun, 07 Mar 2010)
New Revision: 41322

Modified:
  grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_cs.po
  grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grassmods_cs.po
  grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasstcl_cs.po
  grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_cs.po
Log:
Jan Trochta: cont'ed

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:28:06 UTC (rev 41321)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasslibs_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
@@ -14,8 +14,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasslibs_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:43+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:47+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -410,8 +410,7 @@
 msgstr "SOR -- iterace %5i chyba %g\n"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:58
-msgid ""
-"The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
+msgid "The type of solver which should solve the symmetric linear equation system"
 msgstr "Typ solveru který by mìl øe¹it symetrickou lineární soustavu rovnic"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:69
@@ -423,8 +422,7 @@
 msgstr "Maximální poèet iterací pou¾itá pro solver lineární soustavy rovnic"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:85
-msgid ""
-"Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
+msgid "Error break criteria for iterative solvers (jacobi, sor, cg or bicgstab)"
 msgstr "Chyba kritéria pro iterativní solver (jacobi, sor, cg nebo bicgstab)"
 
 #: ../lib/gpde/N_parse_options.c:93
@@ -559,7 +557,7 @@
 
 #: ../lib/db/dbmi_base/login.c:98
 msgid "Login file corrupted"
-msgstr ""
+msgstr "POru¹en soubor pro pøihlá¹ení"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:100 ../lib/db/dbmi_client/copy_tab.c:120
 #: ../lib/db/dbmi_client/db.c:41
@@ -621,11 +619,11 @@
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:119 ../lib/db/dbmi_client/select.c:217
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:283
 msgid "Missing column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:212 ../lib/db/dbmi_client/select.c:278
 msgid "Missing key column name"
-msgstr ""
+msgstr "Chybí jméno klíèového sloupce"
 
 #: ../lib/db/dbmi_client/select.c:305
 #, c-format
@@ -840,16 +838,15 @@
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:157
 msgid "Writing to file loaded to memory not supported"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisování do souboru naèteného do pamìti není podporováno"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Unable to load file to memory, file not open"
-msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor"
+msgstr "nelze naèíst soubor do pamìti, sobor není otevøen"
 
 #: ../lib/vector/diglib/file.c:215
 msgid "Vector memory mode not supported, using 'AUTO'"
-msgstr ""
+msgstr "Vemód vektorové pamìti není podporován, pou¾iji 'AUTO'"
 
 #: ../lib/vector/diglib/plus.c:288
 msgid "Unable read topology for nodes"
@@ -1069,10 +1066,8 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> nebyla nalezena"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:179
-msgid ""
-"Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
-msgstr ""
-"Mapa, která není obsa¾ena v aktuálním mapsetu, nemù¾e být otevøena pro zápis"
+msgid "Vector map which is not in the current mapset cannot be opened for update"
+msgstr "Mapa, která není obsa¾ena v aktuálním mapsetu, nemù¾e být otevøena pro zápis"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:199 ../lib/ogsf/Gv3.c:63 ../lib/ogsf/Gp3.c:115
 #, c-format
@@ -1142,8 +1137,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:731
 msgid "Size of 'coor' file differs from value saved in topology file"
-msgstr ""
-"Velikost souboru 'coor' se li¹í od hodnot ulo¾ených v souboru s topologií"
+msgstr "Velikost souboru 'coor' se li¹í od hodnot ulo¾ených v souboru s topologií"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/open.c:742
 #, c-format
@@ -1221,8 +1215,7 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/legal_vname.c:70
 #, c-format
-msgid ""
-"Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
+msgid "Illegal vector map name <%s>. SQL keyword cannot be used as vector map name."
 msgstr ""
 "Neplatné název vektorové mapy <%s>. SQL klíèové slovo nelze pou¾ít jako "
 "název vektorové mapy."
@@ -1318,24 +1311,20 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/cats.c:129
 #, c-format
 msgid "Too many categories (%d), unable to set cat %d (layer %d)"
-msgstr ""
-"Pøíli¹ mnoho kategorií (%d), není mo¾né nastavit kategorii %d (vrstva %d)"
+msgstr "Pøíli¹ mnoho kategorií (%d), není mo¾né nastavit kategorii %d (vrstva %d)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/cats.c:407
 #, c-format
 msgid "Unable to convert category string '%s' (from '%s') to category range"
-msgstr ""
-"Nejsem schopen pøevézt název kategorie '%s' (z '%s') na rozsah kategorií"
+msgstr "Nejsem schopen pøevézt název kategorie '%s' (z '%s') na rozsah kategorií"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:376
-#, fuzzy
 msgid "Line is not looped"
-msgstr "Matice nejsou povoleny"
+msgstr "Linie není ukonèena smyèkou"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:611 ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:622
 msgid "Next edge was visited but it is not the first one !!! breaking loop"
-msgstr ""
-"Dal¹í hrana byla zpracována, ale nejedná se o první hranu. Pøeru¹ení cyklu."
+msgstr "Dal¹í hrana byla zpracována, ale nejedná se o první hranu. Pøeru¹ení cyklu."
 
 #: ../lib/vector/Vlib/buffer2.c:674
 msgid "side != 0 feature not implemented"
@@ -1472,10 +1461,8 @@
 msgstr "Èásteèné vytvoøení pro OGR není podporováno"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:342
-msgid ""
-"Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
-msgstr ""
-"Náhodné ètení není podporováno OGR pro tuto vrstvu, nelze vytvoøit podporu"
+msgid "Random read is not supported by OGR for this layer, cannot build support"
+msgstr "Náhodné ètení není podporováno OGR pro tuto vrstvu, nelze vytvoøit podporu"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/build_ogr.c:349
 msgid "Feature: "
@@ -1799,8 +1786,7 @@
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:402
 #, c-format
 msgid "Database record for node %d (cat = %d) not found (cost set to 0)"
-msgstr ""
-"Datový záznam pro uzel %d (cat = %d) nebyl nalezen (váha nastavena na 0)"
+msgstr "Datový záznam pro uzel %d (cat = %d) nebyl nalezen (váha nastavena na 0)"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/net.c:429
 msgid "Flattening the graph..."
@@ -1869,16 +1855,14 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:219
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
 msgstr ""
 "Nelze odstranit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena na úrovni "
 "topologie"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:225
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
+msgid "Unable to delete feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
 msgstr ""
 "Nelze odstranit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena v módu pro "
 "'zápis'"
@@ -1890,17 +1874,13 @@
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:265
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
-msgstr ""
-"Nelze obnovit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena na úrovni topologie"
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened on topology level"
+msgstr "Nelze obnovit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena na úrovni topologie"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:271
 #, c-format
-msgid ""
-"Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
-msgstr ""
-"Nelze oobnovit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena v módu pro 'zápis'"
+msgid "Unable to restore feature %d, vector map <%s> is not opened in 'write' mode"
+msgstr "Nelze oobnovit prvek %d, vektorová mapa <%s> není otevøena v módu pro 'zápis'"
 
 #: ../lib/vector/Vlib/write.c:285
 #, c-format
@@ -1981,8 +1961,7 @@
 
 #: ../lib/proj/convert.c:127
 #, c-format
-msgid ""
-"OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
+msgid "OGR can't parse PROJ.4-style parameter string: %s (OGR Error code was %d)"
 msgstr ""
 "OGR se nepodaøilo parsovat parametr ve stylu PROJ.4. Parametr:%s (kód chyby "
 "OGR je %d)"
@@ -2066,8 +2045,7 @@
 
 #: ../lib/g3d/g3dparam.c:61
 msgid "Precision used in the output file (default, max, or 0 to 52)"
-msgstr ""
-"Pøesnost pou¾itá ve výstupním souboru (výchozí, maximální nebo 0 a¾ 52)"
+msgstr "Pøesnost pou¾itá ve výstupním souboru (výchozí, maximální nebo 0 a¾ 52)"
 
 #: ../lib/g3d/g3dparam.c:71
 msgid "The compression method used in the output file"
@@ -2376,15 +2354,12 @@
 msgstr "G__open_raster_new(): nejsou k dispozici ¾ádné doèasné soubory"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:736
-msgid ""
-"Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
-msgstr ""
-"Nelze zapsat vlo¾ené nulové hodnoty pro mapu otevøenou z náhodného výbìru"
+msgid "Unable to write embedded null values for raster map open for random access"
+msgstr "Nelze zapsat vlo¾ené nulové hodnoty pro mapu otevøenou z náhodného výbìru"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:941
 msgid "G_set_fp_type(): can only be called with FCELL_TYPE or DCELL_TYPE"
-msgstr ""
-"G_set_fp_type(): Mù¾e být zavoláno pouze s typy FCELL_TYPE nebo DCELL_TYPE"
+msgstr "G_set_fp_type(): Mù¾e být zavoláno pouze s typy FCELL_TYPE nebo DCELL_TYPE"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:976 ../lib/gis/opencell.c:1064
 #, c-format
@@ -2417,8 +2392,7 @@
 msgstr "Rastrová mapa <%s> není xdr:posloupnost_bytù: %s"
 
 #: ../lib/gis/opencell.c:1179
-msgid ""
-"G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
+msgid "G_set_quant_rules() can be called only for raster maps opened for reading"
 msgstr ""
 "G_set_quant_rules() mù¾e být zavolán pouze pro rastrové mapy s právy jenom "
 "ke ètení"
@@ -2478,18 +2452,18 @@
 msgstr "nelze vytvoøit nový proces"
 
 #: ../lib/gis/myname.c:50
-msgid "Unknown Location"
-msgstr "Neznámá Location"
+msgid "This location has no description."
+msgstr "Location nemá popisek."
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:385
 #, c-format
 msgid "CreateProcess() failed: error = %d"
-msgstr ""
+msgstr "CreateProcess() selhal: chyba = %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "G_spawn: unable to redirect descriptor %d"
-msgstr "G_spawn: nelze duplikovat popisovaè %d na %d"
+msgstr "G_spawn: nelze pøesmìrovat popisovaè %d"
 
 #: ../lib/gis/spawn.c:418 ../lib/gis/spawn.c:603
 #, c-format
@@ -2569,9 +2543,9 @@
 msgstr "chybné pravidlo (%s): [%s]"
 
 #: ../lib/gis/color_rules.c:265
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to load color rules <%s>"
-msgstr "Nelze zavøít vektorovou vrstvu <%s>"
+msgstr "Nelze naèíst pravidla barev <%s>"
 
 #: ../lib/gis/mapset.c:39
 msgid "MAPSET is not set"
@@ -2729,7 +2703,7 @@
 msgid ""
 "Incompatible library version for module. You need to rebuild GRASS or "
 "untangle multiple installations."
-msgstr ""
+msgstr "Neompatibilní verze knihovny pro modul. Je potøeba znovu zkompilovat GRASS nebo vyøe¹it problém více instalací."
 
 #: ../lib/gis/gisinit.c:63
 #, c-format
@@ -2870,8 +2844,7 @@
 
 #: ../lib/gis/history.c:285
 msgid "Not enough room in history file for command line (truncated)."
-msgstr ""
-"V souboru s historií není dostatek místa pro pøíkazovou øádku (zkráceno)"
+msgstr "V souboru s historií není dostatek místa pro pøíkazovou øádku (zkráceno)"
 
 #: ../lib/gis/closecell.c:228
 #, c-format
@@ -2885,8 +2858,7 @@
 #: ../lib/gis/closecell.c:250
 #, c-format
 msgid "Error writing floating point format file for map %s"
-msgstr ""
-"Chyba pøi zapisování souboru s èísly s plovoucí desetinnou èárkou pro mapu %s"
+msgstr "Chyba pøi zapisování souboru s èísly s plovoucí desetinnou èárkou pro mapu %s"
 
 #: ../lib/gis/closecell.c:300
 #, c-format
@@ -2955,8 +2927,7 @@
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:105
 #, c-format
 msgid " It is a reclass of raster map <%s@%s> whose header file is invalid."
-msgstr ""
-"Jde o reklasifikaci rastrové mapy <%s@%s> její¾ hlavièkový soubor je neplatný"
+msgstr "Jde o reklasifikaci rastrové mapy <%s@%s> její¾ hlavièkový soubor je neplatný"
 
 #: ../lib/gis/get_cellhd.c:109
 #, c-format
@@ -3042,14 +3013,14 @@
 "(%f,%f)"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:60
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to make mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze vytvoøit prvek mapsetu %s (%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/mapset_msc.c:64
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access mapset element %s (%s): %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit prvek %s(%s) mapsetu"
+msgstr "Nelze zpøístupnit prvek mapsetu %s(%s): %s"
 
 #: ../lib/gis/parser.c:331
 msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
@@ -3210,8 +3181,7 @@
 
 #: ../lib/gis/parser.c:901
 msgid "Use either --quiet or --verbose flag, not both. Assuming --verbose."
-msgstr ""
-"Pou¾ijte buï --quiet nebo --verbose indikátor ne oba. Pou¾iji --verbose."
+msgstr "Pou¾ijte buï --quiet nebo --verbose indikátor ne oba. Pou¾iji --verbose."
 
 #: ../lib/gis/parser.c:915
 msgid "Use either --quiet or --verbose flag, not both. Assuming --quiet."
@@ -3599,8 +3569,7 @@
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:90 ../lib/gis/adj_cellhd.c:258
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of south boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením ji¾ní hranice (%g>%g)"
+msgstr "O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením ji¾ní hranice (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:95 ../lib/gis/adj_cellhd.c:263
 msgid "Illegal latitude for South"
@@ -3609,14 +3578,12 @@
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:107 ../lib/gis/adj_cellhd.c:275
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of west boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením západní hranice (%g>%g)"
+msgstr "O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením západní hranice (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:118 ../lib/gis/adj_cellhd.c:286
 #, c-format
 msgid "Fixing subtle input data rounding error of east boundary (%g>%g)"
-msgstr ""
-"O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením východní hranice (%g>%g)"
+msgstr "O¹etøuji pøíli¹ podrobná vstupní data zaokrouhlením východní hranice (%g>%g)"
 
 #: ../lib/gis/adj_cellhd.c:131 ../lib/gis/adj_cellhd.c:299
 msgid "North must be north of South"
@@ -3895,8 +3862,7 @@
 
 #: ../lib/gis/view.c:550
 #, c-format
-msgid ""
-" Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
+msgid " Only %d%% of window saved in \"%s\" overlaps with current GRASS window."
 msgstr " Pouze %d%% z okna ulo¾eného v \"%s\" pokrývá aktuální okno GRASSu."
 
 #: ../lib/gis/ask.c:341
@@ -4016,12 +3982,12 @@
 #: ../lib/gis/alloc.c:43
 #, c-format
 msgid "G_malloc: unable to allocate %lu bytes at %s:%d"
-msgstr "G_malloc: uNelze alokovat %lu bytù v %s:%d"
+msgstr "G_malloc: Nelze pøidìlit %lu bytù v %s:%d"
 
 #: ../lib/gis/alloc.c:76
 #, c-format
 msgid "G_calloc: unable to allocate %lu * %lu bytes at %s:%d"
-msgstr ""
+msgstr "G_calloc: Nelze pøidìlit %lu * %lu bytù v %s:%d"
 
 #: ../lib/gis/alloc.c:114
 #, c-format
@@ -4087,7 +4053,7 @@
 #: ../lib/sites/sites.c:97
 #, c-format
 msgid "Attributes for category %d not found"
-msgstr "atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
+msgstr "Atribut pro kategorii %d nebyl nalezen"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:136
 msgid "Category must be integer"
@@ -4103,7 +4069,7 @@
 
 #: ../lib/sites/sites.c:241
 msgid "Memory error in allocating timestamp"
-msgstr "Chyba pamìti pøi alokování èasové znaèky"
+msgstr "Chyba pamìti pøi pødìlování èasové znaèky"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:348 ../lib/sites/sites.c:478
 msgid ""
@@ -4114,9 +4080,8 @@
 "by mìl být aktualizován na vektorovou knihovnu GRASS 6)"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:397
-#, fuzzy
 msgid "Cannot fetch row"
-msgstr "Nelze získat informace o vrstvì"
+msgstr "Nelze naèíst øádek"
 
 #: ../lib/sites/sites.c:579
 msgid "G_oldsite_new_struct: invalid # dims or fields"
@@ -4182,19 +4147,19 @@
 msgstr "Podskupina <%s>skupiny <%s> okazuja na následující rastrové mapy\n"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:124
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze otevøít soubor [%s] skupiny [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze otevøít soubor [%s] skupiny [%s v %s]"
+msgstr "Nelze otevøít soubor s vlicovacími body (GCP) skupiny [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/points.c:159
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to create control point file for group [%s in %s]"
-msgstr "Nelze vytvoøit soubor [%s] pro skupinu [%s v %s]"
+msgstr "Nelze vytvoøit soubor s vlicovacími body (GCP) pro skupinu [%s v %s]"
 
 #: ../lib/imagery/target.c:38
 #, c-format
@@ -4213,11 +4178,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:322
 msgid "Need at least 3 keyframes for spline"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro vytvoøení køivky"
 
 #: ../lib/ogsf/gk.c:624
 msgid "Need at least 2 keyframes for interpolation"
-msgstr ""
+msgstr "Je poteba nejménì 3 klíèové snímky pro interpolaci"
 
 #: ../lib/ogsf/GVL2.c:248
 #, c-format
@@ -4234,9 +4199,8 @@
 msgstr "3D rastrová mapa <%s> nebyla nalezena"
 
 #: ../lib/ogsf/gs_bm.c:124
-#, fuzzy
 msgid "Bitmap mismatch"
-msgstr "bitmapová maska vytvoøena"
+msgstr "Bitmapová neshoda"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_img_mpeg.c:63
 msgid "Unable to allocate stream"
@@ -4320,8 +4284,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:384
 msgid "Unable to show discrete FP range (use list"
-msgstr ""
-"Nelze ukázat samostatné rozmezí hodnot s desetinnou èárkou (pou¾ijte seznam"
+msgstr "Nelze ukázat samostatné rozmezí hodnot s desetinnou èárkou (pou¾ijte seznam"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_legend.c:500
 msgid "Too many categories to show as discrete!"
@@ -4376,7 +4339,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_surf.c:1742
 msgid "Cut-plane points mis-match between surfaces. Check resolution(s)."
-msgstr ""
+msgstr "Neshoda pøi øezání povrchu. Zkontrolujte rozli¹ení"
 
 #: ../lib/ogsf/gsd_label.c:58
 msgid "Max. number of labels reached!"
@@ -4384,7 +4347,7 @@
 
 #: ../lib/ogsf/GK2.c:275 ../lib/ogsf/GK2.c:288
 msgid "Check no. of frames requested and keyframes marked"
-msgstr ""
+msgstr "Zkontrolujte poèet snímkù po¾adovaných a oznaèených klíèových snímkù"
 
 #: ../lib/ogsf/gvl_file.c:104
 msgid "Maximum number of datafiles exceeded"
@@ -4407,11 +4370,11 @@
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:180
 msgid "Out of matrix stack space"
-msgstr ""
+msgstr "Ji¾ mimo plochu "
 
 #: ../lib/ogsf/trans.c:200
 msgid "Tried to pop an empty stack"
-msgstr ""
+msgstr "POkus naplnit prázdnou frontu"
 
 #: ../lib/ogsf/Gp3.c:204
 #, c-format
@@ -4631,8 +4594,7 @@
 
 #: ../lib/symbol/read.c:254
 #, c-format
-msgid ""
-"Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
+msgid "Incorrect symbol name: '%s' (should be: group/name or group/name at mapset)"
 msgstr ""
 "Nesprávné jméno symbolu: '%s' (mìlo by být: skupina/jméno nebo skupina/"
 "jméno at mapset)"
@@ -4744,8 +4706,3 @@
 msgid "Bitmap mask created"
 msgstr "bitmapová maska vytvoøena"
 
-#~ msgid "Too many arguments"
-#~ msgstr "Pøíli¹ mnoho argumentù"
-
-#~ msgid "Incompatible library version for module"
-#~ msgstr "Nekompatibilní verze knihovny pro modul"

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grassmods_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:28:06 UTC (rev 41321)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grassmods_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
@@ -13,8 +13,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grassmods_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-10-09 12:58+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 15:38+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,15 +30,13 @@
 #: ../vector/v.in.sites/main.c:158 ../vector/v.out.svg/main.c:141
 #: ../vector/v.out.vtk/writeVTK.c:634 ../vector/v.drape/main.c:288
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:334 ../vector/v.extract/main.c:286
-#: ../doc/vector/v.example/main.c:123 ../display/d.vect/main.c:500
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:231
+#: ../doc/vector/v.example/main.c:123
 #, c-format
 msgid "Unable to start driver <%s>"
 msgstr "Nelze spustit ovladaè <%s>"
 
 #: ../db/base/execute.c:68 ../db/base/tables.c:51 ../db/base/select.c:68
 #: ../db/base/describe.c:57 ../vector/v.convert/att.c:73
-#: ../display/d.vect/main.c:505 ../display/d.thematic.area/main.c:236
 #, c-format
 msgid "Unable to open database <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
@@ -83,11 +81,6 @@
 
 #: ../db/base/tables.c:95 ../db/base/drivers.c:74 ../db/base/describe.c:125
 #: ../db/base/columns.c:92 ../db/base/connect.c:45
-#: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/db.test_to_translate.c:2
 msgid "database, attribute table"
 msgstr "databáze, atributová tabulka"
 
@@ -137,8 +130,7 @@
 
 #: ../db/base/copy.c:84
 msgid "Full select statement (only, if 'from_table' and 'where' is not used)"
-msgstr ""
-"Úplný pøíkaz select (pouze pokud nebyly pou¾ity 'from_table' a 'where'), "
+msgstr "Úplný pøíkaz select (pouze pokud nebyly pou¾ity 'from_table' a 'where'), "
 
 #: ../db/base/copy.c:85
 msgid "E.g.: SELECT dedek FROM starobince WHERE obec = 'Frimburg'"
@@ -181,18 +173,17 @@
 msgstr "Vypi¹ v¹echny databázové ovladaèe."
 
 #: ../db/base/select.c:88
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Test %s."
-msgstr "Typ: %s"
+msgstr "Test %s."
 
 #: ../db/base/select.c:88 ../imagery/i.rectify/report.c:16
 msgid "failed"
 msgstr "Selhalo"
 
 #: ../db/base/select.c:88
-#, fuzzy
 msgid "succeeded"
-msgstr "...uspìl."
+msgstr "úspìch"
 
 #: ../db/base/select.c:193
 msgid "SQL select statement"
@@ -200,16 +191,15 @@
 
 #: ../db/base/select.c:195
 msgid "For example: 'select * from rybniky where kapri = 'hodne'"
-msgstr ""
-"Pøíkaz SQL select, napø.: 'select * from rybniky where kapri = 'hodne'"
+msgstr "Pøíkaz SQL select, napø.: 'select * from rybniky where kapri = 'hodne'"
 
 #: ../db/base/select.c:199
 msgid "Name of file with sql statement"
 msgstr "Název souboru s pøíkazy sql"
 
-#: ../db/base/select.c:202 ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:13
-#: ../raster/r.distance/parse.c:50 ../raster/r.stats/main.c:119
-#: ../raster/r.cats/main.c:72 ../vector/v.db.select/main.c:63
+#: ../db/base/select.c:202 ../raster/r.distance/parse.c:50
+#: ../raster/r.stats/main.c:119 ../raster/r.cats/main.c:72
+#: ../vector/v.db.select/main.c:63
 msgid "Output field separator"
 msgstr "Výstupní oddìlovaè sloupcù"
 
@@ -289,8 +279,7 @@
 
 #: ../db/base/connect.c:47
 msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset and exits."
-msgstr ""
-"Vytisknout/nastavit obecné DB pøipojení aktuálního mapsetu a ukonèit se."
+msgstr "Vytisknout/nastavit obecné DB pøipojení aktuálního mapsetu a ukonèit se."
 
 #: ../db/base/connect.c:52
 msgid "Print current connection parameters and exit"
@@ -307,16 +296,14 @@
 msgstr "Schéma databáze."
 
 #: ../db/base/connect.c:73
-msgid ""
-"Do not use this option if schemas are not supported by driver/database server"
+msgid "Do not use this option if schemas are not supported by driver/database server"
 msgstr ""
 "Tuto volbu nepou¾ívejte, pokud schémata nejsou podporována ovladaèem/"
 "databázovým serverem."
 
 #: ../db/base/connect.c:82
 msgid "Default group of database users to which select privilege is granted"
-msgstr ""
-"Výchozí skupina u¾ivatelù databáze, které jsou pøiøazeny práva na select."
+msgstr "Výchozí skupina u¾ivatelù databáze, které jsou pøiøazeny práva na select."
 
 #: ../db/base/connect.c:117
 msgid "Database connection not defined. Run db.connect."
@@ -572,8 +559,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.in.ascii/main.c:209
 #, c-format
-msgid ""
-"Data exists in input file after fully importing expected data. [%.4f ...]"
+msgid "Data exists in input file after fully importing expected data. [%.4f ...]"
 msgstr ""
 "Po plném importu oèekávaných dat, nìkterá data zbyla ve vstupním souboru "
 "[%.4f ...]"
@@ -737,7 +723,6 @@
 msgstr "Vytvoøí prùniky 2D mapy z g3d rastru objemù na základ 2D mapy elevace"
 
 #: ../raster3d/r3.cross.rast/main.c:284 ../raster3d/r3.to.rast/main.c:228
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:42
 #, c-format
 msgid "3d raster map <%s> not found"
 msgstr "3D rastrová mapa <%s> nebyla nalezena"
@@ -917,8 +902,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:291
 msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
-msgstr ""
-"Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
+msgstr "Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
 
 #: ../raster3d/r3.out.v5d/main.c:298
 msgid "Use map coordinates instead of xyz coordinates"
@@ -930,8 +914,7 @@
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:63
 msgid "The status for each cell, = 0 - inactive, 1 - active, 2 - dirichlet"
-msgstr ""
-"Status pro ka¾dou buòku, = 0 -neaktivní, 1 - aktivní, 2 - Dirichletovo ¹íøení"
+msgstr "Status pro ka¾dou buòku, = 0 -neaktivní, 1 - aktivní, 2 - Dirichletovo ¹íøení"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:71
 msgid "The x-part of the hydraulic conductivity tensor in [m/s]"
@@ -946,7 +929,6 @@
 msgstr "souøadnice z hydraulického napøimovaèe vodivosti v [m/s]"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:94
-#, fuzzy
 msgid "Sources and sinks in [m^3/s]"
 msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
 
@@ -962,8 +944,7 @@
 msgid ""
 "The piezometric head result of the numerical calculation will be written to "
 "this map"
-msgstr ""
-"Výsledná piezometrická hodnota numerického výpoètu bude zapsána do mapy"
+msgstr "Výsledná piezometrická hodnota numerického výpoètu bude zapsána do mapy"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:124
 msgid ""
@@ -979,8 +960,7 @@
 msgstr "Pou¾ít masku G3D (pokud existuje)"
 
 #: ../raster3d/r3.gwflow/main.c:140
-msgid ""
-"Use a sparse linear equation system, only available with iterative solvers"
+msgid "Use a sparse linear equation system, only available with iterative solvers"
 msgstr ""
 "Pou¾ít lineární systém rovnic pro øídké matice, dostupný pouze pro "
 "iterativní solvery"
@@ -1179,20 +1159,7 @@
 #: ../imagery/i.gensig/parse.c:36 ../imagery/i.fft/fftmain.c:108
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:197
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:227
-#: ../visualization/xganim/main.c:366 ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:56
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:106 ../display/d.histogram/main.c:162
-#: ../display/d.profile/main.c:94 ../display/d.rast.num/number.c:149
-#: ../display/d.what.rast/opencell.c:13 ../display/d.what.rast/main.c:155
-#: ../display/d.title/main.c:105 ../display/d.legend/main.c:256
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:195 ../display/d.rast.arrow/arrow.c:237
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:372 ../display/d.rast/main.c:110
-#: ../display/d.rgb/main.c:101 ../display/d.his/main.c:137
-#: ../display/d.his/main.c:174 ../display/d.his/main.c:199
-#: ../display/d.zoom/main.c:208 ../display/d.nviz/main.c:184
-#: ../display/d.colortable/main.c:95 ../display/d.extend/main.c:60
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:392
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:50 ../general/g.region/main.c:457
-#: ../general/g.region/main.c:800 ../general/g.region/main.c:808
+#: ../visualization/xganim/main.c:366
 #, c-format
 msgid "Raster map <%s> not found"
 msgstr "Rastrová mapa <%s> nenalezena"
@@ -1317,13 +1284,11 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:41
 msgid "Float value to represent no data cell/points"
-msgstr ""
-"Hodnota s plovoucí desetinnou èárkou reprezentující hodnotu \"¾ádná data\""
+msgstr "Hodnota s plovoucí desetinnou èárkou reprezentující hodnotu \"¾ádná data\""
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:47
 msgid "Create VTK pointdata instead of VTK celldata (celldata is default)"
-msgstr ""
-"Vytvoøí bodová data VTK z rastrových dat VTK (rastrová data jsou výchozí)"
+msgstr "Vytvoøí bodová data VTK z rastrových dat VTK (rastrová data jsou výchozí)"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:56
 msgid "top surface 2D raster map"
@@ -1342,8 +1307,7 @@
 "po¾adovány."
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:82
-msgid ""
-"Three (r,g,b) 3d raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgid "Three (r,g,b) 3d raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
 msgstr ""
 "3 rastrové mapy (r,g,b) g3d, které jsou pou¾ity pro vytvoøení hodnot RGB "
 "[redmap,greenmap,bluemap]"
@@ -1361,10 +1325,9 @@
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:112 ../raster/r.out.ascii/main.c:85
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:105 ../vector/v.out.ascii/out.c:76
-#: ../vector/v.out.vtk/main.c:69 ../display/d.rast.num/number.c:117
+#: ../vector/v.out.vtk/main.c:69
 msgid "Number of significant digits (floating point only)"
-msgstr ""
-"Poèet míst za desetinnou èárkou (pouze pro mapy s plovoucí desetinnou èárkou)"
+msgstr "Poèet míst za desetinnou èárkou (pouze pro mapy s plovoucí desetinnou èárkou)"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/parameters.c:117
 msgid "Use g3d mask (if exists) with input maps"
@@ -1518,8 +1481,7 @@
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:429
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:462
 msgid "Wrong 3d raster map values! Values should in between 0 and 255!\n"
-msgstr ""
-"Chybné hodnoty 3d raster mapy! Hodnoty by mìly být v rozmezí 0 a 255!\n"
+msgstr "Chybné hodnoty 3d raster mapy! Hodnoty by mìly být v rozmezí 0 a 255!\n"
 
 #: ../raster3d/r3.out.vtk/writeVTKData.c:492
 msgid "write_vtk_vector_data: writing vector data"
@@ -1619,1097 +1581,6 @@
 msgid "Raster map %d Filename: %s already exists. Will be overwritten!"
 msgstr "Rastrová mapa %d Jméno souboru: %s ji¾ existuje. Mapa bude pøepsána!"
 
-#: ../locale/scriptstrings/gis.m_to_translate.c:1
-msgid "GIS manager for GRASS"
-msgstr "GIS manager pro GRASS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/gis.m_to_translate.c:2
-msgid "Name of GIS manager settings file (.grc)"
-msgstr "Jméno souboru s nastavením pro GIS manager (.grc)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.m_to_translate.c:1
-msgid "Display manager for GRASS"
-msgstr "GIS manager pro GRASS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.m_to_translate.c:2
-msgid "Name of .dmrc settings file"
-msgstr "Jméno souboru s nastavením .dmrc"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.li.setup_to_translate.c:1
-msgid "Configuration editor for r.li.'index'"
-msgstr "Konfiguraèní editor pro r.li.'index'"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.li.setup_to_translate.c:2
-msgid "raster, landscape structure analysis"
-msgstr "rastr, anylýza krajiny"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:1
-msgid "Prints a graph of the correlation between data layers (in pairs)."
-msgstr "Vytiskne graf korelace mezi datovými vrstvami (v párech)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:2
-msgid "display, diagram"
-msgstr "zobrazení, diagram"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/d.correlate_to_translate.c:6
-msgid "raster input map"
-msgstr "vstupní rastrová mapa"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:1
-msgid "Selects/starts specified monitor at specified size"
-msgstr "Vybere/nastartuje zadaný monitor o zadané velikosti"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:2
-#: ../display/d.extend/main.c:31
-msgid "display, setup"
-msgstr "zobrazení, nastavení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:3
-msgid "Display monitor to start"
-msgstr "Monitor, která má být spu¹tìn"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:4
-msgid "Width in pixels of new display monitor"
-msgstr "©íøka nového monitoru v pixelech "
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.monsize_to_translate.c:5
-msgid "Height in pixels of new display monitor"
-msgstr "Vý¹ka nového monitoru v pixelech"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:1
-msgid "Moves displayed maps to another monitor"
-msgstr "Pøesune aktuálnì zobrazené mapy do jiného monitoru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:3
-msgid "clear target monitor before moving"
-msgstr "Vyèisti cílový monitor pøed pøesunem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:4
-msgid "stay with source monitor"
-msgstr "zùstaò ve zdrojovém monitoru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:5
-msgid "kill source monitor after moving"
-msgstr "zab zdrojový monitor po pøesunu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:6
-msgid "Target monitor"
-msgstr "Cílový monitor"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.mvmon_to_translate.c:7
-msgid "Source monitor"
-msgstr "Zdrojový monitor"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:1
-msgid "Export display monitor to a GpsDrive compatible backdrop image"
-msgstr "Exportuj monitor do souboru kompatibilním s GpsDrive"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:2
-msgid "display, export, GPS"
-msgstr "zobrazení, export, GPS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:3
-msgid "name for new map image (lives in ~/.gpsdrive/maps/)"
-msgstr "jméno nového obrázku (bude ulo¾en do ~/.gpsdrive/maps)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.gpsdrive_to_translate.c:4
-msgid "Make JPEG instead of PNG image"
-msgstr "Vytvoø JPEG místo PNG"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:1
-msgid "Saves active display monitor to PNG file in home directory"
-msgstr "Ulo¾í aktuální obsah monitoru do souboru PNG v domovském adresáøi"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:2
-msgid "display, export"
-msgstr "zobrazení, export"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:3
-msgid "Name of PNG file"
-msgstr "Jméno souboru PNG"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.png_to_translate.c:4
-msgid "Resolution of output file (single=1, double=2, quad=4)"
-msgstr "Rozli¹ení výstupního souboru (1x, 2x, 4x)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:1
-msgid "Saves the contents of the active display monitor to a graphics file."
-msgstr "Ulo¾í obsah aktuálního monitoru jako soubor s obrázkem."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:3
-msgid "Name for output file (do NOT add extension)"
-msgstr "Jméno obrázku (NEpøidávejte koncovku)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:4
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:87
-msgid "Graphics file format"
-msgstr "Výstupní formát "
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:5
-msgid "Dimensions of output file versus current window size"
-msgstr "Rozmìry výstupu versus souèasná velikost okna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:6
-msgid "(same=1, double size=2, quadruple size=4)"
-msgstr "(stejná velikost=1, dvojitá=2, ètyønásobná=4)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:7
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:9
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:12
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:15
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:28
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:30
-msgid "Images"
-msgstr "Obrázky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:8
-msgid "Width and height of output image (overrides resolution setting)"
-msgstr "©íøka a vý¹ka výstupního obrazu (pøepí¹e nastavení rozli¹ení)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:10
-msgid "Compression for PNG files"
-msgstr "Komprese pro soubory PNG"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:11
-msgid "(0=none, 1=fastest, 9=most; lossless, only time vs. filesize)"
-msgstr "(0=nic, 1=nejrychleji, 9=bezeztrát; pouze èas vs velikost souboru)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:13
-msgid "File size/quality for JPEG files"
-msgstr "Velikost/kvalita souboru JPEG"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:14
-msgid "(10=smallest/worst, 100=largest/best)"
-msgstr "(10=nejmen¹í/nejhor¹í, 100=nejvìt¹í/nejlep¹í)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:16
-msgid "Paper size for PostScript output"
-msgstr "Velikost papíru pro výstup v PostScript."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:17
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:19
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:32
-msgid "PostScript"
-msgstr "PostScript"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:18
-msgid "PostScript level (only limits functionality!)"
-msgstr "Úroveò Postscriptu ( pouze omezuje funkènost!)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:20
-msgid "GeoTIFF creation option(s)"
-msgstr "GeoTIFF mo¾nosti vytvoøení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:21
-#: ../raster/r.out.gdal/main.c:185
-msgid "In the form of \"NAME=VALUE\", separate multiple entries with a comma."
-msgstr "Ve výrazu \"NAME=VALUE\", oddìlte více polo¾ek èárkami."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:22
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:25
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:34
-msgid "GeoTIFF"
-msgstr "GeoTIFF"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:23
-msgid "GeoTIFF metadata key(s) and value(s) to add"
-msgstr "GeoTIFF klíèe metadat a hodnoty pro pøidání"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:24
-msgid ""
-"In the form of \"META-TAG=VALUE\", separate multiple entries with a comma."
-msgstr "Ve formuláøi \"META-TAG=VALUE\", odìlujte násobný vstup teèkou."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:26
-msgid "Set background color to black (white default)"
-msgstr "Nastav barvu pozadí na èernou (bílá je výchozí)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:27
-msgid "Set transparent background"
-msgstr "Nastavit prùhledné pozadí"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:29
-msgid "Use the Cario driver to render images"
-msgstr "Pou¾ít ovladaè Cairo pro vykreslení obrazù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:31
-msgid "Set paper orientation to landscape (for PostScript output)"
-msgstr "Nastavit papír na orientaci krajina (pro výstup Postscript)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.out.file_to_translate.c:33
-msgid "Do not crop away margins"
-msgstr "NEoøezávat okraje"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:1
-msgid "Draws polar diagram of angle map such as aspect or flow directions"
-msgstr "Vykreslí polární diagram íºhlové mapy jako je smìr povrchového odtoku"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:3
-msgid "Name of raster angle map"
-msgstr "Jméno rastru s íºhly"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:4
-msgid "Pixel value to be interpreted as undefined (different from NULL)"
-msgstr ""
-"Hodnota pixelu, která má být interpretována jako nedefinováno (rùzná od NULL)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:5
-msgid "Name of optional EPS output file"
-msgstr "Název volitelného výstupního souboru ve formátu EPS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.polar_to_translate.c:6
-msgid "Plot using Xgraph"
-msgstr "Vytisknout pomocí Xgraph"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:1
-#: ../display/d.rast.edit/main.c:61
-msgid "Interactively edit cell values in a raster map."
-msgstr "Interaktivní editace rastrových bunìk v zadané mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:2
-#: ../display/d.rast.edit/main.c:59 ../display/d.rast/main.c:51
-#: ../display/d.colortable/main.c:60
-msgid "display, raster"
-msgstr "zobrazení, rastr"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:3
-#: ../raster/r.random/main.c:57 ../raster/r.out.bin/main.c:73
-#: ../raster/r.water.outlet/main.c:55 ../imagery/i.zc/main.c:69
-msgid "Name of input raster map"
-msgstr "Název vstupní rastrové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:18
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:9
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:4
-#: ../raster/r.in.gridatb/main.c:53 ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:83
-msgid "Name for output raster map"
-msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:5
-msgid "Name of aspect raster map"
-msgstr "Název rastrové mapy expozice"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:6
-msgid "Width of display canvas"
-msgstr "©íøka obrazu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:7
-msgid "Height of display canvas"
-msgstr "Vý¹ka zobrazovacího plátna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:8
-msgid "Minimum size of each cell"
-msgstr "Minimální velikost ka¾dé buòky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:9
-msgid "Maximum number of rows to load"
-msgstr "Maximální poèet øádkù, které budou naèteny"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.edit_to_translate.c:10
-msgid "Maximum number of columns to load"
-msgstr "Maximální poèet sloupcù, které budou naèteny"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:1
-msgid "Displays a raster map and its legend on a graphics window"
-msgstr "Zobrazí rastrovou mapu spolu s legendou"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:2
-#: ../visualization/ximgview/main.c:270 ../display/d.histogram/main.c:71
-#: ../display/d.mapgraph/main.c:48 ../display/d.erase/main.c:32
-#: ../display/d.profile/main.c:61 ../display/d.measure/main.c:49
-#: ../display/d.colors/main.c:50 ../display/d.what.vect/main.c:54
-#: ../display/d.font/main.c:46 ../display/d.rast.num/number.c:84
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:113 ../display/d.colorlist/main.c:35
-#: ../display/d.what.rast/main.c:52 ../display/d.title/main.c:45
-#: ../display/d.geodesic/main.c:45 ../display/d.text/main.c:66
-#: ../display/d.font.freetype/main.c:59 ../display/d.info/main.c:34
-#: ../display/d.save/main.c:79 ../display/d.rast.arrow/arrow.c:110
-#: ../display/d.menu/main.c:66 ../display/d.thematic.area/main.c:78
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:138 ../display/d.where/main.c:42
-#: ../display/d.rgb/main.c:55 ../display/d.extract/main.c:50
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:46 ../display/d.text.new/main.c:139
-#: ../display/d.ask/main.c:36 ../display/d.his/main.c:65
-#: ../display/d.zoom/main.c:57 ../display/d.rhumbline/main.c:45
-#: ../display/d.nviz/main.c:68 ../display/d.mon/cmd/main.c:48
-#: ../display/d.frame/frame.c:60
-msgid "display"
-msgstr "zobrazení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:3
-#: ../display/d.legend/main.c:184
-msgid "Flip legend"
-msgstr "Obrátit legendu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:4
-msgid "Omit entries with missing label"
-msgstr "Pøeskoèit záznamy bez popisku"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:4
-#: ../display/d.legend/main.c:92 ../display/d.zoom/main.c:90
-msgid "Name of raster map"
-msgstr "Název rastrové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:6
-msgid "Number of lines to appear in the legend"
-msgstr "Poèet øádkù v legendì"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:7
-msgid "Name of raster map to generate legend from"
-msgstr "Název rastrové mapy, která má být pou¾ita pro legendu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:8
-msgid "Name of raster map to print in legend"
-msgstr "Název rastrové mapy která bude zobrazena v legendì"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.rast.leg_to_translate.c:9
-msgid "Position of vertical map-legend separator (in percent)"
-msgstr "Umístìní vertikálního oddìlovaèe mapové legendy (v procentech)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:1
-msgid "Redraws the current display frame in the GRASS monitor"
-msgstr "Pøekreslí aktuálnì zobrazené mapy v monitoru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:3
-msgid "Redraw all frames"
-msgstr "Pøekreslit v¹echny rámy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.redraw_to_translate.c:4
-msgid "Do not preserve individual regions when redrawing all frames"
-msgstr "Nedor¾ovat individuální regiony pokud pøekraslují v¹echny rámy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:1
-msgid "Resizes active display monitor"
-msgstr "Mìní velikost aktivního monitoru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:3
-msgid "New width for window"
-msgstr "Nová ¹íøka okna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.resize_to_translate.c:4
-msgid "New height for window"
-msgstr "Nová vý¹ka okna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.shadedmap_to_translate.c:1
-msgid "Drapes a color raster over a shaded relief map using d.his"
-msgstr "Pøekrýt barevnou rastrovou mapy pøes stínovaný reliéf s pou¾itím d.his"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.shadedmap_to_translate.c:2
-msgid "Name of shaded relief or aspect map"
-msgstr "Jméno mapy stínovaného reliéfu nebo expozice"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.shadedmap_to_translate.c:3
-msgid "Name of raster to drape over relief map"
-msgstr "Jméno rastru pro pøeta¾ení pøes mapu reliéfu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.shadedmap_to_translate.c:4
-msgid "Percent to brighten"
-msgstr "Procenta zesvìtlení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:1
-msgid "Slide show of GRASS raster/vector maps."
-msgstr "Slide show rastrù/vektorù."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:2
-msgid "display, slideshow"
-msgstr "zobrazení, prezentace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:3
-msgid "Show vector maps rather than raster maps"
-msgstr "Zobrazit vektory, místo rastrù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:4
-msgid "Map prefix. Specify character(s) to view selected maps only"
-msgstr "Pøedpona mapy. Zadejte písmeno(na) pro zobrazení pouze vybraných map"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:5
-msgid "Map number show across the monitor"
-msgstr "Poèet map zobrazených na monitoru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:6
-msgid "Map number show down the monitor"
-msgstr "Poèet map zobrazených pod monitorem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:7
-msgid "Mapsets to use. Specify multiple mapsets comma separated"
-msgstr "Mapset který bude pou¾it. Více mapsetù lze oddìlit èárkou"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.slide.show_to_translate.c:8
-msgid "Number of seconds to pause between slides"
-msgstr "Poèet vteøin pro pøestávku mezi slidy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Divides active display into two frames & displays maps/executes commands in "
-"each frame."
-msgstr ""
-"Rozdìlí aktivní monitor na dva rámy a v ka¾dém rámu zobrazí mapu a pøíkaz "
-"pro její vytvoøení."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:3
-msgid "Enter raster map to display in 1st frame"
-msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v první rámu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:4
-msgid "Enter command to execute in 1st frame"
-msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v první rámu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:5
-msgid "Enter raster map to display in 2nd frame"
-msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena v druhém rámu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:6
-msgid "Enter command to execute in 2nd frame"
-msgstr "Vlo¾te pøíkaz pro vykonání v druhém rámu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split_to_translate.c:7
-msgid "How to split display"
-msgstr "Jak rozdìlit monitor"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split.frame_to_translate.c:1
-msgid "Split the display into subframes."
-msgstr "Rozdìlit diplej do rámù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split.frame_to_translate.c:2
-msgid "Number of subframes"
-msgstr "Poèet rámù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.split.frame_to_translate.c:3
-msgid "Split horizontally not vertically"
-msgstr "Rozdìleno horizontálnì, ne vertikálnì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:1
-msgid "Displays thematic vector map"
-msgstr "Zobrazí tématickou vektorovou mapu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:2
-msgid "display, vector, thematic, legend"
-msgstr "zobrazení, vektor, tématicky, legenda"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:44
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:48
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:51
-msgid "Files"
-msgstr "Soubory"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:4
-#: ../display/d.zoom/main.c:100
-msgid "Name of vector map"
-msgstr "Jméno vektorové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:7
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:9
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:11
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:13
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:16
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:25
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:46
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:53
-msgid "Theme"
-msgstr "Téma"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:6
-#: ../raster/r.to.vect/main.c:64 ../vector/v.to.db/parse.c:36
-msgid "Feature type"
-msgstr "Typ prvku"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:8
-msgid "Name of attribute column to use for thematic display (must be numeric)"
-msgstr ""
-"Název sloupce atributu, který má být pou¾it pro tématické zobrazení (musí "
-"být èíselný)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:10
-msgid "Type of thematic display"
-msgstr "Typ tématu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:12
-msgid "Thematic divisions of data for display"
-msgstr "Zpùsob dìlení celkového rozsahu dat na intervaly pøi zobrazení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:14
-msgid "Break points for custom breaks option"
-msgstr "Hodnoty rozdìlení (break points)."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:15
-msgid "Separate values by spaces (0 10 20 30 ...)"
-msgstr ". Hodnoty oddìlené mezerou (0 10 20 30 ...)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:17
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:6
-#: ../vector/v.out.vtk/main.c:83
-msgid "Layer number"
-msgstr "Èíslo vrstvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:18
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:20
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:23
-#: ../vector/v.out.ascii/out.c:67 ../vector/v.out.ascii/out.c:77
-#: ../vector/v.out.ascii/out.c:84 ../vector/v.out.ascii/out.c:97
-msgid "Points"
-msgstr "Body"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:19
-msgid "Vector point icon for point data"
-msgstr "Ikona pro bodová data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:21
-msgid "Icon size for point data"
-msgstr "Velikost ikony pro bodová data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:22
-msgid "Minimum icon size/line width for graduated points/lines)"
-msgstr ""
-"Minimální velikost ikony nebo ¹íøka linie pro zvìt¹ující se body a linie"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:24
-msgid "Maximum icon size/line width for graduated points and lines"
-msgstr ""
-"Maximální velikost ikony nebo ¹íøka linie pro zvìt¹ující se body a linie"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:26
-msgid "Number of classes for interval theme (integer)"
-msgstr "Poèet tøíd pro intervalové téma (celé èíslo)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:27
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:30
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:33
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:36
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:39
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:55
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:57
-#: ../display/d.grid/main.c:76 ../display/d.grid/main.c:81
-#: ../display/d.grid/main.c:87
-msgid "Color"
-msgstr "Barva"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:28
-msgid "Color scheme for graduated color mapping"
-msgstr "Barevné schéma pro rostoucí barevné mapování"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:29
-msgid "Select 'single_color' for graduated point/line display"
-msgstr ""
-"Vyberte 'single_color' (jednu barvu)pro zobrazení gradujících bodù/linií"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:31
-msgid "Color for graduated points map"
-msgstr "Barva rostoucích bodù mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:32
-msgid "GRASS named color or R:G:B triplet. Set color scheme to single color"
-msgstr ""
-"Jména barev definovaných GRASSem nebo triplet R:G:B. Nastaví barevné téma na "
-"jednobarevné."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:34
-msgid "Color for graduated lines or point/area outlines"
-msgstr "BArva pro rostoucí linie nebo body/plochy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:35
-msgid "GRASS named color or R:G:B triplet. Set color scheme to single color."
-msgstr ""
-"Jjména barev definovaných GRASSem nebo triplet R:G:B. Nastaví barevné téma "
-"na jednobarevné."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:37
-msgid "Beginning color for custom color gradient"
-msgstr "Poèáteèní barva pro vlastní barevný gradient. "
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:38
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:41
-msgid "Must be expressed as R:G:B triplet"
-msgstr "Musí být zadána jako trojce R:G:B."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:40
-msgid "Ending color for custom color gradient"
-msgstr "Koncová barva pro vlastní barevný gradient."
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:42
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:59
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:61
-msgid "Misc"
-msgstr "Rùzné"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:43
-msgid "Select x11 display monitor for legend"
-msgstr "Vybrat pro zobrazení legendy monitor x1"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:45
-msgid "Save thematic map commands to group file for GIS Manager"
-msgstr ""
-"Ulo¾ pøíkazy pro vytvoøení tématické mapy do souboru skupiny pro GIS Manager"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:47
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:8
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:13
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:8
-msgid "WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword"
-msgstr "Podmínka SQL WHERE ov¹em bez slova 'where'"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:49
-msgid "Root for the name of psmap instruction files to be in current directory"
-msgstr "Koøen názvu souborù psmap pro aktuální adresáø"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:50
-msgid "If not set, no psmap instruction files will be created)"
-msgstr "Pokud není zadáno, nevytvoøí se ¾ádný soubor s instrukcemi)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:52
-msgid "Name of group file where thematic map commands will be saved"
-msgstr ""
-"Jméno souboru skupiny kam budou ulo¾eny pøíkazy pro tématické zobrazení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:54
-msgid "Create graphic legend in x11 display monitor"
-msgstr "Vytvoøit grafickou legendu v grafickém monitoru x1"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:56
-msgid "Only draw fills (no outlines) for areas and points"
-msgstr "Kreslit pouze výplnì (bez hranic) ploch a bodù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:58
-msgid "Update color values to GRASSRGB column in attribute table"
-msgstr "Ulo¾ barevné hodnoty do tabulky do sloupeèku GRASSRGB"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:60
-msgid "Output legend for GIS Manager (for scripting use only)"
-msgstr "Výstupní legenda pro GIS Manager (pouze pøi pou¾ití ve skriptech)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/d.vect.thematic_to_translate.c:62
-msgid "Use math notation brackets in legend"
-msgstr "Pou¾ij matematický zápis závorek v legendì"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:1
-msgid "Drops a column from selected attribute table"
-msgstr "Sma¾e sloupeèky z vybrané atributové tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:3
-#: ../general/g.mremove/main.c:76
-msgid "Force removal (required for actual deletion of files)"
-msgstr "Vynutit odstranìní ( po¾adováno pro souèasné mazání souborù)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:4
-msgid "Table from which to drop attribute column"
-msgstr "Tabulka, ze které mude sloupeèek vymazán"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.dropcol_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:5
-msgid "Name of the column"
-msgstr "Jméno sloupce"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:1
-msgid "Drops an attribute table."
-msgstr "Vyjmout atributovou tabulku."
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.droptable_to_translate.c:4
-msgid "Table to drop"
-msgstr "Tabulka k vyjmutí"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:1
-msgid "Imports attribute tables in various formats."
-msgstr "Importuje atributové tabulky v rùzných formátech."
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:3
-msgid "Table file to be imported or DB connection string"
-msgstr "Tabulka pro import nebo textový øetìzec databázového spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:4
-msgid "Table name of SQL DB table"
-msgstr "Jméno tabulky v SQL DB tabulce"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:6
-msgid "Name for output table"
-msgstr "Název výstupní tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.in.ogr_to_translate.c:6
-msgid "Name for auto-generated unique key column"
-msgstr "Jmémo slooupce s automaticky vytoøeným unikátním klíèem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:1
-msgid "Exports attribute tables into various formats."
-msgstr "Exportuje atributové tabulky v rùzných formátech."
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:3
-msgid "GRASS table name"
-msgstr "Jméno vstupní tabulky GRASS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:4
-msgid "Table file to be exported or DB connection string"
-msgstr "Tabulka pro export nebo textový øetìzec databázového spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.out.ogr_to_translate.c:5
-msgid "Table format"
-msgstr "Formát tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.test_to_translate.c:1
-msgid "Test database driver, database must exist and set by db.connect."
-msgstr ""
-"Otestuj ovladaè databáze, databáze musí existovat a nastavena pomocí db."
-"connect"
-
-#: ../locale/scriptstrings/db.test_to_translate.c:3
-msgid "Test name"
-msgstr "Jméno testu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:1
-msgid "Display the HTML man pages of GRASS"
-msgstr "Zobrazuje manuálové stránky GRASSu ve formátu HTML"
-
-#: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:2
-msgid "general, manual, help"
-msgstr "obecné, návod, pomoc"
-
-#: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:3
-msgid "Display index"
-msgstr "Zobrazit obsah"
-
-#: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:4
-msgid "Display as MAN text page instead of HTML page in browser"
-msgstr ""
-"Zobrazit jako textovou manuálovou stránku MAN místo formátu HTML v prohlí¾eèi"
-
-#: ../locale/scriptstrings/g.manual_to_translate.c:5
-msgid "Manual entry to be displayed"
-msgstr "Záznam manuálu, který chcete zobrazit"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
-msgstr ""
-"Broveyova transformace pro slouèení multispektrálních kanálù s "
-"panchromatickými kanály vy¹¹ího rozli¹ení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:2
-msgid "imagery, fusion, Brovey"
-msgstr "obrazová data, fùze, Browey"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:3
-msgid "LANDSAT sensor"
-msgstr "Snímaè LANDSAT"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:8
-msgid "Sensor"
-msgstr "Smínaè"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:5
-msgid "QuickBird sensor"
-msgstr "Snímaè QuickBird"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:7
-msgid "SPOT sensor"
-msgstr "Snímaè SPOT"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:9
-msgid "Name of input raster map (green: tm2 | qbird_green | spot1)"
-msgstr "Vstupní rastrová mapa (zelená: tm2 | qbird_green | spot1)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:10
-msgid "Name of input raster map (NIR: tm4 | qbird_nir | spot2)"
-msgstr "Vstupní rastrová mapa (blízká infra èervená: tm4 | qbird_nir | spot2)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:11
-msgid "Name of input raster map (MIR; tm5 | qbird_red | spot3)"
-msgstr "Vstupní rastrová mapa (støední infra èervená: tm5 | qbird_red | spot3)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:12
-msgid "Name of input raster map (etmpan | qbird_pan | spotpan)"
-msgstr "Vstupní rastrová mapa (etmpan | qbird_pan | spotpan)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.fusion.brovey_to_translate.c:13
-msgid "Name for output raster map prefix (e.g. 'brov')"
-msgstr "Pøedpona výstupního rastru (napø. 'brov')"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:1
-msgid "Mosaics up to 4 images and extends colormap; creates map *.mosaic"
-msgstr ""
-"Vytvoøí mozaiku ze 4 a více snmkù, roztáhne barevnou paletu a vytvoøí mapu *."
-"mosaic"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:2
-msgid "raster, imagery, mosaicking"
-msgstr "rastr, dpz, mozaikování"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:3
-msgid "1st map for mosaic (top of image stack)."
-msgstr "První mapa pro mozaiku (v seznamu mozaiky zcela nahoøe)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:4
-msgid "2nd map for mosaic."
-msgstr "druhá mapa mozaiky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:5
-msgid "3rd map for mosaic."
-msgstr "tøetí mapa mozaiky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.image.mosaic_to_translate.c:6
-msgid "4th map for mosaic."
-msgstr "ètvrtá mapa mozaiky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:1
-msgid "Import of SPOT VGT NDVI file into a raster map"
-msgstr "Import SPOT VGT NDVI souboru jako rastrové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:2
-msgid "raster, imagery, import"
-msgstr "rastr, obrazová data, import"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:3
-msgid "also import quality map (SM status map layer) and filter NDVI map"
-msgstr ""
-"importuj také mapu kvality (SM status map layer) a filtruj jím NDVI mapu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.in.spotvgt_to_translate.c:4
-msgid "existing SPOT VGT NDVI HDF file (0001_NDV.HDF)"
-msgstr "existující souboru SPOT VGT NDVI HDF (0001_NDV.HDF)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:1
-msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
-msgstr "Automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:2
-msgid "raster, imagery, colors"
-msgstr "rastr, dpz, barvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:3
-msgid "LANDSAT red channel"
-msgstr "èervený kanál LANDSAT"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:4
-msgid "LANDSAT green channel"
-msgstr "zelený kanál LANDSAT"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:5
-msgid "LANDSAT blue channel"
-msgstr "modrý kanál LANDSAT"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:6
-msgid "Cropping intensity (upper brightness level)"
-msgstr "Oøezávám intenzitu (horní hodnoty svìtlosti)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:7
-msgid "Extend colors to full range of data on each channel"
-msgstr "Na ka¾dém kanálu roztáhne barvy po celé ¹kále "
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:8
-msgid "Preserve relative colors, adjust brightness only"
-msgstr "Zachovej relativní barvy, hýbej pouze se svìtlostí"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.landsat.rgb_to_translate.c:9
-msgid "Reset to standard color range"
-msgstr "Nastav zpìt na standardní barevný rozsah"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:1
-msgid "Calculates Optimum-Index-Factor table for LANDSAT TM bands 1-5, & 7"
-msgstr ""
-"Spoèítá tabulku optimálního faktoru indexu pro kanály 1-5 a 7 dru¾ice "
-"LANDSAT TM"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:2
-msgid "raster, imagery, statistics"
-msgstr "rastr, dpz, statistika"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:3
-msgid "LANDSAT TM band 1."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 1"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:4
-msgid "LANDSAT TM band 2."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 2."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:5
-msgid "LANDSAT TM band 3."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 3."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:6
-msgid "LANDSAT TM band 4."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 4."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:7
-msgid "LANDSAT TM band 5."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 5."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:8
-msgid "LANDSAT TM band 7."
-msgstr "LANDSAT TM kanál 7."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.oif_to_translate.c:9
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:3
-#: ../general/g.region/main.c:133
-msgid "Print in shell script style"
-msgstr "Vypi¹ ve stylu pro shell skript."
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Displays spectral response at user specified locations in group or images."
-msgstr ""
-"Zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných mapách ve skupinì snímkù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:2
-msgid "imagery, raster, multispectral"
-msgstr "rastr, dpz, multispektrální"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:3
-msgid "Group input"
-msgstr "Vstup pro skupinu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:4
-msgid "Raster input maps"
-msgstr "Vstupní rastrové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:5
-msgid "Write output to PNG image"
-msgstr "Zapsat výstup jako soubor PNG"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:6
-msgid "Use image list and not group"
-msgstr "Pou¾ij seznam snímkù a ne skupinu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:7
-msgid "Select multiple points"
-msgstr "Vyber více bodù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.spectral_to_translate.c:8
-msgid "Label with coordinates instead of numbering"
-msgstr "Oznaè souøadnicemi místo èíslováním"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:1
-msgid "Tasseled Cap (Kauth Thomas) transformation for LANDSAT-TM data"
-msgstr "Transformace Cap (Kauth Thomas) pro data LANDSAT-TM"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:2
-msgid "raster, imagery"
-msgstr "rastr, obrazová data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:3
-msgid "use transformation rules for LANDSAT-4"
-msgstr "pou¾ít transformaèní pravidla pro LANDSAT-4"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:4
-msgid "use transformation rules for LANDSAT-5"
-msgstr "pou¾ít pravidla transformace pro LANDSAT-5"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:5
-msgid "use transformation rules for LANDSAT-7"
-msgstr "pou¾ít pravidla transformace pro LANDSAT-7"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:6
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 1)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 1)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:7
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 2)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 2)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:8
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 3)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 3)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:9
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 4)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 4)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:10
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 5)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 5)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:11
-msgid "raster input map (LANDSAT channel 7)"
-msgstr "vstupní rastrová mapa (LANDSAT kanál 7)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/i.tasscap_to_translate.c:12
-msgid "raster output TC maps prefix"
-msgstr "pøedpona výstupního rastru TC"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:1
-msgid "Convert coordinates from one projection to another (cs2cs frontend)."
-msgstr "Pøevede souøadnice z jedné projekce do druhé (rozhraní k cs2cs)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:2
-msgid "miscellaneous, projection"
-msgstr "rùzné, projekce"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:3
-msgid "Input coordinate file (omit to read from stdin)"
-msgstr ""
-"Vstupní soubor se souøadnicemi (vynechává se pøi ètení ze standardního "
-"vstupu)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:4
-msgid "Output coordinate file (omit to send to stdout)"
-msgstr ""
-"Výstup souøadnicového souboru (vynechává se pøi výpisu na standardní výstup)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:5
-msgid "Field separator"
-msgstr "Oddìlovaè sloupcù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:6
-msgid "Input projection parameters (PROJ.4 style)"
-msgstr "Parametry vstupní projekce (ve stylu PROJ.4)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:7
-msgid "Output projection parameters (PROJ.4 style)"
-msgstr "Parametry výstupní projekce (ve stylu PROJ.4)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:8
-msgid "Use LL WGS84 as input and current location as output projection"
-msgstr "Jako vstup pou¾ij LL WGS84 a aktuální location jako výstupní projekci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:9
-msgid "Use current location as input and LL WGS84 as output projection"
-msgstr "Pou¾ij aktuální location jako vstup a LL WGS84 jako výstupní projekci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:10
-msgid ""
-"Output long/lat in decimal degrees or other projections with many decimal "
-"places"
-msgstr ""
-"Výstup lat/long v decimálních stupních nebo jiné projekce s mnoha "
-"desetinnými místy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:11
-msgid ""
-"Script style output in CSV format respecting the field separator settings"
-msgstr ""
-
-#: ../locale/scriptstrings/m.proj_to_translate.c:12
-msgid "Verbose mode (print projection parameters and filenames to stderr)"
-msgstr ""
-"Vypovídej se, chlapèe (vytiskni parametry projekce a jména souborù na "
-"standardní chybu)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:1
-msgid "Blends color components of two raster maps by a given ratio."
-msgstr "Spojí barevné èásti dvou rastrových map zadaným pomìrem."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:2
 #: ../raster/r.describe/main.c:59 ../raster/r.rescale.eq/main.c:52
 #: ../raster/r.surf.area/main.c:88 ../raster/r.sun2/main.c:226
 #: ../raster/r.horizon/main.c:178 ../raster/r.coin/main.c:66
@@ -2751,1375 +1622,12 @@
 #: ../raster/wildfire/r.spreadpath/main.c:72
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:101 ../raster/r.resample/main.c:54
 #: ../raster/r.in.arc/main.c:59 ../raster/r.bitpattern/main.c:62
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:153
 msgid "raster"
 msgstr "rastr"
 
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:3
-msgid "Name of first raster map for blending"
-msgstr "Jméno nového rastru pro mí¹ení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:4
-msgid "Name of second raster map for blending"
-msgstr "Jméno druhého rastru pro smí¹ení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:5
-msgid "Base name for red, green and blue output maps containing the blend"
-msgstr ""
-"Základní jméno map pro èervenou, zelenou a modrou výstupní mapu spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.blend_to_translate.c:6
-msgid "Percentage weight of first map for color blending"
-msgstr "Procenta váhy první mapy barevného spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:1
-msgid "Set color rules based on stddev from a map's mean value."
-msgstr ""
-"Nastavit pravidla barev podle smìrodatné odchylky z prùmìrné hodnoty mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:2
-#: ../raster/r.colors/main.c:165
-msgid "raster, color table"
-msgstr "rastr, tabulka barev"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:4
-msgid "Color using standard deviation bands"
-msgstr "Barvy pou¾ívající skupiny smìrodatné odchylky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.colors.stddev_to_translate.c:5
-msgid "Force center at zero"
-msgstr "Umístit støed na nulu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
-msgstr ""
-"V rastrových mapách vyplní plochy s prázdnými hodnotami za pou¾ití v.surf."
-"rst spline interpolace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:2
-msgid "raster, elevation, interpolation"
-msgstr "rastr, elevace, interpolace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:3
-msgid "Raster map in which to fill nulls"
-msgstr "Rastrové mapy v nich¾ mají být vyplnìny NULLy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:4
-msgid ""
-"Output raster map with nulls filled by interpolation from surrounding values"
-msgstr ""
-"Výstupní rastrová mapa její¾ prázdná místa budou vyplnìna okolními hodnotami"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:5
-msgid "Spline tension parameter"
-msgstr "Parametr pnutí (tension)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.fillnulls_to_translate.c:6
-msgid "Spline smoothing parameter"
-msgstr "Parametr vyhlazení (smoothing)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Georeference, rectify and import Terra-ASTER imagery and relative DEM's "
-"using gdalwarp."
-msgstr ""
-"Georeferencuje, rektifikuje a importuje snímky ve formátu Terra-ASTER a "
-"pøíbuzných DMTù za pou¾ití gdalwarp."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:3
-msgid "Input ASTER image to be georeferenced & rectified"
-msgstr "Vstupní snímek ASTER urèení ke georeferencingu a rektifikaci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:4
-msgid "ASTER imagery processing type (Level 1A, Level 1B, or relative DEM)"
-msgstr "Typ souboru ASTER (Level 1A, Level 1B, nebo pøíbuzný DEM)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.aster_to_translate.c:5
-msgid ""
-"L1A or L1B band to translate (1, 2, 3n, 3b, 4-14). Can only translate a "
-"single band"
-msgstr ""
-"L1A nebo L1B k pøelo¾ení (1,2,3n,3b,4-14). Umím pøelo¾it pouze jeden kanál"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:1
-msgid "Import SRTM HGT files into GRASS"
-msgstr "Importuje SRTM HGT soubory do GRASSu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:2
-#: ../raster/r.external/main.c:507 ../raster/r.in.bin/main.c:122
-#: ../raster/r.in.gdal/main.c:79 ../raster/r.in.poly/main.c:29
-msgid "raster, import"
-msgstr "rastr, import"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:3
-msgid "SRTM input tile (file without .hgt.zip extension)"
-msgstr "Vstupní dla¾dice SRTM (soubor bez koncovky hgt nebo zip)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:4
-msgid "Output raster map (default: input tile)"
-msgstr "Výstupní rastrová mapa (výchozí: vstup dla¾dice)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.srtm_to_translate.c:5
-msgid "Input is a 1-arcsec tile (default: 3-arcsec)"
-msgstr "Vstup je 1-arcsec dla¾dice (výchozí: 3-arcsec)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:1
-msgid "Downloads and imports data from WMS servers."
-msgstr "Stáhne a importuje data z WMS serverù."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:2
-msgid "wms"
-msgstr "wms"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:3
-#: ../vector/v.in.dxf/main.c:82 ../vector/v.in.dwg/main.c:96
-msgid "List available layers and exit"
-msgstr "Vypi¹ pøítomné vrstvy a ukonèi se"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:8
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:17
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:21
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:23
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:25
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:27
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:29
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:31
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:33
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:35
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:38
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:49
-msgid "Request"
-msgstr "®ádost"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:5
-msgid "Skip to downloading (to resume downloads faster)"
-msgstr "Pøeskoè ke stahování (aby bylo stahování rychlej¹í)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:40
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:42
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:44
-msgid "Download"
-msgstr "Stahuji"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:7
-msgid "Don't request transparent data"
-msgstr "Nevy¾aduji prùhledná data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:9
-msgid "Clean existing data out of download directory"
-msgstr "Vyma¾ existující data z adresáøe ke sta¾ení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:11
-#: ../raster/r.in.gdal/main.c:140
-msgid "Keep band numbers instead of using band color names"
-msgstr "Ponechej èísla kanálù místo pou¾ití jmen jejich barev"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:12
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:14
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:19
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:46
-msgid "Import"
-msgstr "Importuji"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:13
-msgid "Don't reproject the data, just patch it"
-msgstr "Neprovádìt reprojekci dat, pouze je spojit"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:15
-msgid "Use GET method instead of POST data method"
-msgstr "Pou¾ít metodu GET místo metody POST"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:16
-msgid "This may be needed to connect to servers which lack POST capability"
-msgstr ""
-"TOto mp¾e být potøeba pro spojení se serverem , který nemá schopnost POST"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:20
-msgid "Mapserver to request data from"
-msgstr "Adresa mapového serveru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:22
-msgid "Layers to request from map server"
-msgstr "Vrstvy, které se mají stáhnout"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:24
-msgid "Styles to request from map server"
-msgstr "Styl, ve kterém se mají vrstvy stáhnout"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:26
-msgid "Source projection to request from server"
-msgstr "Zdrojová projekce, kterou máme po¾adovat po serveru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:28
-msgid "Image format requested from the server"
-msgstr "Formát obrázku, ve kterém se mají data stáhnout"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:30
-msgid "Addition query options for server"
-msgstr "Dal¹í volby pro server"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:32
-msgid "Maximum columns to request at a time"
-msgstr "Maximum sloupcù, které se mají najednou stáhnout"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:34
-msgid "Maximum rows to request at a time"
-msgstr "Maximum øádkù, které se mají najednou stáhnout"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:36
-msgid "Additional options for r.tileset"
-msgstr "Dal¹í volby pro r.tileset"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:37
-msgid "Named region to request data for. Current region used if omitted"
-msgstr ""
-"Jméno regionu, pro který se mají mapy stánhout. Výchozí je aktuální region."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:39
-msgid "Folder to save downloaded data to"
-msgstr "Adresáø, kam se mají sta¾ená data ulo¾it"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:41
-msgid "Additional options for wget"
-msgstr "Dal¹í volby pro wget"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:43
-msgid "Additional options for curl"
-msgstr "Dal¹í volby pro curl"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:45
-msgid "Reprojection method to use"
-msgstr "Reprojekèní metoda, která má být pou¾ita"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:47
-msgid "Filename to save capabilities XML file to"
-msgstr "Jméno souboru pro ulo¾ení kapacity XML souboru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:48
-msgid "Requires list available layers flag"
-msgstr "Vy¾aduje volbu pro seznam pou¾itelných vrstev"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.in.wms_to_translate.c:50
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:14
-msgid "Verbosity level"
-msgstr "Úroveò upovídanosti"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:1
-msgid "Calculate new raster map from a r.mapcalc expression."
-msgstr "Poèítá novou mapu z výrazu pro r.mapcalc."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:2
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:3
-msgid "B"
-msgstr "B"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:4
-msgid "C"
-msgstr "C"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:5
-msgid "D"
-msgstr "D"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:6
-msgid "E"
-msgstr "E"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:7
-msgid "F"
-msgstr "F"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:8
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:8
-msgid "Formula (e.g. A-B or A*C+B)"
-msgstr "Vzorec (napø. A-B nebo A*C+B)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:10
-msgid "Show help"
-msgstr "Zobraz nápovìdu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:11
-msgid "Expert mode (enter a set of r.mapcalc expressions)"
-msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r.mapcalc)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mapcalculator_to_translate.c:12
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:12
-msgid "Do not overwrite existing map"
-msgstr "Nepøepisuj existující mapu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:1
-msgid "Create a MASK for limiting raster operation"
-msgstr "Vytvoø MASKu pro limitní rastrové operace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:2
-msgid "raster, mask"
-msgstr "rastr, maska"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:3
-msgid "Raster map to use as MASK"
-msgstr "Rastrová mapa pou¾itá jako MASKa"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:4
-msgid "Category values to use for MASK (format: 1 2 3 thru 7 *)"
-msgstr "Hodnoty kategorií pou¾itých jako maska (MASK) (formát: 1 2 3 thru 7 *)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:5
-msgid "Create inverse MASK from specified 'maskcats' list"
-msgstr "Vytvoøit inverzní MASKU z daného seznamu 'maskcats' "
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:6
-msgid "Overwrite existing MASK"
-msgstr "Pøepi¹ existující MASKu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.mask_to_translate.c:7
-msgid "Remove existing MASK (overrides other options)"
-msgstr "Vymazávám existující MASKu (jiné volby budou ignorovány)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:1
-msgid "Exports GRASS raster into GDAL supported formats."
-msgstr ""
-"Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:2
-#: ../raster/r.out.ascii/main.c:59 ../raster/r.out.gdal/main.c:126
-#: ../raster/r.out.mat/main.c:64 ../raster/r.out.ppm/main.c:54
-#: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:99
-msgid "raster, export"
-msgstr "rastr, export"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:3
-#: ../raster/r.out.gdal/main.c:130
-msgid "List supported output formats"
-msgstr "Seznam podporovaných výstupních formátù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:4
-msgid "Region sensitive output"
-msgstr "Výstup s ohledem na region"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:6
-#: ../raster/r.out.gdal/main.c:147
-msgid "GIS format to write (case sensitive, see also -l flag)"
-msgstr "Formát souboru (na velikosti písmen zále¾í, viz také pøepínaè -l)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:7
-#: ../raster/r.out.gdal/main.c:168
-msgid "File type"
-msgstr "Typ souboru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:8
-#: ../raster/r.out.mpeg/main.c:406
-msgid "Name for output file"
-msgstr "Název výstupního souboru"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:9
-msgid ""
-"Creation option to the output format driver. Multiple options may be listed"
-msgstr "Volby pro ovladaè výstupního formátu. Volby je mo¾no kombinovat."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.gdal.sh_to_translate.c:10
-msgid "Metadata key passed on the output dataset if possible"
-msgstr "Pokud je to mo¾né, pøedat na výstup klíè metadat"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
-msgstr ""
-"Exportuje rastrovou mapu do textového souboru jako hodnoty x,y,z dle støedù "
-"bunìk."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.out.xyz_to_translate.c:4
-#: ../raster/r.stats/main.c:114
-msgid "Name for output file (if omitted or \"-\" output to stdout)"
-msgstr "Název výstupní mapy (pro standardní výstup pou¾ijte \"-\")"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Creates raster plane map given dip (inclination), aspect (azimuth) and one "
-"point."
-msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu plochy pøi zadání ponoru (sklonu), expozice (azimut) "
-"a jednoho bodu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:2
-msgid "raster, elevation"
-msgstr "rastr, elevace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:3
-msgid "Name of raster plane to be created"
-msgstr "Jméno rastru plochy, který má být vytvoøen"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:4
-msgid "Dip of plane. Value must be between -90 and 90 degrees"
-msgstr "Spád plochy. Hodnota musí být mezi -90 a 90 stupni"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:5
-msgid "Azimuth of the plane. Value must be between 0 and 360 degrees"
-msgstr "Úhel plochy. Hodnota musí být mezi 0 a 360 stupni"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:6
-msgid "Easting coordinate of a point on the plane"
-msgstr "Souøadnice x bodu na plo¹e"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:7
-msgid "Northing coordinate of a point on the plane"
-msgstr "Souøadnice y bodu na plo¹e"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:8
-msgid "Elevation coordinate of a point on the plane"
-msgstr "Souøadnice z bodu na plo¹e"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.plane_to_translate.c:9
-msgid "Type of the raster map to be created"
-msgstr "Typ rastru, který bude vytvoøen"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
-"hectares)."
-msgstr ""
-"Reklasifikuje rastrovou mapu vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané hranièní "
-"velikosti ploch (v hektarech)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:2
-msgid "raster, statistics, aggregation"
-msgstr "rastr, statistika, agregace"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:5
-msgid "Lesser value option that sets the <= area size limit [hectares]"
-msgstr "Volba men¹í hodnota, která nastaví <= limit velikosti plochy [hektary]"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.reclass.area_to_translate.c:6
-msgid "Greater value option that sets the >= area size limit [hectares]"
-msgstr "Volba vìt¹í hodnota, která nastaví >= limit velikosti plochy [hektary]"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:1
-msgid "Calculates linear regression from two raster maps: y = a + b*x"
-msgstr "Poèítá lineární regresi pro dvì rastrové mapy: y = a + b*x"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:2
-#: ../raster/r.statistics/main.c:42 ../raster/r.report/main.c:64
-#: ../raster/r.quantile/main.c:254 ../raster/r.stats/main.c:103
-#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:75 ../raster/r.support.stats/main.c:39
-msgid "raster, statistics"
-msgstr "rastr, statistika"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:4
-msgid "Slower but accurate (applies to FP maps only)"
-msgstr ""
-"Pomalej¹í, ale pøesnìj¹í (pou¾itelné pouze pro mapy s desetinným èíslem)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:5
-msgid "Map for x coefficient"
-msgstr "Mapa koeficientu x"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:6
-msgid "Map for y coefficient"
-msgstr "Mapa koeficientu y"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.regression.line_to_translate.c:7
-msgid ""
-"ASCII file for storing regression coefficients (output to screen if file not "
-"specified)."
-msgstr ""
-"Soubor ASCII, kam se mají ulo¾it koeficienty regrese (výstup na obrazovku, "
-"pokud není zadán)."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:1
-msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
-msgstr "Vytvoøí mapu stínovaného reliéfu ze vstupní mapy elevace (DMT)."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:3
-#: ../raster/r.topidx/main.c:42
-msgid "Input elevation map"
-msgstr "Vstupní mapa elevace."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:4
-msgid "Output shaded relief map name"
-msgstr "Výstupní mapa stínovaného reliéfu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:5
-msgid "Altitude of the sun in degrees above the horizon"
-msgstr "Vý¹ka slunce ve stupních nad horizontem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:6
-msgid "Azimuth of the sun in degrees to the east of north"
-msgstr "Azimut slunce ve stupních od serveru (k východu)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:7
-msgid "Factor for exaggerating relief"
-msgstr "Faktor zvýraznìní reliéfu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:8
-msgid "Scale factor for converting horizontal units to elevation units"
-msgstr ""
-"Mìøítkový faktor pro pøevod horizontálních jednotek na jednotky elevace "
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.shaded.relief_to_translate.c:9
-msgid ""
-"Set scaling factor (applies to lat./long. locations only, none: scale=1)"
-msgstr ""
-"Nastav mìøítkový faktor (bude pou¾ito pouze na location lat/long, nic: "
-"mìøítko=1)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
-"and projection."
-msgstr ""
-"Vytvoøí dla¾dice zdrojové projekce pro pou¾ití v cílovém regionu a projekci."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:2
-msgid "raster, tiling"
-msgstr "rastr, dla¾dice"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:3
-msgid "Produces shell script output"
-msgstr "Výstup ve formátu pro shell skript"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:4
-msgid "Produces web map server query string output"
-msgstr "Vytvoøí øetìzec urèený pro mapový server"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:5
-msgid ""
-"Name of region to use instead of current region for bounds and resolution"
-msgstr ""
-"Jméno regionu pou¾itého místo aktuálního regionu pro okraje a rozli¹ení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:6
-msgid "Source projection"
-msgstr "Zdrojová projekce"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:7
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:9
-msgid "Conversion factor from units to meters in source projection"
-msgstr "Pøevodní faktor z jednotek na metry ve zdrojové projekci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:8
-msgid "Destination projection, defaults to this location's projection"
-msgstr "Cílová projekce, výchozí je projekce aktuální location"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:10
-msgid "Maximum number of columns for a tile in the source projection"
-msgstr "Maximální poèet sloupcù dla¾dic ve vstupní projekci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:11
-msgid "Maximum number of rows for a tile in the source projection"
-msgstr "Maximální poèet øádkù pro dla¾dice ve zdrojové projekci"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.tileset_to_translate.c:12
-msgid "Number of cells tiles should overlap in each direction"
-msgstr "Poèet dla¾dic by mìl být stejný v obou smìrech"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:1
-msgid "calculates univariate statistics from a GRASS raster map"
-msgstr "Spoèítá základní statistiku z GRASS rastrové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:3
-msgid "extended statistics (quartiles and percentile)"
-msgstr "roz¹íøená statistika (kvartily a percentily)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r.univar.sh_to_translate.c:5
-msgid "Percentile to calculate (requires -e flag)"
-msgstr "Percentil, který se má spoèítat (vy¾aduje pøepínaè -e)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:1
-msgid "Calculates new grid3D volume from r3.mapcalc expression."
-msgstr "Tvorba nové grid3d volume mapy na základì výrazu pro r3.mapcalc."
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:2
-msgid "A (grid3D file)"
-msgstr "A (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:3
-msgid "B (grid3D file)"
-msgstr "B (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:4
-msgid "C (grid3D file)"
-msgstr "C (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:5
-msgid "D (grid3D file)"
-msgstr "D (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:6
-msgid "E (grid3D file)"
-msgstr "E (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:7
-msgid "F (grid3D file)"
-msgstr "F (soubor grid3D)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:9
-msgid "Name for output grid3D volume"
-msgstr "Název výstupního souboru grid3D objem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/r3.mapcalculator_to_translate.c:11
-msgid "Expert mode (enter a set of r3.mapcalc expressions)"
-msgstr "Expertní mód (zadejte soubor výrazù pro r3.mapcalc)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.build.all_to_translate.c:1
-msgid "Rebuilds topology on all vector maps in the current mapset."
-msgstr "Pøebuduje topologii v¹ech vektorových map v aktuálním mapsetu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.build.all_to_translate.c:2
-#: ../vector/v.external/main.c:58 ../vector/v.perturb/main.c:73
-#: ../vector/v.delaunay2/main.c:86 ../vector/v.sample/main.c:86
-#: ../vector/v.in.region/main.c:38 ../vector/v.info/main.c:257
-#: ../vector/v.patch/main.c:68 ../vector/v.vol.rst/main.c:202
-#: ../vector/v.mkgrid/main.c:63 ../vector/v.clean/test/topocheck.c:42
-#: ../vector/v.voronoi/dt_main.c:46 ../vector/v.voronoi/vo_main.c:119
-#: ../vector/v.out.vtk/main.c:46 ../vector/v.surf.rst/main.c:161
-#: ../vector/v.buffer/main.c:254
-msgid "vector"
-msgstr "vektor"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:1
-msgid "Adds missing centroids to closed boundaries."
-msgstr "K uzavøeným hranicím pøidá chybìjící centroidy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:2
-msgid "vector, centroid, area"
-msgstr "vektor, centroid, plocha"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:5
-msgid "Name of input vector map"
-msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:4
-msgid "Name for output vector map"
-msgstr "Název výstupní vektorové vrstvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:5
-msgid "Action to be taken"
-msgstr "Akce, mající být vykonána"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:7
-msgid "Category number starting value"
-msgstr "Poèáteèní hodnota kategorií"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.centroids_to_translate.c:8
-#: ../vector/v.category/main.c:112
-msgid "Category increment"
-msgstr "Zvìt¹ení hodnoty kategorií o"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
-msgstr ""
-"Nastavit barevné pravidla pro prvky vektoru s vyu¾itím numerického sloupce "
-"atributu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:2
-msgid "vector, color table"
-msgstr "vektor, barevná tabulka"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:4
-#, fuzzy
-msgid "Name of column containing numeric data"
-msgstr "Jméno sloupce obsahujícího numerická data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:5
-msgid "Layer number of data column"
-msgstr "Èíslo vrstvy s datovým sloupcem"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:6
-msgid "Name of color column to populate"
-msgstr "Název sloupce s barvami pro zobrazení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:7
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:12
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:14
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:17
-#: ../raster/r.colors/main.c:183 ../raster/r.colors/main.c:197
-#: ../raster/r.colors/main.c:215 ../raster/r.colors/main.c:220
-#: ../raster/r.colors/main.c:225 ../raster/r.colors/main.c:230
-#: ../vector/v.label.sa/main.c:149 ../vector/v.label.sa/main.c:159
-#: ../vector/v.label.sa/main.c:166 ../vector/v.label.sa/main.c:176
-#: ../vector/v.label.sa/main.c:186 ../vector/v.label.sa/main.c:196
-#: ../vector/v.label.sa/main.c:203 ../vector/v.label/main.c:153
-#: ../vector/v.label/main.c:177 ../vector/v.label/main.c:190
-#: ../vector/v.label/main.c:196 ../vector/v.label/main.c:206
-#: ../display/d.vect/main.c:164 ../display/d.vect/main.c:174
-#: ../display/d.vect/main.c:181 ../display/d.vect/main.c:192
-#: ../display/d.vect/main.c:344 ../display/d.vect/main.c:350
-#: ../display/d.vect/main.c:370
-msgid "Colors"
-msgstr "Barvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:8
-msgid "Manually set range (min,max)"
-msgstr "Ruènì zadaný rozsah hodnot (min,max)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:9
-#: ../raster/r.colors/main.c:181
-msgid "Type of color table"
-msgstr "Typ tabulky barev"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:11
-#: ../raster/r.colors/main.c:191
-msgid "Raster map name from which to copy color table"
-msgstr "Název rastrové mapy, ze které se má kopírovat tabulka barev"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:13
-msgid "Path to rules file"
-msgstr "Cesta k souboru s pravidly"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:15
-msgid "Save placeholder raster map for use with d.legend"
-msgstr ""
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.colors_to_translate.c:16
-#: ../raster/r.colors/main.c:214
-msgid "Invert colors"
-msgstr "Invertovat barvy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Convert all old GRASS < Ver5.7 vector maps in current mapset to current "
-"format"
-msgstr ""
-"Pøevede v¹echny staré vektorové mapy (GRASS < 5.7) do aktuálního mapsetu v "
-"aktuálním formátu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:2
-#: ../vector/v.in.dxf/main.c:60 ../vector/v.in.ascii/in.c:48
-#: ../vector/v.in.ogr/main.c:101 ../vector/v.in.dwg/main.c:65
-msgid "vector, import"
-msgstr "vektor, import"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.convert.all_to_translate.c:3
-msgid "run non-interactively"
-msgstr "spustit neinteraktivnì"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Adds one or more columns to the attribute table connected to a given vector "
-"map."
-msgstr ""
-"Pøidává jeden nebo více sloupeèkù k atributové tabulce pøipojené k zadané "
-"vektorové mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:2
-#: ../vector/v.db.connect/main.c:51 ../vector/v.distance/main.c:115
-#: ../vector/v.db.select/main.c:52 ../vector/v.to.db/main.c:33
-msgid "vector, database, attribute table"
-msgstr "vektor, databáze, tabulka atributù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:3
-msgid "Vector map for which to edit attribute table"
-msgstr "Vektorová mapa, její¾ atributová tabulka má být editována"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:4
-msgid "Layer where to add column"
-msgstr "Vrstva, kam pøidat sloupec"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addcol_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:6
-msgid ""
-"Name and type of the new column(s) (types depend on database backend, but "
-"all support VARCHAR(), INT, DOUBLE PRECISION and DATE)"
-msgstr ""
-"Jména a typ nového(ých) sloupeèku(ù) (typ závisí na pou¾ité databázi, ale "
-"v¹echny podporují VARCHAR(), INT, DOUBLE PRECISION a DATE)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:1
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Creates and connects a new attribute table to a given layer of an existing "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Vytvoøí a pøidá novou atributovou tabulku k zadané vrstvì existující "
-"vektorové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:3
-msgid "Vector map for which to add new attribute table"
-msgstr "Vektorová mapa pro kterou bude pøidána nová atributová tabulka"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:4
-msgid "Name of new attribute table (default: vector map name)"
-msgstr "Jméno nové atributové tabulky (výchozí: jméno mapy)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.addtable_to_translate.c:5
-msgid "Layer where to add new attribute table"
-msgstr "Vrstva, kam bude pøidána nová atributová tabulka"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:1
-msgid "Allows to join a table to a vector map table."
-msgstr "Umo¾ní spojení tabulky s tabulkou pøipojenou k vektorové mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:3
-msgid "Vector map to which to join other table"
-msgstr "Vektorová mapa, k její¾ tabulce bude pøipojena tabulka nová"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:4
-msgid "Layer where to join"
-msgstr "Vrstva, na které dojde ke spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:5
-msgid "Join column in map table"
-msgstr "Sloupec atributové tabulky mapy, pøes který do jde ke spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:6
-msgid "Other table name"
-msgstr "Jméno pøipojované tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.join_to_translate.c:7
-msgid "Join column in other table"
-msgstr "Sloupec pøipojované tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Drops a column from the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr "Ma¾e sloupce z tabulky atributù pøipojené k zadané vektorové mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:3
-msgid "Vector map for which to drop attribute column"
-msgstr "Vektorová mapa, v její¾ atributové tabulce bude sloupec smazán"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.dropcol_to_translate.c:4
-msgid "Layer where to drop column"
-msgstr "Vrstva, odkud smazat sloupec"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:1
-msgid "Removes existing attribute table of a vector map."
-msgstr "Vyma¾e existující atributovou tabulku vektorové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:3
-msgid "Force removal (required for actual deletion of table)"
-msgstr "Vynucené odstranìní ( po¾adováno pro souèasné mazání tabulek)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:4
-msgid "Vector map from which to remove attribute table"
-msgstr "Vektorová mapa, ze které má být odstranìna atributová tabulka."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:5
-msgid "Name of existing attribute table (default: vector map name)"
-msgstr "Jméno existující atributové tabulky (výchozí: jméno vektorové mapy)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.droptable_to_translate.c:6
-msgid "Layer from which to drop linked attribute table"
-msgstr "Vrstva, z ní¾ má být odstranìno spojení s tabulkou"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
-"Pøejmenuje sloupec v atributové tabulce pøipojené k zadané vektorové mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:3
-msgid "Vector map for which to rename attribute column"
-msgstr "Vektorová mapa, v její¾ atributové tabulce bude sloupec pøejmenován"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:4
-msgid "Layer where to rename column"
-msgstr "Vrstva, ve které bude sloupec pøejmenován"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.renamecol_to_translate.c:5
-msgid "Old and new name of the column (old,new)"
-msgstr "Staré a nové jméno slupce (staré,nové)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:1
-msgid "Reconnects vectors to a new database."
-msgstr "Znovu pøipojí vektory k nové databázi."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:3
-msgid "Name of old database"
-msgstr "Jméno staré databáze"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:4
-msgid ""
-"The database must be in form printed by v.db.connect -g, i.e. with "
-"substituted variables"
-msgstr ""
-"Databáze musí být ve formì vyti¹tìné v.db.connect -g, napø. s vymìnìnými "
-"hodnotami"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:5
-msgid "Name of new database"
-msgstr "Jméno nové databáze"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:6
-msgid "Old schema"
-msgstr "Staré schéma"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.reconnect.all_to_translate.c:7
-msgid "New schema"
-msgstr "Nové schéma"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:1
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
-"map."
-msgstr "Spoèítá základní statistiku vybraného sloupce tabulky vektorové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:2
-#: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:73 ../vector/v.univar/main.c:64
-#: ../vector/v.class/main.c:45 ../vector/v.qcount/main.c:69
-#: ../vector/v.random/main.c:84 ../vector/v.kcv/main.c:76
-#: ../vector/v.normal/main.c:79
-msgid "vector, statistics"
-msgstr "vektor, statistika"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:3
-msgid "Extended statistics (quartiles and 90th percentile)"
-msgstr "Roz¹íøený výstup (kvartily a 90-té procentily)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:4
-msgid "Name of data table"
-msgstr "Jméno tabulky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:5
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:5
-msgid "Column on which to calculate statistics (must be numeric)"
-msgstr "Sloupec na kterém se bude poèítat statistika (musí být èíselného typu)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:6
-msgid "Database/directory for table"
-msgstr "Databáze nebo adresáø s tabulkou"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.univar_to_translate.c:7
-#: ../locale/scriptstrings/v.univar.sh_to_translate.c:7
-msgid "Database driver"
-msgstr "Ovladaè databáze"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
-msgstr ""
-"Umo¾ní pøiøadit novou hodnotu sloupci v atributové tabulce pøipojené k "
-"zadané mapì."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:3
-msgid "Vector map to edit the attribute table for"
-msgstr "Vektorová mapa, její¾ atributová tabulka má být editována"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:4
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:6
-msgid "Layer to which the table to be changed is connected"
-msgstr "Vrstva ke které je zmìnìná tabulka pøipojena"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:5
-msgid "Column to update"
-msgstr "Sloupeèek, který má být aktualizován"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:6
-msgid ""
-"Value to update the column with (varchar values have to be in single quotes, "
-"e.g. 'grass')"
-msgstr ""
-"Nová hodnota, která bude pøiøazena do sloupeèku (textové øetìzce misí být "
-"'uvozeny')"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:7
-msgid "Column to query"
-msgstr "Sloupeèek, jeho¾ hodnoty mají být zji¹tìny"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.db.update_to_translate.c:8
-msgid ""
-"WHERE conditions for update, without 'where' keyword (e.g. cat=1 or col1/"
-"col2>1)"
-msgstr ""
-"Podmínka SQL WHERE ov¹em bez slova 'where' (napø. 'cat=1' nebo 'sloup1/"
-"sloup2>1')"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Dissolves boundaries between adjacent areas sharing a common category number "
-"or attribute."
-msgstr ""
-"Rozlo¾í hranice mezi sousedícími plochami, sdílejícími spoleèné èíslo "
-"kategorie nebo atribut."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:2
-msgid "vector, area, dissolve"
-msgstr "vektor, plocha, spojení"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:5
-msgid "Layer number. If -1, all layers are extracted."
-msgstr "Èíslo vrstvy. Pokud -1, jsou vyjmuty v¹echny vrstvy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:6
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:11
-msgid ""
-"A single vector map can be connected to multiple database tables. This "
-"number determines which table to use."
-msgstr ""
-"Jedna vektorová mapa m¾e být pøipojena k více databázovým tabulkám. toto "
-"èíslo urøuje která tabulka bude pou¾ita."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.dissolve_to_translate.c:7
-msgid "Name of column used to dissolve common boundaries"
-msgstr "Název sloupce atributu, který má být pou¾it pøi mazání hranic"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:1
-msgid "Import E00 file into a vector map."
-msgstr "Importuje soubory ve formátu E00 jako vektorovou mapu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:3
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:3
-#: ../raster/r.out.mat/main.c:81 ../raster/r.in.mat/main.c:115
-#: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:136
-msgid "Verbose mode"
-msgstr "Roz¹íøený mód"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:4
-msgid "E00 file"
-msgstr "soubor E00"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.e00_to_translate.c:5
-msgid "Input type point, line or area"
-msgstr "Typ vstupu linie nebo plocha"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
-"vector map."
-msgstr ""
-"Ulo¾ Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS Garmin jako vektorovou mapu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:2
-msgid "vector, import, GPS"
-msgstr "vektor, import, GPS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:4
-msgid "Download Waypoints from GPS"
-msgstr "Stáhni Waypoints z GPSky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:5
-msgid "Download Routes from GPS"
-msgstr "Stáhni Routes z GPSky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:6
-msgid "Download Track from GPS"
-msgstr "Stáhni Tracky z GPSky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:7
-msgid "Force import of track or route data as points"
-msgstr "Importuj tracky a routy jako body"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:8
-msgid "Use gardump instead of gpstrans as the download program"
-msgstr "Pou¾ít gardump místo gpstrans jako stahovací program"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:9
-msgid "Import track in 3D (gardump only)"
-msgstr "Importovat stopu ve 3D ( pouze gardump)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:8
-msgid "Do not attempt projection transform from WGS84"
-msgstr "Neprovádìt pøevod projekce z WGS84"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:11
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:10
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:6
-msgid "Name for output vector map (omit for display to stdout)"
-msgstr ""
-"Jméno nového vektorového souboru (vynechává se pro zobrazení na standardní "
-"výstup)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.garmin_to_translate.c:12
-msgid "Port Garmin receiver is connected to"
-msgstr "Port, na kterém je Garmina pøipojena"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:1
-msgid "Imports geonames.org country files into a GRASS vector points map."
-msgstr ""
-"Importuje US-NGA GEOnet jmenný server (GNS) soubory o státech do vektorové "
-"bodové mapy mapy GRASSu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:2
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:2
-msgid "vector, import, gazetteer"
-msgstr "vektor, import gazetteer"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.geonames_to_translate.c:3
-msgid "Uncompressed geonames file from (with .txt extension)"
-msgstr "Rozbalený soubor GNS z NGA (s koncovkou .txt)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Imports US-NGA GEOnet Names Server (GNS) country files into a GRASS vector "
-"points map."
-msgstr ""
-"Importuje US-NGA GEOnet jmenný server (GNS) soubory o státech do vektorové "
-"bodové mapy mapy GRASSu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gns_to_translate.c:3
-msgid "Uncompressed GNS file from NGA (with .txt extension)"
-msgstr "Rozbalený soubor GNS z NGA (s koncovkou .txt)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Import waypoints, routes, and tracks from a GPS receiver or GPS download "
-"file into a vector map."
-msgstr ""
-"Stáhne Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS nebo ze souboru a ulo¾í je "
-"do vektorové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:4
-msgid "Import waypoints"
-msgstr "Importovat body"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:5
-msgid "Import routes"
-msgstr "Importovat cesty"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:6
-msgid "Import track"
-msgstr "Importovat tracky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:7
-msgid "Force vertices of track or route data as points"
-msgstr "Pøevézt lomové body tracku nebo cesty na body"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:9
-msgid "Device or file used to import data"
-msgstr "Zaøízení nebo soubor urèený k importu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:11
-msgid "Format of GPS input data (use gpsbabel supported formats)"
-msgstr "Formát vstupní dat z GPSky (pou¾ij formáty podporované gpsbabel)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.gpsbabel_to_translate.c:12
-msgid ""
-"Projection of input data (PROJ.4 style), if not set Lat/Lon WGS84 is assumed"
-msgstr ""
-"Projekce vstupních dat (pou¾ijte volby PROJ.4), pokud není nastaveno, "
-"pøedpokládáse, ¾e tato projekce je Lat/Long WGS84"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:1
-msgid "Import Mapgen or Matlab vector maps into GRASS."
-msgstr "Importuje vektory ve formátu Mapgen nebo Matlab do GRASSu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:3
-msgid "Input map is in Matlab format"
-msgstr "Vstupní mapa je ve formátu Matlab"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:4
-msgid "Create a 3D vector points map from 3 column Matlab data"
-msgstr "Vytvoøí 3D vektorovou bodovou mapu ze tøí sloupcových dat Matlab"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.mapgen_to_translate.c:5
-msgid "Name of input file in Mapgen/Matlab format"
-msgstr "Jméno vstupního souboru ve formátu Mapgen/Matlab"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.sites.all_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Converts all old GRASS < Ver5.7 sites maps in current mapset to vector maps."
-msgstr ""
-"Pøevede v¹echny staré vektorové mapy (GRASS < 5.7) v bodovém forátu (sites) "
-"na vektorovou mapu."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.sites.all_to_translate.c:2
-msgid "sites, vector, import"
-msgstr "body, vektor, import"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.sites.all_to_translate.c:3
-msgid "Run non-interactively"
-msgstr "Spustit neinteraktivnì"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:1
-#, fuzzy
-msgid "Import GetFeature from WFS"
-msgstr "Imoprtovat GetFeature z WFS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:2
-msgid "GetFeature URL starting with http"
-msgstr "GetFeature startovací adresa URL s http"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.in.wfs_to_translate.c:3
-msgid "Vector output map"
-msgstr "Výstupní vektorová mapa"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
-msgstr ""
-"Exportuj vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
-"GpsBabel."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:2
-msgid "vector, export, GPS"
-msgstr "vektor, export, GPS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:3
-msgid "Export as waypoints"
-msgstr "Exportovat jako waypoints"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:4
-msgid "Export as routes"
-msgstr "Exportivat jako cesty"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:5
-msgid "Export as tracks"
-msgstr "Exportovat jako tracks"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:7
-msgid "Feature type(s)"
-msgstr "Typ prvku"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:8
-msgid "Name for output file or GPS device"
-msgstr "Název výstupního souboru nebo zaøízení GPS"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:9
-msgid "GpsBabel supported output format"
-msgstr "GpsBabel podporované výstupní formáty"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:12
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:15
-msgid "Subset"
-msgstr ""
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.out.gpsbabel_to_translate.c:14
-msgid "Example: income < 1000 and inhab >= 10000"
-msgstr "Pøíklad: income < 1000 and inhab >= 10000"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:1
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from a GRASS raster map based on vector "
-"polygons and uploads statistics to new attribute columns."
-msgstr ""
-"Spoèítá základní statistiku rastrového souboru na základì vektorových "
-"polygonù a ulo¾í ji do nových sloupeèkù atributové tabulky."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:2
-msgid "vector, raster, statistics"
-msgstr "vektor, rastr, statistika"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:3
-msgid "Continue if upload column(s) already exist"
-msgstr "Pokraèuj, i kdy¾ sloupec pro ulo¾ení dat ji¾ existuje"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:4
-#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:49
-#: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:48 ../vector/v.univar/main.c:100
-msgid "Calculate extended statistics"
-msgstr "Spoèítej roz¹íøenou statistiku"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:5
-msgid "Name of vector polygon map"
-msgstr "Název polygonové mapy"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:7
-msgid "Name of raster map to calculate statistics from"
-msgstr "Název rastrové mapy, na kterém se bude statistika poèítat"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:8
-msgid "Column prefix for new attribute columns"
-msgstr "Pøedpona v názvu nových sloupeèkù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.rast.stats_to_translate.c:9
-#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:40
-#: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:39 ../vector/v.univar/main.c:92
-msgid "Percentile to calculate (requires extended statistics flag)"
-msgstr ""
-"Percentil, který se má spoèítat (vy¾aduje pøepínaè roz¹íøení statistiky)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:1
-msgid "Reports geometry statistics for vectors."
-msgstr "Vypí¹e íºdaje o geometrii vektorové mapy."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:2
-msgid "vector, report, statistics"
-msgstr "vektor, zpráva, statistika"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:3
-msgid "Reverse sort the result"
-msgstr "Obrácené øazení výsledkù"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:4
-msgid "Sort the result"
-msgstr "Seøadit výsledky"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:7
-msgid "Value to calculate"
-msgstr "Hodnota, která se má spoèítat"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.report_to_translate.c:8
-msgid "mi(les),f(eet),me(ters),k(ilometers),a(cres),h(ectares),p(ercent)"
-msgstr ""
-"mi(míle),f(stopy),me(metry),k(kilometery),a(akry),h(hektary),p(procenta)"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:1
-msgid "Uploads vector values at positions of vector points to the table."
-msgstr ""
-"Ulo¾í hodnoty rastrové mapy na pozicích bodù pøekryvné vektorové mapy do "
-"atributové tabulky."
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:3
-#, fuzzy
-msgid "Vector map to modify"
-msgstr "Bodová mapa, která bude zmìnìna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:4
-msgid "Layer in the vector to be modified"
-msgstr "Vektorová vrstva, která bude mìnìna"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:5
-msgid "Column to be updated with the query result"
-msgstr "Sloupec který má být aktualizován výsledky dotazu"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:6
-msgid "Vector map to be queried"
-msgstr "Vektorová mapa, její¾ hodnoty budou vy¹etøovány"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:7
-msgid "Layer of the query vector containing data"
-msgstr "Vrstva dotazovaného vektoru obsahující data"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:8
-msgid "Column to be queried"
-msgstr "Sloupec vektorové mapy, ze kterého se budou brát hodnoty"
-
-#: ../locale/scriptstrings/v.what.vect_to_translate.c:9
-msgid "Maximum query distance in map units"
-msgstr "Maximání dotazované vzdálenost v mapových jenotkách"
-
 #: ../raster/r.describe/main.c:61
 msgid "Prints terse list of category values found in a raster map layer."
-msgstr ""
-"Vytiskne pouze struèný seznam hodnot kategorií, nalezených v rastrové mapì."
+msgstr "Vytiskne pouze struèný seznam hodnot kategorií, nalezených v rastrové mapì."
 
 #: ../raster/r.describe/main.c:72 ../raster/r.stats/main.c:127
 msgid "String representing no data cell value"
@@ -4172,7 +1680,6 @@
 #: ../raster/r.series/main.c:169 ../raster/r.resample/main.c:90
 #: ../raster/r.buffer/main.c:110 ../vector/v.qcount/main.c:117
 #: ../vector/v.mkgrid/main.c:132
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:328
 msgid ""
 "The '-q' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--"
 "quiet' instead."
@@ -4194,8 +1701,7 @@
 msgid ""
 "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
 "layer."
-msgstr ""
-"Zmìní kategorie histogramu rastrové mapy podle rozsahu hodnot kategorií."
+msgstr "Zmìní kategorie histogramu rastrové mapy podle rozsahu hodnot kategorií."
 
 #: ../raster/r.rescale.eq/main.c:64 ../raster/r.rescale/main.c:61
 msgid "The name of the raster map to be rescaled"
@@ -4227,7 +1733,6 @@
 #: ../raster/r.bitpattern/main.c:87 ../vector/v.perturb/main.c:117
 #: ../vector/v.sample/main.c:129 ../vector/v.kcv/main.c:106
 #: ../doc/raster/r.example/main.c:96 ../imagery/i.cluster/main.c:163
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:290
 msgid "Quiet"
 msgstr "Potichu"
 
@@ -4375,6 +1880,11 @@
 msgid "<%s> created"
 msgstr "<%s> vytvoøen"
 
+#: ../raster/r.external/main.c:507 ../raster/r.in.bin/main.c:122
+#: ../raster/r.in.gdal/main.c:79 ../raster/r.in.poly/main.c:29
+msgid "raster, import"
+msgstr "rastr, import"
+
 #: ../raster/r.external/main.c:509
 msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
 msgstr ""
@@ -4398,7 +1908,6 @@
 msgstr "Jméno datového zdroje GDAL, který není soubor"
 
 #: ../raster/r.external/main.c:530
-#, fuzzy
 msgid "Band to select (default: all)"
 msgstr "Kanál, který má být vybrán (výchozí: v¹echny kanály)"
 
@@ -4440,14 +1949,7 @@
 #: ../vector/v.info/main.c:92 ../vector/v.info/main.c:97
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:103 ../vector/v.to.db/parse.c:108
 #: ../vector/v.to.db/parse.c:114 ../imagery/i.group/main.c:78
-#: ../imagery/i.group/main.c:84 ../general/g.proj/main.c:63
-#: ../general/g.proj/main.c:69 ../general/g.proj/main.c:75
-#: ../general/g.proj/main.c:81 ../general/g.proj/main.c:86
-#: ../general/g.proj/main.c:92 ../general/g.region/main.c:87
-#: ../general/g.region/main.c:93 ../general/g.region/main.c:98
-#: ../general/g.region/main.c:104 ../general/g.region/main.c:110
-#: ../general/g.region/main.c:118 ../general/g.region/main.c:123
-#: ../general/g.region/main.c:129 ../general/g.region/main.c:134
+#: ../imagery/i.group/main.c:84
 msgid "Print"
 msgstr "Tisk"
 
@@ -4555,12 +2057,6 @@
 #: ../imagery/i.smap/shapiro/opencell.c:16 ../imagery/i.pca/main.c:132
 #: ../imagery/i.gensig/opencell.c:12 ../imagery/i.cluster/open_files.c:56
 #: ../imagery/i.maxlik/open.c:41 ../visualization/xganim/main.c:370
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:92 ../display/d.profile/ExtractProf.c:93
-#: ../display/d.profile/What.c:23 ../display/d.rast.num/number.c:153
-#: ../display/d.what.rast/opencell.c:24 ../display/d.rast.arrow/arrow.c:380
-#: ../display/d.rast/display.c:79 ../display/d.rgb/main.c:105
-#: ../display/d.his/main.c:141 ../display/d.his/main.c:164
-#: ../display/d.nviz/main.c:186
 #, c-format
 msgid "Unable to open raster map <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s>"
@@ -4609,8 +2105,7 @@
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:78
 msgid "Slope tolerance that defines a 'flat' surface (degrees)"
-msgstr ""
-"Nejni¾¹í sklon svahu, do kterého je povrch pova¾ován za plochý (ve stupních)"
+msgstr "Nejni¾¹í sklon svahu, do kterého je povrch pova¾ován za plochý (ve stupních)"
 
 #: ../raster/r.param.scale/interface.c:85
 msgid "Curvature tolerance that defines 'planar' surface"
@@ -4768,10 +2263,8 @@
 msgstr "Jedineèná hodnota sklonu (sva¾itosti)"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:287 ../raster/r.sun/main.c:236
-msgid ""
-"Name of the Linke atmospheric turbidity coefficient input raster map [-]"
-msgstr ""
-"Název rastrového souboru Linkovými koeficienty atmosferické turbulence [-]"
+msgid "Name of the Linke atmospheric turbidity coefficient input raster map [-]"
+msgstr "Název rastrového souboru Linkovými koeficienty atmosferické turbulence [-]"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:297 ../raster/r.sun/main.c:247
 msgid "A single value of the Linke atmospheric turbidity coefficient [-]"
@@ -4906,9 +2399,8 @@
 msgstr "Vzorkování koeficient kroku vzdálenosti (0.5-1.5)"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:497
-#, fuzzy
 msgid "Read the input files in this number of chunks"
-msgstr "Vyèíst vstupní soubor mezi "
+msgstr "Vyèíst vstupní soubor vtomto poètu kusù"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:504
 msgid "Civil time zone value, if none, the time will be local solar time"
@@ -4943,10 +2435,8 @@
 msgstr "velikost horizontálního kroku musí být vìt¹í ne¾ nula"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:612
-msgid ""
-"If you use the horizon option you must also set the 'horizonstep' parameter."
-msgstr ""
-"POkud zadáte volbu obzor, musíte také nastavit parametr 'krok horizontu'"
+msgid "If you use the horizon option you must also set the 'horizonstep' parameter."
+msgstr "POkud zadáte volbu obzor, musíte také nastavit parametr 'krok horizontu'"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:619
 msgid "Time and insol_time are incompatible options"
@@ -4990,24 +2480,17 @@
 "¹íøkupomocí volby 'lat' nebo 'latin'!"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:744 ../raster/r.horizon/main.c:484
-#: ../raster/r.sun/main.c:477 ../display/d.where/main.c:96
-#: ../general/g.region/printwindow.c:251 ../general/g.region/printwindow.c:492
-#: ../general/g.region/printwindow.c:611
+#: ../raster/r.sun/main.c:477
 msgid "Can't get projection units of current location"
 msgstr "Nelze získat jednotky mapové projekce aktuální location"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:747 ../raster/r.horizon/main.c:488
 #: ../raster/r.sun/main.c:481 ../ps/ps.map/do_geogrid.c:272
-#: ../display/d.where/main.c:99 ../display/d.grid/plot.c:294
-#: ../general/g.region/printwindow.c:254 ../general/g.region/printwindow.c:495
-#: ../general/g.region/printwindow.c:614
 msgid "Can't get projection key values of current location"
 msgstr "Nelze získat klíèové hodnoty mapové projekce aktuální location"
 
 #: ../raster/r.sun2/main.c:757 ../raster/r.horizon/main.c:498
 #: ../raster/r.sun/main.c:491 ../ps/ps.map/do_geogrid.c:278
-#: ../display/d.where/main.c:106 ../display/d.where/main.c:132
-#: ../display/d.grid/plot.c:301 ../display/d.grid/plot.c:328
 msgid "Unable to set up lat/long projection parameters"
 msgstr "Nelze nastavit parametry mapové projekce lat/long"
 
@@ -5282,8 +2765,7 @@
 msgid ""
 "For horizon rasters, read from the DEM an extra buffer around the present "
 "region"
-msgstr ""
-"Pro rastry s horizontem, naèíst z DTM extra území okolo souèasného regionu"
+msgstr "Pro rastry s horizontem, naèíst z DTM extra území okolo souèasného regionu"
 
 #: ../raster/r.horizon/main.c:259
 msgid ""
@@ -5397,10 +2879,6 @@
 #: ../ps/ps.map/do_geogrid.c:356 ../ps/ps.map/do_geogrid.c:409
 #: ../ps/ps.map/do_geogrid.c:415 ../ps/ps.map/do_geogrid.c:419
 #: ../ps/ps.map/do_geogrid.c:427 ../ps/ps.map/do_geogrid.c:431
-#: ../display/d.grid/plot.c:193 ../display/d.grid/plot.c:199
-#: ../display/d.grid/plot.c:244 ../display/d.grid/plot.c:250
-#: ../display/d.grid/plot.c:379 ../display/d.grid/plot.c:395
-#: ../display/d.grid/plot.c:412 ../display/d.grid/plot.c:429
 msgid "Error in pj_do_proj"
 msgstr "Chyba v pj_do_proj"
 
@@ -5419,8 +2897,7 @@
 msgstr "Schopnost spoèítat tabulku koincidence\n"
 
 #: ../raster/r.coin/inter.c:35
-msgid ""
-"This utility will allow you to compare the coincidence of two map layers\n"
+msgid "This utility will allow you to compare the coincidence of two map layers\n"
 msgstr "Tento nástroj vám umo¾ní porovnat coincidence dvou mapových vrstev\n"
 
 #: ../raster/r.coin/inter.c:52
@@ -5490,10 +2967,8 @@
 
 #: ../raster/r.coin/inter.c:117
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you wish to print this report (requires Unix lpr command)? (y/n) [n] "
-msgstr ""
-"Pøejete si vytisknout tuto zprávu (vy¾aduje Unixový pøíkaz lpr)? (y/n) [n] "
+msgid "Do you wish to print this report (requires Unix lpr command)? (y/n) [n] "
+msgstr "Pøejete si vytisknout tuto zprávu (vy¾aduje Unixový pøíkaz lpr)? (y/n) [n] "
 
 #: ../raster/r.coin/inter.c:126
 #, c-format
@@ -5506,8 +2981,7 @@
 
 #: ../raster/r.coin/inter.c:142
 #, c-format
-msgid ""
-"Do you wish to run this report with a different unit of measure? (y/n) [y] "
+msgid "Do you wish to run this report with a different unit of measure? (y/n) [y] "
 msgstr "Pøejete si vytvoøit tuto zprávu s rùznými jednotkami? (y/n) [y]"
 
 #: ../raster/r.coin/main.c:68
@@ -5611,8 +3085,6 @@
 #: ../imagery/i.zc/main.c:119 ../imagery/i.fft/fftmain.c:121
 #: ../imagery/i.fft/fftmain.c:124
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.camera/main.c:90
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/opennew.c:11
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:84 ../general/manage/cmd/copy.c:88
 #, c-format
 msgid "<%s> is an illegal file name"
 msgstr "<%s> je neplatné jméno souboru"
@@ -5834,8 +3306,7 @@
 msgstr "Vzorová mapa by mìla být binární (0/1 CELL) "
 
 #: ../raster/r.los/main.c:245
-msgid ""
-"Problem to obtain current ellipsoid parameters, using sphere (6370997.0)"
+msgid "Problem to obtain current ellipsoid parameters, using sphere (6370997.0)"
 msgstr "Problém pøi získávání parametrù souèasného elipsoidu, bude pou¾ita"
 
 #: ../raster/r.los/main.c:250
@@ -5954,12 +3425,6 @@
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.where/main.c:127
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.where/main.c:135 ../vector/v.buffer/main.c:365
 #: ../vector/v.extract/main.c:193 ../doc/vector/v.example/main.c:73
-#: ../visualization/nviz2/cmd/vector.c:83 ../display/d.what.vect/main.c:148
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:246 ../display/d.vect/main.c:481
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:212 ../display/d.extract/main.c:98
-#: ../display/d.zoom/main.c:245 ../display/d.extend/main.c:97
-#: ../display/d.path/main.c:193 ../general/g.mremove/do_remove.c:34
-#: ../general/g.region/main.c:525
 #, c-format
 msgid "Vector map <%s> not found"
 msgstr "Vektorová mapa <%s> nebyla nalezena"
@@ -5971,8 +3436,7 @@
 #: ../raster/r.drain/main.c:234
 #, c-format
 msgid "Starting vector map <%s> contains no points in the current region"
-msgstr ""
-"Poèáteèní vektorová mapa <%s> neobsahuje v souèasném regionu ¾ádné body"
+msgstr "Poèáteèní vektorová mapa <%s> neobsahuje v souèasném regionu ¾ádné body"
 
 #: ../raster/r.drain/main.c:240
 msgid "No start/stop point(s) specified"
@@ -6027,8 +3491,7 @@
 
 #: ../raster/r.in.ascii/gethead.c:181
 msgid "ignoring multiplier filed in header, multiplier is set on command line"
-msgstr ""
-"ignoruji pole s èitatelem v hlavièc, èitatel byl nastaven v pøíkazovém øádku"
+msgstr "ignoruji pole s èitatelem v hlavièc, èitatel byl nastaven v pøíkazovém øádku"
 
 #: ../raster/r.in.ascii/gethead.c:189
 msgid "ignoring null filed in header, null string is set on command line"
@@ -6064,8 +3527,7 @@
 msgstr "Pøevede ASCII rastrový soubor na binární rastrovou mapu."
 
 #: ../raster/r.in.ascii/main.c:74
-msgid ""
-"ASCII raster file to be imported. If not given reads from standard input"
+msgid "ASCII raster file to be imported. If not given reads from standard input"
 msgstr ""
 "Soubor ASCII, který bude importován. Pokud není zadán, ète se standardní "
 "vstup"
@@ -6102,10 +3564,6 @@
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:626 ../vector/v.surf.rst/main.c:635
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:644 ../vector/v.surf.rst/main.c:654
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:663 ../vector/v.surf.rst/main.c:672
-#: ../display/d.title/main.c:119 ../display/d.text/main.c:193
-#: ../display/d.text.new/main.c:397 ../general/g.setproj/get_stp.c:162
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:165 ../general/g.setproj/get_stp.c:282
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:286
 #, c-format
 msgid "Unable to open temporary file <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít doèasný soubor <%s>"
@@ -6142,6 +3600,12 @@
 msgid "Unable to write to file"
 msgstr "Nelze zapisovat do souboru"
 
+#: ../raster/r.out.ascii/main.c:59 ../raster/r.out.gdal/main.c:126
+#: ../raster/r.out.mat/main.c:64 ../raster/r.out.ppm/main.c:54
+#: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:99
+msgid "raster, export"
+msgstr "rastr, export"
+
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:61
 msgid "Converts a raster map layer into an ASCII text file."
 msgstr "Pøevede rastrovou mapu do ASCII souboru."
@@ -6197,8 +3661,7 @@
 #: ../raster/r.out.ascii/main.c:172 ../raster/r.profile/main.c:157
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:135 ../raster/r.out.ppm3/main.c:149
 #: ../raster/r.cats/main.c:177 ../vector/v.out.ascii/out.c:161
-#: ../vector/v.out.vtk/main.c:176 ../display/d.nviz/main.c:203
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:241 ../general/g.pnmcomp/main.c:258
+#: ../vector/v.out.vtk/main.c:176
 #, c-format
 msgid "Unable to open file <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít soubor <%s>"
@@ -6280,8 +3743,7 @@
 msgstr "Zpracovávám øádky..."
 
 #: ../raster/r.carve/enforce_ds.c:173
-msgid ""
-"Vect runs out of region and re-enters - this case is not yet implemented."
+msgid "Vect runs out of region and re-enters - this case is not yet implemented."
 msgstr ""
 "Vektor pokraèuje mimo region a opìt se vrací- tento pøípad zatím není "
 "o¹etøen."
@@ -6293,8 +3755,7 @@
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:55
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
-msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu hodnot, le¾ících na u¾ivatelem definovaných liniích."
+msgstr "Vytvoøí rastrovou mapu hodnot, le¾ících na u¾ivatelem definovaných liniích."
 
 #: ../raster/r.profile/main.c:66
 msgid "Name of file for output (use output=- for stdout)"
@@ -6637,8 +4098,7 @@
 #: ../raster/r.sun/main.c:584
 #, c-format
 msgid "coefbh raster map <%s> not found"
-msgstr ""
-"raststrový soubor s koeficientem pøímého sluneèního záøení <%s> nebyl nalezen"
+msgstr "raststrový soubor s koeficientem pøímého sluneèního záøení <%s> nebyl nalezen"
 
 #: ../raster/r.sun/main.c:596
 #, c-format
@@ -6944,6 +4404,10 @@
 "Exportuje GRASS rastrové mapy do jednoho z formátù podporovaných knihovnou "
 "GDAL."
 
+#: ../raster/r.out.gdal/main.c:130
+msgid "List supported output formats"
+msgstr "Seznam podporovaných výstupních formátù"
+
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:135
 msgid "Do not export long colortable"
 msgstr "nelze exportovat dlouhou tabulku barev"
@@ -6956,6 +4420,14 @@
 msgid "Name of raster map (or group) to export"
 msgstr "Jméno rastrové mapy (nebo skupiny) k exportování"
 
+#: ../raster/r.out.gdal/main.c:147
+msgid "GIS format to write (case sensitive, see also -l flag)"
+msgstr "Formát souboru (na velikosti písmen zále¾í, viz také pøepínaè -l)"
+
+#: ../raster/r.out.gdal/main.c:168
+msgid "File type"
+msgstr "Typ souboru"
+
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:176
 msgid "Name for output raster file"
 msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
@@ -6964,6 +4436,10 @@
 msgid "Creation option(s) to pass to the output format driver"
 msgstr "Vytvoøení mo¾ností pro uspì¹né projítí ovladaèem formátu výstupu"
 
+#: ../raster/r.out.gdal/main.c:185
+msgid "In the form of \"NAME=VALUE\", separate multiple entries with a comma."
+msgstr "Ve výrazu \"NAME=VALUE\", oddìlte více polo¾ek èárkami."
+
 #: ../raster/r.out.gdal/main.c:192
 msgid "Metadata key(s) and value(s) to include"
 msgstr "Klíèe metadat a hodnoty pro vlo¾ení"
@@ -7138,11 +4614,6 @@
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:121 ../imagery/i.cluster/main.c:129
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:138 ../imagery/i.cluster/main.c:146
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:154
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:189
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:199
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:276
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:285
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:296
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavení"
 
@@ -7157,11 +4628,7 @@
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:150 ../raster/r.in.bin/main.c:182
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:190 ../raster/r.in.bin/main.c:198
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:206 ../raster/r.in.bin/main.c:213
-#: ../raster/r.in.bin/main.c:220 ../general/g.region/main.c:141
-#: ../general/g.region/main.c:201 ../general/g.region/main.c:211
-#: ../general/g.region/main.c:221 ../general/g.region/main.c:231
-#: ../general/g.region/main.c:240 ../general/g.region/main.c:249
-#: ../general/g.region/main.c:327 ../general/g.region/main.c:338
+#: ../raster/r.in.bin/main.c:220
 msgid "Bounds"
 msgstr "Hranice"
 
@@ -7226,7 +4693,6 @@
 msgstr "Musíte zadat v¹echny hranièní hodnoty (s,j,v,z)"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:295 ../raster/r.in.bin/main.c:335
-#: ../display/d.grid/main.c:181
 #, c-format
 msgid "Illegal north coordinate <%s>"
 msgstr "Neplatná severní souøadnice <%s>"
@@ -7237,7 +4703,6 @@
 msgstr "Neplatná ji¾ní souøadnice <%s>"
 
 #: ../raster/r.in.bin/main.c:299 ../raster/r.in.bin/main.c:339
-#: ../display/d.grid/main.c:175
 #, c-format
 msgid "Illegal east coordinate <%s>"
 msgstr "Neplatná východní souøadnice <%s>"
@@ -7327,8 +4792,7 @@
 msgstr "Sloupce zmìnìny"
 
 #: ../raster/r.transect/main.c:56
-msgid ""
-"Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
+msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
 msgstr ""
 "Vytvoøí rastrovou mapu, její¾ hodnoty le¾í na u¾ivatelem definovaném "
 "transektu."
@@ -7356,8 +4820,7 @@
 msgstr "Poèet bodù pro interpolaci"
 
 #: ../raster/r.surf.idw2/main.c:80
-msgid ""
-"Lat/long databases not supported by r.surf.idw2. Use r.surf.idw instead!"
+msgid "Lat/long databases not supported by r.surf.idw2. Use r.surf.idw instead!"
 msgstr ""
 "Location v systému lat/long není r.surf.idw2 není podporována, pou¾ijte r."
 "surf.idw"
@@ -7607,9 +5070,9 @@
 msgstr "Nelze zapsat soubor eroze/transportu"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
-msgstr "nwalk > maxw!"
+msgstr "nwalk (%d) > maxw (%d)!"
 
 #: ../raster/simwe/simlib/hydro.c:339
 msgid "Unable to write raster maps"
@@ -7621,8 +5084,7 @@
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.water/main.c:120
 msgid "Overland flow hydrologic simulation using path sampling method (SIMWE)"
-msgstr ""
-"Hydrologický model povrchového odtoku s pou¾itím metody vzorové cesty (SIMWE)"
+msgstr "Hydrologický model povrchového odtoku s pou¾itím metody vzorové cesty (SIMWE)"
 
 #: ../raster/simwe/r.sim.water/main.c:142
 msgid "Name of the rainfall excess rate (rain-infilt) raster map [mm/hr]"
@@ -7740,11 +5202,15 @@
 msgid "Name for the output binary MAT-File"
 msgstr "Název výstupního binárního souboru MAT"
 
+#: ../raster/r.out.mat/main.c:81 ../raster/r.in.mat/main.c:115
+#: ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:136
+msgid "Verbose mode"
+msgstr "Roz¹íøený mód"
+
 #: ../raster/r.out.mat/main.c:90 ../raster/r.cost/main.c:226
 #: ../raster/r.in.mat/main.c:125 ../raster/r.out.tiff/r.out.tiff.c:144
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:314 ../raster/wildfire/r.spread/main.c:255
-#: ../vector/v.kernel/main.c:191 ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:157
-#: ../display/d.vect/main.c:392 ../display/d.mon/pgms/release.c:36
+#: ../vector/v.kernel/main.c:191
 msgid ""
 "The '-v' flag is superseded and will be removed in future. Please use '--"
 "verbose' instead."
@@ -7816,8 +5282,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.mat/main.c:282
 msgid "Exporting raster as double FP values"
-msgstr ""
-"Exportuji rastr jako mapu s hodnotami s plovoucí desetinnou èárkou (double)"
+msgstr "Exportuji rastr jako mapu s hodnotami s plovoucí desetinnou èárkou (double)"
 
 #: ../raster/r.out.mat/main.c:325
 msgid "Reading in map ... "
@@ -7908,6 +5373,12 @@
 msgid "%s: running %s command"
 msgstr "%s: spou¹tím pøíkaz %s"
 
+#: ../raster/r.statistics/main.c:42 ../raster/r.report/main.c:64
+#: ../raster/r.quantile/main.c:254 ../raster/r.stats/main.c:103
+#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:75 ../raster/r.support.stats/main.c:39
+msgid "raster, statistics"
+msgstr "rastr, statistika"
+
 #: ../raster/r.statistics/main.c:44
 msgid "Calculates category or object oriented statistics."
 msgstr "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované."
@@ -7927,7 +5398,7 @@
 #: ../raster/r.statistics/main.c:91 ../raster/r.report/parse.c:264
 #: ../raster/r.support/front/front.c:230 ../raster/r.cats/main.c:155
 #: ../raster/r.cats/main.c:213 ../raster/r.mapcalc/map3.c:186
-#: ../raster/r.mapcalc/map.c:92 ../display/d.title/main.c:112
+#: ../raster/r.mapcalc/map.c:92
 #, c-format
 msgid "Unable to read category file of raster map <%s@%s>"
 msgstr "Nelze èíst soubor s kategoriemi rastrové mapy <%s@%s>"
@@ -7962,7 +5433,7 @@
 msgid "Compresses and decompresses raster maps."
 msgstr "Komprimuje a dekomprimuje rastrové soubory."
 
-#: ../raster/r.compress/main.c:73 ../display/d.what.rast/main.c:81
+#: ../raster/r.compress/main.c:73
 msgid "Name of existing raster map(s)"
 msgstr "Jméno existující(ch) rastrové(ých) map(y)"
 
@@ -8237,8 +5708,7 @@
 msgid ""
 "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
 "juxtaposition, and edge."
-msgstr ""
-"Obsahuje pouze sadu mìøení atributù, diverzity, textury, sousednost a hrany."
+msgstr "Obsahuje pouze sadu mìøení atributù, diverzity, textury, sousednost a hrany."
 
 #: ../raster/r.le/r.le.trace/main.c:59
 msgid ""
@@ -8435,10 +5905,8 @@
 msgstr "rastr, analýza krajiny, index vlivu"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.patchnum/main.c:33
-msgid ""
-"Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
-msgstr ""
-"Poèítá index poètu plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití altoritmu 4 sousedù."
+msgid "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
+msgstr "Poèítá index poètu plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití altoritmu 4 sousedù."
 
 #: ../raster/r.li/r.li.padrange/padrange.c:39
 msgid "Calculates range of patch area size on a raster map"
@@ -8475,10 +5943,8 @@
 "sousedù."
 
 #: ../raster/r.li/r.li.patchdensity/main.c:32
-msgid ""
-"Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
-msgstr ""
-"Poèítá index hustoty plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
+msgid "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgstr "Poèítá index hustoty plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.shape/main.c:33
 msgid "Calculates shape index on a raster map"
@@ -8573,8 +6039,7 @@
 #: ../raster/r.li/r.li.daemon/daemon.c:462
 #, c-format
 msgid "The configuration file can be used only with \t\t\t%s rasterfile"
-msgstr ""
-"Konfiguraèní soubor mù¾e být pou¾it pouze s \t\t\t%s rastrovým souborem"
+msgstr "Konfiguraèní soubor mù¾e být pou¾it pouze s \t\t\t%s rastrovým souborem"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.daemon/daemon.c:469
 msgid "Illegal configuration file (sample area)"
@@ -8695,8 +6160,7 @@
 " "
 
 #: ../raster/r.li/r.li.edgedensity/edgedensity.c:38
-msgid ""
-"Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Poèítá index hustoty hran rastrové mapy za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
 #: ../raster/r.li/r.li.shannon/shannon.c:38
@@ -8709,6 +6173,10 @@
 "Vytvoøí mapu topografického indexu, [ln(a/tan(beta))], z rastrové mapy "
 "digitálního modelu terénu."
 
+#: ../raster/r.topidx/main.c:42
+msgid "Input elevation map"
+msgstr "Vstupní mapa elevace."
+
 #: ../raster/r.topidx/main.c:46
 msgid "Output topographic index map"
 msgstr "Výstupní mapa topografického indexu:"
@@ -8724,7 +6192,7 @@
 "Current region resolution [%.2fx%.2f] lower than input map resolution [%.2fx"
 "%.2f]! Needs to be at least identical or the current region resolution lower "
 "than the input map resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Rozli¹ení aktuálního regionu [%.2fx%.2f] je ni¾¹í ne¾ má vstupní mapa [%.2fx %.2f]!Je potøeba mít nejménì stejné rozli¹ení jako má vstupní mapa"
 
 #: ../raster/r.topidx/file_io.c:36
 msgid "Reading elevation map..."
@@ -8796,8 +6264,7 @@
 #: ../raster/r.flow/precomp.c:115
 #, c-format
 msgid "Resolution too unbalanced (%f x %f); please resample input map"
-msgstr ""
-"Rozli¹ení je pøíli¹ nevyvá¾ené (%fx %f); prosím pøevzorkujte vstupní mapu"
+msgstr "Rozli¹ení je pøíli¹ nevyvá¾ené (%fx %f); prosím pøevzorkujte vstupní mapu"
 
 #: ../raster/r.flow/mem.c:39
 #, c-format
@@ -8895,8 +6362,7 @@
 
 #: ../raster/r.flow/io.c:104
 msgid "Resolution of aspect file differs from current region resolution"
-msgstr ""
-"Rozli¹ení rastrové mapy expozice je rùzné od aktuálního rozli¹ení regionu"
+msgstr "Rozli¹ení rastrové mapy expozice je rùzné od aktuálního rozli¹ení regionu"
 
 #: ../raster/r.flow/io.c:118
 msgid "Reading input files: barrier"
@@ -9024,8 +6490,7 @@
 msgid ""
 "mi;miles;me;meters;k;kilometers;a;acres;h;hectares;c;cell counts;p;percent "
 "cover"
-msgstr ""
-"mí(le), me(try),k(ilometry),a(kry),h(ektary),c(ell_counts),p(rocenta) pokryvu"
+msgstr "mí(le), me(try),k(ilometry),a(kry),h(ektary),c(ell_counts),p(rocenta) pokryvu"
 
 #: ../raster/r.report/parse.c:56
 msgid "Character representing no data cell value"
@@ -9079,8 +6544,7 @@
 
 #: ../raster/r.report/parse.c:122 ../raster/r.stats/main.c:196
 msgid "Report for cats fp ranges (fp maps only)"
-msgstr ""
-"Zpráva pro jednotlivé kategorie rastrových map s plovoucí desetinnou èárkou"
+msgstr "Zpráva pro jednotlivé kategorie rastrových map s plovoucí desetinnou èárkou"
 
 #: ../raster/r.report/parse.c:127 ../raster/r.stats/main.c:200
 msgid "Read fp map as integer (use map's quant rules)"
@@ -9108,8 +6572,7 @@
 #: ../raster/r.report/parse.c:256
 #, c-format
 msgid "Unable to read fp range for raster map <%s>"
-msgstr ""
-"Nelze èíst rozmezí s pou¾itím desetinného èísla pro rastrovou mapu <%s>"
+msgstr "Nelze èíst rozmezí s pou¾itím desetinného èísla pro rastrovou mapu <%s>"
 
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:61
 msgid "Converts a raster map layer into an ESRI ARCGRID file."
@@ -9121,8 +6584,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:77
 msgid "Name of an output ARC-GID map (use out=- for stdout)"
-msgstr ""
-"Název výstupního ARC-GRID souboru (pro standardní výstup pou¾ijte out=-)"
+msgstr "Název výstupního ARC-GRID souboru (pro standardní výstup pou¾ijte out=-)"
 
 #: ../raster/r.out.arc/main.c:84
 msgid "Number of decimal places"
@@ -9146,13 +6608,16 @@
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:107
 msgid "Name of location to read projection from for GCPs transformation"
-msgstr ""
-"Název location, ze které bude naètena mapová projekce pro GCP transformaci"
+msgstr "Název location, ze které bude naètena mapová projekce pro GCP transformaci"
 
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:121 ../vector/v.in.ogr/main.c:181
 msgid "Name for new location to create"
 msgstr "Název nové location, která má být vytvoøena"
 
+#: ../raster/r.in.gdal/main.c:140
+msgid "Keep band numbers instead of using band color names"
+msgstr "Ponechej èísla kanálù místo pou¾ití jmen jejich barev"
+
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:161
 msgid "You have to specify a target location different from output location"
 msgstr "Musíte zadat cílovou location rùznou od souèasné"
@@ -9251,8 +6716,7 @@
 #: ../raster/r.in.gdal/main.c:914
 #, c-format
 msgid "Setting grey color table for <%s> (16bit, image range)"
-msgstr ""
-"Nastavuji barevnou tabulku barev na ¹edou pro <%s> (16bit, rozsah obrazu)"
+msgstr "Nastavuji barevnou tabulku barev na ¹edou pro <%s> (16bit, rozsah obrazu)"
 
 #: ../raster/r.rescale/main.c:52
 msgid "Rescales the range of category values in a raster map layer."
@@ -9299,9 +6763,7 @@
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:294 ../vector/v.buffer/main.c:387
 #: ../vector/v.extract/main.c:291 ../doc/vector/v.example/main.c:128
 #: ../ps/ps.map/catval.c:54 ../ps/ps.map/catval.c:116
-#: ../ps/ps.map/catval.c:182 ../display/d.vect.chart/plot.c:44
-#: ../display/d.vect/plot1.c:203 ../display/d.vect/area.c:60
-#: ../display/d.vect/attr.c:45 ../display/d.thematic.area/plot1.c:199
+#: ../ps/ps.map/catval.c:182
 #, c-format
 msgid "Unable to open database <%s> by driver <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít databázi <%s> ovladaèem <%s>"
@@ -9353,6 +6815,11 @@
 "Vytvoøí rastrovou mapu a bodovou vektorovou mapu obsahující náhodnì "
 "rozmístìné body."
 
+#: ../raster/r.random/main.c:57 ../raster/r.out.bin/main.c:73
+#: ../raster/r.water.outlet/main.c:55 ../imagery/i.zc/main.c:69
+msgid "Name of input raster map"
+msgstr "Název vstupní rastrové mapy"
+
 #: ../raster/r.random/main.c:62 ../raster/r.median/main.c:58
 msgid "Name of cover raster map"
 msgstr "Jméno svrchní rastrové mapy"
@@ -9757,8 +7224,7 @@
 
 #: ../raster/r.quantile/main.c:282
 msgid "Generate recode rules based on quantile-defined intervals."
-msgstr ""
-"Vytvoøit pravidla pøekódování zalo¾ené na definovaných intervalech qvantilù."
+msgstr "Vytvoøit pravidla pøekódování zalo¾ené na definovaných intervalech qvantilù."
 
 #: ../raster/r.his/main.c:65
 msgid ""
@@ -9768,15 +7234,15 @@
 "Vytvoøí èervené, zelené a modré rastrové mapy kombinací hodnot odstínu,"
 "intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
 
-#: ../raster/r.his/main.c:74 ../display/d.his/main.c:76
+#: ../raster/r.his/main.c:74
 msgid "Name of layer to be used for HUE"
 msgstr "Jméno mapy, která má být pou¾ita jako ODSTÍN v systému IHS"
 
-#: ../raster/r.his/main.c:81 ../display/d.his/main.c:83
+#: ../raster/r.his/main.c:81
 msgid "Name of layer to be used for INTENSITY"
 msgstr "Název mapy, která má být pou¾ita jako INTENZITA systému IHS"
 
-#: ../raster/r.his/main.c:88 ../display/d.his/main.c:90
+#: ../raster/r.his/main.c:88
 msgid "Name of layer to be used for SATURATION"
 msgstr "Název mapy, která má být pou¾ita jako NASYCENOST v systému IHS"
 
@@ -9792,17 +7258,12 @@
 msgid "Name of output layer to be used for BLUE"
 msgstr "Název výstupní mapy, která bude pou¾ita jako MODRÁ v systému RGB"
 
-#: ../raster/r.his/main.c:113 ../display/d.his/main.c:101
+#: ../raster/r.his/main.c:113
 msgid "Respect NULL values while drawing"
 msgstr "Pøi vykreslování respektuj NULLové hodnoty"
 
 #: ../raster/r.his/main.c:142 ../raster/r.his/main.c:161
 #: ../raster/r.his/main.c:186 ../raster/r.out.ppm3/main.c:131
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:51 ../display/d.histogram/main.c:165
-#: ../display/d.rast.num/number.c:278 ../display/d.legend/main.c:259
-#: ../display/d.rast/display.c:21 ../display/d.rgb/main.c:111
-#: ../display/d.his/main.c:152 ../display/d.his/main.c:171
-#: ../display/d.his/main.c:196
 #, c-format
 msgid "Color file for <%s> not available"
 msgstr "Soubor s tabulkou barev pro <%s> není dostupný"
@@ -9913,8 +7374,7 @@
 msgid ""
 "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
 "classification result."
-msgstr ""
-"Spoèítá chybovou matici a parametr kappa pro evaluaci výsledkù klasifikace."
+msgstr "Spoèítá chybovou matici a parametr kappa pro evaluaci výsledkù klasifikace."
 
 #: ../raster/r.kappa/main.c:75
 msgid "Name of raster map containing classification result"
@@ -10077,7 +7537,7 @@
 msgid "Output partial derivatives instead of topographic parameters"
 msgstr "Výstup ve formì parciálních derivací místo topografických parametrù"
 
-#: ../raster/r.resamp.rst/main.c:293 ../general/g.setproj/main.c:107
+#: ../raster/r.resamp.rst/main.c:293
 msgid "Retrieving and setting region failed"
 msgstr "Obnovení a nastavené regionu selhalo"
 
@@ -10182,7 +7642,6 @@
 
 #: ../raster/r.resamp.rst/main.c:527 ../raster/r.resample/main.c:137
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:602 ../vector/v.surf.rst/main.c:753
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:600
 msgid "Percent complete: "
 msgstr "Hotovo procent:"
 
@@ -10213,6 +7672,10 @@
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
 msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
 
+#: ../raster/r.stats/main.c:114
+msgid "Name for output file (if omitted or \"-\" output to stdout)"
+msgstr "Název výstupní mapy (pro standardní výstup pou¾ijte \"-\")"
+
 #: ../raster/r.stats/main.c:142
 msgid "One cell (range) per line"
 msgstr "Jedna buòka (rozsah) na øádek"
@@ -10308,9 +7771,9 @@
 msgstr "Nelze èíst rozsah mapy <%s>"
 
 #: ../raster/r.stats/cell_stats.c:51
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to read raster <map %d of %d> row %d"
-msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <%s> øádek %d"
+msgstr "Nelze èíst rastrovou mapu <map %d of %d> øádek %d"
 
 #: ../raster/r.surf.random/main.c:46
 msgid ""
@@ -10365,8 +7828,6 @@
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:205 ../raster/r.in.xyz/main.c:213
 #: ../vector/v.edit/args.c:103 ../vector/v.edit/args.c:212
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:98 ../vector/v.out.ogr/main.c:118
-#: ../general/g.proj/main.c:102 ../general/g.proj/main.c:111
-#: ../general/g.proj/main.c:120 ../general/g.proj/main.c:128
 msgid "Input"
 msgstr "Vstup"
 
@@ -10426,9 +7887,8 @@
 msgstr "Prosím, zadejte pøijatelné èíslo sloupce."
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:302
-#, fuzzy
 msgid "Invalid zrange"
-msgstr "Chybný smìr východu"
+msgstr "Neplatné zrange"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:389
 msgid "Unable to calculate percentile without the pth option specified!"
@@ -10441,15 +7901,12 @@
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:470 ../raster/r.in.mat/main.c:144
 #: ../raster/r.in.arc/main.c:124 ../vector/v.segment/main.c:92
 #: ../vector/v.net.path/path.c:49 ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:131
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:193
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:204
 #, c-format
 msgid "Unable to open input file <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít vstupní soubor <%s>"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:477
-msgid ""
-"If input is not from a file it is only possible to perform a single pass."
+msgid "If input is not from a file it is only possible to perform a single pass."
 msgstr "Pokud není vstupem soubor je mo¾né provést pouze jeden prùchod."
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:483
@@ -10457,7 +7914,6 @@
 msgstr "na rozsah z nebude bìhem hledání brán zøetel"
 
 #: ../raster/r.in.xyz/main.c:521
-#, fuzzy
 msgid "Reading data ..."
 msgstr "Ètu data... "
 
@@ -10525,7 +7981,6 @@
 msgstr "rastr, terénní analýza"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:155
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:155
 msgid ""
 "Generates raster map layers of slope, aspect, curvatures and partial "
 "derivatives from a raster map layer of true elevation values. Aspect is "
@@ -10544,12 +7999,10 @@
 msgstr "Název výstupní rastrové mapy orientace"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:183
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:188
 msgid "Format for reporting the slope"
 msgstr "Formát sklonu svahu"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:193
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:198
 msgid "Type of output aspect and slope maps"
 msgstr "Typ výstupních map expozice a sklonu svahu"
 
@@ -10562,19 +8015,7 @@
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:244 ../raster/r.slope.aspect/main.c:254
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:264 ../vector/v.buffer/main.c:279
 #: ../vector/v.buffer/main.c:287 ../vector/v.buffer/main.c:294
-#: ../vector/v.buffer/main.c:304 ../display/d.legend/main.c:108
-#: ../display/d.legend/main.c:117 ../display/d.legend/main.c:125
-#: ../display/d.legend/main.c:146 ../display/d.legend/main.c:155
-#: ../display/d.legend/main.c:165 ../display/d.legend/main.c:170
-#: ../display/d.legend/main.c:175 ../display/d.legend/main.c:180
-#: ../display/d.legend/main.c:185
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:208
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:217
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:227
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:237
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:247
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:257
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:267
+#: ../vector/v.buffer/main.c:304
 msgid "Advanced"
 msgstr "Pokroèilé"
 
@@ -10583,15 +8024,13 @@
 msgstr "Název výstupní rastrové mapy tangenciálních køivostí"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:223
-msgid ""
-"Name for output first order partial derivative dx (E-W slope) raster map"
+msgid "Name for output first order partial derivative dx (E-W slope) raster map"
 msgstr ""
 "Název výstupní rastrové mapy parciálních derivací prvního øádu dx (V-Z sklon "
 "svahu)"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:233
-msgid ""
-"Name for output first order partial derivative dy (N-S slope) raster map"
+msgid "Name for output first order partial derivative dy (N-S slope) raster map"
 msgstr ""
 "Název výstupní rastrové mapy parciálních derivací prvního øádu dy (S-J sklon "
 "svahu)"
@@ -10609,19 +8048,16 @@
 msgstr "Název výstupní rastrové mapy parciálních derivací druhého øádu dxy"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:269
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:272
 msgid "Multiplicative factor to convert elevation units to meters"
 msgstr "Koeficient pro pøevod jednotek vý¹ky na metry"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:278
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:281
 msgid "Minimum slope val. (in percent) for which aspect is computed"
 msgstr ""
 "Minimální hodnota sklonu svahu (v procentech), pro kterou je poèítána "
 "expozice"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:292
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:295
 msgid "Do not align the current region to the elevation layer"
 msgstr "Nenastavuj aktuální region podle mapy vý¹ek "
 
@@ -10660,7 +8096,6 @@
 msgstr "Vý¹kové produkty pro mapset <%s> v <%s>"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:1035
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1042
 #, c-format
 msgid "Min computed aspect %.4f, max computed aspect %.4f"
 msgstr "Min vypoètená expozice %.4f, max vypoètená expozice %.4f"
@@ -10671,7 +8106,6 @@
 msgstr "Rastrová mapa orientace <%s> je hotova"
 
 #: ../raster/r.slope.aspect/main.c:1139
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1146
 #, c-format
 msgid "Min computed slope %.4f, max computed slope %.4f"
 msgstr "Min vypoètený sklon svahu %.4f, max vypoètený sklon svahu %.4f"
@@ -10742,14 +8176,37 @@
 msgid "Unable to use logarithmic scaling if range includes zero"
 msgstr "Nelze pou¾ít logaritmické mìøítko, pokud rozsah hodnot obsahuje nulu"
 
+#: ../raster/r.colors/main.c:165
+msgid "raster, color table"
+msgstr "rastr, tabulka barev"
+
 #: ../raster/r.colors/main.c:167
 msgid "Creates/modifies the color table associated with a raster map layer."
 msgstr "Vytvoøí/upraví tabulku barev spojenou s rastrovou mapou."
 
+#: ../raster/r.colors/main.c:181
+msgid "Type of color table"
+msgstr "Typ tabulky barev"
+
+#: ../raster/r.colors/main.c:183 ../raster/r.colors/main.c:197
+#: ../raster/r.colors/main.c:215 ../raster/r.colors/main.c:220
+#: ../raster/r.colors/main.c:225 ../raster/r.colors/main.c:230
+#: ../vector/v.label.sa/main.c:149 ../vector/v.label.sa/main.c:159
+#: ../vector/v.label.sa/main.c:166 ../vector/v.label.sa/main.c:176
+#: ../vector/v.label.sa/main.c:186 ../vector/v.label.sa/main.c:196
+#: ../vector/v.label.sa/main.c:203 ../vector/v.label/main.c:153
+#: ../vector/v.label/main.c:177 ../vector/v.label/main.c:190
+#: ../vector/v.label/main.c:196 ../vector/v.label/main.c:206
+msgid "Colors"
+msgstr "Barvy"
+
+#: ../raster/r.colors/main.c:191
+msgid "Raster map name from which to copy color table"
+msgstr "Název rastrové mapy, ze které se má kopírovat tabulka barev"
+
 #: ../raster/r.colors/main.c:196
 msgid "Path to rules file (\"-\" to read rules from stdin)"
-msgstr ""
-"Cesta k souboru s pravidly (\"-\" pro ètení pravidel ze standartního vstupu)"
+msgstr "Cesta k souboru s pravidly (\"-\" pro ètení pravidel ze standartního vstupu)"
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:201
 msgid "Remove existing color table"
@@ -10763,6 +8220,10 @@
 msgid "List available rules then exit"
 msgstr "Vypi¹ dostupná pravidla barev a ukonèi se"
 
+#: ../raster/r.colors/main.c:214
+msgid "Invert colors"
+msgstr "Invertovat barvy"
+
 #: ../raster/r.colors/main.c:219
 msgid "Logarithmic scaling"
 msgstr "Logaritmické mìøítko"
@@ -10795,8 +8256,7 @@
 msgid ""
 "Interactive mode is incompatible with \"color\", \"rules\", and \"raster\" "
 "options"
-msgstr ""
-"Interaktivní mód nelze pou¾ít s volbami \"barva\", \"pravidlo\", a \"rastr\" "
+msgstr "Interaktivní mód nelze pou¾ít s volbami \"barva\", \"pravidlo\", a \"rastr\" "
 
 #: ../raster/r.colors/main.c:277
 msgid "\"color\", \"rules\", and \"raster\" options are mutually exclusive"
@@ -10917,8 +8377,7 @@
 msgid ""
 "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of "
 "the currently defined region."
-msgstr ""
-"Pøevede GRASS rastr do formátu PPM v rozli¹ení daném aktuálním regionem."
+msgstr "Pøevede GRASS rastr do formátu PPM v rozli¹ení daném aktuálním regionem."
 
 #: ../raster/r.out.ppm/main.c:64
 msgid "Name for new PPM file (use '-' for stdout)"
@@ -11333,7 +8792,6 @@
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:217 ../raster/wildfire/r.ros/main.c:301
 #: ../raster/wildfire/r.spreadpath/main.c:110 ../vector/v.kernel/main.c:176
-#: ../display/d.vect/main.c:339
 msgid "Run verbosely"
 msgstr "Roz¹íøený výpis"
 
@@ -11365,8 +8823,7 @@
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:306
 msgid "Assigning negative cost to null cell. Null cells excluded."
-msgstr ""
-"Pøiøazení záporné hodnoty nullovým buòkám. Nullové buòky budou vynechány"
+msgstr "Pøiøazení záporné hodnoty nullovým buòkám. Nullové buòky budou vynechány"
 
 #: ../raster/r.cost/main.c:372 ../raster/r.walk/main.c:654
 msgid "Creating some temporary files..."
@@ -11429,15 +8886,13 @@
 msgstr "Elevace (pokud není zadána mapa elevace)"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:66
-msgid ""
-"Create VTK point data instead of VTK cell data (if no elevation map is given)"
+msgid "Create VTK point data instead of VTK cell data (if no elevation map is given)"
 msgstr ""
 "Vytvoøí bodová data VTK z rastrových dat VTK (pokud není zadána ¾ádná mapa s "
 "elevací)"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:76
-msgid ""
-"Three (r,g,b) raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
+msgid "Three (r,g,b) raster maps to create rgb values [redmap,greenmap,bluemap]"
 msgstr ""
 "Tøi rastrové mapy (r,g,b), které jsou pou¾ity pro vytvoøení hodnot rgb "
 "[redmap,greenmap,bluemap]"
@@ -11457,8 +8912,7 @@
 msgstr "Pou¾ij polygonové trojíºhelníkové pásy pro vytvoøení mapy elevace"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/parameters.c:123
-msgid ""
-"Use polydata-vertices for elevation grid creation (to use with vtkDelauny2D)"
+msgid "Use polydata-vertices for elevation grid creation (to use with vtkDelauny2D)"
 msgstr ""
 "Pou¾ij vrcholy polygonù pro vytvoøení rastru elevace (k pou¾ití spolu s "
 "vtkDelauny2D)"
@@ -11536,8 +8990,7 @@
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:109
 msgid "Cannot create vector data, please provide three maps [x,y,z]"
-msgstr ""
-"Nelze vytvoøit vektorová data, prosím zadejte tøi mapové vrstvy [x,y,z]"
+msgstr "Nelze vytvoøit vektorová data, prosím zadejte tøi mapové vrstvy [x,y,z]"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:149
 msgid "Converts raster maps into the VTK-Ascii format"
@@ -11555,16 +9008,14 @@
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:334
 msgid "Wrong RGB maps. Maps should have the same type! RGB output not added!"
-msgstr ""
-"Chybná mapa RGB. Mapy by mìly být stejného typu! Nebyl pøidán RGB výstup!"
+msgstr "Chybná mapa RGB. Mapy by mìly být stejného typu! Nebyl pøidán RGB výstup!"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:371
 msgid "Writing VTK Vector Data\n"
 msgstr "Zapisuji VTK Vector data\n"
 
 #: ../raster/r.out.vtk/main.c:381
-msgid ""
-"Wrong vector maps. Maps should have the same type! Vector output not added!"
+msgid "Wrong vector maps. Maps should have the same type! Vector output not added!"
 msgstr ""
 "Chybné vektorové vrstvy. Mapy by mìly být stejného typu! Vektorový výstup "
 "nebyla pøidána!"
@@ -11727,8 +9178,7 @@
 #: ../raster/r.support/modhead/ask_format.c:51
 #, c-format
 msgid "rows * cols * bytes per cell must be same as file size (%lu)"
-msgstr ""
-"øádky * sloupce * byty na buòku musí mít stejnou velikost jako soubor (%lu)"
+msgstr "øádky * sloupce * byty na buòku musí mít stejnou velikost jako soubor (%lu)"
 
 #: ../raster/r.support/modhead/ask_format.c:55
 msgid "If you need help figuring them out, just hit ESC"
@@ -11912,7 +9362,7 @@
 msgid "Removing null file for [%s]...\n"
 msgstr "Odstraòuji soubor \"null\" pro [%s]...\n"
 
-#: ../raster/r.support/front/front.c:367 ../display/d.what.vect/main.c:172
+#: ../raster/r.support/front/front.c:367
 msgid "Done."
 msgstr "Dokonáno jest."
 
@@ -12206,9 +9656,12 @@
 
 #: ../raster/r.in.gridatb/main.c:43
 msgid "Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map"
-msgstr ""
-"Importuje mapový soubor GRIDATB.FOR (TOPMODEL) jako rastrovou mapu GRASSu"
+msgstr "Importuje mapový soubor GRIDATB.FOR (TOPMODEL) jako rastrovou mapu GRASSu"
 
+#: ../raster/r.in.gridatb/main.c:53 ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:83
+msgid "Name for output raster map"
+msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+
 #: ../raster/r.in.gridatb/main.c:67
 #, c-format
 msgid "File not found: %s"
@@ -12254,14 +9707,17 @@
 msgid "Converts a raster map into a vector map layer."
 msgstr "Pøevede rastrovou mapu na vektorovou."
 
+#: ../raster/r.to.vect/main.c:64 ../vector/v.to.db/parse.c:36
+msgid "Feature type"
+msgstr "Typ prvku"
+
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:68
 msgid "Smooth corners of area features"
 msgstr "Jemné rohy plo¹ných prvkù"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:73
 msgid "Use raster values as categories instead of unique sequence (CELL only)"
-msgstr ""
-"Pou¾ij rastrové hodnoty jako kategorie místo jedineèné sekvence (pouze CELL)"
+msgstr "Pou¾ij rastrové hodnoty jako kategorie místo jedineèné sekvence (pouze CELL)"
 
 #: ../raster/r.to.vect/main.c:78
 msgid ""
@@ -12371,7 +9827,7 @@
 msgid "Set from current region"
 msgstr "Nastav z aktuálního regionu"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:70 ../general/g.region/main.c:76
+#: ../raster/r.region/main.c:70
 msgid "Set from default region"
 msgstr "Nastav z výchozího regionu"
 
@@ -12383,31 +9839,31 @@
 msgid "Set region from named region"
 msgstr "Nastaví aktuální region z pojmenovaného regionu"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:96 ../general/g.region/main.c:164
+#: ../raster/r.region/main.c:96
 msgid "Set region to match this raster map"
 msgstr "Nastav region tak, aby odpovídal této rastrové mapì"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:102 ../general/g.region/main.c:180
+#: ../raster/r.region/main.c:102
 msgid "Set region to match this vector map"
 msgstr "Nastav region tak, aby odpovídal této vektorové mapì"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:110 ../general/g.region/main.c:189
+#: ../raster/r.region/main.c:110
 msgid "Set region to match this 3dview file"
 msgstr "Nastav region tak, aby odpovídal souboru 3dview"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:120 ../general/g.region/main.c:199
+#: ../raster/r.region/main.c:120
 msgid "Value for the northern edge"
 msgstr "Severní okraj"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:130 ../general/g.region/main.c:209
+#: ../raster/r.region/main.c:130
 msgid "Value for the southern edge"
 msgstr "Ji¾ní okraj"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:140 ../general/g.region/main.c:219
+#: ../raster/r.region/main.c:140
 msgid "Value for the eastern edge"
 msgstr "Východní okraj"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:150 ../general/g.region/main.c:229
+#: ../raster/r.region/main.c:150
 msgid "Value for the western edge"
 msgstr "Západní okraj"
 
@@ -12416,38 +9872,37 @@
 msgstr "Rastrová mapa, podle které se má zarovnat"
 
 #: ../raster/r.region/main.c:168 ../raster/r.region/main.c:227
-#: ../raster/r.region/main.c:350 ../display/d.title/main.c:108
-#: ../general/g.region/main.c:459 ../general/g.region/main.c:810
+#: ../raster/r.region/main.c:350
 #, c-format
 msgid "Unable to read header of raster map <%s@%s>"
 msgstr "Nelze èíst hlavièku rastrové mapy <%s@%s> "
 
-#: ../raster/r.region/main.c:182 ../general/g.region/main.c:400
+#: ../raster/r.region/main.c:182
 #, c-format
 msgid "Region <%s> not found"
 msgstr "Region <%s> nebyl nalezen"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:184 ../general/g.region/main.c:402
+#: ../raster/r.region/main.c:184
 #, c-format
 msgid "Unable to read region <%s> in <%s>"
 msgstr "Nelze èíst region <%s> v <%s>"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:195 ../general/g.region/main.c:414
+#: ../raster/r.region/main.c:195
 #, c-format
 msgid "3dview file <%s> not found"
 msgstr "soubor 3dview <%s> nebyl nalezen"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:201 ../general/g.region/main.c:419
+#: ../raster/r.region/main.c:201
 #, c-format
 msgid "Unable to open 3dview file <%s> in <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít soubor 3dview <%s> v <%s>"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:206 ../general/g.region/main.c:425
+#: ../raster/r.region/main.c:206
 #, c-format
 msgid "Unable to read 3dview file <%s> in <%s>"
 msgstr "Nelze èíst soubor 3dview <%s> v <%s>"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:209 ../general/g.region/main.c:428
+#: ../raster/r.region/main.c:209
 #, c-format
 msgid "Old 3dview file. Region <%s> not found in <%s>"
 msgstr "Starý soubor 3dview. Region <%s> nebyl nalezen <%s>"
@@ -12457,7 +9912,7 @@
 msgid "Unable to open vector map <%s> in <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s> v <%s>"
 
-#: ../raster/r.region/main.c:360 ../general/g.region/adjust.c:11
+#: ../raster/r.region/main.c:360
 #, c-format
 msgid "Invalid region: %s"
 msgstr "chybný region: %s"
@@ -12475,7 +9930,6 @@
 "podle aktuálnì definovaného regionu."
 
 #: ../raster/r.out.ppm3/main.c:65 ../raster/r.composite/main.c:88
-#: ../display/d.rgb/main.c:71
 #, c-format
 msgid "Name of raster map to be used for <%s>"
 msgstr "Název rastrové mapy, která má být pou¾ita pro <%s>"
@@ -12516,7 +9970,7 @@
 msgid "Name of color file"
 msgstr "Jméno souboru s barvou"
 
-#: ../raster/r.out.vrml/main.c:70 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:492
+#: ../raster/r.out.vrml/main.c:70
 msgid "Vertical exaggeration"
 msgstr "Vertikální mìøítko"
 
@@ -12644,14 +10098,23 @@
 msgid "Writing raster map, row %d"
 msgstr "Zapisuji mapu, øádek %d"
 
+#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:40
+#: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:39 ../vector/v.univar/main.c:92
+msgid "Percentile to calculate (requires extended statistics flag)"
+msgstr "Percentil, který se má spoèítat (vy¾aduje pøepínaè roz¹íøení statistiky)"
+
 #: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:45
 #: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:44 ../vector/v.univar/main.c:96
 msgid "Print the stats in shell script style"
 msgstr "Vypi¹ statistiku ve stylu pro shell skript"
 
+#: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:49
+#: ../raster/r.univar2/r3.univar_main.c:48 ../vector/v.univar/main.c:100
+msgid "Calculate extended statistics"
+msgstr "Spoèítej roz¹íøenou statistiku"
+
 #: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:77
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
 
 #: ../raster/r.univar2/r.univar_main.c:121
@@ -12803,7 +10266,7 @@
 #: ../raster/r.watershed/ram/do_astar.c:117
 #: ../raster/r.watershed/seg/do_astar.c:117
 msgid "heapsize too large"
-msgstr ""
+msgstr "P5íli¹ velké heapsize"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/valid.c:24
 msgid "accum file missing in valid_basins()"
@@ -12865,8 +10328,7 @@
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:31
 msgid "RAM, which limits the size of window that can be run. The slow"
-msgstr ""
-"pamìti RAM, co¾ limituje velikost okna, na kterém jej lze pou¾ít. Pomalý "
+msgstr "pamìti RAM, co¾ limituje velikost okna, na kterém jej lze pou¾ít. Pomalý "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:32
 msgid "mode uses disk space in the same hard disk partition as where GRASS is"
@@ -12883,8 +10345,7 @@
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:35
 #, c-format
 msgid "will allow other processes to run concurrently with %s.\n"
-msgstr ""
-"dovoluje bìh dal¹ím procesùm aby bì¾ely souèasnì s %s bìhem jeho výpoètu.\n"
+msgstr "dovoluje bìh dal¹ím procesùm aby bì¾ely souèasnì s %s bìhem jeho výpoètu.\n"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:67
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:179
@@ -12910,20 +10371,16 @@
 "Jedna z volem pro %s je `mapa depresí'. Mapa "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:81
-msgid ""
-"depression map indicates all the locations in the current map window where"
+msgid "depression map indicates all the locations in the current map window where"
 msgstr "depresí reprezentuje v¹echna místa v aktuálním regionu, kde "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:82
-msgid ""
-"water accumulates and does not leave by the edge of the map. Lakes without"
+msgid "water accumulates and does not leave by the edge of the map. Lakes without"
 msgstr "se voda akumuluje a neodtéká ani 'pøes okraj mapy'. Jezera bez "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:83
-msgid ""
-"outlet streams and sinkholes are examples of `depressions'. If you wish to"
-msgstr ""
-"odtokù nebo pøepadù jsou pøíklady takových `depresí'. Pokud si pøejete"
+msgid "outlet streams and sinkholes are examples of `depressions'. If you wish to"
+msgstr "odtokù nebo pøepadù jsou pøíklady takových `depresí'. Pokud si pøejete"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:84
 msgid "have a depression map, prepare a map where non-zero values indicate the"
@@ -12934,8 +10391,7 @@
 msgstr "oblasti s depresemi \n"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:86
-msgid ""
-"Hit <return> by itself for the next question if there is no depression map."
+msgid "Hit <return> by itself for the next question if there is no depression map."
 msgstr ""
 "Stisknìte <return> jako odpovìï na dal¹í otázku, pokud neexistuje ¾ádná mapa "
 "depresí."
@@ -12950,16 +10406,14 @@
 "Program %s rozdìlí mapu elevace do nìkolika "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:99
-msgid ""
-"watershed basins. The number of watershed basins is indirectly determined"
+msgid "watershed basins. The number of watershed basins is indirectly determined"
 msgstr "povodí. Poèet povodí je nepøímo urèen "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:100
 msgid ""
 "by the `basin threshold' value. The basin threshold is the area necessary "
 "for"
-msgstr ""
-"hodnotou `basin threshold'. Tato `prahová hodnota povodí' je plocha, kterou "
+msgstr "hodnotou `basin threshold'. Tato `prahová hodnota povodí' je plocha, kterou "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:101
 #, c-format
@@ -12967,28 +10421,23 @@
 msgstr "%s potøebuje pro urèení jednoznaèného povodí. Tato plocha odpovídá "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:103
-msgid ""
-"`exterior drainage basins'. An exterior drainage basin does not have any"
+msgid "`exterior drainage basins'. An exterior drainage basin does not have any"
 msgstr ""
 "`vnìj¹ím povodím'. Vnìj¹í povodí jsou povodí, k nim¾ neexistují ¾ádná dal¹í "
 "povodí, "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:104
-msgid ""
-"drainage basins flowing into it. Interior drainage basin size is determined"
+msgid "drainage basins flowing into it. Interior drainage basin size is determined"
 msgstr "která by do nich íºstila. Velikost vnitøních povodí je urèena "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:105
-msgid ""
-"by the surface flow going into stream segments between stream interceptions."
-msgstr ""
-"povrchovým odtokem, dìlícím se do segmentù odtoku mezi zachyceními odtoku."
+msgid "by the surface flow going into stream segments between stream interceptions."
+msgstr "povrchovým odtokem, dìlícím se do segmentù odtoku mezi zachyceními odtoku."
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:106
 #, c-format
 msgid "Thus interior drainage basins can be of any size. The %s program"
-msgstr ""
-"Velikost vnitøních povodí tedy mù¾e být jakékoliv velikosti. Program %s "
+msgstr "Velikost vnitøních povodí tedy mù¾e být jakékoliv velikosti. Program %s "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:108
 msgid "also allows the user to relate basin size to potential overland flow"
@@ -12997,20 +10446,17 @@
 "vody"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:109
-msgid ""
-"(i.e., areas with low infiltration capacities will need smaller areas to"
+msgid "(i.e., areas with low infiltration capacities will need smaller areas to"
 msgstr "(napø. plochy s nízkým vsakem potøebují men¹í plochy k "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:110
-msgid ""
-"develop stream channels than neighboring areas with high infiltration rates)."
+msgid "develop stream channels than neighboring areas with high infiltration rates)."
 msgstr ""
 "vytvoøení drah soutøedìného povrchového odtoku, ne¾ vedle le¾ící plochy s "
 "vysokou infiltrací)."
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:111
-msgid ""
-"The user can create a map layer with potential overland flow values, and"
+msgid "The user can create a map layer with potential overland flow values, and"
 msgstr "U¾ivatel mù¾e vytvoøit mapu s potenciálním povrchovým odtokem a "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:112
@@ -13131,8 +10577,7 @@
 msgstr "zobrazit verzi mapy akumulace). %s také "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:293
-msgid ""
-"ability to generate several variables in the Revised Universal Soil Loss"
+msgid "ability to generate several variables in the Revised Universal Soil Loss"
 msgstr ""
 "umí generovat nìkolik promìnných pro revidovanou univerzální rovnici ztráty "
 "pùdy "
@@ -13204,14 +10649,11 @@
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:379
 #, c-format
 msgid "these swales. %s allows for an input (warning: kludge factor)"
-msgstr ""
-"bezodtoková místa. %s umo¾òuje jako vstup (varování: nejistý výsledek) "
+msgstr "bezodtoková místa. %s umo¾òuje jako vstup (varování: nejistý výsledek) "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:381
-msgid ""
-"that prevents the surface flow distance from getting too long. Normally,"
-msgstr ""
-"¾e nedopustí aby délka povrchového odtoku byla pøíli¹ velká. Normálnì "
+msgid "that prevents the surface flow distance from getting too long. Normally,"
+msgstr "¾e nedopustí aby délka povrchového odtoku byla pøíli¹ velká. Normálnì "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:382
 msgid "maximum slope length is around 600 feet (about 183 meters)."
@@ -13226,18 +10668,15 @@
 "Silnice, pøíkopy, zmìny v pùdním pokryvu a dal¹í faktory "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:398
-msgid ""
-"slope length. You may input a raster map indicating the locations of these"
-msgstr ""
-"délku svahu zastaví. Mìli byste zadat rastrovou mapu oznaèující místa "
+msgid "slope length. You may input a raster map indicating the locations of these"
+msgstr "délku svahu zastaví. Mìli byste zadat rastrovou mapu oznaèující místa "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:399
 msgid "blocking factors.\n"
 msgstr "takových zmìn.\n"
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/com_line.c:400
-msgid ""
-"Hit <return> by itself for the next question if there is no blocking map."
+msgid "Hit <return> by itself for the next question if there is no blocking map."
 msgstr "Stisknìte <return> pokud ¾ádnou takovou mapu pøeká¾ek nemáte."
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/file_in.c:15
@@ -13252,8 +10691,7 @@
 #: ../raster/r.watershed/shed/intro.c:10
 #, c-format
 msgid "%s also allows the user to prepare a report of map layers for each"
-msgstr ""
-"%s také umo¾ní u¾ivateli pøipravit zprávu o mapových vrstvách pro ka¾dé "
+msgstr "%s také umo¾ní u¾ivateli pøipravit zprávu o mapových vrstvách pro ka¾dé "
 
 #: ../raster/r.watershed/shed/intro.c:12
 #, c-format
@@ -13379,8 +10817,7 @@
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:57
 msgid "Input map: elevation on which entire analysis is based"
-msgstr ""
-"Vstupní mapa: digitální model terénu, na kterém je zalo¾ena celá analýza"
+msgstr "Vstupní mapa: digitální model terénu, na kterém je zalo¾ena celá analýza"
 
 #: ../raster/r.watershed/front/main.c:62
 msgid "Input map: locations of real depressions"
@@ -13475,8 +10912,7 @@
 msgstr "ÈÁST 1 zaèínám: Nastavuji promìnné. Celkem probìhne %d èástí."
 
 #: ../raster/r.watershed/seg/init_vars.c:148
-msgid ""
-"Maximum memory to be used was smaller than 3 MB, set to default = 300 MB."
+msgid "Maximum memory to be used was smaller than 3 MB, set to default = 300 MB."
 msgstr ""
 "Maximální velikost pou¾ité pamìti byla men¹í ne¾ 3 MB, nastavuji výchozí "
 "hodnotu = 300 MB."
@@ -13789,8 +11225,7 @@
 
 #: ../raster/r.cats/main.c:268
 msgid "The map is floating point! Ignoring cats list, using vals list"
-msgstr ""
-"Mapa s plovoucí desetinnou èárkou! Ignoruji cats list, pou¾iji vals list"
+msgstr "Mapa s plovoucí desetinnou èárkou! Ignoruji cats list, pou¾iji vals list"
 
 #: ../raster/r.cats/main.c:285
 msgid "vals argument is required for floating point map!"
@@ -13971,6 +11406,10 @@
 msgid "Raster file(s) for View%d"
 msgstr "Rastrové soubor(y), které mají být zobrazeny%d"
 
+#: ../raster/r.out.mpeg/main.c:406
+msgid "Name for output file"
+msgstr "Název výstupního souboru"
+
 #: ../raster/r.out.mpeg/main.c:416
 msgid "Quality factor (1 = highest quality, lowest compression)"
 msgstr "Faktor kvality (1 = nejvy¹¹í kvalita, nejmen¹í komprese)"
@@ -14441,8 +11880,7 @@
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:90
 msgid "old_low:old_high:new_val   (i.e. new_high == new_low)"
-msgstr ""
-"stara_dolni:starahorni:nova_hodnota   (to jest: nova_horni == nova_dolni)"
+msgstr "stara_dolni:starahorni:nova_hodnota   (to jest: nova_horni == nova_dolni)"
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:91
 msgid "*:old_val:new_val       (interval [inf, old_val])"
@@ -14454,7 +11892,7 @@
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:94
 msgid "When finished type \"end\"."
-msgstr ""
+msgstr "Pøi dokonèení napsat \"end\""
 
 #: ../raster/r.recode/read_rules.c:134
 #, c-format
@@ -14504,10 +11942,8 @@
 msgstr "rastr,slo¾ení obrazu"
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:74
-msgid ""
-"Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
-msgstr ""
-"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné rastrové mapy."
+msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
+msgstr "Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné rastrové mapy."
 
 #: ../raster/r.composite/main.c:100
 msgid "Number of levels to be used for each component"
@@ -14557,9 +11993,8 @@
 msgstr "Y-èást hydraulièkého napøimovaèe napìtí v [m/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:89
-#, fuzzy
 msgid "Water sources and sinks in [m^3/s]"
-msgstr "Prameny a jezera v [m^3/s]"
+msgstr "Vodní zdroje a jezera v [m^3/s]"
 
 #: ../raster/r.gwflow/main.c:96
 msgid "Specific yield in [1/m]"
@@ -14661,18 +12096,15 @@
 
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:231
 msgid "Name of raster map containing the 1-HOUR fuel MOISTURE (%)"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 1 hodiny"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 1 hodiny"
 
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:238
 msgid "Name of raster map containing the 10-HOUR fuel MOISTURE (%)"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 10 hodin"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 10 hodin"
 
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:245
 msgid "Name of raster map containing the 100-HOUR fuel MOISTURE (%)"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 100 hodin"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující materiál, který vzdoruje ohni do 100 hodin"
 
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:253
 msgid "Name of raster map containing LIVE fuel MOISTURE (%)"
@@ -14717,8 +12149,7 @@
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:403
 #, c-format
 msgid "Raster map <%s> already exists in mapset <%s>, select another name"
-msgstr ""
-"Rastrová mapa <%s> ji¾ existuje v mapsetu <%s>, zkuste prosím jiné jméno."
+msgstr "Rastrová mapa <%s> ji¾ existuje v mapsetu <%s>, zkuste prosím jiné jméno."
 
 #: ../raster/wildfire/r.ros/main.c:640
 msgid "Percent Completed ... "
@@ -14728,18 +12159,15 @@
 msgid ""
 "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
 "cumulative cost was determined."
-msgstr ""
-"Sleduje cestu zpìt a¾ do místa, odkud zapoèal výpoèet kumulativních nákladù."
+msgstr "Sleduje cestu zpìt a¾ do místa, odkud zapoèal výpoèet kumulativních nákladù."
 
 #: ../raster/wildfire/r.spreadpath/main.c:83
 msgid "Name of raster map containing back-path easting information"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující informace o cestì zpìt s východní souøadnicí"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující informace o cestì zpìt s východní souøadnicí"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spreadpath/main.c:91
 msgid "Name of raster map containing back-path northing information"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující informace o cestì zpìt se severní souøadnicí"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující informace o cestì zpìt se severní souøadnicí"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spreadpath/main.c:99
 msgid "The map E and N grid coordinates of starting points"
@@ -14779,8 +12207,7 @@
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:118
 msgid "Name of raster map containing MAX rate of spread (ROS) (cm/min)"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahující maximální tempo ¹íøení ohnì (ROS) (v cm/min)"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující maximální tempo ¹íøení ohnì (ROS) (v cm/min)"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:127
 msgid "Name of raster map containing DIRections of max ROS (degree)"
@@ -14795,17 +12222,14 @@
 msgstr "Název rastrové mapy obsahující zdrojová místa odkud se ¹íøí po¾ár"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:153
-msgid ""
-"Name of raster map containing max SPOTting DISTance (m) (required w/ -s)"
+msgid "Name of raster map containing max SPOTting DISTance (m) (required w/ -s)"
 msgstr ""
 "Název rastrové mapy obsahující maximální vzdálenost, na kterou mù¾e "
 "pøeskoèit jiskra a zpùsobit po¾ár (m) (po¾adováno w/ -s)"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:161
-msgid ""
-"Name of raster map containing midflame Wind SPEED (ft/min) (required w/ -s)"
-msgstr ""
-"Název rastrové mapy obsahujího rychlost vìtru (stopy/min) (po¾adováno w/ -s)"
+msgid "Name of raster map containing midflame Wind SPEED (ft/min) (required w/ -s)"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahujího rychlost vìtru (stopy/min) (po¾adováno w/ -s)"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:169
 msgid ""
@@ -14817,13 +12241,11 @@
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:177
 msgid "Basic sampling window SIZE needed to meet certain accuracy (3)"
-msgstr ""
-"Základní velikost okna pro analýzy potøebná k dosa¾ení urèité pøesnosti (3)"
+msgstr "Základní velikost okna pro analýzy potøebná k dosa¾ení urèité pøesnosti (3)"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:184
 msgid "Sampling DENSity for additional COMPutin (range: 0.0 - 1.0 (0.5))"
-msgstr ""
-"Hustota sbìru (DENS) pro doplòkové kalkulace (COMP) (rozsah: 0.0 - 1.0 (0.5))"
+msgstr "Hustota sbìru (DENS) pro doplòkové kalkulace (COMP) (rozsah: 0.0 - 1.0 (0.5))"
 
 #: ../raster/wildfire/r.spread/main.c:191
 msgid "INITial TIME for current simulation (0) (min)"
@@ -15069,7 +12491,6 @@
 #: ../vector/v.support/main.c:135 ../vector/v.surf.rst/main.c:549
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:704 ../vector/v.surf.rst/main.c:793
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:303 ../doc/vector/v.example/main.c:85
-#: ../display/d.what.vect/main.c:126
 #, c-format
 msgid "Unable to open vector map <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s>"
@@ -15139,10 +12560,14 @@
 msgid "Unable to close new 3d raster map"
 msgstr "Nelze zavøít nový3D rastr"
 
+#: ../vector/v.db.connect/main.c:51 ../vector/v.distance/main.c:115
+#: ../vector/v.db.select/main.c:52 ../vector/v.to.db/main.c:33
+msgid "vector, database, attribute table"
+msgstr "vektor, databáze, tabulka atributù"
+
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:53
 msgid "Prints/sets DB connection for a vector map to attribute table."
-msgstr ""
-"Vytiskne/nastaví pøipojení databáze pro vektorovou mapu k atributové tabulce"
+msgstr "Vytiskne/nastaví pøipojení databáze pro vektorovou mapu k atributové tabulce"
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:71
 msgid "Key column name"
@@ -15166,7 +12591,7 @@
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:98
 msgid "When printing, limit to layer specified by the layer option"
-msgstr ""
+msgstr "Pøi tisku je omezení urèeno nastavením vrstvy"
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:103
 msgid "Print types/names of table columns for specified layer and exit"
@@ -15194,18 +12619,14 @@
 msgid "Vector map <%s> is connected by:"
 msgstr "Vektorová mapa <%s> je spojena:"
 
-#: ../vector/v.db.connect/main.c:165 ../display/d.what.vect/what.c:446
-#: ../display/d.vect/main.c:496 ../display/d.thematic.area/main.c:227
-#, c-format
+#: ../vector/v.db.connect/main.c:165
 msgid "Database connection not defined"
 msgstr "Spojení s databází nebylo definováno"
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:188
 #, c-format
-msgid ""
-"layer <%d> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
-msgstr ""
-"vrstva <%d> tabulka<%s> v databázi <%s> pøes ovladaè <%s> s klíèem <%s>\n"
+msgid "layer <%d> table <%s> in database <%s> through driver <%s> with key <%s>\n"
+msgstr "vrstva <%d> tabulka<%s> v databázi <%s> pøes ovladaè <%s> s klíèem <%s>\n"
 
 #: ../vector/v.db.connect/main.c:198 ../vector/v.edit/select.c:506
 #: ../vector/v.to.3d/trans2.c:45 ../vector/v.to.3d/trans3.c:46
@@ -15219,9 +12640,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast/support.c:126 ../vector/v.to.rast/support.c:277
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:51 ../vector/v.drape/main.c:271
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:316 ../vector/v.extract/main.c:278
-#: ../doc/vector/v.example/main.c:103 ../display/d.vect.chart/plot.c:38
-#: ../display/d.vect/plot1.c:197 ../display/d.vect/area.c:54
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:193
+#: ../doc/vector/v.example/main.c:103
 #, c-format
 msgid "Database connection not defined for layer %d"
 msgstr "Spojení s databází nebylo definováno pro vrstvu %d "
@@ -15277,15 +12696,24 @@
 "Pro definici nového pøipojení musíte zadat tyto parametry: ovladaè,databázi, "
 "tabulku [, klíè [, vrstvu]]"
 
+#: ../vector/v.external/main.c:58 ../vector/v.perturb/main.c:73
+#: ../vector/v.delaunay2/main.c:86 ../vector/v.sample/main.c:86
+#: ../vector/v.in.region/main.c:38 ../vector/v.info/main.c:257
+#: ../vector/v.patch/main.c:68 ../vector/v.vol.rst/main.c:202
+#: ../vector/v.mkgrid/main.c:63 ../vector/v.clean/test/topocheck.c:42
+#: ../vector/v.voronoi/dt_main.c:46 ../vector/v.voronoi/vo_main.c:119
+#: ../vector/v.out.vtk/main.c:46 ../vector/v.surf.rst/main.c:161
+#: ../vector/v.buffer/main.c:254
+msgid "vector"
+msgstr "vektor"
+
 #: ../vector/v.external/main.c:60
 msgid "Creates a new vector as a read-only link to OGR layer."
-msgstr ""
-"Vytvoøí novou vektorovou mapu jako odkaz na OGR vrstvu (pouze pro ètení)."
+msgstr "Vytvoøí novou vektorovou mapu jako odkaz na OGR vrstvu (pouze pro ètení)."
 
 #: ../vector/v.external/main.c:75
 msgid "Output vector. If not given, available layers are printed only."
-msgstr ""
-"Výstupní vektor, pokud není zadán, jsou pouze vyti¹tìny pøítomné vektory"
+msgstr "Výstupní vektor, pokud není zadán, jsou pouze vyti¹tìny pøítomné vektory"
 
 #: ../vector/v.external/main.c:83
 msgid ""
@@ -15382,24 +12810,20 @@
 msgstr "Výstup triangulace jako graf (linie), ne plochy"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:141
-#, fuzzy
 msgid "no points to triangulate"
-msgstr "Poèet bodù, které mají být rozmístìny"
+msgstr "®ádné body pro triangulaci"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Delaunay triangulation..."
-msgstr "Pøedbì¾né kalkulace povrchu..."
+msgstr "Delaunay triangulace...."
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:152
-#, fuzzy
 msgid "Writing edges..."
 msgstr "Zapisuji body ..."
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:162
-#, fuzzy
 msgid "Calculate area centroids..."
-msgstr "Nelze spoèítat centroid oblasti"
+msgstr "Vypoèítat centroidy plochy"
 
 #: ../vector/v.delaunay2/main.c:172 ../vector/v.category/main.c:261
 msgid "Unable to calculate area centroid"
@@ -15663,11 +13087,6 @@
 #: ../vector/v.extract/main.c:117 ../vector/v.extract/main.c:123
 #: ../vector/v.extract/main.c:127 ../vector/v.extract/main.c:130
 #: ../vector/v.extract/main.c:138 ../vector/v.extract/main.c:148
-#: ../display/d.vect/main.c:144 ../display/d.vect/main.c:150
-#: ../display/d.vect/main.c:153 ../display/d.vect/main.c:156
-#: ../display/d.vect/main.c:358 ../display/d.thematic.area/main.c:131
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:134 ../display/d.rast/main.c:67
-#: ../display/d.rast/main.c:76 ../display/d.rast/main.c:93
 msgid "Selection"
 msgstr "Výbìr"
 
@@ -15862,6 +13281,11 @@
 msgid "end of file while looking for HEADER"
 msgstr "konec souboru, zatímco hledám HEADER"
 
+#: ../vector/v.in.dxf/main.c:60 ../vector/v.in.ascii/in.c:48
+#: ../vector/v.in.ogr/main.c:101 ../vector/v.in.dwg/main.c:65
+msgid "vector, import"
+msgstr "vektor, import"
+
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:62
 msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
 msgstr "Pøevede soubory ve formátu DXF do formátu GRASS-vektor"
@@ -15878,6 +13302,10 @@
 msgid "Import polyface meshes as 3D wire frame"
 msgstr "Importuj polyface sítì jako 3D plochy"
 
+#: ../vector/v.in.dxf/main.c:82 ../vector/v.in.dwg/main.c:96
+msgid "List available layers and exit"
+msgstr "Vypi¹ pøítomné vrstvy a ukonèi se"
+
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:83 ../vector/v.in.dxf/main.c:89
 #: ../vector/v.in.dxf/main.c:94 ../vector/v.in.dxf/main.c:108
 msgid "DXF layers"
@@ -15968,9 +13396,9 @@
 msgstr "Pøevádím prvky..."
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:123
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s failed"
-msgstr "Selhalo"
+msgstr "%s selhalo"
 
 #: ../vector/v.to.3d/main.c:138
 #, c-format
@@ -15990,7 +13418,6 @@
 
 #: ../vector/v.to.3d/trans2.c:81 ../vector/v.to.3d/trans3.c:81
 #: ../vector/v.label.sa/labels.c:146 ../vector/v.label/main.c:297
-#: ../display/d.vect/plot1.c:294
 msgid "Unable to read vector map"
 msgstr "Nelze èíst vektorovou mapy"
 
@@ -16048,22 +13475,19 @@
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:308
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:326
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:356
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to read from aux table"
-msgstr "Nelze èíst íºdaje z databáze"
+msgstr "Nelze èíst údaje z aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:237
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:313
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to update aux table"
-msgstr "Nelze aktualizovat íºdaje v databázi"
+msgstr "Nelze aktualizovat údaje v aux tabulce"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:250
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:262
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/edgedetection.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Impossible to write to aux table"
-msgstr "Nelze zapsat íºdaje do databáze"
+msgstr "Nelze zapsat údaje do aux tabulky"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:78
 msgid "vector, LIDAR, edges"
@@ -16078,7 +13502,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:78
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:94
 msgid "Estimate point density and distance"
-msgstr ""
+msgstr "Odhad hustoty bodù a vzdálenosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:86
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:81
@@ -16087,7 +13511,7 @@
 msgid ""
 "Estimate point density and distance for the input vector points within the "
 "current region extends and quit"
-msgstr ""
+msgstr "Odhadne hustotu bodù a vzdálenosti pro vstupní vektorovou bodovou vrstvu uvnitø aktuálního regionu a ukonèí se"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:98
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:105
@@ -16146,32 +13570,29 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:361
 #, c-format
 msgid "No database connection for driver <%s> is defined. Run db.connect."
-msgstr ""
-"Spojení s databází nebylo pro ovladaè <%s> definováno. Spus»te db.connect"
+msgstr "Spojení s databází nebylo pro ovladaè <%s> definováno. Spus»te db.connect"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:196
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:208
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:172
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:174
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:213
-#, fuzzy
 msgid "Old auxiliar table could not be dropped"
 msgstr "Nemohla být odstranìna pomocná tabulka"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:227
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:190
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Input vector map <%s> is not 3D!"
-msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D"
+msgstr "Vektorová mapa <%s> není 3D!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:237
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:200
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:196
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:241
-#, fuzzy
 msgid "No points in current region!"
-msgstr "Pou¾ít pouze body v souèasném regionu"
+msgstr "Nejsou ¾ádné body v aktuálním regionu!"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:260
 #, c-format
@@ -16189,7 +13610,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:415
 #, c-format
 msgid "adjusted EW splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené V-Z køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:299
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:279
@@ -16197,21 +13618,20 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:416
 #, c-format
 msgid "adjusted NS splines %d"
-msgstr ""
+msgstr "Upravené S-J køivky %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:354
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:334
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:332
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:249
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:480
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "subregion %d of %d"
-msgstr "Prùchod %d z %d:"
+msgstr "podregion %d z %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bilinear interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bilineární interpolace"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bilineární interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:417
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:403
@@ -16220,9 +13640,8 @@
 msgstr "Bilineární interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Allocating memory for bicubic interpolation"
-msgstr "Alokace pamìti pro bikubickou interpolaci"
+msgstr "Pøidìlení pamìti pro bikubickou interpolaci"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:434
 msgid "Bicubic interpolation"
@@ -16237,7 +13656,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:423
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:681
 msgid "No data within this subregion. Consider changing the spline step."
-msgstr ""
+msgstr "Subregion neosahuje ¾ádná data. zva¾e zmìnu kroku køivosti"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.edgedetection/main.c:468
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:438
@@ -16270,9 +13689,9 @@
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:108 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:125
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:140 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:153
 #: ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:168 ../vector/lidar/lidarlib/raster.c:181
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to access table <%s>"
-msgstr "Nelze vytvoøit tabulku <%s>"
+msgstr "Nelzepøistoupit k tabulce <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:96
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/correction.c:130
@@ -16360,7 +13779,6 @@
 msgstr "npoints = %d, nterrain = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.correction/main.c:372
-#, fuzzy
 msgid "Mean calculation"
 msgstr "Výpoèet støední hodnoty"
 
@@ -16372,6 +13790,13 @@
 msgid "Correction and creation of terrain vector"
 msgstr "Korekce a vytvoøení vektoru terénu"
 
+#: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:73 ../vector/v.univar/main.c:64
+#: ../vector/v.class/main.c:45 ../vector/v.qcount/main.c:69
+#: ../vector/v.random/main.c:84 ../vector/v.kcv/main.c:76
+#: ../vector/v.normal/main.c:79
+msgid "vector, statistics"
+msgstr "vektor, statistika"
+
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:74
 msgid "Removes outliers from vector point data."
 msgstr "Odstraníbody mimo region z vektorové mapy."
@@ -16400,14 +13825,13 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> nemohla být otevøena na úrovní topologie"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:243
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "It was impossible to create <%s> table."
-msgstr "Nelze vytvoøit <%s>."
+msgstr "Nebylo mo¾né vytvoøit tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.outlier/main.c:405
-#, fuzzy
 msgid "Outlier detection"
-msgstr "Barva zvýraznìní"
+msgstr "Zji¹tìní bodù mimo region"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:81
 msgid ""
@@ -16418,9 +13842,8 @@
 "vnitøkù budov"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Input vector (v.lidar.edgedetection output"
-msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy observace (výstup v.lidar.growing)"
+msgstr "Vstupní vektor (výstup z v.lidar. edgedetection"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:96
 msgid "Name of the first pulse vector map"
@@ -16435,9 +13858,9 @@
 msgstr "Práh pro dvojitý impuls v rostoucím regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:179
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to open table <%s>"
-msgstr "Nelze kopírovat tabullku <%s>"
+msgstr "Nelze otevøít tabulku <%s>"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:204
 msgid "Setting regions and boxes"
@@ -16454,14 +13877,12 @@
 msgstr "Sloupce = %d"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:291
-#, fuzzy
 msgid "read points in input vector"
-msgstr "Naèítání vstupní vektorovou mapu"
+msgstr "naèítání bodù ve vstupní vektorové vrstvì "
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/main.c:440
-#, fuzzy
 msgid "Region Growing"
-msgstr "Vykresluji"
+msgstr "Zvìt¹ení regionu"
 
 #: ../vector/lidar/v.lidar.growing/ConvexHull.c:269
 msgid "...now exiting to system..."
@@ -16470,8 +13891,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:77
 #, c-format
 msgid "%d are too many points. The cross validation would take too much time."
-msgstr ""
-"%d je pøíli¹ mnoho bodù. Køí¾ová validace by zabrala pøíli¹ mnoho èasu."
+msgstr "%d je pøíli¹ mnoho bodù. Køí¾ová validace by zabrala pøíli¹ mnoho èasu."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:86
 #, c-format
@@ -16482,8 +13902,7 @@
 msgid ""
 "Maybe, it takes too long. It will depend on how many points you are "
 "considering."
-msgstr ""
-"Mo¾ná to bude trvat déle, v závislosti na poètu bodù, které zpracováváte."
+msgstr "Mo¾ná to bude trvat déle, v závislosti na poètu bodù, které zpracováváte."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:119
 #, c-format
@@ -16497,10 +13916,8 @@
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:151
 #, c-format
-msgid ""
-"Too many splines (%d x %d). Consider changing spline steps \"sie=\" \"sin=\"."
-msgstr ""
-"Pøíli¹ mnoho splinù (%d x %d). Zva¾te zmìnu kroku splinù \"sie=\" \"sin=\"."
+msgid "Too many splines (%d x %d). Consider changing spline steps \"sie=\" \"sin=\"."
+msgstr "Pøíli¹ mnoho splinù (%d x %d). Zva¾te zmìnu kroku splinù \"sie=\" \"sin=\"."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:169
 #, c-format
@@ -16527,13 +13944,11 @@
 msgid ""
 "Different number of splines and lambda_i values have been taken for the "
 "cross correlation"
-msgstr ""
-"Pro køí¾ovou validaci byly pou¾ity rùzné poèty splinù a hodnot lambda_i"
+msgstr "Pro køí¾ovou validaci byly pou¾ity rùzné poèty splinù a hodnot lambda_i"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:308
 #, c-format
-msgid ""
-"The minimum value for the test (rms=%lf) was obtained with: lambda_i = %.3f"
+msgid "The minimum value for the test (rms=%lf) was obtained with: lambda_i = %.3f"
 msgstr "Minimální hodnota pro test (rms=%lf) byla odvozena s: lambda_i = %.3f"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/crosscorr.c:316
@@ -16562,35 +13977,30 @@
 msgstr "Bikubická nebo bilineární interpolace s Tykhonovou regularizací"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:90
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Find the best Tykhonov regularizing parameter using a \"leave-one-out\" "
 "cross validation method"
-msgstr "Nalézt nejlep¹í parametry pomocí metody køí¾ové validace."
+msgstr "Nalézt nejlep¹í parametrytykhonova upravujícího parametru pomocí metody køí¾ové validace."
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:104
 msgid "Name of input vector map of sparse points"
 msgstr "Název vstupní vektorové vrstvy øídkého bodového pole"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the east-west direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v východním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve v-z smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:128
-#, fuzzy
 msgid "Length of each spline step in the north-south direction"
-msgstr "Hodnota kroku spline interpolace v severním smìru"
+msgstr "Hodnota kroku spline ve s-j severním smìru"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:135
-#, fuzzy
 msgid "Spline interpolation algorithm"
-msgstr "Algoritmus generalizace"
+msgstr "Algoritmus Spline interpolace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Tykhonov regularization parameter (affects smoothing)"
-msgstr "Váha Tychonovy regularizace"
+msgstr "Tykhonovùv upravující parametr (ovlivòuje vyhlazení)"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:150 ../vector/v.surf.rst/main.c:208
 msgid "If set to 0, z coordinates are used. (3D vector only)"
@@ -16607,18 +14017,16 @@
 msgstr "Vektorový a souèasnì rastrový výstup není mo¾ný, vyberte jeden z nich"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:175
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector or cross-validation output"
-msgstr "Bez rastrového nebo vektorového výstupu"
+msgstr "®ádný výstup rastr nebo vektor nebo výstup z køí¾ové validace"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:229
 msgid "Need either 3D vector or layer and column with z values"
-msgstr ""
+msgstr "Je potøeba buï 3D vektorová vrstva nebo vrstva a sloupec se z souøadnicemi"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:231
-#, fuzzy
 msgid "Layer but not column with z values given"
-msgstr "Tabulka atributù s hodnotami pro interpolaci"
+msgstr "Vrstva zadána, ale ne sloupec s z souøadnicemi"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:254
 msgid "Cross validation didn't finish correctly"
@@ -16627,7 +14035,7 @@
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:260
 #, c-format
 msgid "Cross validation finished for sie = %f and sin = %f"
-msgstr ""
+msgstr "Køí¾ová validace skonèila pro sie = %f a pro sin = %f"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:268
 #, c-format
@@ -16670,8 +14078,7 @@
 msgid ""
 "Cannot allocate memory for auxiliar matrix.Consider changing region "
 "resolution"
-msgstr ""
-"Nelze alokovat pamì« pro podpùrnou matici. Zva¾uji zmìnu rozli¹ení regionu "
+msgstr "Nelze alokovat pamì« pro podpùrnou matici. Zva¾uji zmìnu rozli¹ení regionu "
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:568
 #, c-format
@@ -16679,9 +14086,8 @@
 msgstr "Interpolation: (%d,%d): Pro bod (cat = %d) ¾ádný záznam nenalezen"
 
 #: ../vector/lidar/v.surf.bspline/main.c:687
-#, fuzzy
 msgid "Writing output..."
-msgstr "Zapisuji výstupní mapu..."
+msgstr "Zapisuji výstupní vrstvu..."
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:97 ../vector/v.net.iso/main.c:73
 #: ../vector/v.net.path/main.c:41 ../vector/v.net/main.c:47
@@ -16703,14 +14109,13 @@
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:110 ../vector/v.net.iso/main.c:85
 #: ../vector/v.net.path/main.c:50 ../vector/v.net.alloc/main.c:75
-#: ../vector/v.net.steiner/main.c:359 ../display/d.path/main.c:59
+#: ../vector/v.net.steiner/main.c:359
 msgid "Arc type"
 msgstr "Typ hrany grafu"
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:114 ../vector/v.net.iso/main.c:89
 #: ../vector/v.net.path/main.c:55 ../vector/v.net/main.c:82
 #: ../vector/v.net.alloc/main.c:80 ../vector/v.net.steiner/main.c:364
-#: ../display/d.path/main.c:71
 msgid "Arc layer"
 msgstr "Vrstva hran"
 
@@ -16728,7 +14133,7 @@
 
 #: ../vector/v.net.salesman/main.c:136 ../vector/v.net.iso/main.c:127
 #: ../vector/v.net.path/main.c:102 ../vector/v.net.alloc/main.c:117
-#: ../vector/v.net.steiner/main.c:394 ../display/d.path/main.c:123
+#: ../vector/v.net.steiner/main.c:394
 msgid "Use geodesic calculation for longitude-latitude locations"
 msgstr "Pou¾ít geodetický výpoèet pro location se zemìpisných systémem"
 
@@ -16790,8 +14195,7 @@
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:156
 msgid "Name for output vector map containing lines connecting nearest elements"
-msgstr ""
-"Nová vektorová mapa obsahující linie spojující linie s nejbli¾¹ímy prvky"
+msgstr "Nová vektorová mapa obsahující linie spojující linie s nejbli¾¹ímy prvky"
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:164
 msgid "Maximum distance or -1 for no limit"
@@ -16825,10 +14229,8 @@
 "daný volbou to_column"
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:200
-msgid ""
-"Column name(s) where values specified by 'upload' option will be uploaded"
-msgstr ""
-"Jméno(a) sloupcù, kde hodnoty specifikované volbou 'upload' budou ulo¾eny"
+msgid "Column name(s) where values specified by 'upload' option will be uploaded"
+msgstr "Jméno(a) sloupcù, kde hodnoty specifikované volbou 'upload' budou ulo¾eny"
 
 #: ../vector/v.distance/main.c:201
 msgid "From_map"
@@ -17071,8 +14473,7 @@
 
 #: ../vector/v.to.points/main.c:175
 msgid "Create points along input lines in new vector with 2 layers."
-msgstr ""
-"Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou vrstvách."
+msgstr "Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou vrstvách."
 
 #: ../vector/v.to.points/main.c:178 ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:107
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:76
@@ -17177,8 +14578,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:81
 msgid "Number of header lines to skip at top of input file (points mode)"
-msgstr ""
-"Poèet øádkù hlavièky vstupního souboru, které budou pøeskoèeny (bodový re¾im)"
+msgstr "Poèet øádkù hlavièky vstupního souboru, které budou pøeskoèeny (bodový re¾im)"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:88 ../vector/v.in.ascii/in.c:100
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:110 ../vector/v.in.ascii/in.c:120
@@ -17199,22 +14599,19 @@
 "(10)'"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:102
-msgid ""
-"Number of column used as x coordinate (first column is 1) for points mode"
+msgid "Number of column used as x coordinate (first column is 1) for points mode"
 msgstr ""
 "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice x (první sloupec je 1) pro bodový "
 "re¾im"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:112
-msgid ""
-"Number of column used as y coordinate (first column is 1) for points mode"
+msgid "Number of column used as y coordinate (first column is 1) for points mode"
 msgstr ""
 "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice y (první sloupec je 1) pro bodový "
 "re¾im"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:122
-msgid ""
-"Number of column used as z coordinate (first column is 1) for points mode"
+msgid "Number of column used as z coordinate (first column is 1) for points mode"
 msgstr ""
 "Èíslo sloupce pou¾itého jako souøadnice z (první sloupec je 1) pro bodový "
 "re¾im"
@@ -17225,12 +14622,10 @@
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:134
 msgid "Number of column used as category (first column is 1) for points mode"
-msgstr ""
-"Èíslo sloupce pou¾itého jako categorie (první sloupec je 1) pro bodový re¾im"
+msgstr "Èíslo sloupce pou¾itého jako categorie (první sloupec je 1) pro bodový re¾im"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:136
-msgid ""
-"If 0, unique category is assigned to each row and written to new column 'cat'"
+msgid "If 0, unique category is assigned to each row and written to new column 'cat'"
 msgstr ""
 "Pokud 0, bude pøiøazena ka¾dému øádku unikátní kategorie a zapsána do nového "
 "sloupce 'cat'."
@@ -17309,15 +14704,13 @@
 "(neplatný oddìlovaè polo¾ek?)"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:268
-msgid ""
-"z column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
+msgid "z column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
 msgstr ""
 "èíslo sloupce z > minimální èíslo posledního sloupce (neplatný oddìlovaè "
 "polo¾ek?)"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:273
-msgid ""
-"cat column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
+msgid "cat column number > minimum last column number (incorrect field separator?)"
 msgstr ""
 "èíslo sloupce cat > minimální èíslo posledního sloupce (neplatný oddìlovaè "
 "polo¾ek?)"
@@ -17344,22 +14737,18 @@
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:414
 #, c-format
-msgid ""
-"Number of columns defined (%d) does not match number of columns (%d) in input"
-msgstr ""
-"Èíslo sloupce definovaného (%d) nesouhlasí s poètem sloupcù (%d) na vstupu."
+msgid "Number of columns defined (%d) does not match number of columns (%d) in input"
+msgstr "Èíslo sloupce definovaného (%d) nesouhlasí s poètem sloupcù (%d) na vstupu."
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:442
 #, c-format
 msgid "Column number %d <%s> defined as double has only integer values"
-msgstr ""
-"Èíslo sloupce %d <%s> definovaný jako double obsahuje pouze hodnoty integer"
+msgstr "Èíslo sloupce %d <%s> definovaný jako double obsahuje pouze hodnoty integer"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:447
 #, c-format
 msgid "Column number %d <%s> defined as string has only integer values"
-msgstr ""
-"Èíslo sloupce %d <%s> definovaný jako string obsahuje pouze hodnoty integer"
+msgstr "Èíslo sloupce %d <%s> definovaný jako string obsahuje pouze hodnoty integer"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/in.c:455
 #, c-format
@@ -17394,7 +14783,7 @@
 msgid ""
 "Could not close attribute table. The DBMI driver did not accept all "
 "attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Nelze uzavøít atributovou tabulku. Ovladaè DBMI nepøijal v¹echny atributy"
 
 #: ../vector/v.in.ascii/points.c:83
 msgid "Scanning input for column types..."
@@ -17455,7 +14844,7 @@
 "Cesta k výslednému souboru ASCII nebo jmenéno ASCII vektoru, pokud je zadána "
 "volba '-o'."
 
-#: ../vector/v.out.ascii/out.c:63 ../general/g.transform/main.c:278
+#: ../vector/v.out.ascii/out.c:63
 msgid "Output format"
 msgstr "Výstupní formát"
 
@@ -17463,6 +14852,11 @@
 msgid "Field separator (points mode)"
 msgstr "Oddìlovaè sloupcù (bodový mód)"
 
+#: ../vector/v.out.ascii/out.c:67 ../vector/v.out.ascii/out.c:77
+#: ../vector/v.out.ascii/out.c:84 ../vector/v.out.ascii/out.c:97
+msgid "Points"
+msgstr "Body"
+
 #: ../vector/v.out.ascii/out.c:83
 msgid "Name of attribute column(s) to be exported (point mode)"
 msgstr "Název atributového sloupce(ù)pro export (bodový mód)"
@@ -17549,8 +14943,7 @@
 
 #: ../vector/v.segment/main.c:71 ../vector/v.lrs/v.lrs.segment/main.c:112
 msgid "Name of file containing segment rules. If not given, read from stdin."
-msgstr ""
-"Název souboru s pravidly rozdìlení , pokud nezadáno, ète se standardní vstup"
+msgstr "Název souboru s pravidly rozdìlení , pokud nezadáno, ète se standardní vstup"
 
 #: ../vector/v.segment/main.c:137 ../vector/v.segment/main.c:177
 #, c-format
@@ -17614,10 +15007,8 @@
 msgstr "Vypsat vektorové atributy"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:82
-msgid ""
-"Print minimal region extent of selected vector features instead of attributes"
-msgstr ""
-"Vypsat min imální rozmìry regionu vybraného vektorového prvku místo atributù"
+msgid "Print minimal region extent of selected vector features instead of attributes"
+msgstr "Vypsat min imální rozmìry regionu vybraného vektorového prvku místo atributù"
 
 #: ../vector/v.db.select/main.c:128
 #, c-format
@@ -17664,8 +15055,7 @@
 
 #: ../vector/v.univar/main.c:132
 msgid "Extended statistics is currently supported only for points/centroids"
-msgstr ""
-"Roz¹í¾ené statistiky jsou v souèasnosti podporovány pouze pro body/centroidy"
+msgstr "Roz¹í¾ené statistiky jsou v souèasnosti podporovány pouze pro body/centroidy"
 
 #: ../vector/v.univar/main.c:413
 msgid "Cannot sort the key/value array"
@@ -17679,11 +15069,11 @@
 msgid "Column name or expression"
 msgstr "Jméno sloupce nebo výraz"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:68 ../display/d.thematic.area/main.c:105
+#: ../vector/v.class/main.c:68
 msgid "Algorithm to use for classification"
 msgstr "Algoritmus pou¾ity pro clasifikaci"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:69 ../display/d.thematic.area/main.c:106
+#: ../vector/v.class/main.c:69
 msgid ""
 "int;simple intervals;std;standard deviations;qua;quantiles;equ;equiprobable "
 "(normal distribution);"
@@ -17691,7 +15081,7 @@
 "int;jednoduché intervaly;std; smìrodatné odchylky;qua;kvantily;equ;normální "
 "rozdìlení;"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:80 ../display/d.thematic.area/main.c:117
+#: ../vector/v.class/main.c:80
 msgid "Number of classes to define"
 msgstr "Poèet tøid "
 
@@ -17717,12 +15107,12 @@
 "\n"
 "Clasifikace %s do %i tøíd\n"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:195 ../display/d.thematic.area/main.c:462
+#: ../vector/v.class/main.c:195
 #, c-format
 msgid "Using algorithm: *** %s ***\n"
 msgstr "Pou¾itý algoritmus: *** %s ***\n"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:196 ../display/d.thematic.area/main.c:464
+#: ../vector/v.class/main.c:196
 #, c-format
 msgid "Mean: %f\tStandard deviation = %f\n"
 msgstr "Prùmìr: %f\tSmìrodatná odchylka =%f\n"
@@ -17732,7 +15122,7 @@
 msgid "Lowest chi2 = %f\n"
 msgstr "Nejmen¹í chi2 = %f\n"
 
-#: ../vector/v.class/main.c:203 ../display/d.thematic.area/main.c:471
+#: ../vector/v.class/main.c:203
 #, c-format
 msgid "Stdev multiplied by %.4f to define step\n"
 msgstr "Støední odchylka vynásobena %.4f pro urèení kroku\n"
@@ -17763,8 +15153,7 @@
 
 #: ../vector/v.what.rast/main.c:82
 msgid "Uploads raster values at positions of vector points to the table."
-msgstr ""
-"Ulo¾í hodnoty rastru pod vektorovými body do jejich atributové tabulky."
+msgstr "Ulo¾í hodnoty rastru pod vektorovými body do jejich atributové tabulky."
 
 #: ../vector/v.what.rast/main.c:87
 msgid "Name of input vector points map for which to edit attribute table"
@@ -17939,7 +15328,6 @@
 
 #: ../vector/v.net.iso/main.c:94 ../vector/v.net.path/main.c:60
 #: ../vector/v.net/main.c:88 ../vector/v.net.alloc/main.c:85
-#: ../display/d.path/main.c:76
 msgid "Node layer"
 msgstr "Vrstva uzlu grafu"
 
@@ -18270,8 +15658,7 @@
 #: ../vector/v.sample/main.c:181
 #, c-format
 msgid "Column type <%s> not supported (must be integer or double precision)"
-msgstr ""
-"Typ sloupce <%s> není podporován (musí být integer nebo double precision)"
+msgstr "Typ sloupce <%s> není podporován (musí být integer nebo double precision)"
 
 #: ../vector/v.sample/main.c:187 ../vector/v.surf.idw/read_sites.c:54
 #: ../vector/v.normal/main.c:155
@@ -18310,8 +15697,7 @@
 msgid ""
 "vector, generalization, simplification, smoothing, displacement, network "
 "generalization"
-msgstr ""
-"vektor, generalizace, zjednodu¹ení, vyhladzení, nahrazení, generalizace sí»ì"
+msgstr "vektor, generalizace, zjednodu¹ení, vyhladzení, nahrazení, generalizace sí»ì"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:80
 msgid "Vector based generalization."
@@ -18427,7 +15813,7 @@
 #: ../vector/v.generalize/main.c:453
 #, c-format
 msgid "%d boundaries were deleted, input areas are not preserved"
-msgstr ""
+msgstr "%d hranic bylo vymazáno, vstupní plochy nejsou zachovány"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:476
 #, c-format
@@ -18436,7 +15822,7 @@
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:483
 msgid "New centroids were calculated, attribute attachment may be changed"
-msgstr ""
+msgstr "Nové centroidy byly vypoèteny, atributová pøíloha ml¾e být zmìnìna"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:502
 #, c-format
@@ -18444,14 +15830,13 @@
 msgstr "Poèet opìrných bodù byl sní¾en z %d na %d [%d%%]"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:508
-msgid ""
-"Areas may have disappeared and/or area attribute attachment may have changed"
-msgstr ""
+msgid "Areas may have disappeared and/or area attribute attachment may have changed"
+msgstr "Plochy mohou zmizet a/nebo se mohou zmìnit jejich atributy"
 
 #: ../vector/v.generalize/main.c:509
 #, c-format
 msgid "Try v.clean tool=prune thresh=%f"
-msgstr ""
+msgstr "Zkuste v.clean tool=prune tresh=%f"
 
 #: ../vector/v.generalize/displacement.c:196
 msgid "Inverting matrix..."
@@ -18502,8 +15887,7 @@
 
 #: ../vector/v.info/main.c:81
 msgid "Print types/names of table columns for specified layer instead of info"
-msgstr ""
-"Vypí¹e typy/názvy sloupcù tabulky pro specifikovanou vrstvu namísto infa"
+msgstr "Vypí¹e typy/názvy sloupcù tabulky pro specifikovanou vrstvu namísto infa"
 
 #: ../vector/v.info/main.c:96
 msgid "Print topology information only"
@@ -18668,8 +16052,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.sites/main.c:101
 msgid "No category values, using sequential integer for category"
-msgstr ""
-"®ádná hodnota kategorie, pou¾iji postupný pøevod celých èísel pro kategorie"
+msgstr "®ádná hodnota kategorie, pou¾iji postupný pøevod celých èísel pro kategorie"
 
 #: ../vector/v.in.sites/main.c:183
 msgid "Transferring sites to vector point map..."
@@ -18700,8 +16083,7 @@
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:126
 msgid "OGR layer name. If not given, all available layers are imported"
-msgstr ""
-"Jméno OGR vrstvy, pokud není zadán, jsou pouze vyti¹tìny pøítomné vrstvy"
+msgstr "Jméno OGR vrstvy, pokud není zadán, jsou pouze vyti¹tìny pøítomné vrstvy"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/main.c:128
 msgid ""
@@ -19000,7 +16382,7 @@
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:192 ../vector/v.in.ogr/geom.c:205
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:229 ../vector/v.in.ogr/geom.c:271
 msgid "Skipping empty geometry feature"
-msgstr ""
+msgstr "Pøeskakuji prvky bez geometrie"
 
 #: ../vector/v.in.ogr/geom.c:245
 #, c-format
@@ -19040,21 +16422,17 @@
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:69
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr ""
-"Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
+msgstr "Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:80
 msgid ""
 "Name for output vector map where bounding boxes of input vector maps are "
 "written to"
-msgstr ""
-"Výstupní vektorová mapa, do které budou zapsány výbìry vstupního vektoru"
+msgstr "Výstupní vektorová mapa, do které budou zapsány výbìry vstupního vektoru"
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:84
-msgid ""
-"Append files to existing file (overwriting existing files must be activated)"
-msgstr ""
-"Pøilo¾it soubory k existujícímu souboru (musí být aktivována volba pøepsání)"
+msgid "Append files to existing file (overwriting existing files must be activated)"
+msgstr "Pøilo¾it soubory k existujícímu souboru (musí být aktivována volba pøepsání)"
 
 #: ../vector/v.patch/main.c:89
 msgid "Copy also attribute table"
@@ -19168,8 +16546,7 @@
 
 #: ../vector/v.digit/main.c:157
 #, c-format
-msgid ""
-"Map <%s> does not exist in current mapset. Add flag -n to create a new map."
+msgid "Map <%s> does not exist in current mapset. Add flag -n to create a new map."
 msgstr ""
 "Mapa <%s> neexistuje v souèasném mapsetu. Pøidejte pøepínaè -n pro vytvoøení "
 "nové mapy."
@@ -19188,8 +16565,7 @@
 "Distance Squared Weighting."
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:106
-msgid ""
-"Power parameter; greater values assign greater influence to closer points"
+msgid "Power parameter; greater values assign greater influence to closer points"
 msgstr "Násobný parametr; pøiøadí vy¹¹í vliv bli¾¹ím bodùm"
 
 #: ../vector/v.surf.idw/main.c:110
@@ -19234,8 +16610,7 @@
 msgstr "Typ sloupce wcolumn není podporován (musí být integer nebo double)"
 
 #: ../vector/v.vol.rst/user1.c:126
-msgid ""
-"Column type of smooth column is not supported (must be integer or double)"
+msgid "Column type of smooth column is not supported (must be integer or double)"
 msgstr ""
 "Typ sloupce pro vyhlazení není podporován (musí být typu integer nebo "
 "double)"
@@ -19371,7 +16746,6 @@
 msgstr "Nelze otevøít %s"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Indices for quadrat counts of sites lists."
 msgstr "Indexy pro kvadratické poèty pro seznam bodù"
 
@@ -19396,14 +16770,12 @@
 msgstr "Vypi¹ výsledek ve stylu pro shell skript"
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:134
-#, fuzzy
 msgid "Finding quadrats..."
-msgstr "Hledám zkusné plochy ... "
+msgstr "Hledám kvadráty..."
 
 #: ../vector/v.qcount/main.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Counting sites in quadrats..."
-msgstr "Poèítám plochy ve zkusných plochách ..."
+msgstr "Poèítám body v kvadrátech..."
 
 #: ../vector/v.out.pov/main.c:207 ../vector/v.out.ogr/main.c:654
 #, c-format
@@ -19540,9 +16912,9 @@
 msgstr "Nemohl jsem otevøít soubor se souøadnicemi : <%s>"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:311
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable to tokenize column string: [%s]"
-msgstr "Nelze oznaèit øetìzec ve sloupci: %s"
+msgstr "Nelze zacyklit øetìzec ve sloupci: [%s]"
 
 #: ../vector/v.transform/main.c:338
 #, c-format
@@ -19653,6 +17025,10 @@
 msgid "Feature ids (by default all features are processed)"
 msgstr "Id prvkù (ve výchozím nastavení bude id pøidìleno v¹em prvkùm)"
 
+#: ../vector/v.category/main.c:112
+msgid "Category increment"
+msgstr "Zvìt¹ení hodnoty kategorií o"
+
 #: ../vector/v.category/main.c:116
 msgid "Shell script style, currently only for report"
 msgstr "Styl shelového skriptu, pouze pro výpis"
@@ -19662,8 +17038,7 @@
 msgstr "Formát: vrstva typ poèet min max"
 
 #: ../vector/v.category/main.c:135
-msgid ""
-"Database connection and attribute tables for concerned layers are not changed"
+msgid "Database connection and attribute tables for concerned layers are not changed"
 msgstr "Databázové spojení a tabulka atributù pro danou vrstvu se nezmìnnily"
 
 #: ../vector/v.category/main.c:153
@@ -19878,8 +17253,7 @@
 
 #: ../vector/v.convert/att.c:36
 msgid "No category labels (dig_cats) found, no table created"
-msgstr ""
-"Nebyly nalezeny ¾ádné ¹títky kategorií (dig_cats), nebyla vytvoøena tabulka."
+msgstr "Nebyly nalezeny ¾ádné ¹títky kategorií (dig_cats), nebyla vytvoøena tabulka."
 
 #: ../vector/v.convert/att.c:41
 msgid "Unable to open dig_cats file"
@@ -20075,7 +17449,7 @@
 msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 msgstr "Nelze pøiøadit %d bytù pamìti"
 
-#: ../vector/v.label.sa/labels.c:92 ../display/d.text.freetype/main.c:327
+#: ../vector/v.label.sa/labels.c:92
 msgid "Unable to initialise FreeType"
 msgstr "Nelze inicializovat FreeType"
 
@@ -20112,10 +17486,8 @@
 
 #: ../vector/v.label.sa/labels.c:223
 #, c-format
-msgid ""
-"Cannot load overlap weights. Column %s is not of numeric type in table <%s>"
-msgstr ""
-"Nelze naèíst váhu pøekrytí. Sloupec %s v tabulce <%s> není èíselného typu."
+msgid "Cannot load overlap weights. Column %s is not of numeric type in table <%s>"
+msgstr "Nelze naèíst váhu pøekrytí. Sloupec %s v tabulce <%s> není èíselného typu."
 
 #: ../vector/v.label.sa/labels.c:281
 #, c-format
@@ -20159,8 +17531,7 @@
 msgstr "Velikost ikony bodových prvkù (v mapových jednotkách)"
 
 #: ../vector/v.label.sa/main.c:144 ../vector/v.label/main.c:152
-#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:193 ../display/d.barscale/main.c:88
-#: ../display/d.grid/main.c:86 ../display/d.rhumbline/main.c:70
+#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:193
 msgid "Text color"
 msgstr "Barva textu"
 
@@ -20174,8 +17545,7 @@
 msgstr "©íøka zvýrazòujícího obarvení"
 
 #: ../vector/v.label.sa/main.c:170 ../vector/v.label/main.c:188
-#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:228 ../display/d.path/main.c:116
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:334
+#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:228
 msgid "Background color"
 msgstr "Barva pozadí"
 
@@ -20184,7 +17554,7 @@
 msgstr "Neprùhlednost (relevantní pouze pokud je zvolena barva pozadí)"
 
 #: ../vector/v.label.sa/main.c:190 ../vector/v.label/main.c:194
-#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:237 ../display/d.grid/main.c:80
+#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:237
 msgid "Border color"
 msgstr "Barva rámeèku"
 
@@ -20215,21 +17585,20 @@
 msgstr "Nalézá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti."
 
 #: ../vector/v.net.path/main.c:65
-msgid ""
-"Name of file containing start and end points. If not given, read from stdin"
+msgid "Name of file containing start and end points. If not given, read from stdin"
 msgstr ""
 "Název souboru obsahující zaèáteèní a koncové body. Pokud nezadáno, ète se "
 "standardní vstup"
 
-#: ../vector/v.net.path/main.c:73 ../display/d.path/main.c:82
+#: ../vector/v.net.path/main.c:73
 msgid "Arc forward/both direction(s) cost column"
 msgstr "Sloupeèek nesoucí cenu pohybu ve smìru dopøedu nebo i zpìt."
 
-#: ../vector/v.net.path/main.c:79 ../display/d.path/main.c:88
+#: ../vector/v.net.path/main.c:79
 msgid "Arc backward direction cost column"
 msgstr "Sloupeèek nesoucí cenu pohybu ve smìru zpìt."
 
-#: ../vector/v.net.path/main.c:85 ../display/d.path/main.c:94
+#: ../vector/v.net.path/main.c:85
 msgid "Node cost column"
 msgstr "Sloupec pro ocenìní uzlu"
 
@@ -20252,7 +17621,7 @@
 msgid "Write output as original input segments, not each path as one line."
 msgstr "Zapi¹ výstup jako èást vstupu, ne ka¾dou cestu jako jednu linii."
 
-#: ../vector/v.net.path/main.c:120 ../display/d.path/main.c:185
+#: ../vector/v.net.path/main.c:120
 msgid "The current projection is not longitude-latitude"
 msgstr "Souèasná projekce není longitude-latidude (¹íøka-délka)"
 
@@ -20488,8 +17857,7 @@
 "liniemi a uzly"
 
 #: ../vector/v.clean/main.c:94
-msgid ""
-"Threshold in map units, one value for each tool (default: 0.0[,0.0,...])"
+msgid "Threshold in map units, one value for each tool (default: 0.0[,0.0,...])"
 msgstr ""
 "Hranièní hodnota v mapových jednotkách, jedna honota pro ka¾dý nástroj "
 "(výchozí: 0.0[,0.0,...])"
@@ -20671,8 +18039,7 @@
 #: ../vector/v.clean/prune.c:216
 #, c-format
 msgid "%d boundaries not pruned because pruning would damage topology"
-msgstr ""
-"%d hranic nebylo oøezáno, proto¾e oøezání by po¹kodilo jejich topologii"
+msgstr "%d hranic nebylo oøezáno, proto¾e oøezání by po¹kodilo jejich topologii"
 
 #: ../vector/v.kcv/main.c:78
 msgid "Randomly partition points into test/train sets."
@@ -20701,9 +18068,8 @@
 msgstr "Nelze vytvoøit tabulku: %s"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Servisní sí»"
+msgstr "Provádí správu sí»ì"
 
 #: ../vector/v.net/main.c:55
 msgid "Name of input point vector map"
@@ -20733,8 +18099,7 @@
 
 #: ../vector/v.net/main.c:97
 msgid "Required for operation 'connect'. Connect points in given threshold."
-msgstr ""
-"Po¾adováno pro operaci 'spojení'. Spojuje body v dané mezní vzdálenosti."
+msgstr "Po¾adováno pro operaci 'spojení'. Spojuje body v dané mezní vzdálenosti."
 
 #: ../vector/v.net/main.c:101
 msgid "Assign unique categories to new points"
@@ -20865,7 +18230,6 @@
 "stranu."
 
 #: ../vector/v.what/what.c:96 ../vector/v.what/what.c:98
-#: ../display/d.what.vect/what.c:179 ../display/d.what.vect/what.c:181
 #, c-format
 msgid "Nothing Found.\n"
 msgstr "Nic nebylo nalezeno.\n"
@@ -20884,7 +18248,6 @@
 "Napravo: %d\n"
 
 #: ../vector/v.what/what.c:145 ../vector/v.what/what.c:179
-#: ../display/d.what.vect/what.c:241
 #, c-format
 msgid "Length: %f\n"
 msgstr "Délka: %f\n"
@@ -20919,12 +18282,12 @@
 msgid "Id: %d\n"
 msgstr "Id: %d\n"
 
-#: ../vector/v.what/what.c:188 ../display/d.what.vect/what.c:295
+#: ../vector/v.what/what.c:188
 #, c-format
 msgid "Point height: %f\n"
 msgstr "Vý¹ka bodu: %f\n"
 
-#: ../vector/v.what/what.c:199 ../display/d.what.vect/what.c:313
+#: ../vector/v.what/what.c:199
 #, c-format
 msgid "Line height: %f\n"
 msgstr "Vý¹ka linie: %f\n"
@@ -21029,7 +18392,7 @@
 msgid "Query threshold distance"
 msgstr "Prahová hodnota pro vzdálenost dotazu"
 
-#: ../vector/v.what/main.c:81 ../display/d.what.vect/main.c:98
+#: ../vector/v.what/main.c:81
 msgid "Print topological information (debugging)"
 msgstr "Vytiskni informace o topologii (odv¹ivení)"
 
@@ -21042,7 +18405,7 @@
 msgid "You must build topology on vector map <%s>"
 msgstr "Pro vektorový soubor <%s> musíte vybudovat topologii"
 
-#: ../vector/v.what/main.c:158 ../display/d.what.vect/main.c:154
+#: ../vector/v.what/main.c:158
 msgid "Building spatial index..."
 msgstr "Vytváøím prostorový index ..."
 
@@ -21320,8 +18683,7 @@
 msgstr "%d kategorií s více ne¾ jedním bodem (souøadnice nejsou naèteny)"
 
 #: ../vector/v.out.vtk/writeVTK.c:187
-msgid ""
-"No coordinates to generate the output! Maybe an empty vector type chosen?"
+msgid "No coordinates to generate the output! Maybe an empty vector type chosen?"
 msgstr ""
 "Nejsou vybrány ¾ádné souøadnice pro vytvoøení výstupu! Mo¾ná byl vybrán typ "
 "prázdné vektorové mapy?"
@@ -21333,8 +18695,7 @@
 
 #: ../vector/v.out.vtk/writeVTK.c:622
 msgid "Cannot export attribute table fields for layer < 1. Skipping export"
-msgstr ""
-"Nelze exportovat pole atributové tabulky pro vrstvy < 1. Pøeskakuji export."
+msgstr "Nelze exportovat pole atributové tabulky pro vrstvy < 1. Pøeskakuji export."
 
 #: ../vector/v.out.vtk/writeVTK.c:630
 msgid "No attribute table found"
@@ -21362,6 +18723,10 @@
 msgid "Path to resulting VTK file"
 msgstr "Cesta k výslednému souboru VTK"
 
+#: ../vector/v.out.vtk/main.c:83
+msgid "Layer number"
+msgstr "Èíslo vrstvy"
+
 #: ../vector/v.out.vtk/main.c:93
 msgid "Export numeric attribute table fields as VTK scalar variables"
 msgstr "exportuje numerické pole atributové tabulky jako VTK skalární promìné"
@@ -21419,8 +18784,7 @@
 msgstr "Text který bude pøipojen jako dal¹í øádek souboru s metadaty."
 
 #: ../vector/v.support/main.c:118
-msgid ""
-"Command line to store into vector map history file (used for vector scripts)"
+msgid "Command line to store into vector map history file (used for vector scripts)"
 msgstr ""
 "Pøíkazová ¾ádka pro ulo¾ení souboru s hitorií vektorové mapy (pou¾íváno pro "
 "vektorové skripty)"
@@ -21439,8 +18803,7 @@
 msgstr "vektor, dotazování"
 
 #: ../vector/v.select/main.c:138
-msgid ""
-"Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
+msgid "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
 msgstr "Vybírá prvky z vektorové mapy (A) podle prvkù vektorové mapy (B)"
 
 #: ../vector/v.select/main.c:178
@@ -21522,7 +18885,6 @@
 
 #: ../vector/v.label/main.c:91 ../vector/v.label/main.c:96
 #: ../vector/v.label/main.c:171 ../vector/v.label/main.c:184
-#: ../general/g.region/main.c:146 ../general/g.region/main.c:349
 msgid "Effects"
 msgstr "Efekty"
 
@@ -21547,8 +18909,7 @@
 msgid "Reference position"
 msgstr "Referenèní poloha"
 
-#: ../vector/v.label/main.c:123 ../display/d.vect/main.c:287
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:168 ../display/d.text.new/main.c:210
+#: ../vector/v.label/main.c:123
 msgid "Font name"
 msgstr "Název písma"
 
@@ -21572,36 +18933,12 @@
 #: ../imagery/i.points/main.c:123
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:97
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2image/main.c:81
-#: ../display/d.histogram/main.c:181 ../display/d.erase/main.c:58
-#: ../display/d.profile/main.c:134 ../display/d.measure/main.c:87
-#: ../display/d.what.vect/main.c:160 ../display/d.font/main.c:86
-#: ../display/d.rast.num/number.c:128 ../display/d.linegraph/linegraph.c:251
-#: ../display/d.what.rast/main.c:116 ../display/d.geodesic/main.c:105
-#: ../display/d.text/main.c:132 ../display/d.font.freetype/main.c:103
-#: ../display/d.info/main.c:74 ../display/d.legend/main.c:274
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:257 ../display/d.vect/main.c:402
-#: ../display/d.graph/main.c:96 ../display/d.rast.arrow/arrow.c:245
-#: ../display/d.menu/main.c:108 ../display/d.thematic.area/main.c:397
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:310 ../display/d.rast/main.c:113
-#: ../display/d.where/main.c:144 ../display/d.rgb/main.c:89
-#: ../display/d.extract/main.c:79 ../display/d.paint.labels/main.c:90
-#: ../display/d.barscale/main.c:126 ../display/d.text.new/main.c:284
-#: ../display/d.ask/main.c:61 ../display/d.his/main.c:117
-#: ../display/d.zoom/main.c:158 ../display/d.zoom/main.c:293
-#: ../display/d.zoom/redraw.c:39 ../display/d.grid/main.c:186
-#: ../display/d.rhumbline/main.c:108 ../display/d.nviz/main.c:249
-#: ../display/d.colortable/main.c:138 ../display/d.extend/main.c:41
-#: ../display/d.frame/select.c:36 ../display/d.frame/frame.c:129
-#: ../display/d.frame/frame.c:183 ../display/d.frame/frame.c:223
-#: ../display/d.frame/list.c:23 ../display/d.path/main.c:159
 msgid "No graphics device selected"
 msgstr "®ádné grafické zaøízení nebylo vybráno"
 
 #: ../vector/v.label/main.c:252
-msgid ""
-"size and space options vary significantly which may lead to crummy output"
-msgstr ""
-"volby velikost a tvar jsou podstatnì rùzné co¾ mù¾e vést ke ¹patnému výstupu"
+msgid "size and space options vary significantly which may lead to crummy output"
+msgstr "volby velikost a tvar jsou podstatnì rùzné co¾ mù¾e vést ke ¹patnému výstupu"
 
 #: ../vector/v.label/main.c:260
 msgid "Too many parameters for <reference>"
@@ -21724,9 +19061,8 @@
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:250 ../vector/v.surf.rst/main.c:258
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:265 ../vector/v.surf.rst/main.c:272
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:279
-#, fuzzy
 msgid "Outputs"
-msgstr "Výstup:"
+msgstr "Výstupy"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:219
 msgid "Output surface raster map (elevation)"
@@ -21758,8 +19094,7 @@
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:271
 msgid "Output vector map showing quadtree segmentation"
-msgstr ""
-"Výstupní vektorový soubor ukazující segmentaci kvadratické stromové struktury"
+msgstr "Výstupní vektorový soubor ukazující segmentaci kvadratické stromové struktury"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:278
 msgid "Output vector map showing overlapping windows"
@@ -21778,10 +19113,8 @@
 msgstr "Název sloupce atributu, obsahujícího vyhlazovací parametry (smoothing)"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:350
-msgid ""
-"Maximum distance between points on isoline (to insert additional points)"
-msgstr ""
-"Maximální vzdálenost mezi body na isolinii (budou vlo¾eny doplòující body)"
+msgid "Maximum distance between points on isoline (to insert additional points)"
+msgstr "Maximální vzdálenost mezi body na isolinii (budou vlo¾eny doplòující body)"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:359
 msgid "Conversion factor for values used for approximation"
@@ -21789,8 +19122,7 @@
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:367
 msgid "Anisotropy angle (in degrees counterclockwise from East)"
-msgstr ""
-"Úhel anisotropie (ve stupních proti smìru hodinových ruèièek od Východu)"
+msgstr "Úhel anisotropie (ve stupních proti smìru hodinových ruèièek od Východu)"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:402 ../vector/v.surf.rst/main.c:407
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:412 ../vector/v.surf.rst/main.c:417
@@ -21803,7 +19135,6 @@
 msgstr "Nebyla zadána ¾ádná rastrová nebo vektorová mapa pro výstup"
 
 #: ../vector/v.surf.rst/main.c:434 ../vector/v.extract/main.c:274
-#: ../display/d.vect/main.c:493
 msgid "'layer' must be > 0 for 'where'."
 msgstr "'layer' musí být . 0 pro 'where'"
 
@@ -21873,8 +19204,7 @@
 msgstr "vektor, import, databáze, body"
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:54
-msgid ""
-"Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
+msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 "Vytvoøí novou vektorovou (bodovou) mapu na základì databázové takulky "
 "obsahující souøadnice."
@@ -21905,13 +19235,10 @@
 
 #: ../vector/v.in.db/main.c:130
 #, c-format
-msgid ""
-"Output vector map, table <%s> (driver: <%s>, database: <%s>) already exists"
-msgstr ""
-"Výstupní vektorová tabulka <%s> (ovladaè: <%s>, databáze: <%s>) ji¾ existuje"
+msgid "Output vector map, table <%s> (driver: <%s>, database: <%s>) already exists"
+msgstr "Výstupní vektorová tabulka <%s> (ovladaè: <%s>, databáze: <%s>) ji¾ existuje"
 
-#: ../vector/v.in.db/main.c:163 ../display/d.vect.chart/plot.c:85
-#: ../display/d.vect/attr.c:112
+#: ../vector/v.in.db/main.c:163
 #, c-format
 msgid "Unable to open select cursor: '%s'"
 msgstr "Nelze otevøít kurzor pro výbìr: '%s'"
@@ -22019,8 +19346,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast/support.c:172
 #, c-format
 msgid "Error in color definition column (%s) with cat %d: colorstring [%s]"
-msgstr ""
-"Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), kategorie %d: barevný øetìzec [%s]"
+msgstr "Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), kategorie %d: barevný øetìzec [%s]"
 
 #: ../vector/v.to.rast/support.c:175
 msgid "Color set to [200:200:200]"
@@ -22084,8 +19410,7 @@
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:69
 #, c-format
 msgid "Column type (%s) not supported (did you mean 'labelcolumn'?)"
-msgstr ""
-"Typ sloupce (%s) není podporován (myslíte sloupec s popisky 'labelcolumn'?)"
+msgstr "Typ sloupce (%s) není podporován (myslíte sloupec s popisky 'labelcolumn'?)"
 
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:101
 #, c-format
@@ -22122,8 +19447,7 @@
 
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:206
 msgid "Color can be updated from database only if use=attr"
-msgstr ""
-"Barva mù¾e být aktualizována z databáze pouze jesstli je pou¾ití=atribut"
+msgstr "Barva mù¾e být aktualizována z databáze pouze jesstli je pou¾ití=atribut"
 
 #: ../vector/v.to.rast/vect2rast.c:224
 #, c-format
@@ -22152,9 +19476,8 @@
 msgstr "Typ vzorkování"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:199
-#, fuzzy
 msgid "Scale sampled raster values"
-msgstr "Statistika pou¾itá pro rastrové hodnoty"
+msgstr "Mìøítko vzorových rastrových hodnot"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:206
 msgid "Layer is only used for WHERE SQL statement"
@@ -22183,8 +19506,7 @@
 msgstr "Díky chybì nejsou atributová data pøevedena do nové mapy"
 
 #: ../vector/v.drape/main.c:425
-msgid ""
-"No features drapped. Check Your computational region and input raster map."
+msgid "No features drapped. Check Your computational region and input raster map."
 msgstr ""
 "Nejsou vyvì¹eny ¾ádné prvky. Zkontrolujte prosím vá¹ výpoèení region a "
 "vstupní rastrovou mapu."
@@ -22194,10 +19516,8 @@
 msgstr "vektor, bufer"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:148 ../vector/v.buffer/main.c:256
-msgid ""
-"Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
-msgstr ""
-"Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
+msgid "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
+msgstr "Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:166
 msgid "Buffer distance along major axis in map units"
@@ -22231,13 +19551,13 @@
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:214
 msgid "This does nothing. It is retained for backwards compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Toto nedìlá nic. Je zde ponecháno pro zpìtnou kompatibilitu"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:221
 msgid ""
 "This is an alias to the distance option. It is retained for backwards "
 "compatibility"
-msgstr ""
+msgstr "Toto je náhrada pro volbu vzálenosti. Je zde ponecháno pro zpìtnou kompatibilitu"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:223 ../vector/v.buffer/main.c:271
 msgid "Buffer distance in map units"
@@ -22253,8 +19573,7 @@
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:245
 msgid "Select a buffer distance/minordistance/angle or column, but not both."
-msgstr ""
-"Vyberte bufer vzdálenost/vedlìj¹í vzdálenost/úhel nebo sloupec ale ne oboje."
+msgstr "Vyberte bufer vzdálenost/vedlìj¹í vzdálenost/úhel nebo sloupec ale ne oboje."
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:249 ../vector/v.buffer/main.c:319
 msgid ""
@@ -22270,12 +19589,11 @@
 msgid ""
 "The buffer option has been replaced by the distance option and will be "
 "removed in future."
-msgstr ""
+msgstr "Volba Buferu byla nahrazena volbou vzdálenosti a bude v budoucnu odstranìna."
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Use the distance option instead of the buffer option."
-msgstr "Pou¾ít pro rotaci radiány namísto stupòù"
+msgstr "Pou¾ít volbu vzdálenosti místo volby buferu"
 
 #: ../vector/v.buffer2/main.c:262
 #, c-format
@@ -22376,8 +19694,7 @@
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:157
 msgid "Use ESRI-style .prj file format (applies to Shapefile output only)"
-msgstr ""
-"Pou¾ít styl ESRI - formát souboru .prj (aplikované pouze na výstup SHAPE)"
+msgstr "Pou¾ít styl ESRI - formát souboru .prj (aplikované pouze na výstup SHAPE)"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:162
 msgid "Export lines as polygons"
@@ -22388,9 +19705,8 @@
 msgstr "Kombinace typù není podporována v¹emi formáty."
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:224
-msgid ""
-"The map contains islands. To preserve them in the output map, use the -c flag"
-msgstr ""
+msgid "The map contains islands. To preserve them in the output map, use the -c flag"
+msgstr "Mapa obsahuje ostrovy. Pro jejich zachování ve výstupní mapì pou¾ijte pøepínaè -c"
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:255
 #, c-format
@@ -22428,17 +19744,13 @@
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:399
 #, c-format
-msgid ""
-"%d point(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
-msgstr ""
-"Nalezeno %d bodù, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
+msgid "%d point(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgstr "Nalezeno %d bodù, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:404
 #, c-format
-msgid ""
-"%d line(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
-msgstr ""
-"Nalezeno %d linií, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
+msgid "%d line(s) found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgstr "Nalezeno %d linií, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:410
 #, c-format
@@ -22460,15 +19772,12 @@
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:421
 #, c-format
-msgid ""
-"%d areas found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
-msgstr ""
-"Nalezeno %d ploch, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
+msgid "%d areas found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgstr "Nalezeno %d ploch, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr 'type'."
 
 #: ../vector/v.out.ogr/main.c:426
 #, c-format
-msgid ""
-"%d faces found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
+msgid "%d faces found, but not requested to be exported. Verify 'type' parameter."
 msgstr ""
 "Nalezeno %d 3D polygonù, nebyly v¹ak po¾adovány pro export. Ovìøte parametr "
 "'type'."
@@ -22547,10 +19856,8 @@
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:527
 #, c-format
-msgid ""
-"[%d] (not reachable) nodes removed from list of Steiner point candidates"
-msgstr ""
-"[%d] ( nedosa¾itelné) uzly odstranìny ze seznamu candidátù Steinerových bodù"
+msgid "[%d] (not reachable) nodes removed from list of Steiner point candidates"
+msgstr "[%d] ( nedosa¾itelné) uzly odstranìny ze seznamu candidátù Steinerových bodù"
 
 #: ../vector/v.net.steiner/main.c:532
 #, c-format
@@ -22710,7 +20017,7 @@
 msgid "Only relevant if background color is selected"
 msgstr "Relevantní pouze pokud je zvolena barva pozadí"
 
-#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:299 ../display/d.paint.labels/main.c:121
+#: ../vector/v.lrs/v.lrs.label/main.c:299
 #, c-format
 msgid "Unable to open label file <%s>"
 msgstr "Nelze otevøít soubor s popisky <%s>"
@@ -22905,10 +20212,8 @@
 msgstr "Sloupec obsahující pozici milníku (MP) pro zaèátek dal¹ího segmentu"
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:179
-msgid ""
-"Column containing offset from milepost for the beginning of next segment"
-msgstr ""
-"Sloupec obsahující odchylku od milníku (MP) pro za¾átek dal¹ího segmentu"
+msgid "Column containing offset from milepost for the beginning of next segment"
+msgstr "Sloupec obsahující odchylku od milníku (MP) pro za¾átek dal¹ího segmentu"
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:188
 msgid "Column containing milepost position for the end of previous segment"
@@ -22975,8 +20280,7 @@
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:477
 #, c-format
 msgid "Milepost (start) %f+%f used as %f+%f (change MP to integer)"
-msgstr ""
-"Milník(MP) (poèátek) %f+%f pou¾it jako  %f+%f (zmìní MP na typ integer)"
+msgstr "Milník(MP) (poèátek) %f+%f pou¾it jako  %f+%f (zmìní MP na typ integer)"
 
 #: ../vector/v.lrs/v.lrs.create/main.c:499
 #, c-format
@@ -23190,8 +20494,7 @@
 msgstr "Typy, které budou vyjmuty"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:122
-msgid ""
-"Layer number (if -1, all features in all layers of given type are extracted)"
+msgid "Layer number (if -1, all features in all layers of given type are extracted)"
 msgstr "Èíslo vrstvy (Pokud -1, jsou vyjmuty v¹echny prvky ve v¹ech vrstvách.)"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:136
@@ -23206,17 +20509,15 @@
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:145
 msgid "Number of random categories matching vector objects to extract"
-msgstr ""
-"Poèet náhodných kategorií odpovídajících vektorovým objektùm pro vyjmutí"
+msgstr "Poèet náhodných kategorií odpovídajících vektorovým objektùm pro vyjmutí"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:147
 msgid "Number must be smaller than unique cat count in layer"
-msgstr ""
+msgstr "Poèet musí být me¹í ne¾ souèet kategorií ve vrstvì"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:156
 msgid "Enter -1 to keep original categories or the desired NEW category value"
-msgstr ""
-"Vlo¾te -1 pro zachování pùvodní kategorie nebo po¾adovanou NOVOU hodnotu."
+msgstr "Vlo¾te -1 pro zachování pùvodní kategorie nebo po¾adovanou NOVOU hodnotu."
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:157
 msgid "If new >= 0, table is not copied"
@@ -23251,9 +20552,9 @@
 msgstr "Ignoruji textový vstup: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:297
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unable select records from table <%s>"
-msgstr "Nelze vybrat data z LRS tabulky: %s"
+msgstr "Nelze vybrat data z tabulky <%s>"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:298
 #, c-format
@@ -23277,19 +20578,18 @@
 msgid ""
 "Random category count must be smaller than feature count. There are only %d "
 "features of type(s): %s"
-msgstr ""
+msgstr "Souèet náhodných kategorií musí být men¹í ne¾ poèet prvkù. Je pouze %d prvkù typu: %s"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:346
 #, c-format
 msgid ""
 "Random category count is larger or equal to uniq \"%s\" feature category "
 "count %d"
-msgstr ""
+msgstr "Souèet náhodných kategoií musí být stejný nebo vìt¹í ne¾ unikátní \"%s\" souèet kategorí prvkù %d"
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:383
-#, fuzzy
 msgid "Extracting features..."
-msgstr "Extrahuji plochy..."
+msgstr "Rozbaluji prvky..."
 
 #: ../vector/v.extract/main.c:498
 msgid "Removing duplicate centroids..."
@@ -23380,39 +20680,35 @@
 msgid "Outlining areas in raster map <%s in %s> ..."
 msgstr "Okraje ploch v rastrové mapy <%s v %s> ..."
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:30 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:46
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:31 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:46
 #, c-format
 msgid "Creating color table for <%s in %s>..."
 msgstr "Vytváøím tabulku barev pro <%s v %s> ..."
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:34 ../display/d.histogram/main.c:168
-#: ../display/d.legend/main.c:269
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:35
 #, c-format
 msgid "Category file for <%s> not available"
 msgstr "Soubor s kategoriemi pro <%s> není dostupný"
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:39 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:69
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:40 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:69
 msgid "Unable to read colors for colorbar"
 msgstr "Nelze èíst barvy pro barevný prou¾ek"
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:47
-#, fuzzy
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:50
 msgid ""
 "Your cats/ file is invalid. A cats/ file with categories and labels is "
 "required for 'colortable' when using categorical legends; see the r.category "
 "help page. Colortable creation has been skipped."
 msgstr ""
 "Vá¹ soubor cats/ není platný. Soubor cats/ s kategoriemi a ¹títky je "
-"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì rastrových souborù CELL. K "
-"výstupnímu souboru ve formátu PostScript tak nebude pøiøazena ¾ádná tabulka "
-"berev."
+"vy¾adován pro 'tabulku barev' v pøípadì pou¾ití nespojité legendy; zkontrolujte manuálovou stránku pro r.category. vytváøení barevkné abulky bylo vynecháno."
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:62 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:92
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:65 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:92
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:97
 msgid "Colorbar y location beyond page margins. Adjusting."
 msgstr "Souøadnice y barevného pásu je mimo okraje stránky: Zarovnávám"
 
-#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:68 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:103
+#: ../ps/ps.map/ps_clrtbl.c:71 ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:103
 #: ../ps/ps.map/ps_fclrtbl.c:108
 msgid "Colorbar x location beyond page margins. Adjusting."
 msgstr "Souøadnice x barevného pásu je mimo okraje stránky: Zarovnávám"
@@ -23528,17 +20824,14 @@
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:110
 msgid "List paper formats ( name width height left right top bottom(margin) )"
-msgstr ""
-"Vypsat seznam formátù (jméno ¹íøka vý¹ka levé pravé horní dolní (odsazení))"
+msgstr "Vypsat seznam formátù (jméno ¹íøka vý¹ka levé pravé horní dolní (odsazení))"
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:115
 msgid "Create EPS (Encapsulated PostScript) instead of PostScript file"
-msgstr ""
-"Vytvoøit EPS (Encapsulated PostScript) namísto souboru ve formátu PostScript"
+msgstr "Vytvoøit EPS (Encapsulated PostScript) namísto souboru ve formátu PostScript"
 
 #: ../ps/ps.map/main.c:121
-msgid ""
-"File containing mapping instructions (or use input=- to enter from keyboard)"
+msgid "File containing mapping instructions (or use input=- to enter from keyboard)"
 msgstr ""
 "Soubor obsahující instrukce pro vytvoøení výstupu (nebo input=- a zadat je "
 "klavesnicí)"
@@ -23627,8 +20920,7 @@
 msgid ""
 "A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
 "coordinates and vice versa."
-msgstr ""
-"Jednoduchá utilita pro pøevod orientace a vzdálenosti na souøadnice a naopak."
+msgstr "Jednoduchá utilita pro pøevod orientace a vzdálenosti na souøadnice a naopak."
 
 #: ../misc/m.cogo/main.c:228
 msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
@@ -23782,11 +21074,11 @@
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:312
 #, c-format
 msgid "Subsignature %d only contains %f pixels"
-msgstr "Podpøíznak %d obsahuje pouze %f pixelù"
+msgstr "subsignatura %d obsahuje pouze %f pixelù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:547
 msgid "Unreliable clustering. Try a smaller initial number of clusters"
-msgstr ""
+msgstr "Nespolehlivé shlukování. Pou¾ijte men¹í poèáteèní poèet shlukù"
 
 #: ../imagery/i.gensigset/subcluster.c:556
 #, c-format
@@ -23803,9 +21095,8 @@
 msgstr "Zapisuji pøíznaky...."
 
 #: ../imagery/i.ifft/orig_wind.c:27
-#, fuzzy
 msgid "The real and imaginary original windows did not match"
-msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasily."
+msgstr "Reálná a imaginární originální okna nesouhlasí."
 
 #: ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:68 ../imagery/i.fft/fftmain.c:74
 msgid "imagery, FFT"
@@ -23813,8 +21104,7 @@
 
 #: ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:70
 msgid "Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) for image processing."
-msgstr ""
-"Rychlá inverzní Fourierova transformace (IFFT) pro zpracování obrazových dat."
+msgstr "Rychlá inverzní Fourierova transformace (IFFT) pro zpracování obrazových dat."
 
 #: ../imagery/i.ifft/ifftmain.c:75
 msgid "Name of input raster map (image fft, real part)"
@@ -24112,7 +21402,6 @@
 msgstr "Soubor s pøíznaky <%s> je neplatný."
 
 #: ../imagery/i.vpoints/plot.c:61 ../imagery/i.vpoints/plot.c:143
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:415
 msgid "Cannot read symbol, cannot display points"
 msgstr "Nelze èíst symbol, nemohu zobrazit body"
 
@@ -24162,24 +21451,20 @@
 msgstr "Program pro analýzu hlavních komponent (pca) snímkù."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Name of two or more input raster maps"
-msgstr "Název vstupní rastrové mapy"
+msgstr "Název dvou nebo více vstupních rsatrových vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Base name for output raster maps"
-msgstr "Název výstupní rastrové mapy"
+msgstr "Základ jména výstupních rastrovách vrstev"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:74
-#, fuzzy
 msgid "A numerical suffix will be added for each component map"
-msgstr "Poèet úrovní, které budou pou¾ity pro ka¾dou souèást"
+msgstr "Èíselná pøípona bude pøidána pro ka¾dou komponentu mapy "
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Rescaling range for output maps (for no rescaling use 0,0)"
-msgstr "Vytváøím nový rozsah výstupu (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
+msgstr "pøevzorkovávám rozsah výstupní mapy (Pro ponechání pou¾ijte 0,0)"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:93
 msgid "Sorry, at least 2 input bands must be provided"
@@ -24199,9 +21484,9 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro okolí øádku"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:251
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Computing means for band %d..."
-msgstr "Poèítám prùmìr pro skupinu %d...."
+msgstr "Poèítám prùmìr pro vrstvu %d...."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:301
 #, c-format
@@ -24217,14 +21502,14 @@
 msgstr "Nelze alokovat pamì» pro øádek rastru"
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:390
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transforming <%s>..."
-msgstr "Pøevádím prvky..."
+msgstr "Pøevádím prvky <%s>..."
 
 #: ../imagery/i.pca/main.c:409
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Rescaling <%s> to range %d,%d..."
-msgstr "Upravuji data <%s> do rozmezí %d,%d..."
+msgstr "Pøevzorkovávám <%s> do rozmezí %d,%d..."
 
 #: ../imagery/i.pca/support.c:27
 #, c-format
@@ -24233,7 +21518,7 @@
 
 #: ../imagery/i.pca/support.c:44
 msgid "Eigen values, (vectors), and [percent importance]:"
-msgstr ""
+msgstr "Eigen hodonty, (vektory) a [procenta dùle¾itosti]:"
 
 #: ../imagery/i.rectify/get_wind.c:46
 #, c-format
@@ -24337,8 +21622,7 @@
 msgstr "Stupeò polynomu rektifikace (1-3)"
 
 #: ../imagery/i.rectify/main.c:111
-msgid ""
-"Use current region settings in target location (def.=calculate smallest area)"
+msgid "Use current region settings in target location (def.=calculate smallest area)"
 msgstr ""
 "Pou¾ít nastavení aktuálního regionu ve cílové location (def.=vypoèítat "
 "nejmen¹í plochu)"
@@ -25143,15 +22427,13 @@
 msgstr "Velikost vzorku: %d bodù\n"
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:306
-msgid ""
-"Not enough sample points. Please run again and choose a larger sample size."
+msgid "Not enough sample points. Please run again and choose a larger sample size."
 msgstr ""
 "Nedostatek bodù vzorku. Prosím, spus»te znovu a vyberte men¹í velikost "
 "vzorku."
 
 #: ../imagery/i.cluster/main.c:310
-msgid ""
-"Not enough non-zero sample data points. Check your current region (and mask)."
+msgid "Not enough non-zero sample data points. Check your current region (and mask)."
 msgstr ""
 "Nedostatek nenulových bodù vzorku. Zkontrolujte vá¹ aktuální region (a "
 "masku)."
@@ -25204,7 +22486,7 @@
 "\n"
 "######## CLUSTER KONEC (%s) ########\n"
 
-#: ../imagery/i.cluster/main.c:346 ../visualization/nviz2/cmd/main.c:170
+#: ../imagery/i.cluster/main.c:346
 #, c-format
 msgid "File <%s> created."
 msgstr "Soubor <%s> byl vytvoøen"
@@ -25229,8 +22511,7 @@
 msgstr "Jméno snímku urèeného k rektifikaci, který bude po startu vykreslen"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:72
-msgid ""
-"Name of a map from target mapset which will be initially drawn on screen"
+msgid "Name of a map from target mapset which will be initially drawn on screen"
 msgstr "Jméno mapy z cílového mapsetu, který bude po startu vykreslen"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:102
@@ -25255,12 +22536,12 @@
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:125
 #, c-format
 msgid "No initial camera exposure station for group [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "Není poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu [%s]"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:129
 #, c-format
 msgid "Bad format in initial camera exposure station for group [%s]"
-msgstr ""
+msgstr "©patný formát v poèáteèní expozici postavení kamery pro skupinu [%s]"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2target/main.c:143
 #, c-format
@@ -25283,8 +22564,7 @@
 msgstr "Nelze èíst hlavièku souboru <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.camera/main.c:56
-msgid ""
-"Interactively select and modify the imagery group camera reference file."
+msgid "Interactively select and modify the imagery group camera reference file."
 msgstr "Interaktivnì vybrat a upravit referenèní soubor kamery pro skupinu"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.camera/main.c:60
@@ -25308,8 +22588,7 @@
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.camera/main.c:100
 #, c-format
 msgid "Group [%s] in location [%s] mapset [%s] now has camera file [%s]"
-msgstr ""
-"Skupina [%s] v location [%s], mapset [%s] má nyní pøiøazen soubor kamery [%s]"
+msgstr "Skupina [%s] v location [%s], mapset [%s] má nyní pøiøazen soubor kamery [%s]"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.elev/main.c:64
 msgid "Interactively select or modify the target elevation model."
@@ -25364,11 +22643,11 @@
 msgid ""
 "Interactively creates or modifies entries in a camera initial exposure "
 "station file for imagery group referenced by a sub-block."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivnì vytvoøí nebo upraví vstupy v souboru poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu obrazových dat podle podle sub-blokù."
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2image/main.c:56
 msgid "Interactively mark fiducial or reseau points on an image."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivnì oznaèí vzta¾né nebo sí»ové body v obraze"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.2image/main.c:86
 #, c-format
@@ -25377,7 +22656,7 @@
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/ask_files.c:36
 msgid "Please select the file(s) you wish to rectify by naming an output file"
-msgstr ""
+msgstr "Prosím vyberte soubory, které si pøejete rektifikovat pojmenováním výstupního souboru"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/ps_cp.c:53
 msgid "Poorly placed psuedo control points. "
@@ -25411,24 +22690,24 @@
 msgstr "®ádné soubory v této skupinì!"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:97
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No target elevation model selected for group <%s>"
-msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor pro skupinu [%s]"
+msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný model terénu pro vybranou skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:109
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No camera reference file selected for group <%s>"
-msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor pro skupinu [%s]"
+msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný referenèní soubor kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:113
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in camera file for group <%s>"
-msgstr "©patný formát souboru kamery ve skupinì [%s]"
+msgstr "©patný formát souboru kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/main.c:119
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad format in initial exposusre station file for group <%s>"
-msgstr "©patný formát souboru kamery ve skupinì [%s]"
+msgstr "©patný formát souboru poèáteèní expozice postavení kamery pro skupinu <%s>"
 
 #: ../imagery/i.ortho.photo/photo.rectify/write.c:34
 #, c-format
@@ -25507,9 +22786,8 @@
 msgstr "Jméno rastrové mapy obsahující výsledky klasifikace"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/main.c:91
-#, fuzzy
 msgid "Name for raster map holding reject threshold results"
-msgstr "Rastrová mapa s výsledkem zamítnutí"
+msgstr "Název rastrové mapy obsahující prahové výsledky"
 
 #: ../imagery/i.maxlik/invert.c:28
 #, c-format
@@ -25598,8 +22876,7 @@
 #: ../imagery/i.cca/main.c:207
 #, c-format
 msgid "The output cell map <%s.%d> has values outside the 0-255 range."
-msgstr ""
-"Výstupní rastrová (cell) mapa <%s.%d> obsahuje hodnoty mimo interval 0-255."
+msgstr "Výstupní rastrová (cell) mapa <%s.%d> obsahuje hodnoty mimo interval 0-255."
 
 #: ../imagery/i.target/main.c:47
 msgid "Targets an imagery group to a GRASS location and mapset."
@@ -25685,6 +22962,10 @@
 msgid "Unable to map image file"
 msgstr "Nelze otevøít soubor obrazové skupiny"
 
+#: ../visualization/ximgview/main.c:270
+msgid "display"
+msgstr "zobrazení"
+
 #: ../visualization/ximgview/main.c:271
 msgid "View BMP images from the PNG driver."
 msgstr "Náhled BMP obrázku pomocí ovladaèe PNG."
@@ -25714,4660 +22995,3 @@
 msgid "Unable to read raster row"
 msgstr "Nelze momentálnì èíst rastrovou mapu."
 
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:53
-msgid "raster, vector, visualization"
-msgstr "rastrová mapa, vektorová mapa, zobrazení"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:55
-msgid "nviz - Visualization and animation tool for GRASS data."
-msgstr "nviz - Vizualizaèní a animaèní nástroj GRASSu"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:60
-msgid "Name of raster map(s) for Elevation"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro vý¹ku"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:61
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:70
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:97
-msgid "Raster"
-msgstr "Rastrová mapa"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:69
-msgid "Name of raster map(s) for Color"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro pokrytí "
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:78
-msgid "Name of vector lines/areas overlay map(s)"
-msgstr "Vektorové mapy s liniemi/plochami pro zobrazení na terénu"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:79
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:88
-msgid "Vector"
-msgstr "Vektorová mapa"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:87
-msgid "Name of vector points overlay file(s)"
-msgstr "Vektorové mapy s body pro zobrazení na terénu"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:96
-msgid "Name of existing 3d raster map"
-msgstr "Jméno existující 3d rastrové mapy"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:101
-msgid "Quickstart - Do not load any data"
-msgstr "Rychlý start - Nenaèítej ¾ádná data"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:106
-msgid "Exit after completing script launched from the command line"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:111
-msgid "Start in Demo mode (skip the \"please wait\" message)"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:115
-#, fuzzy
-msgid "Verbose module output"
-msgstr "Roz¹íøený mód"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:121
-msgid "Set alternative panel path"
-msgstr "Nastavit alternativní cestu k panelu"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:127
-msgid "Execute script file at startup"
-msgstr "Proveï skript bìhem startu"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:133
-msgid "Load previously saved state file"
-msgstr "Naèti pøedchozí ulo¾eny soubor se stavem"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:287
-msgid "Number of elevation files does not match number of colors files"
-msgstr "Poèet souborù s vý¹kovým modelem neodpovídá poètu souboru s barvami"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:298
-msgid "Loading data failed"
-msgstr "Naèítání dat selhalo"
-
-#: ../visualization/nviz/src/nviz_init.c:411
-msgid "Entering script mode ..."
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/vector.c:181
-msgid "Unknown icon marker"
-msgstr "Neznámé oznaèení ikony"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/main.c:46
-msgid "visualization, raster, vector, raster3d"
-msgstr "vizualizace rastr, vektor, 3D rastr"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/main.c:47
-msgid "Experimental NVIZ CLI prototype."
-msgstr "Experimentální prototyp NVIZ CLI"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/main.c:133
-#, c-format
-msgid "Vertical exaggeration not given, using calculated value %.0f"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/main.c:143
-#, c-format
-msgid "Viewpoint height not given, using calculated value %.0f"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/main.c:168
-msgid "Unsupported output format"
-msgstr "Nepodporovaný výstupní formát"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:74
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error tokenize '%s'"
-msgstr "Chyba pøi ètení mapy '%s'"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:81
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Volume set number %d is not available"
-msgstr "Soubor s tabulkou barev pro <%s> není dostupný"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:87
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to add isosurface (volume set %d)"
-msgstr "Nelze pøidat rovinou plochu"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:95
-#: ../visualization/nviz2/cmd/volume.c:101
-#, c-format
-msgid "Unable to set isosurface (%d) attribute (%d) of volume %d"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:73
-#, c-format
-msgid "Missing topography attribute for surface %d"
-msgstr "Chybí atribut topografie pro povrch %d"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:126
-#, c-format
-msgid "Color attribute not defined, using default <%s>"
-msgstr "Barevný atribut nebyl definován, pou¾ívám výchozí <%s>"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:203
-#, c-format
-msgid "Surface id %d doesn't exist"
-msgstr "Povrch id %d neexistuje"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:250
-#: ../visualization/nviz2/cmd/surface.c:257
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Unable to set draw mode for surface id %d"
-msgstr "Nejsem schopen zapsat hlavièku pro %s"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:49
-msgid "Use draw mode for all loaded surfaces"
-msgstr "Po¾ít vykreslovací mód pro v¹echny naètené povrchy"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:74
-msgid "Name for output file (do not add extension)"
-msgstr "Jménovýstupního souboru (NEpøidávejte koncovku)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:75 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:89
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:99
-msgid "Image"
-msgstr "Obrázek"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:97
-msgid "Width and height of output image"
-msgstr "©íøka a vý¹ka výstupního obrazu"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:114
-msgid "Name of raster map(s) for elevation"
-msgstr "Jméno rastrové mapy s vý¹kami"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:115 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:124
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:131 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:137
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:146 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:155
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:165 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:173
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:183 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:191
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:201
-msgid "Surface"
-msgstr "Povrch"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:123
-msgid "Elevation value(s)"
-msgstr "Hodnoty vý¹ek"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:130
-msgid "Name of raster map(s) for color"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro barvy"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:136
-msgid "Color value(s)"
-msgstr "Barevné hodnoty"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:145
-msgid "Name of raster map(s) for mask"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro maskování"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:154
-msgid "Name of raster map(s) for transparency"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro prùhlednost"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:164
-msgid "Transparency value(s)"
-msgstr "Prùhlednost"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:172
-msgid "Name of raster map(s) for shininess"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro osvìtlení"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:182
-msgid "Shininess value(s)"
-msgstr "Hodnoty osvìtlení"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:190
-#, fuzzy
-msgid "Name of raster map(s) for emission"
-msgstr "Jméno rastrové mapy pro vý¹ku"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:200
-#, fuzzy
-msgid "Emission value(s)"
-msgstr "Eigen hodnoty:"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:214
-msgid "Draw mode"
-msgstr "Mód vykreslení"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:217 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:228
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:239 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:251
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:263 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:272
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:284 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:294
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:514 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:526
-msgid "Draw"
-msgstr "Kreslit"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:226
-#, fuzzy
-msgid "Fine resolution"
-msgstr "Pou¾ívám rozli¹ení [%g]"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:237
-#, fuzzy
-msgid "Coarse resolution"
-msgstr "Korelace"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:248
-msgid "Draw style"
-msgstr "Styl vykreslení"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:260 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:281
-msgid "Shading"
-msgstr "stínování"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:269
-msgid "Wire color"
-msgstr "Barva sítì"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:293 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:361
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:430
-msgid "Position"
-msgstr "Umístìní"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:305
-#, fuzzy
-msgid "Name of line vector overlay map(s)"
-msgstr "Vektorové mapy s liniemi/plochami pro zobrazení na terénu"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:306 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:317
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:328 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:340
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:350 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:362
-msgid "Vector lines"
-msgstr "Vektorové linie"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:316
-msgid "Vector line width"
-msgstr "©íøka vektorové linie"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:325
-msgid "Vector line color"
-msgstr "Barva vektorové linie"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:337
-#, fuzzy
-msgid "Vector line display mode"
-msgstr "Otevøi formuláø v editaèním módu"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:349
-msgid "Vector line height"
-msgstr "Vý¹ka vektorové linie"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:373
-msgid "Name of point vector overlay map(s)"
-msgstr "Jméno vektorové mapy pro pøekryv"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:374 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:385
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:397 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:408
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:421 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:431
-msgid "Vector points"
-msgstr "Vektorové body"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:384
-msgid "Icon size"
-msgstr "Velikost ikon"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:396
-msgid "Icon width"
-msgstr "©íøka ikony"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:405
-msgid "Icon color"
-msgstr "Barva ikony"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:417
-msgid "Icon marker"
-msgstr "Symbol ikony"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:447
-msgid "Viewpoint position (x,y model coordinates)"
-msgstr "Pozice pohledu (x,y souøadnice modelu)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:448 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:459
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:469 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:481
-msgid "Viewpoint"
-msgstr "stanovisko"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:458
-msgid "Viewpoint height (in map units)"
-msgstr "Vý¹ka pohledu (v mapových jednotkách)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:468
-msgid "Viewpoint field of view (in degrees)"
-msgstr "Smìr pohledu (ve stupních)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:480
-msgid "Viewpoint twist angle (in degrees)"
-msgstr "otáèení výhledu (ve stupních)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:501 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:536
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:548 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:558
-#, fuzzy
-msgid "Volume"
-msgstr "sloupec(ce)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:511
-msgid "Volume draw mode"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:523
-msgid "Volume shading"
-msgstr ""
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:535
-#, fuzzy
-msgid "Volume position"
-msgstr "Zdrojová projekce"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:546
-#, fuzzy
-msgid "Volume resolution"
-msgstr "Rozli¹ení"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:557
-msgid "Isosurface level"
-msgstr "vý¹ka rovinného povrchu"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:603
-#, c-format
-msgid "At least one <%s> or <%s> required"
-msgstr "Nejménì <%s> nebo <%s> je po¾adován"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:617 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:647
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:659 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:665
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:671 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:677
-#, c-format
-msgid "Inconsistent number of attributes (<%s/%s> %d: <%s> %d)"
-msgstr "Nesprávný poèet atributù (<%s/%s> %d: <%s> %d)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:653
-#, c-format
-msgid "Inconsistent number of attributes (<%s/%s> %d: <%s> %d"
-msgstr "Nesprávný poèet atributù (<%s/%s> %d: <%s> %d"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:690 ../visualization/nviz2/cmd/args.c:704
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:711
-#, c-format
-msgid "Inconsistent number of attributes (<%s> %d: <%s> %d)"
-msgstr "Nesprávný poèet atributù (<%s> %d: <%s> %d)"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:697
-#, c-format
-msgid "Inconsistent number of attributes (<%s> %d: <%s> %d"
-msgstr "Nesprávný poèet atributù (<%s> %d: <%s> %d"
-
-#: ../visualization/nviz2/cmd/args.c:723
-#, c-format
-msgid "Inconsistent number of attributes (<%s/%s> %d: <%s> %d, <%s> %d"
-msgstr "Nesprávný poèet atributù (<%s/%s> %d: <%s> %d, <%s> %d"
-
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:35 ../display/d.rast.num/number.c:172
-#: ../display/d.info/main.c:111 ../display/d.info/main.c:136
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:257 ../display/d.paint.labels/main.c:130
-#: ../display/d.barscale/main.c:148
-msgid "Setting map window"
-msgstr "Nastavuji mapové okno"
-
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:38 ../display/d.rast.num/number.c:175
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:260 ../display/d.paint.labels/main.c:133
-#: ../display/d.barscale/main.c:151
-msgid "Current window not settable"
-msgstr "Aktuální okno nelze nastavit"
-
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:43
-msgid "Can't clear current graphics window"
-msgstr "Nelze vyèistit aktuální okno"
-
-#: ../display/d.rast.edit/cell.c:86 ../display/d.rast/display.c:75
-msgid "Cannot use current window"
-msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:73
-msgid ""
-"Displays a histogram in the form of a pie or bar chart for a user-specified "
-"raster map."
-msgstr ""
-"Zobrazí histogram ve formì koláèového nebo sloupcového grafu pro zadanou "
-"rastrovou mapu."
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:77
-msgid "Raster map for which histogram will be displayed"
-msgstr "Rastrová mapa, pro kterou bude vytvoøen histogram"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:81
-msgid "Indicate if a pie or bar chart is desired"
-msgstr "Nastavit styl grafu"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:90
-msgid "Color for text and axes"
-msgstr "Barva pro texr a osy"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:98
-msgid "Indicate if cell counts or map areas should be displayed"
-msgstr "Nastavit styl grafu"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:108
-msgid "Number of steps to divide the data range into (fp maps only)"
-msgstr ""
-"Poèet krokù do kterých se má rozdìlit rozsah dat (pouze mapy s plovoucí "
-"desetinnou èárkou)"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:115
-msgid "Display information for null cells"
-msgstr "Zobraz informace pro prázdné buòky"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:119
-msgid "Gather the histogram quietly"
-msgstr "Vytvoø histogram potichu"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:124
-msgid "Report for ranges defined in cats file (fp maps only)"
-msgstr ""
-"Zpráva pro rozsahy definované v souboru cats (pouze mapy s plovoucí "
-"desetinnou èárkou)"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:149
-#, c-format
-msgid "Invalid number of steps: %s"
-msgstr "Chybný poèet krokù: %s"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:154
-msgid "When -C flag is set, the nsteps argument is ignored"
-msgstr "Pokud je pou¾ita volba -C, je volba nsteps ignorován"
-
-#: ../display/d.histogram/main.c:171 ../display/d.legend/main.c:517
-#, c-format
-msgid "Range information for <%s> not available"
-msgstr "Informace o rozsahu pro <%s> nejsou dostupné"
-
-#: ../display/d.mapgraph/main.c:50
-msgid ""
-"Generates and displays simple graphics on map layers drawn in the active "
-"graphics monitor display frame."
-msgstr ""
-"Vytvoøí a zobrazí jednoduché grafické prvky na mapì vykreslené v aktivním "
-"grafickém monitoru."
-
-#: ../display/d.mapgraph/main.c:57
-msgid ""
-"Unix file containg graphing instructions, if not given reads from standard "
-"input"
-msgstr ""
-"Soubor (Unix) obsahující grafické instrukce, pokud není zadáno, ète se "
-"standardní vstup"
-
-#: ../display/d.mapgraph/main.c:67
-msgid ""
-"Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet "
-"(separated by colons)"
-msgstr ""
-"Barva kresby, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B (oddìleno "
-"dvojteèkou)"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:34
-msgid "Erase the contents of the active display frame with user defined color"
-msgstr ""
-"Vymazat obsah aktivního zobrazovacího zaøízení a vyplnit u¾ivatelem "
-"definovanou barvou"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:42
-msgid ""
-"Color to erase with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet "
-"(separated by colons)"
-msgstr "Barva pro vymazání, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:47 ../display/d.frame/frame.c:74
-msgid "Remove all frames and erase the screen"
-msgstr "Odstranit v¹echny rámce a vymazat obrazovku"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:52 ../display/d.rgb/main.c:66
-msgid "Don't add to list of commands in monitor"
-msgstr "Nepøidávat do seznamu v monitoru pøíkazy"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:62 ../display/d.measure/main.c:90
-#: ../display/d.colortable/main.c:140
-msgid "No current frame"
-msgstr "®ádný aktuální rámec"
-
-#: ../display/d.erase/main.c:64 ../display/d.measure/main.c:93
-#: ../display/d.colortable/main.c:142
-msgid "Current frame not available"
-msgstr "Aktuální rámec není dostupný"
-
-#: ../display/d.profile/utils.c:8
-#, c-format
-msgid "%s: 'is_null_value()' got NULL pointer!"
-msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala NULLový pointer!"
-
-#: ../display/d.profile/utils.c:11
-#, c-format
-msgid "%s: 'is_null_value()' got negative column index"
-msgstr "%s: 'is_null_value()' dostala negativní index sloupeèku"
-
-#: ../display/d.profile/utils.c:22
-#, c-format
-msgid "%s: 'is_null_value()' Unknown RASTER_MAP_TYPE '%d'"
-msgstr "%s: 'is_null_value()' Neznámý RASTER_MAP_TYPE '%d'"
-
-#: ../display/d.profile/What.c:29
-msgid "Error reading raster map"
-msgstr "chyba pøi ètení rastrové mapy"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:63
-msgid "Interactive profile plotting utility with optional output."
-msgstr "Nástroj pro interaktivní vytváøení profilù s volitelným výstupem."
-
-#: ../display/d.profile/main.c:71
-msgid "Raster map to be profiled"
-msgstr "Rastrová mapa pro tvorbu profilu"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:78
-msgid "Optional display raster"
-msgstr "Volitelný rastr, který bude zobrazen"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:85
-msgid "Output profile data to file(s) with prefix 'name'"
-msgstr "Výstupní data profilu ulo¾it do souboru(ù) s prefixem 'jméno'"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:106
-#, c-format
-msgid "Display raster [%s] not found. Using profile raster."
-msgstr "Rastr ke zobrazení [%s] nenalezen. Pou¾iji rastr profilu."
-
-#: ../display/d.profile/main.c:130
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Use mouse to choose action"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Pou¾ít my¹ pro vybraní akce"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:199 ../display/d.profile/main.c:393
-msgid "Use 'd.frame -e' to remove left over frames"
-msgstr "Pou¾ijte 'd.frame -e' pro smazání zbylých rámcù"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:283
-msgid "Error opening cell-file"
-msgstr "Chyba pøi otevírání souboru cell"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:285
-msgid "Error reading from cell-file"
-msgstr "Chyba pøi ètení souboru cell"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:287
-msgid "Mysterious window inconsistancy error"
-msgstr "Záhadná chyba nekonzistence okna"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:430
-#, c-format
-msgid "%s: Couldn't open raster <%s@%s>"
-msgstr "%s: Nelze otevøít rastrový soubor <%s@%s>"
-
-#: ../display/d.profile/main.c:434
-#, c-format
-msgid "%s: Couldn't read color table for <%s@%s>"
-msgstr "%s: Nelze èíst tabulku barev pro <%s@%s>"
-
-#: ../display/d.profile/Range.c:87
-msgid "one moment ..."
-msgstr "momentíèek ..."
-
-#: ../display/d.measure/main.c:51
-msgid ""
-"Measures the lengths and areas of features drawn by the user in the active "
-"display frame on the graphics monitor."
-msgstr "Mìøí délky a plochy objektù nakreslených u¾ivatelem do monitoru."
-
-#: ../display/d.measure/main.c:57
-msgid "Line color 1"
-msgstr "Barva linie 1"
-
-#: ../display/d.measure/main.c:65
-msgid "Line color 2"
-msgstr "Barva linie 2"
-
-#: ../display/d.measure/main.c:73
-msgid "Suppress clear screen"
-msgstr "Potlaè vymazání obrazovky"
-
-#: ../display/d.measure/main.c:77
-msgid "Output in meters only"
-msgstr "Výstup pouze v metrech"
-
-#: ../display/d.measure/main.c:81
-msgid "Output in kilometers as well"
-msgstr "Výstup také v kilometrech"
-
-#: ../display/d.what.vect/openvect.c:11
-#, c-format
-msgid "warning: %s - vector map not found\n"
-msgstr "varování: %s - vektorový soubor nenalezen\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:237
-#, c-format
-msgid "Line: %d Type: %s Left: %d Right: %d "
-msgstr "Linie: %d Typ: %s Nalevo: %d Napravo: %d "
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:257
-#, c-format
-msgid " Node[%d]: %d Number of lines: %d Coordinates: %.6f, %.6f, %.6f\n"
-msgstr " Uzel[%d]: %d Poèet linií: %d Souøadnice: %.6f, %.6f, %.6f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:266
-#, c-format
-msgid "  Line: %5d Angle: %.8f\n"
-msgstr "  Linie: %5d Úhel: %.8f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:275
-#, c-format
-msgid "length %f\n"
-msgstr "délka %f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:322
-#, c-format
-msgid "Line height min: %f max: %f\n"
-msgstr "Vý¹ka linie min: %f max: %f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:343
-#, c-format
-msgid "Area height: %f\n"
-msgstr "Vý¹ka plochy: %f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:352
-#, c-format
-msgid "Area\n"
-msgstr "Plocha\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:374
-#, c-format
-msgid "Area: %d Number of isles: %d\n"
-msgstr "Plocha: %d Poèet ostrovù: %d\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:379
-#, c-format
-msgid " Isle[%d]: %d\n"
-msgstr " Ostrov[%d]: %d\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:386
-#, c-format
-msgid "Island: %d In area: %d\n"
-msgstr "Ostrov: %d V plo¹e: %d\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:393 ../display/d.what.vect/what.c:401
-#, c-format
-msgid "Size - Sq Meters: %.3f\t\tHectares: %.3f\n"
-msgstr "Výmìra - ètvereèní metry: %.3f\t\thektary: %.3f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:397 ../display/d.what.vect/what.c:405
-#, c-format
-msgid "      Acres: %.3f\t\tSq Miles: %.4f\n"
-msgstr "      Akry: %.3f\t\tètvereèní míle: %.4f\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:433
-#, c-format
-msgid ""
-"Layer: %d\n"
-"category: %d\n"
-msgstr ""
-"Vrstva: %d\n"
-"kategorie: %d\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:458
-#, c-format
-msgid ""
-"driver: %s\n"
-"database: %s\n"
-"table: %s\n"
-"key column: %s\n"
-msgstr ""
-"ovladaè: %s\n"
-"databáze: %s\n"
-"tabulka: %s\n"
-"sloupec s klíèem: %s\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:523
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Click mouse button on desired location\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Kliknìte my¹í na po¾adované místo\n"
-"\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:528
-#, c-format
-msgid "Buttons\n"
-msgstr "Tlaèítka\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:529
-#, c-format
-msgid " Left: what's here\n"
-msgstr " Levé: copak je tu\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:531
-#, c-format
-msgid " Middle: toggle flash color\n"
-msgstr " Prostøední: zmìnit barvu\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/what.c:536
-#, c-format
-msgid " Right: quit\n"
-msgstr " Pravé: ukonèit\n"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:56
-msgid ""
-"Allows the user to interactively query a vector map layer at user-selected "
-"locations within the current geographic region."
-msgstr ""
-"Umo¾òuje u¾ivateli aktivní dotaz na vektorové mapy na místech definovaných "
-"my¹í v rámci aktuálního regionu."
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:74 ../display/d.what.rast/main.c:94
-msgid "Identify just one location"
-msgstr "Oznaète pouze jednu oblast"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:85
-msgid "Name of existing vector map"
-msgstr "Jméno existující vektorové mapy"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:89 ../display/d.what.rast/main.c:98
-msgid "Terse output. For parsing by programs"
-msgstr "Struèný výstup pro pou¾ití ve skriptech."
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:94
-msgid "Print information as plain text to terminal window"
-msgstr "Vytiskni informace v èistém textu do okna terminálu"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:102
-msgid "Enable flashing (slower)"
-msgstr "Umo¾ni probliknutí (pomalej¹í)"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:106
-msgid "Open form in edit mode"
-msgstr "Otevøi formuláø v editaèním módu"
-
-#: ../display/d.what.vect/main.c:151
-#, c-format
-msgid "%s: You must build topology on vector map"
-msgstr "%s: Pro vektorový soubor musíte vybudovat topologii"
-
-#: ../display/d.font/main.c:48 ../display/d.font.freetype/main.c:61
-msgid ""
-"Selects the font in which text will be displayed on the user's graphics "
-"monitor."
-msgstr "Vybere písmo, kterým bude zobrazen text na u¾ivatelském monitoru."
-
-#: ../display/d.font/main.c:56
-msgid "Choose new current font"
-msgstr "Pou¾ijte nový aktuální font"
-
-#: ../display/d.font/main.c:63
-msgid "Path to Freetype-compatible font including file name"
-msgstr "Cesta k TrueType fontùm vèetnì jména souboru"
-
-#: ../display/d.font/main.c:71 ../display/d.font.freetype/main.c:75
-msgid "Character encoding"
-msgstr "Kódování znakù"
-
-#: ../display/d.font/main.c:75
-msgid "List fonts"
-msgstr "Seznam v¹ech fontù"
-
-#: ../display/d.font/main.c:79
-msgid "List fonts verbosely"
-msgstr "Seznam v¹ech fontù (upovídaný re¾im)"
-
-#: ../display/d.font/main.c:105
-#, c-format
-msgid "Unable to access font path %s: %s"
-msgstr "Nelze zjistit cestu k fontu %s: %s"
-
-#: ../display/d.font/main.c:109
-#, c-format
-msgid "Font path %s is not a file"
-msgstr "Cesta k fontu %s není soubor"
-
-#: ../display/d.font/main.c:126
-#, c-format
-msgid ""
-"Font name <%s> is invalid. Check font name or consider running 'g.mkfontcap'"
-msgstr "Neplatné jméno fontu <%s>. Zkontrolujte jméno spu¹tìním 'g.mkfontcap'"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:86
-msgid ""
-"Overlays cell category values on a raster map layer displayed to the "
-"graphics monitor."
-msgstr "Zobrazí hodnoty bunìk jako èísla v grafickém monitoru."
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:99
-msgid "Color for drawing grid, or \"none\""
-msgstr "Barva pro vykreslení sítì, nebo \"none\""
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:108
-msgid "Color for drawing text"
-msgstr "Barva pro zobrazený text"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:121
-msgid "Get text color from cell color value"
-msgstr "Pøevezmi barvu textu z barvy buòky"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:134
-msgid "No raster map exists in current window"
-msgstr "V aktuálním oknì není ¾ádná rastrová mapa"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:162 ../display/d.text/main.c:152
-#: ../display/d.info/main.c:103 ../display/d.info/main.c:129
-#: ../display/d.legend/main.c:277 ../display/d.graph/main.c:119
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:248 ../display/d.text.freetype/main.c:316
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:124 ../display/d.barscale/main.c:129
-#: ../display/d.text.new/main.c:298
-msgid "No current window"
-msgstr "®ádné aktuální okno"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:165 ../display/d.text/main.c:155
-#: ../display/d.info/main.c:105 ../display/d.info/main.c:131
-#: ../display/d.legend/main.c:280 ../display/d.graph/main.c:122
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:251 ../display/d.text.freetype/main.c:318
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:127 ../display/d.barscale/main.c:132
-#: ../display/d.text.new/main.c:301
-msgid "Current window not available"
-msgstr "Aktuální okno není dostupné"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:180 ../display/d.info/main.c:113
-#: ../display/d.info/main.c:138 ../display/d.graph/main.c:125
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:264 ../display/d.paint.labels/main.c:137
-#: ../display/d.barscale/main.c:155
-msgid "Getting screen window"
-msgstr "Získání obrazového okna"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:182 ../display/d.what.rast/main.c:137
-#: ../display/d.info/main.c:115 ../display/d.info/main.c:140
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:266 ../display/d.paint.labels/main.c:139
-#: ../display/d.barscale/main.c:157
-msgid "Error in calculating conversions"
-msgstr "Chyba pøi pøepoèítávání"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:206
-msgid "Current window size:"
-msgstr "Velikost aktuálního okna: "
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:207
-#, c-format
-msgid "rows:  %d"
-msgstr "øádky:  %d"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:208
-#, c-format
-msgid "columns: %d"
-msgstr "sloupce:  %d"
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:210
-msgid ""
-"\n"
-"Your current window setting may be too large. Cells displayed on your "
-"graphics window may be too small for cell category number to be visible."
-msgstr ""
-"\n"
-"Va¹e souèasné nastavení regionu je pøíli¹ velké. Buòky jsou tak pøíli¹ malé "
-"aby se v nich daly zobrazit èísla jejich kategorií."
-
-#: ../display/d.rast.num/number.c:216
-msgid "Aborting."
-msgstr "Pøeru¹uji."
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:115
-msgid ""
-"Generates and displays simple line graphs in the active graphics monitor "
-"display frame."
-msgstr ""
-"Vytvoøí a zobrazí jednoduché grafické prvky na mapì vykreslené v aktivním "
-"grafickém monitoru."
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:119
-msgid "Name of data file for X axis of graph"
-msgstr "Jméno souboru obsahujícího data osy X grafu"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:125
-msgid "Name of data file(s) for Y axis of graph"
-msgstr "Jméno souboru s daty pro osu Y grafu"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:132
-msgid "Path to file location"
-msgstr "Cesta k souboru"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:139
-msgid "Color for Y data"
-msgstr "Barva pro data osy Y"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:148
-msgid "Color for axis, tics, numbers, and title"
-msgstr "Barva pro osy, znaèky èísla a název"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:156
-msgid "Title for X data"
-msgstr "Titulek pro data osy X"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:163
-msgid "Title for Y data"
-msgstr "Titulek pro data osy Y"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:170
-msgid "Title for Graph"
-msgstr "Titulek grafu"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:209
-msgid "Maximum of 10 Y data files exceeded"
-msgstr "maximální poèet souborù (10) byl pøekroèen"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:238
-#, c-format
-msgid "Only <%d> colors given for <%d> lines"
-msgstr "Jenom <%d> barev pøidìleno <%d> liniím"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:290
-#, c-format
-msgid "Y input file <%s> contains %s data points than the X input file"
-msgstr "Yvstupní soubor <%s> obsahuje %s data bodù ne¾ X vstupní soubor"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:295
-#, c-format
-msgid "The last %d point(s) will be ignored"
-msgstr "Poslední %d bod(y) budou ignorovány"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:355
-#, c-format
-msgid "Problem reading X data file at line %d"
-msgstr "Problém pøi ètení øádku %d v souboru s daty osy X"
-
-#: ../display/d.linegraph/linegraph.c:366
-#, c-format
-msgid "Problem reading <%s> data file at line %d"
-msgstr "Problém pøi ètení souboru s daty <%s> øádku %d"
-
-#: ../display/d.what.rast/what.c:57
-msgid "You are clicking outside the map"
-msgstr "Klikáte mimo mapu"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:54
-msgid ""
-"Allows the user to interactively query the category contents of multiple "
-"raster map layers at user specified locations within the current geographic "
-"region."
-msgstr ""
-"Umo¾òí u¾ivateli interaktivní dotaz na kategorii rastrových map pomocí my¹i "
-"v rámci aktuálního regionu."
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:89
-msgid "Field separator (terse mode only)"
-msgstr "Oddìlovaè sloupcù (pouze pro struèný výstup)"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:103
-msgid "Print out col/row for the entire map in grid resolution of the region"
-msgstr "Vytiskni sloupec/øádek pro celou mapu v aktuálním rozli¹ení regionu"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:119 ../display/d.his/main.c:120
-msgid "No current graphics window"
-msgstr "®ádný vybraný monitor"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:122 ../display/d.his/main.c:123
-msgid "Current graphics window not available"
-msgstr "Aktuální monitor není dostupný"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:128
-msgid "Setting graphics window"
-msgstr "Nastavuji mapové okno"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:131
-msgid "Can't set current graphics window"
-msgstr "Nelze pou¾ít aktuální okno"
-
-#: ../display/d.what.rast/main.c:135
-msgid "Getting graphics window coordinates"
-msgstr "Pou¾ívám souøadnice monitoru"
-
-#: ../display/d.title/main.c:47
-msgid ""
-"Create a TITLE for a raster map in a form suitable for display with d.text."
-msgstr ""
-"Vytvoøí titulek rastrové mapy ve formì pou¾itelné pro zobrazení pomocí d."
-"text."
-
-#: ../display/d.title/main.c:58
-msgid "Sets the text color"
-msgstr "Nastaví barvu textu"
-
-#: ../display/d.title/main.c:66
-msgid "Sets the text size as percentage of the frame's height"
-msgstr "Vý¹ka písmen v procentech vý¹ky rámce"
-
-#: ../display/d.title/main.c:70
-msgid "Draw title on current display"
-msgstr "Vykreslit titulek mapy do souèasného onka"
-
-#: ../display/d.title/main.c:74
-msgid "Do a fancier title"
-msgstr "Vytvoø hezèí titulek"
-
-#: ../display/d.title/main.c:79
-msgid "Do a simple title"
-msgstr "Vytvoø jednoduchý titulek"
-
-#: ../display/d.title/main.c:97
-msgid "Title can be fancy or simple, not both"
-msgstr "Titulek mù¾e být buï hezký nebo jednoduchý, ale ne obojí"
-
-#: ../display/d.title/main.c:100
-msgid "No map name given"
-msgstr "Nebyly specifikovány ¾ádné mapy"
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:47
-msgid ""
-"Displays a geodesic line, tracing the shortest distance between two "
-"geographic points along a great circle, in a longitude/latitude data set."
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:56 ../display/d.rhumbline/main.c:55
-#: ../display/d.path/main.c:66
-msgid "Starting and ending coordinates"
-msgstr "Souøadnice poèátku a konce"
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:62 ../display/d.vect/main.c:163
-#: ../display/d.rhumbline/main.c:61
-msgid "Line color"
-msgstr "Barva linie"
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:70
-msgid "Text color or \"none\""
-msgstr "Barva textu \"none\""
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:78 ../display/d.rhumbline/main.c:79
-#, c-format
-msgid "Location is not %s"
-msgstr "Location není %s"
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:83 ../display/d.rhumbline/main.c:85
-#: ../display/d.path/main.c:143
-msgid "No coordinates given"
-msgstr "Nezadány ¾ádné mapové souøadnice"
-
-#: ../display/d.geodesic/main.c:87 ../display/d.geodesic/main.c:91
-#: ../display/d.geodesic/main.c:95 ../display/d.geodesic/main.c:99
-#: ../display/d.rhumbline/main.c:89 ../display/d.rhumbline/main.c:93
-#: ../display/d.rhumbline/main.c:98 ../display/d.rhumbline/main.c:102
-#, c-format
-msgid "%s - illegal longitude"
-msgstr "%s - neplatná hodnota zemìpisné délky"
-
-#: ../display/d.text/main.c:68 ../display/d.text.new/main.c:141
-msgid ""
-"Draws text in the active display frame on the graphics monitor using the "
-"current font."
-msgstr ""
-"Zobrazí text v aktivním rámci grafického monitoru s vyu¾itím aktuálního "
-"písma."
-
-#: ../display/d.text/main.c:77 ../display/d.text.new/main.c:156
-msgid "Height of letters in percentage of available frame height"
-msgstr "Vý¹ka písmen v procentech dostupné vý¹ky rámce"
-
-#: ../display/d.text/main.c:85 ../display/d.text.freetype/main.c:192
-#: ../display/d.text.new/main.c:164
-msgid "Text color, either a standard GRASS color or R:G:B triplet"
-msgstr "Barva textu, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B"
-
-#: ../display/d.text/main.c:94 ../display/d.text.new/main.c:173
-msgid "The screen line number on which text will begin to be drawn"
-msgstr "Èíslo øádky obrazovky na které bude vykreslen zaèátek textu"
-
-#: ../display/d.text/main.c:103 ../display/d.text.new/main.c:181
-msgid ""
-"Screen position at which text will begin to be drawn (percentage, [0,0] is "
-"lower left)"
-msgstr ""
-"Pozice na obrazovce na které bude vykreslen zaèátek textu (procentuálnì, "
-"[0,0] je vlevo dole)"
-
-#: ../display/d.text/main.c:110 ../display/d.text.freetype/main.c:217
-#: ../display/d.text.new/main.c:197
-msgid "Rotation angle in degrees (counter-clockwise)"
-msgstr "Úhel rotace ve stupních (proti smìru hodinových ruèièek)"
-
-#: ../display/d.text/main.c:114 ../display/d.text.freetype/main.c:236
-#: ../display/d.text.new/main.c:240
-msgid "Use bold text"
-msgstr "Pou¾ít tuèné písmo"
-
-#: ../display/d.text/main.c:122 ../display/d.text.new/main.c:264
-msgid "Please choose only one placement method"
-msgstr "Prosím, vyberte pouze jeden zpùsob umístìní"
-
-#: ../display/d.text/main.c:147 ../display/d.graph/do_graph.c:112
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:393 ../display/d.graph/do_graph.c:408
-#: ../display/d.graph/main.c:103 ../display/d.text.freetype/main.c:842
-#: ../display/d.rast/display.c:32 ../display/d.paint.labels/color.c:66
-#, c-format
-msgid "[%s]: No such color"
-msgstr "[%s]: ®ádná taková barva"
-
-#: ../display/d.text/main.c:177
-#, c-format
-msgid "value [%.0f,%.0f] out of range [0-100]"
-msgstr "hodnota [%.0f,%.0f] je mimo interval [0-100]"
-
-#: ../display/d.font.freetype/main.c:68
-msgid "Font name or pathname of TTF file"
-msgstr "Jméno nebo cesta k TTF souboru."
-
-#: ../display/d.font.freetype/main.c:173
-msgid "Setting release of FreeType"
-msgstr "Nastavuji verzi FreeType"
-
-#: ../display/d.info/main.c:36
-msgid "Display information about the active display monitor"
-msgstr "Zobraz informace o aktivním monitoru"
-
-#: ../display/d.info/main.c:41
-msgid "Display screen rectangle (left, right, top, bottom)"
-msgstr "Zobrazit hranice obrazovky (levý, pravý, horní, dolní)"
-
-#: ../display/d.info/main.c:45
-msgid "Display screen dimensions (width, height)"
-msgstr "Zobrazit rozmìry obrazovky (¹íøka, vý¹ka)"
-
-#: ../display/d.info/main.c:49
-msgid "Display active frame rectangle"
-msgstr "Zobrazit hranice aktivního rámce"
-
-#: ../display/d.info/main.c:53
-msgid "Display screen rectangle of current region"
-msgstr "Zobrazit hranice obrazovky aktuálního regionu"
-
-#: ../display/d.info/main.c:58
-msgid "Display geographic coordinates and resolution of entire screen"
-msgstr "Zobrazit geografické souøadnice a rozli¹ení celého displeje"
-
-#: ../display/d.info/main.c:62
-msgid "Display number of colors"
-msgstr "Zobraz poèet barev"
-
-#: ../display/d.save/main.c:81
-msgid "Creates a list of commands for recreating screen graphics."
-msgstr "Vytvoøí seznam pøíkazù pro obnovení obsahu monitoru."
-
-#: ../display/d.save/main.c:86
-msgid "Name of frame(s) to save"
-msgstr "Název rámu(ù) urèeného k ulo¾ení"
-
-#: ../display/d.save/main.c:126
-msgid ""
-"List of object numbers to remove which are displayed after \"#\". -1 for the "
-"last object."
-msgstr ""
-"Seznam èísel objektù k vyjmutí, které jsou zobrazeny po \"#\" -1 pro "
-"poslední objekt."
-
-#: ../display/d.save/main.c:134
-msgid ""
-"List of object numbers to move (\"from\" to \"to\"). remove= option will be "
-"done first, if any."
-msgstr ""
-"Seznam èísel objektù, které budou pøejmenovány (\"from\" na \"to\"). Nejprve "
-"bude provedena volba remove=."
-
-#: ../display/d.save/main.c:143
-msgid "Save current frame"
-msgstr "Ulo¾ souèasný rám"
-
-#: ../display/d.save/main.c:148
-msgid "Save all the frames"
-msgstr "Ulo¾ v¹echny rámy"
-
-#: ../display/d.save/main.c:154
-msgid "Only map objects without extra header and tailer"
-msgstr "Pouze mapové objekty bez extra hlavièky a patièky"
-
-#: ../display/d.save/main.c:162
-msgid "No monitor selected"
-msgstr "Nebyl vybrán ¾ádný monitor"
-
-#: ../display/d.save/main.c:481 ../display/d.save/main.c:516
-#, c-format
-msgid "Unknown item type in pad: %s"
-msgstr "Neznámý prvek v podlo¾ce: %s"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:86 ../display/d.vect.chart/main.c:63
-#: ../display/d.graph/main.c:54 ../display/d.barscale/main.c:56
-#: ../display/d.grid/main.c:51
-msgid "display, cartography"
-msgstr "zobrazení, kartografie"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:88
-msgid ""
-"Displays a legend for a raster map in the active frame of the graphics "
-"monitor."
-msgstr ""
-"Zobrazí legendu pro rastrovou mapu v aktivním rámci grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.legend/main.c:99
-msgid "Sets the legend's text color"
-msgstr "Nastaví barvu textu legendy"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:107
-msgid "Number of text lines (useful for truncating long legends)"
-msgstr "Poèet øádek textu (vhodné pro zkracování dlouhé legendy)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:116
-msgid "Thinning factor (thin=10 gives cats 0,10,20...)"
-msgstr "Faktor kroku (thin=10 dá cats 0,10,20...)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:124
-msgid "Number of text labels for smooth gradient legend"
-msgstr "Poèet textových ¹títkù pro legendu vyhlazený gradient"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:134
-msgid "Placement as percentage of screen coordinates (0,0 is lower left)"
-msgstr "Umístìní jako souøadnice procent displeje (0,0 je spodní levý roh)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:144
-msgid "List of discrete category numbers/values for legend"
-msgstr "Vypsat nespojité èísla/hodnoty kategorií pro legendu"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:154
-msgid "Use a subset of the map range for the legend (min,max)"
-msgstr "Pou¾ít èást rozsahu mapy pro legendu (min,max)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:160
-msgid "Use mouse to size & place legend"
-msgstr "Pou¾ít my¹ pro velikost a umístìní legendy"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:164
-msgid "Do not show category labels"
-msgstr "Nezobrazovat ¹títky kategorií"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:169
-msgid "Do not show category numbers"
-msgstr "Nezobrazovat kategorie"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:174
-msgid "Skip categories with no label"
-msgstr "Pøeskoèit kategorie bez ¹títku"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:179
-msgid "Draw smooth gradient"
-msgstr "Zobrazit vyhlazený gradient"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:205 ../display/d.menu/main.c:113
-#: ../display/d.menu/main.c:119 ../display/d.menu/main.c:125
-#, c-format
-msgid "Don't know the color %s"
-msgstr "Neznám barvu %s"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:340
-msgid "Legend box lies outside of frame. Text may not display properly."
-msgstr "Rámeèek legendy je mimo rámec. Text se mo¾ná nezobrazí správnì."
-
-#: ../display/d.legend/main.c:344
-msgid "Drawing horizontal legend as box width exceeds height"
-msgstr "Vykreslení horizontální legendy jako rámeèku pøesahující její vý¹ku."
-
-#: ../display/d.legend/main.c:355
-#, c-format
-msgid "Range information for <%s> not available (run r.support)"
-msgstr "Informace o rozsahu pro <%s> nejsou dostupné (spus»te r.support)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:360
-msgid "Input map contains no data"
-msgstr "Vstupní mapa neobsahuje ¾ádná data"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:373 ../display/d.legend/main.c:531
-msgid "Color range exceeds lower limit of actual data"
-msgstr "Barevný rozsah pøesahuje dolní mez aktuálních dat"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:379 ../display/d.legend/main.c:535
-msgid "Color range exceeds upper limit of actual data"
-msgstr "Barevný rozsah pøesahuje horní mez pro aktuální data"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:436
-#, c-format
-msgid "use=%s out of range [%d,%d] (extend with range= ?)"
-msgstr "use=%s mimo rozsah [%d,%d]. (zvìt¹it s range= ?)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:477
-msgid "Nothing to draw! (no categories with labels? out of range?)"
-msgstr "Nic k vykreslení! (¾ádné kategorie se ¹títky? mimo rozsah?)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:487
-msgid "Forcing a smooth legend: too many categories for current window height"
-msgstr ""
-"Zdùraznìní vyhlazené legendy: pøíli¹ mnoho kategorií pro vý¹ku aktuálního "
-"okna."
-
-#: ../display/d.legend/main.c:542
-#, c-format
-msgid "use=%s out of range [%.3f, %.3f] (extend with range= ?)"
-msgstr "use=%s mimo rozsah [%.3f, %.3f]. (zvìt¹it s range= ?)"
-
-#: ../display/d.legend/main.c:890
-msgid "Nothing to draw! (no categories with labels?)"
-msgstr "Nic k vykreslení! (¾ádné kategorie se ¹títky?)"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:65
-msgid ""
-"Displays charts of vector data in the active frame on the graphics monitor."
-msgstr "Zobrazí grafy vektorových dat v aktivním grafickém monitoru."
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:82
-msgid "Chart type"
-msgstr "Typ grafu"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:83 ../display/d.vect.chart/main.c:97
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:105 ../display/d.vect.chart/main.c:112
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:120 ../display/d.vect.chart/main.c:129
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:135
-msgid "Chart properties"
-msgstr "Vlastnosti grafu"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:90
-msgid "Attribute columns containing data"
-msgstr "Atributový sloupec obsahující data"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:96
-msgid "Column used for pie chart size"
-msgstr "Sloupec pou¾itý pro velikost koláèového grafu"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:104
-msgid "Size of chart (diameter for pie, total width for bar)"
-msgstr "Velikost grafu (prùmìr koláèe, celková ¹íøka pro sloupce)"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:111
-msgid "Scale for size (to get size in pixels)"
-msgstr "Mìøítko velikosti (pro získání velikosti v pixelech)"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:118
-msgid "Outline color"
-msgstr "Barva zvýraznìní"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:127
-msgid "Colors used to fill charts"
-msgstr "Barvy pou¾ité pro výplò grafù"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:134
-msgid "Center the bar chart around a data point"
-msgstr "Vycentruj sloupcový graf okolo datového bodu"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:143
-msgid "Maximum value used for bar plot reference"
-msgstr "Maximální hodnota pou¾itá pro mìøítko sloupcového grafu"
-
-#: ../display/d.vect.chart/main.c:148 ../display/d.thematic.area/main.c:174
-msgid "Create legend information and send to stdout"
-msgstr "Vytvoøit legendu a poslat ji na standartní výstup"
-
-#: ../display/d.vect/dir.c:28 ../display/d.vect/label.c:28
-#: ../display/d.vect/attr.c:54
-msgid "Can't read vector map"
-msgstr "Nelze èíst vektorovtou mapu"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:211 ../display/d.thematic.area/plot1.c:207
-msgid "Color definition column not specified"
-msgstr "Nebyl zadán sloupec s definicí barvy"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:221 ../display/d.vect/area.c:79
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:217
-#, c-format
-msgid ""
-"Color definition column (%s) not a string. Column must be of form RRR:GGG:"
-"BBB where RGB values range 0-255."
-msgstr ""
-"Sloupec s definicí barvy (%s) není textového typu. Sloupec musí být ve formì "
-"ÈÈÈ:ZZZ:MMM, kde hodnoty barev (èervená, zelená, modrá) jsou v rozmení 0-255"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:226 ../display/d.vect/plot1.c:254
-#: ../display/d.vect/area.c:85 ../display/d.vect/area.c:113
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:222
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:250
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:255
-#, c-format
-msgid "Cannot select data (%s) from table"
-msgstr "Nelze vybrat data (%s) z tabulky"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:239 ../display/d.vect/area.c:98
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:235
-msgid "Line width column not specified."
-msgstr "Nebyl zadán sloupec se ¹íøkou linie."
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:250 ../display/d.vect/area.c:109
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:246
-#, c-format
-msgid "Line width column (%s) not a number."
-msgstr "sloupec ¹íøky linie (%s) není èíselného typu"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:386
-#, c-format
-msgid ""
-"Error in color definition column '%s', feature id %d with cat %d: "
-"colorstring '%s'"
-msgstr ""
-"Chyba ve sloupci s definicí barvy '%s', id prvku %d, kategorie %d: barevný "
-"øetìzec '%s'"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:394
-#, c-format
-msgid "Error in color definition column '%s', feature id %d with cat %d"
-msgstr "Chyba ve sloupci s definicí barvy '%s', id prvku %d, kategorie %d"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:463 ../display/d.vect/area.c:345
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:441
-#, c-format
-msgid ""
-"Error in line width column (%s), element %d with cat %d: line width [%d]"
-msgstr ""
-"Chyba ve sloupci se ¹íøkou linie (%s), prvek %d, kategorie %d: ¹íøka [%d]"
-
-#: ../display/d.vect/plot1.c:528
-#, c-format
-msgid "Error in color definition column '%s': %d features affected"
-msgstr "Chyba ve sloupci s definicí barvy '%s':%d prvkù ovlivnìno"
-
-#: ../display/d.vect/topo.c:39 ../display/d.thematic.area/plot1.c:291
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"ERROR: vector map - can't read\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"CHYBA: vektorový soubor - nelze èíst\n"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:124
-msgid "display, vector"
-msgstr "zobrazení, vekrotové mapa"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:126
-msgid "Displays vector data in the active frame on the graphics monitor."
-msgstr "Zobrazit vektorová data v aktivním rámu grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.vect/main.c:138
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazit"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:148
-msgid "Layer number (if -1, all layers are displayed)"
-msgstr "Èíslo vrstvy (Pokud -1, jsou zobrazeny v¹echny vrstvy)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:167 ../display/d.vect/main.c:177
-#: ../display/d.vect/main.c:264 ../display/d.vect/main.c:274
-msgid "Either a standard GRASS color, R:G:B triplet, or \"none\""
-msgstr "Buï standardní barva GRASSu nebo nebo trojice R:G:B nebo \"none\""
-
-#: ../display/d.vect/main.c:173
-msgid "Area fill color"
-msgstr "Barva výplnì plochy"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:182
-msgid "Name of color definition column (for use with -a flag)"
-msgstr "Jméno sloupce s definicí barvy (pou¾it spolu s volbou -a)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:190
-msgid "Type of color table (for use with -z flag)"
-msgstr "Typ sloupce s definicí barvy (pou¾it spolu s volbou -z)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:199 ../display/d.vect/main.c:204
-#: ../display/d.vect/main.c:212
-msgid "Lines"
-msgstr "Linie"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:200
-msgid "Line width"
-msgstr "©íøka linie"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:206
-msgid "Name of column for line widths (these values will be scaled by wscale)"
-msgstr ""
-"Jméno sloupce se ¹íøkou linií (tyto hodnoty budou upraveny parametrem wscale)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:213
-msgid "Scale factor for wcolumn"
-msgstr "Mìøítkový faktor wcolumn"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:221 ../display/d.vect/main.c:231
-msgid "Symbols"
-msgstr "Symboly"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:225
-msgid "Point and centroid symbol"
-msgstr "Bod nebo centroid symbolu"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:232
-msgid "Symbol size"
-msgstr "Velikost symbolu"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:237 ../display/d.vect/main.c:244
-#: ../display/d.vect/main.c:252 ../display/d.vect/main.c:260
-#: ../display/d.vect/main.c:270 ../display/d.vect/main.c:280
-#: ../display/d.vect/main.c:286 ../display/d.vect/main.c:292
-#: ../display/d.vect/main.c:300
-msgid "Labels"
-msgstr "©títky"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:239
-msgid "Layer number for labels (default: the given layer number)"
-msgstr "Vrstva pro popisování (výchozí: daná vrstva)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:245
-msgid "Name of column to be displayed"
-msgstr "Název sloupce pro zobrazení"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:251
-msgid "Label color"
-msgstr "Barva popiskù"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:254
-msgid "Either a standard color name or R:G:B triplet"
-msgstr "Buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:261
-msgid "Label background color"
-msgstr "Barva pozadí popiskù"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:271
-msgid "Label border color"
-msgstr "Barva rámeèku popiskù"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:281
-msgid "Label size (pixels)"
-msgstr "Velikost popiskù (v pixelech)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:295
-msgid "Label horizontal justification"
-msgstr "Horizontální zarovnání popiskù"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:303
-msgid "Label vertical justification"
-msgstr "Vertikální zarovnání popiskù"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:310
-msgid ""
-"Minimum region size (average from height and width) when map is displayed"
-msgstr ""
-"Minimální velikost regionu (prùmìr vý¹ky a ¹íøky), kdy¾ je mapa zobrazena"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:318
-msgid ""
-"Maximum region size (average from height and width) when map is displayed"
-msgstr ""
-"Maximální velikost regionu (prùmìr vý¹ky a ¹íøky), kdy¾ je mapa zobrazena"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:328 ../display/d.thematic.area/main.c:158
-msgid "Rendering method for filled polygons"
-msgstr "Vykreslovací metoda pro plné polygony"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:330
-msgid ""
-"g;use the libgis render functions (features: clipping);r;use the raster "
-"graphics library functions (features: polylines);d;use the display library "
-"basic functions (features: polylines);c;use the display library clipping "
-"functions (features: clipping);l;use the display library culling functions "
-"(features: culling, polylines)"
-msgstr ""
-"g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
-"funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
-"základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
-"zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití knihovny "
-"zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená èára)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:346
-msgid "Get colors from map table column (of form RRR:GGG:BBB)"
-msgstr "Získat barvu z atributové tabulky (ve formì RRR:GGG:BBB)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:352
-msgid ""
-"Random colors according to category number (or layer number if 'layer=-1' is "
-"given)"
-msgstr ""
-"Náhodné barvy podle èísel kategorií (nebo èísla vrstvy, pokud je zadáno "
-"'layer=-1')"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:359
-msgid "Use values from 'cats' option as feature id"
-msgstr "Pou¾ít hodnoty z 'cats' jako ID prvku"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:364
-msgid ""
-"Don't add to list of vectors and commands in monitor (it won't be drawn if "
-"the monitor is refreshed)"
-msgstr ""
-"Nepøidávej do seznamu vektorù a pøíkazù v monitoru (nebude vykresleno, pokud "
-"monitoru bude pøekreslen)"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:369
-msgid "Colorize polygons according to z height"
-msgstr "Zbarvit polygony podle vý¹ky"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:412 ../display/d.paint.labels/main.c:102
-msgid "Region size is lower than minreg, nothing displayed."
-msgstr "Velikost oblasti je men¹í, ne¾ minreg, nic není zobrazeno."
-
-#: ../display/d.vect/main.c:421 ../display/d.paint.labels/main.c:111
-msgid "Region size is greater than maxreg, nothing displayed."
-msgstr "Velikost regionu je vìt¹í, ne¾ maxreg, zobrazeno není nic."
-
-#: ../display/d.vect/main.c:436
-msgid ""
-"The '-c' and '-a' flags cannot be used together, the '-c' flag will be "
-"ignored!"
-msgstr ""
-"Pøepínaèe '-c' a '-a' nemohou být pou¾ity spolu, ignoruji pøepínaè 'c'!"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:452 ../display/d.thematic.area/main.c:318
-#, c-format
-msgid "Unknown color: [%s]"
-msgstr "Neznámá barva: [%s]"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:467
-#, c-format
-msgid "Unknown color: '%s'"
-msgstr "Neznámá barva: '%s'"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:473
-msgid "Unable to read symbol, unable todisplay points"
-msgstr "Nelze naèíst symbol, nemohu zobrazit body"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:520
-msgid "'layer' must be > 0 for 'cats'."
-msgstr "pøi volbì 'cats' musí být parametr 'layer'> 0"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:524
-#, c-format
-msgid "%d errors in cat option"
-msgstr "%d chyb ve volbì cat"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:638 ../display/d.thematic.area/main.c:402
-msgid "Plotting ..."
-msgstr "Tisknu ..."
-
-#: ../display/d.vect/main.c:646 ../display/d.thematic.area/main.c:409
-msgid ""
-"The bounding box of the map is outside the current region, nothing drawn."
-msgstr "Okraj mapy je mimo souèasný region, nic není vykresleno."
-
-#: ../display/d.vect/main.c:680
-msgid "Unable to display areas, topology not available"
-msgstr "Nelze zobrazit plochy, topologie není dostupná"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:685
-msgid "Unable to display lines by id, topology not available"
-msgstr "Nelze zobrazit linie podle id, topologie není dostupná"
-
-#: ../display/d.vect/main.c:727
-msgid "Unable to display topology, not available"
-msgstr "Nelze zobrazit topologii, není dostupná"
-
-#: ../display/d.vect/area.c:69
-msgid "Color definition column not specified."
-msgstr "Nebyl zadán sloupec s definicí barvy."
-
-#: ../display/d.vect/area.c:278
-#, c-format
-msgid ""
-"Error in color definition column (%s), area %d with cat %d: colorstring [%s]"
-msgstr ""
-"Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), plocha %d, kategorie %d: barevný "
-"øetìzec [%s]"
-
-#: ../display/d.vect/area.c:284
-#, c-format
-msgid "Error in color definition column (%s), area %d with cat %d"
-msgstr "Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), plocha %d, kategorie %d"
-
-#: ../display/d.vect/attr.c:30
-msgid "attrcol not specified, cannot display attributes"
-msgstr "Parametr attrcol nebyl zadán, nemohu zobrazit atributy"
-
-#: ../display/d.vect/attr.c:131
-#, c-format
-msgid "No attribute found for cat %d: %s"
-msgstr "®ádné atributy pro kategorii %d nebyly nalezeny: %s"
-
-#: ../display/d.graph/graphics.c:60 ../display/d.graph/do_graph.c:136
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:213 ../display/d.graph/do_graph.c:234
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:292 ../display/d.graph/do_graph.c:363
-#, c-format
-msgid "Problem parsing command [%s]"
-msgstr "Problém pøi zpracování pøíkazu [%s]"
-
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:54 ../display/d.graph/do_graph.c:83
-#, c-format
-msgid "Problem parsing coordinates [%s]"
-msgstr "Problém pøi zpracování souøadnice [%s]"
-
-#: ../display/d.graph/do_graph.c:105
-msgid "Unable to read color"
-msgstr "Nelze èíst barvu"
-
-#: ../display/d.graph/main.c:56
-msgid ""
-"Program for generating and displaying simple graphics on the display monitor."
-msgstr "Program pro tvorbu a zobrazení jednoduché grafiky v monitoru."
-
-#: ../display/d.graph/main.c:63
-msgid ""
-"Name of file containing graphics commands, if not given reads from standard "
-"input"
-msgstr ""
-"Název souboru obsahující grafické pøíkazy, pokud nezadáno, ète se standardní "
-"vstup"
-
-#: ../display/d.graph/main.c:71
-msgid "Color to draw with, either a standard GRASS color or R:G:B triplet"
-msgstr "Barva kresby, buï standardní GRASS barva nebo trojice R:G:B"
-
-#: ../display/d.graph/main.c:78
-msgid "Coordinates are given in map units"
-msgstr "Souøadnice jsou zadány v mapových jednotkách"
-
-#: ../display/d.graph/main.c:89
-#, c-format
-msgid "Graph file <%s> not found"
-msgstr "Soubor s grafem <%s> nebyl nalezen"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:112
-msgid ""
-"Draws arrows representing cell aspect direction for a raster map containing "
-"aspect data."
-msgstr "Nakreslí ¹ipky pøedstavující smìr expozice pro rastrové mapy expozice."
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:121
-msgid "Name of raster aspect map to be displayed"
-msgstr "Název rastrové mapy expozice, která bude zobrazena"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:129
-msgid "Type of existing raster aspect map"
-msgstr "Typ existující rastrové mapy expozice"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:137
-msgid "Color for drawing arrows"
-msgstr "Barva pro ¹ipky"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:145
-msgid "Color for drawing grid or \"none\""
-msgstr "Barva pro vykreslení sítì, nebo \"none\""
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:153
-msgid "Color for drawing X's (Null values)"
-msgstr "Barva pro vykreslení Xek (nullové hodnoty)"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:161
-msgid "Color for showing unknown information"
-msgstr "Barva pro zobrazení neznámé informace"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:168
-msgid "Draw arrow every Nth grid cell"
-msgstr "Vykreslit ¹ipku ka¾dou Ntou buòku"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:177
-msgid "Raster map containing values used for arrow length"
-msgstr "Rastrová mapa obsahující hodnoty pou¾ité pro délku ¹ipek"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:184
-msgid "Scale factor for arrows (magnitude map)"
-msgstr "Mìøítkový faktor pro ¹ipky (mapa mocnosti)"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:224
-msgid "Illegal value for scale factor"
-msgstr "Neplatná hodnota mìøítkového faktoru"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:228
-msgid "Illegal value for skip factor"
-msgstr "Neplatná hodnota faktoru pøeskoèení"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:233
-msgid "Magnitude is only supported for GRASS and compass aspect maps."
-msgstr "Velikost je podporována pouze pro GRASS a mapy kompasové expozice"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:240
-msgid "Scale option requires magnitude_map"
-msgstr "volba mìøítka vy¾aduje magnitude_map"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:313
-msgid "Problem reading range file"
-msgstr "Problém pøi èetní souboru s rozsahem hodnot"
-
-#: ../display/d.rast.arrow/arrow.c:368
-msgid "No raster map exists in the current window"
-msgstr "V aktuálním oknì neexistuje ¾ádná rastrová mapa"
-
-#: ../display/d.menu/main.c:68
-msgid ""
-"Creates and displays a menu within the active frame on the graphics monitor."
-msgstr "Vytvoøit a zobrazit menu v aktivní rámci grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.menu/main.c:77
-msgid "Sets the color of the menu background"
-msgstr "Nastaví barvu pozadí menu"
-
-#: ../display/d.menu/main.c:85
-msgid "Sets the color of the menu text"
-msgstr "Nastavit barvu textu v menu"
-
-#: ../display/d.menu/main.c:93
-msgid "Sets the color dividing lines of text"
-msgstr "Nastaví barvu linií oddìlujících øádky textu"
-
-#: ../display/d.menu/main.c:101
-msgid "Sets the menu text size (in percent)"
-msgstr "Nastaví velikost písma v menu (procenta)"
-
-#: ../display/d.menu/main.c:186
-msgid "Menu must contain a title and at least one option"
-msgstr "Menu musí obsahovat titulek a nejménì jednu volbu"
-
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:366
-#, c-format
-msgid ""
-"Error in color definition column (%s), element %d with cat %d: colorstring [%"
-"s]"
-msgstr ""
-"Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), prvek %d, kategorie %d: barevný "
-"øetìzec [%s]"
-
-#: ../display/d.thematic.area/plot1.c:373
-#, c-format
-msgid "Error in color definition column (%s), element %d with cat %d"
-msgstr "Chyba ve sloupci s definicí barvy (%s), prvek %d, kategorie %d"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:80
-msgid ""
-"Displays a thematic vector area map in the active frame on the graphics "
-"monitor."
-msgstr ""
-"Zobrazí plochy tématické vektorové mapy v aktivním rámci grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:90
-msgid "Data to be classified: column name or expression"
-msgstr "Data ke klasifikaci: sloupec nebo výraz"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:97
-msgid "Class breaks, without minimum and maximum"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:124
-msgid "Colors (one per class)."
-msgstr "Barvy (unikátní pro ka¾dou tøídu)."
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:130
-msgid "Layer number. If -1, all layers are displayed."
-msgstr "Èíslo vrstvy. Pokud -1, jsou zobrazeny v¹echny vrstvy."
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:140 ../display/d.thematic.area/main.c:148
-msgid "Boundaries"
-msgstr "Hranice"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:141
-msgid "Boundary width"
-msgstr "©íøka hranice"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:147
-msgid "Boundary color"
-msgstr "Barva hranice"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:160
-#, fuzzy
-msgid ""
-"d;use the display library basic functions (features: polylines);c;use the "
-"display library clipping functions (features: clipping);l;use the display "
-"library culling functions (features: culling, polylines)"
-msgstr ""
-"g;pou¾ití vykreslovacích funkcí(prvky:vystøihování);r;pou¾ití knihovny "
-"funkcí pro rastrovou grafiku (prvky: lomená èára);d;pou¾ití knihovny "
-"základních zobrazovacích funkcí (prvky: lomená èára);c; pou¾ití knihovny "
-"zobrazovacích vystøihovacích funkcí (prvky: vystøihování);l;pou¾ití knihovny "
-"zobrazovacích odstraòovacích funkcí (prvky: odstranìní, lomená èára)"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:168
-msgid "File in which to save d.graph instructions for legend display"
-msgstr "Soubor do kterého chcete ulo¾it instrukce pro zobrazení legendy"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:179
-msgid ""
-"When printing legend info , include extended statistical info from "
-"classification algorithm"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:183
-msgid "Do not draw map, only output the legend"
-msgstr "Nevykraslovat mapu, jako výstup pouze legenda"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:196
-#, c-format
-msgid "Invalid rendering method <%s>"
-msgstr "Neplatná zobrazovací metoda: <%s>"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:218
-#, c-format
-msgid "%s: You must build topology on vector map. Run v.build."
-msgstr "%s: Pro vektorovou mapu musíte vybudovat topologii. Spus»te v.build"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:225
-msgid "'layer' must be > 0"
-msgstr "'layer' musí být > 0"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:251
-#, c-format
-msgid "Data (%s) not numeric. Column must be numeric."
-msgstr "Data (%s) nejsou èísla. sloupec musí být èíslo."
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:329
-msgid ""
-"You gave both manual breaks and a classification algorithm or a number of "
-"classes. The manual breaks have precedence and will thus be used."
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:366
-#, fuzzy
-msgid "You must either give classbreaks or a classification algorithm"
-msgstr " %s: Chyba v algoritmu clasifikace"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:379
-#, c-format
-msgid ""
-"Not enough colors or error in color specifications.\n"
-"Need %i colors."
-msgstr ""
-"Nedostateèný poèet barev v zadávání barev.\n"
-"Je potøeba zadat %i barev."
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:384
-#, c-format
-msgid "Error interpreting color %s"
-msgstr "Chyba pøi ètení barvy %s"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:458
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Total number of records: %.0f\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Celkový poèet záznamù: %.0f\n"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:460
-#, c-format
-msgid "Classification of %s into %i classes\n"
-msgstr "Klasifikace %s do %i tøíd\n"
-
-#: ../display/d.thematic.area/main.c:468
-#, c-format
-msgid "Last chi2 = %f\n"
-msgstr "Poslední chi2 = %f\n"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:140
-msgid ""
-"Draws text in the graphics monitor's active display frame using TrueType "
-"fonts."
-msgstr ""
-"Vykreslí text v aktivním rámci grafického monitoru s vyu¾itím písma TrueType"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:146 ../display/d.text.new/main.c:147
-msgid "Text to display"
-msgstr "Text k zobrazení"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:154
-msgid "Screen position (percentage, [0,0] is bottom left)"
-msgstr "Souøadnice v procentech rámce ([0,0] je vlevo dole)"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:176
-msgid "Path to TrueType font (including file name)"
-msgstr "Cesta k TrueType fontùm (vèetnì jména souboru)"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:201
-msgid "Height of letters (in percent of available frame height)"
-msgstr "Vý¹ka písmen (v procentech dostupné vý¹ky rámce)"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:209 ../display/d.text.new/main.c:189
-msgid "Text alignment"
-msgstr "Zarovnání textu"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:224 ../display/d.text.new/main.c:204
-msgid "Line spacing"
-msgstr "Øádkování"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:228 ../display/d.text.new/main.c:232
-msgid "Screen position in pixels ([0,0] is top left)"
-msgstr "Souøadnice v pixelech ([0,0] vlevo nahoøe)"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:232 ../display/d.text.new/main.c:236
-msgid "Screen position in geographic coordinates"
-msgstr "Pozice na monitoru v geografických souøadnicích"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:240 ../display/d.text.new/main.c:244
-msgid "Use radians instead of degrees for rotation"
-msgstr "Pou¾ít pro rotaci radiány namísto stupòù"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:244 ../display/d.text.new/main.c:248
-msgid "Font size is height in pixels"
-msgstr "Velikost písma je vý¹ka v pixelech"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:248
-msgid "Command mode (Compatibility with d.text)"
-msgstr "Pøíkazový mód (kompatibilita s d.text)"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:255
-msgid "Either text or -c should be given"
-msgstr "Mìl by být zadán buï text nebo -c"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:260
-msgid "Choose only one coordinate system for placement"
-msgstr "Vyberte pro umístìní pouze jeden souøadnicový systém"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:265 ../display/d.text.freetype/main.c:268
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:606
-msgid "No font selected"
-msgstr "Nebylo vybráno ¾ádné písmo"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:277 ../display/d.text.freetype/main.c:440
-#, c-format
-msgid "Invalid font: %s"
-msgstr "Chybné písmo: %s"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:331 ../display/d.text.freetype/main.c:458
-msgid "Unable to create face"
-msgstr "Neschopen vytvoøit charakter písma"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:334 ../display/d.text.freetype/main.c:461
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:478
-msgid "Unable to set size"
-msgstr "Nelze nastavit velikost"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:349 ../display/d.text.freetype/main.c:568
-msgid "Unable to create text conversion context"
-msgstr "Nelze vytvoøit textovou konverzi kontextu"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:351 ../display/d.text.freetype/main.c:570
-msgid "Text conversion error"
-msgstr "Chyba pøi konverzi textu"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:415
-msgid "Unable to write the temporary file"
-msgstr "Nelze zapisovat do doèasného souboru"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:435
-msgid "No predefined font"
-msgstr "®ádné pøeddefinované písmo"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:451
-#, c-format
-msgid "%s: Unable to read font"
-msgstr "%s: Nelze èíst písmo"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:645
-#, c-format
-msgid "%s: Unable to read FreeType definition file; use the default"
-msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType; pou¾iji výchozí"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:651
-#, c-format
-msgid "%s: No FreeType definition file"
-msgstr "%s: Žádný definièní soubor FreeType"
-
-#: ../display/d.text.freetype/main.c:655
-#, c-format
-msgid "%s: Unable to read FreeType definition file"
-msgstr "%s: Nelze èíst definièní soubor FreeType"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:53
-msgid ""
-"Displays and overlays raster map layers in the active display frame on the "
-"graphics monitor."
-msgstr "Zobrazí a pøekryje rastrovou mapu v aktivním rámu GRASS monitoru"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:58
-msgid "Raster map to be displayed"
-msgstr "Rastrová mapa, která má být zobrazena"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:66
-msgid "List of categories to be displayed (INT maps)"
-msgstr "Seznam kategorií, které budou zobrazeny (celoèíselné mapy)"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:75
-msgid "List of values to be displayed (FP maps)"
-msgstr ""
-"Seznam hodnot, které mají být vykresleny (mapy s plovoucí desetinnou èárkou)"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:84
-msgid "Background color (for null)"
-msgstr "Barva pozadí (pro hodnoty null)"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:88 ../display/d.rgb/main.c:62
-msgid "Overlay (non-null values only)"
-msgstr "Pøekrýt (pouze ne-nullové hodnoty)"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:92
-msgid "Invert catlist"
-msgstr "Obrácený seznam kategorií"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:98
-msgid "Don't add to list of rasters and commands in monitor"
-msgstr "Nepøidávat do seznamu rastrù a pøíkazù v monitoru"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:118
-msgid "Ignoring catlist: map is floating point (please use 'val=')"
-msgstr ""
-"Ignoruji seznam kategorií: mapa obsahuje hodnoty s plovoucí desetinnou "
-"èárkou (prosím, pou¾ijte volbu 'val=')"
-
-#: ../display/d.rast/main.c:124
-msgid "Ignoring vallist: map is integer (please use 'cat=')"
-msgstr ""
-"Ignoruji seznam hodnot: mapa obsahuje celoèíselné hodnoty (prosím, pou¾ijte "
-"volbu 'cat=')"
-
-#: ../display/d.where/main.c:44
-msgid ""
-"Identifies the geographic coordinates associated with point locations in the "
-"active frame on the graphics monitor."
-msgstr ""
-"Urèí geografické souøadnice vybraného bodu v v aktivním rámci grafického "
-"monitoru."
-
-#: ../display/d.where/main.c:49
-msgid "One mouse click only"
-msgstr "Pouze jedno kliknutí my¹í"
-
-#: ../display/d.where/main.c:53
-msgid "Output lat/long in decimal degree"
-msgstr "Výstupní zem. délka/¹íøka v decimálních stupních"
-
-#: ../display/d.where/main.c:58
-msgid "Output lat/long referenced to current ellipsoid"
-msgstr "Výstupní zem. délka/¹íøka vzta¾ena k aktuálnímu ref. elipsoidu"
-
-#: ../display/d.where/main.c:63
-msgid ""
-"Output lat/long referenced to WGS84 ellipsoid using datum transformation "
-"parameters defined in current location (if available)"
-msgstr ""
-"Výstupní zem. délka/¹íøka vzta¾ena k elipsoidu WGS84 transformaèníparametry "
-"definované v aktuální location, pokud jsou dostupné"
-
-#: ../display/d.where/main.c:69
-msgid "Output frame coordinates of current display monitor (percentage)"
-msgstr "Výstupní souøadnice rámu aktuálnì vybraného monitoru (procentuálnì)"
-
-#: ../display/d.where/main.c:77
-msgid "Ambiguous request for lat/long ellipsoids"
-msgstr "Nejednoznaèný po¾adavek pro lat/long elipsoidy"
-
-#: ../display/d.where/main.c:80
-msgid "Please specify a lat/long ellipsoid with -l or -w"
-msgstr "Prosím, specifikujte elipsoid lat/long pomocí -l nebo -w"
-
-#: ../display/d.where/main.c:93 ../general/g.region/printwindow.c:248
-#: ../general/g.region/printwindow.c:489 ../general/g.region/printwindow.c:608
-msgid "Can't get projection info of current location"
-msgstr "Nelze získat info mapové projekce aktuální location"
-
-#: ../display/d.where/main.c:122
-msgid ""
-"WGS84 output not possible as this location does not contain\n"
-"datum transformation parameters. Try running g.setproj."
-msgstr ""
-"Výstup WGS84 není mo¾ný, jeliko¾ tato location neobsahuje\n"
-"transformaèní parametry. Zkuste spustit g.setproj."
-
-#: ../display/d.rgb/main.c:57
-msgid ""
-"Displays three user-specified raster map layers as red, green, and blue "
-"overlays in the active graphics frame."
-msgstr ""
-"Zobrazí tøi u¾ivatelem zadané rastrové mapy jako èerveno-, zeleno-, modrou "
-"kompozici v aktivním monitoru."
-
-#: ../display/d.rgb/main.c:125
-msgid "Error reading row of data"
-msgstr "Chyba pøi ètení øádku"
-
-#: ../display/d.extract/extract.c:44
-msgid "Select vector(s) with mouse"
-msgstr "Vyberte vektor(y) my¹í"
-
-#: ../display/d.extract/extract.c:45
-msgid " - L: draw box with left mouse button to select"
-msgstr " - L: nakreslit levým tlaèítkem rámeèek pro výbìr"
-
-#: ../display/d.extract/extract.c:46
-msgid " - M: draw box with middle mouse button to remove from display"
-msgstr " - M: nakreslit prostøedním tlaèítkem rámeèek pro vyjmutí ze zobrazení"
-
-#: ../display/d.extract/extract.c:47
-msgid " - R: quit and save selected vectors to new map\n"
-msgstr " - R: ukonèit a ulo¾it vybrané vektory do nové mapy\n"
-
-#: ../display/d.extract/extract.c:49
-msgid "L: add M: remove R: quit and save\n"
-msgstr ""
-"L: pøidat M: odstranit R: ukonèit a ulo¾it\n"
-"\n"
-
-#: ../display/d.extract/main.c:52
-msgid "Selects and extracts vectors with mouse into new vector map."
-msgstr "Vybere a extrahuje vektory vybrané my¹í do nové mapy"
-
-#: ../display/d.extract/main.c:65 ../display/d.path/main.c:100
-msgid "Original line color"
-msgstr "Pùvodní barva linie"
-
-#: ../display/d.extract/main.c:71 ../display/d.path/main.c:108
-msgid "Highlight color"
-msgstr "Barva zvýraznìní"
-
-#: ../display/d.extract/main.c:117
-msgid "Copying tables..."
-msgstr "Kopírování tabulky ..."
-
-#: ../display/d.extract/main.c:125
-msgid "Cannot get db link info -> cannot copy table."
-msgstr ""
-"Nelze získat informace o odkazu na databázi -> nelze kopírovat tabulku."
-
-#: ../display/d.paint.labels/do_labels.c:142
-#, c-format
-msgid "Error: %s\n"
-msgstr "Chyba: %s\n"
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:48
-msgid ""
-"Displays text labels (created with v.label) to the active frame on the "
-"graphics monitor."
-msgstr ""
-"Zobrazí textové popisky (vytvoøené pomocí v.label) v aktivním rámci "
-"grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:54
-msgid "Ignore rotation setting and draw horizontally"
-msgstr "Ignorovat nastavení pro otoèení a vykreslit horizontálnì"
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:61
-msgid "Name of label file"
-msgstr "Název souboru s popisky"
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:68
-msgid "Minimum region size (diagonal) when labels are displayed"
-msgstr "Minimální velikost regionu (diagonální), kdy jsou zobrazeny popisky"
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:75
-msgid "Maximum region size (diagonal) when labels are displayed"
-msgstr "Maximální velikost regionu (diagonální), kdy jsou zobrazeny popisky"
-
-#: ../display/d.paint.labels/main.c:87
-#, c-format
-msgid "Label file <%s> not found"
-msgstr "Soubor s popisky <%s> nebyl nalezen"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:57
-msgid "Displays a barscale on the graphics monitor."
-msgstr "Zobrazí mìøítko v monitoru GRASSu"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:61
-msgid "Use mouse to interactively place scale"
-msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní mìøítka"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:65
-msgid "Use feet/miles instead of meters"
-msgstr "Pou¾ij stopy/míle místo metrù"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:69
-msgid "Draw a line scale instead of a bar scale"
-msgstr "Nakreslí liniové mìøítko místo páskového"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:73
-msgid "Write text on top of the scale, not to the right"
-msgstr "Napí¹e text nad mìøítko, místo vpravo."
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:77
-msgid "Draw a north arrow only"
-msgstr "Vykresli pouze severku"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:81
-msgid "Draw a scale bar only"
-msgstr "Vykresli pouze mìøítko"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:98
-msgid ""
-"The screen coordinates for top-left corner of label ([0,0] is top-left of "
-"frame)"
-msgstr ""
-"Souøadnice obrazovky pro levý horní roh ¹títku ([0,0] je vlevo nahoøe v rámu)"
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:106
-#, c-format
-msgid "%s does not work with a latitude-longitude location"
-msgstr "%s nepracuje v location typu lat/long."
-
-#: ../display/d.barscale/main.c:114
-msgid "Choose either -n or -s flag"
-msgstr "Vyberte pouze jeden z pøepínaèù -n nebo -s"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:216
-msgid "Path to font file"
-msgstr "Cesta k souboru s fonty"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:224
-msgid "Text encoding (only applicable to TrueType fonts)"
-msgstr "Kódování textu (pou¾itelné pouze na TrueType fonty)"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:228
-msgid "Use mouse to interactively place text"
-msgstr "Pou¾ít my¹ pro umístìní textu"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:252
-msgid "Ignored (compatibility with d.text.freetype)"
-msgstr "Ignrováno (kompatibilita s d.text.freetype)"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:326
-msgid "Invalid coordinates"
-msgstr "Neplatné souøadnice"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:393
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Please enter text instructions. Enter EOF (ctrl-d) on last line to quit\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Prosím zadejte textové instrukce. Pro ukonèení vlo¾te EOF (ctrl-d) na "
-"poslední øádek.\n"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:586
-#, c-format
-msgid "[%s]: No such color. Use '%s'"
-msgstr "[%s]: Žádná taková barva. Pou¾ijte '%s'"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:606
-#, c-format
-msgid "Click!\n"
-msgstr "Klik!\n"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:607
-#, c-format
-msgid " Left:  Place text here\n"
-msgstr " Levé:  Vlo¾it text sem\n"
-
-#: ../display/d.text.new/main.c:608
-#, c-format
-msgid " Right:  Quit\n"
-msgstr " Pravé :  ukonèit\n"
-
-#: ../display/d.ask/main.c:38
-msgid ""
-"Prompts the user to select a GRASS data base file from among files displayed "
-"in a menu on the graphics monitor."
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.ask/main.c:46
-msgid "Database element, one word description"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.ask/main.c:52
-#, fuzzy
-msgid "Short user prompt message"
-msgstr "Vytiskni také zprávu o autorských právech"
-
-#: ../display/d.ask/main.c:85
-#, c-format
-msgid "** no %s files found **\n"
-msgstr "**¾ádné %s soubory nenalezeny **\n"
-
-#: ../display/d.ask/main.c:86
-#, c-format
-msgid "Click here to CONTINUE\n"
-msgstr "ZDE kliknìte pro pokraèování\n"
-
-#: ../display/d.his/main.c:67
-msgid ""
-"Displays the result obtained by combining hue, intensity, and saturation "
-"(his) values from user-specified input raster map layers."
-msgstr ""
-"Vytvoøí èervené, zelené a modré(RGB) rastrové mapy kombinací hodnot odstínu,"
-"intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
-
-#: ../display/d.his/main.c:95
-msgid "Percent to brighten intensity channel"
-msgstr "Procent zesvìtlení kanálu intenzity"
-
-#: ../display/d.his/main.c:219
-msgid "Error reading hue data"
-msgstr "Chyba pøi ètení mapy odstínu (hue)"
-
-#: ../display/d.his/main.c:224
-msgid "Error reading intensity data"
-msgstr "Chyba pøi ètení mapy intenzity"
-
-#: ../display/d.his/main.c:229
-msgid "Error reading saturation data"
-msgstr "Chyba pøi ètení mapy nasycení (saturation)"
-
-#: ../display/d.zoom/pan.c:17 ../display/d.zoom/zoom.c:15
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"Buttons:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"Tlaèítka: \n"
-
-#: ../display/d.zoom/pan.c:18
-#, c-format
-msgid "Left:  Pan\n"
-msgstr "Levé tlaèítko: Posun\n"
-
-#: ../display/d.zoom/pan.c:19
-#, c-format
-msgid "Right: Quit\n"
-msgstr " Pravé tlaèítko: ukonèit\n"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:59
-msgid ""
-"Allows the user to change the current geographic region settings "
-"interactively, with a mouse."
-msgstr "Dovolí u¾ivateli zmìnit aktuální region interaktivnì pomocí my¹i."
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:108
-msgid "Magnification: >1.0 zooms in, <1.0 zooms out"
-msgstr "Zvìt¹ení: >1.0 zvìt¹uje, < 1.0 zmen¹uje"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:118
-msgid "Full menu (zoom + pan) & Quit menu"
-msgstr "Plné menu (zoom + posun) a Menu ukonèení"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:122
-msgid "Pan mode"
-msgstr "Mód posunu"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:126
-msgid "Handheld mode"
-msgstr "Mód pro kapesní poèítaèe"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:130
-msgid "Just redraw given maps using default colors"
-msgstr "Pouze pøekresli zobrazené mapy s výchozími barvami."
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:134
-msgid "Return to previous zoom"
-msgstr "Návrat na pøedchozí íºroveò"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:145
-msgid "Please choose only one mode of operation"
-msgstr "Prosím, vyberte pouze jeden mód operace"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:162
-msgid "ERROR: can not get \"list\" items"
-msgstr "CHYBA: nelze získat polo¾ky \"list\""
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:163
-msgid "-j flag forced"
-msgstr "volba -j byla nastavena nucenì"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:196
-msgid "No map is displayed in GRASS monitor"
-msgstr "Nebyla zobrazena ¾ádná mapa v monitoru GRASSu"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:298
-#, c-format
-msgid "%d raster%s, %d vector%s\n"
-msgstr "%d rastr%s, %d vektor%s\n"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:307
-msgid "No previous zoom available"
-msgstr "®ádný pøedchozí stupeò zvìt¹ení nebyl nalezen"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:311
-msgid "Returning to previous zoom"
-msgstr "Vracím se do pøedchozího zvìt¹ení"
-
-#: ../display/d.zoom/main.c:352
-msgid "Zooming complete."
-msgstr "Zvìt¹ování dokonèeno"
-
-#: ../display/d.zoom/zoom.c:16
-#, c-format
-msgid "Left:  Zoom menu\n"
-msgstr "Levé tlaèítko:  Menu transfokace\n"
-
-#: ../display/d.zoom/zoom.c:17
-#, c-format
-msgid "Middle: Pan\n"
-msgstr "Prostøední tlaèítko: Posun\n"
-
-#: ../display/d.zoom/zoom.c:18
-#, c-format
-msgid "Right: Quit menu\n"
-msgstr "Pravé tlaèítko: Menu ukonèení\n"
-
-#: ../display/d.zoom/zoom.c:40
-#, c-format
-msgid ""
-"This region now saved as current region.\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"Tento region je nyní ulo¾en jako souèasný region.\n"
-"\n"
-
-#: ../display/d.zoom/zoom.c:42
-#, c-format
-msgid "Note: run 'd.erase' for the new region to affect the graphics.\n"
-msgstr ""
-"Poznámka: pro nový region spus»te 'd.erase', aby se zmìna projevila na "
-"grafice.\n"
-
-#: ../display/d.grid/fiducial.c:52
-msgid "Reading symbol"
-msgstr "Ètu symbol"
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:315
-msgid ""
-"WGS84 grid output not possible as this location does not contain\n"
-"datum transformation parameters. Try running g.setproj."
-msgstr ""
-"Výstup do rastru WGS84 není mo¾ný, jeliko¾ tato location neobsahuje\n"
-"transformaèní parametry. Zkuste spustit g.setproj."
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:487
-msgid "Error in pj_do_proj1"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj1"
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:493
-msgid "Error in pj_do_proj2"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj2"
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:497
-msgid "Error in pj_do_proj3"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj3"
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:505
-msgid "Error in pj_do_proj5"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj5"
-
-#: ../display/d.grid/plot.c:509
-msgid "Error in pj_do_proj6"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj6"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:53
-msgid ""
-"Overlays a user-specified grid in the active display frame on the graphics "
-"monitor."
-msgstr ""
-"Zobrazí u¾ivatelem specifikovanou sí» (møí¾ku) v aktivním rámci grafického "
-"monitoru."
-
-#: ../display/d.grid/main.c:61
-msgid "Size of grid to be drawn"
-msgstr "Velikost møí¾ky pro vykreslení"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:62
-msgid "In map units or DDD:MM:SS format. Example: \"1000\" or \"0:10\""
-msgstr ""
-"V jednotkách mapy nebo ve formátu DDD:MM:SS. Na pøíklad: \"1000\" nebo \"0:10"
-"\""
-
-#: ../display/d.grid/main.c:71
-msgid "Lines of the grid pass through this coordinate"
-msgstr "Linie sítì procházející tìmito souøadnicemi"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:75
-msgid "Grid color"
-msgstr "Barva rámeèku"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:95
-msgid "Font size for gridline coordinate labels"
-msgstr "Velikost písma pro popisky souøadnicové sítì"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:100
-msgid "Draw geographic grid (referenced to current ellipsoid)"
-msgstr "Zobrazit zemìpisnou møí¾ku (na aktuálním ref. elipsoidu)"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:105
-msgid "Draw geographic grid (referenced to WGS84 ellipsoid)"
-msgstr "Vykreslí souøadnicovou møí¾ku (vzta¾eno k elipsoidu WGS84)"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:109
-msgid "Draw '+' marks instead of grid lines"
-msgstr "Nakreslit '+' znaèky místo zemìpisných èar"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:113
-msgid "Draw fiducial marks instead of grid lines"
-msgstr "Nakreslí referneèní znaèky místo zemìpisných èar"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:117
-msgid "Disable grid drawing"
-msgstr "Vypnout vykreslení rámeèku"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:118 ../display/d.grid/main.c:123
-#: ../display/d.grid/main.c:128
-msgid "Disable"
-msgstr "Zakázat"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:122
-msgid "Disable border drawing"
-msgstr "Vypnout vykreslení rámeèku"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:127
-msgid "Disable text drawing"
-msgstr "Vypnout vykreslení textu"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:137
-msgid "Both grid and border drawing are disabled"
-msgstr "Vykreslení souø. sítì a hranic je znemo¾nìno."
-
-#: ../display/d.grid/main.c:141
-msgid "Geo-Grid option is not available for LL projection"
-msgstr "Volba Geo-Grid není pro mapovou projekci LL dostupná"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:143
-msgid "Geo-Grid option is not available for XY projection"
-msgstr "Volba Geo-Grid není pro mapovou projekci XY dostupná"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:154
-msgid "Choose a single mark style"
-msgstr "Vybrat jednoduchý styl oznaèování"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:164
-#, c-format
-msgid "Invalid geo-grid size <%s>"
-msgstr "Neplatná velikost geo-grid <%s>"
-
-#: ../display/d.grid/main.c:169
-#, c-format
-msgid "Invalid grid size <%s>"
-msgstr "Chybná velikost sítì: <%s>"
-
-#: ../display/d.rhumbline/main.c:47
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Displays the rhumbline joining two user-specified points, in the active "
-"frame on the user's graphics monitor."
-msgstr ""
-"Zobrazí plochy tématické vektorové mapy v aktivním rámci grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:69
-msgid "Creates fly-through script to run in NVIZ."
-msgstr "Vytvoøit skript pro NVIZ s pøeletem"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:74
-msgid "Name of output script"
-msgstr "Název výstupního skriptu"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:80
-msgid "Prefix of output images (default = NVIZ)"
-msgstr "Prefix výstupních obrázkù (výchozí = NVIZ)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:88
-msgid "Route coordinates (east,north)"
-msgstr "Souøadnice trasy (východ, sever)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:94
-msgid "Camera layback distance (in map units)"
-msgstr "Vzdálenost odstupu kamery (v jednotkách mapy)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:100
-msgid "Camera height above terrain"
-msgstr "Vý¹ka kamery nad terénem"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:106
-msgid "Number of frames"
-msgstr "Poèet snímkù"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:112
-msgid "Start frame number (default=0)"
-msgstr "Poèáteèní èíslo snímkù (výchozí=0)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:117
-msgid "Interactively select route"
-msgstr "Interaktivní výbìr trasy"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:121
-msgid "Full render -- Save images"
-msgstr "Plné renderování -- Ulo¾it obrázky"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:125
-msgid "Fly at constant elevation (ht)"
-msgstr "Let s konstantí vý¹kou (ht)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:130
-msgid "Include command in the script to output a KeyFrame file"
-msgstr "Do skriptu vlo¾it pøíkaz pro vytvoøení souboru KeyFrame"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:134
-msgid "Render images off-screen"
-msgstr "Vykreslování obrázkù (off-screen)"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:138
-msgid "Enable vector and sites drawing"
-msgstr "Zapnout vykreslování vektorových a bodových dat"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:146
-msgid "Either -i flag and/or route parameter must be used"
-msgstr "Je potøeba pou¾ít buï pøepínaè -i nebo parametr trasy"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:170
-msgid "Off-screen only available with full render mode"
-msgstr "Off-screen je dostupný pouze v módu plné vykreslování"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:281
-msgid "You must select more than one point"
-msgstr "Je potøeba vybrat více ne¾ jeden bod"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:299
-msgid "You must select at least four points"
-msgstr "Musíte vybrat nejménì ètyøi body."
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:316
-#, c-format
-msgid "You must provide at least four points %d"
-msgstr "Musíte stanovit alespoò ètyøi body %d."
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:390
-#, c-format
-msgid "Created NVIZ script <%s>."
-msgstr "Vytvoøil jsem skript NVIZ <%s>-"
-
-#: ../display/d.nviz/main.c:537
-msgid ""
-"Skipping this point, selected point is outside region. Perhaps the camera "
-"setback distance puts it beyond the edge?"
-msgstr ""
-"Vynechávám tento bod, je mimo region. To mù¾e být zpùsobeno nastavením "
-"odstupu kamery."
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:62
-msgid "Displays the color table associated with a raster map layer."
-msgstr "Vytvoøí/mìní tabulku barev spojenou s rastrovou mapou."
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:66
-#, fuzzy
-msgid "Name of raster map whose color table is to be displayed"
-msgstr "Název rastrové mapy expozice, která bude zobrazena"
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:74
-msgid "Color of lines separating the colors of the color table"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:80
-#, fuzzy
-msgid "Number of lines to appear in the color table"
-msgstr "Poèet øádkù v legendì"
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:86
-#, fuzzy
-msgid "Number of columns to appear in the color table"
-msgstr "Poèet øádkù v legendì"
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:111
-#, c-format
-msgid ""
-"<%s> is a floating point map. Ignoring [lines] and drawing continuous color "
-"ramp"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:125
-#, c-format
-msgid ""
-"<%s> is a floating point map. Ignoring [cols] and drawing continuous color "
-"ramp"
-msgstr ""
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:134
-#, fuzzy, c-format
-msgid "R_color file for [%s] not available"
-msgstr "Soubor s tabulkou barev pro <%s> není dostupný"
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:136
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Range file for [%s] not available"
-msgstr "Soubor s kategoriemi pro <%s> není dostupný"
-
-#: ../display/d.colortable/main.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Data range is empty"
-msgstr "Starý rozsah dat je prázdný"
-
-#: ../display/d.extend/main.c:52
-msgid "No raster or vector map displayed"
-msgstr "Název rastrové nebo vektorové mapy, která bude zobrazena"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:50
-msgid "To establish and control use of a graphics display monitor."
-msgstr "Slou¾í k vytvoøení a kontrole grafického monitoru."
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:56
-msgid "Name of graphics monitor to start"
-msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude spu¹tìn"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:62
-msgid "Name of graphics monitor to stop"
-msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vypnut"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:68
-msgid "Name of graphics monitor to select"
-msgstr "Jméno grafického monitoru, který bude vybrán"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:74
-msgid "Name of graphics monitor to unlock"
-msgstr "Jméno monitoru k odemèení"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:78
-msgid "List all monitors"
-msgstr "Seznam v¹ech monitorù"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:82
-msgid "List all monitors (with current status)"
-msgstr "Seznam monitorù (s aktuálním stavem)"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:86
-msgid "Print name of currently selected monitor"
-msgstr "Vypi¹ jméno aktuálnì vybraného monitoru"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:90
-msgid "Release currently selected monitor"
-msgstr "Uvolni souèasný vybraný monitor"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:95
-msgid "Do not automatically select when starting"
-msgstr "Nevybírej monitor automaticky pøi startu"
-
-#: ../display/d.mon/cmd/main.c:132
-#, c-format
-msgid "Problem selecting %s. Will try once more"
-msgstr "Problém pøi výbìru monitoru %s. Zkusím to je¹tì jednou"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:41 ../display/d.mon/pgms/stop.c:33
-#, c-format
-msgid "%s: -%c unrecognized option"
-msgstr "%s: -%c nerozpoznaná volba"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:68
-#, c-format
-msgid "Monitor <%s> released"
-msgstr "monitor <%s> byl uvolnìn"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:71
-#, c-format
-msgid "Monitor <%s> in use by another user"
-msgstr "Monitor <%s> je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:74 ../display/d.mon/pgms/select.c:27
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:76
-#, c-format
-msgid "No such monitor as <%s>"
-msgstr "Monitor <%s> neexistuje"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:77
-msgid "Failed testing lock mechanism"
-msgstr "Testování uzamykacího mechanismu selhalo"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/release.c:88
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [-fv] [name]"
-msgstr "Pou¾ití: %s [-fv] [jmeno]"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/select.c:18 ../display/d.mon/pgms/start.c:68
-#, c-format
-msgid "Usage: %s monitor_name"
-msgstr "Pou¾ití: %s jmeno_monitoru"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:49
-#, c-format
-msgid "Usage: %s [-f] monitor_name"
-msgstr "Pou¾ití: %s [-f] jmeno_monitoru"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:70
-#, c-format
-msgid "Monitor '%s' terminated"
-msgstr "Monitor '%s' ukonèen"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:73
-#, c-format
-msgid "Error - Monitor '%s' was not running"
-msgstr "Chyba - Monitor '%s' nebì¾í"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:79
-#, c-format
-msgid "Error - Monitor '%s' in use by another user"
-msgstr "Chyba - Monitor '%s' je pou¾íván jiným u¾ivatelem"
-
-#: ../display/d.mon/pgms/stop.c:82
-msgid "Error - Locking mechanism failed"
-msgstr "Chyba - selhal zamykací mechanismus"
-
-#: ../display/d.frame/select.c:41
-#, c-format
-msgid "Error choosing frame [%s]\n"
-msgstr "Chyba pøi výbìru rámce [%s]\n"
-
-#: ../display/d.frame/select.c:51
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Buttons:\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tlaèítka:\n"
-
-#: ../display/d.frame/select.c:52
-#, c-format
-msgid "Left:  Select frame\n"
-msgstr " Levé:  Vybrat rámec\n"
-
-#: ../display/d.frame/select.c:53
-#, c-format
-msgid "Middle: Keep original frame\n"
-msgstr "Prostøední: Ponechat pùvodní rám\n"
-
-#: ../display/d.frame/select.c:54
-#, c-format
-msgid "Right: Accept frame\n"
-msgstr "Pravé: Potvrï rámec\n"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:62
-msgid "Manages display frames on the user's graphics monitor."
-msgstr "Správa rámcù v grafickém monitoru"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:66
-msgid "Create a new frame"
-msgstr "Vytvoøit nový rámec"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:70
-msgid "Select a frame"
-msgstr "Vybrat rámec"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:78
-msgid "Print name of current frame"
-msgstr "Vypsat aktuální rámec"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:82
-msgid "Print names of all frames"
-msgstr "Vytisknout jména v¹ech rámcù"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:86
-msgid "List map names displayed in GRASS monitor"
-msgstr "Vypi¹ jména map zobrazených v grafickém monitoru"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:90
-msgid "Debugging output"
-msgstr "Roz¹íøený výstup"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:95
-msgid "name"
-msgstr "jméno"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:98
-msgid "Frame to be created/selected"
-msgstr "Rámec, který má být vytvoøen/vybrán"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:102
-msgid "bottom,top,left,right"
-msgstr "spodní,svrchní,levý,pravý"
-
-#: ../display/d.frame/frame.c:107
-msgid "Where to place the frame, values in percent (implies -c)"
-msgstr "Kam umístit rám, hodnoty v procentech (potøebuje volbu -c)"
-
-#: ../display/d.path/select.c:35
-msgid ""
-"\n"
-"Mouse Buttons:"
-msgstr ""
-"\n"
-"Tlaèítka my¹i:"
-
-#: ../display/d.path/select.c:36
-#, c-format
-msgid "Left:  Select From\n"
-msgstr " Levé:  Vybrat z\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:37
-#, c-format
-msgid "Middle: Select To\n"
-msgstr "Prostøední tlaèítko: Vybrat do\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:38
-#, c-format
-msgid ""
-"Right: Quit\n"
-"\n"
-msgstr ""
-" Pravé tlaèítko: ukonèit\n"
-"\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:65 ../display/d.path/select.c:242
-#: ../display/d.path/select.c:259
-#, c-format
-msgid "Node %d: %f %f\n"
-msgstr "Uzel %d: %f %f\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:149 ../display/d.path/select.c:280
-#, c-format
-msgid "Destination unreachable\n"
-msgstr "Místo urèení nedosa¾itelné\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:153 ../display/d.path/select.c:283
-#, c-format
-msgid "Costs on the network = %f\n"
-msgstr "Náklady v síti = %f\n"
-
-#: ../display/d.path/select.c:154 ../display/d.path/select.c:284
-#, c-format
-msgid ""
-" Distance to the network = %f, distance from the network = %f\n"
-"\n"
-msgstr " Vzdálenost k síti = %f, vzdálenost ze sítì = %f\n"
-
-#: ../display/d.path/main.c:50
-msgid "display, networking"
-msgstr "zobrazení, sítì"
-
-#: ../display/d.path/main.c:52
-msgid "Finds shortest path for selected starting and ending node."
-msgstr ""
-"Nalézá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti pro zadaný poèáteèní a koncový bod."
-
-#: ../display/d.path/main.c:102 ../display/d.path/main.c:110
-#: ../display/d.path/main.c:118 ../display/d.path/main.c:128
-msgid "Rendering"
-msgstr "Vykresluji"
-
-#: ../display/d.path/main.c:127
-msgid "Render bold lines"
-msgstr "Vykreslit silné linie"
-
-#: ../display/d.path/main.c:146 ../display/d.path/main.c:150
-#, c-format
-msgid "%s - illegal x value"
-msgstr "%s - neplatná hodnota x"
-
-#: ../display/d.path/main.c:148 ../display/d.path/main.c:152
-#, c-format
-msgid "%s - illegal y value"
-msgstr "%s - neplatná hodnota y"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Get_w_pointer.c:21
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Get_w_line.c:35
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Get_w_box.c:34
-msgid "Monitor: interactive command in redraw"
-msgstr "Monitor: interaktivní pøíkaz v pøekreslení"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Graph_set.c:110
-#, c-format
-msgid "found %d visuals of type TrueColor"
-msgstr "nalezeno %d zobrazení typu TrueColor"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Graph_set.c:112
-msgid "searching for highest bit depth"
-msgstr "hledám nejvìt¹í bitovou hloubku"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Graph_set.c:128
-#, c-format
-msgid "selected %d bit depth"
-msgstr "vybrána hloubka %d bitù"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Graph_set.c:188
-#, c-format
-msgid "using default visual which is %s"
-msgstr "pou¾ívám výchozí zobrazení, co¾ je %s"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Serve_Xevent.c:125
-#, c-format
-msgid "Monitor: waitpid: expected %d but got %d"
-msgstr "Monitor: waitpid: oèekával jsem %d, ale dostal jsem %d"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Serve_Xevent.c:331
-msgid "Monitor: XGetWMName failed"
-msgstr "Monitor: XgetWMName selhalo"
-
-#: ../display/drivers/XDRIVER/Serve_Xevent.c:336
-msgid "Monitor: XGetWMName: bad result"
-msgstr "Monitor: XGetWMName: ¹patný výsledek"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:164
-msgid "Raster elevation file name"
-msgstr "Název rastrového souboru s digitálním modelem terénu"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:172
-msgid "Output slope filename"
-msgstr "Název výstupního souboru sklonù svahù"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:180
-msgid "Output aspect filename"
-msgstr "Název výstupního souboru expozic svahù"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:207
-msgid "Output profile curvature filename"
-msgstr "Název výstupního souboru profilových køivostí"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:216
-msgid "Output tangential curvature filename"
-msgstr "Název výstupního souboru tangenciálních køivostí"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:226
-msgid "Output first order partial derivative dx (E-W slope) filename"
-msgstr ""
-"Název výstupního souboru parciálních derivací prvního øádu dx (V - Z sklon "
-"svahu)"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:236
-msgid "Output first order partial derivative dy (N-S slope) filename"
-msgstr ""
-"Název výstupního souboru parciálních derivací prvního øádu dy (S - J sklon "
-"svahu)"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:246
-msgid "Output second order partial derivative dxx filename"
-msgstr "Název výstupního souboru parciálních derivací druhého øádu dxx"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:256
-msgid "Output second order partial derivative dyy filename"
-msgstr "Název výstupního souboru parciálních derivací druhého øádu dyy"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:266
-msgid "Output second order partial derivative dxy filename"
-msgstr "Název výstupního soubor parciálních derivací druhého øádu dxy"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:412
-#, c-format
-msgid "wrong type: %s"
-msgstr "chybný typ: %s"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1021
-msgid "Creating support files..."
-msgstr "Vytváøím podpùrné soubory..."
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1023
-#, c-format
-msgid "Elevation products for mapset [%s] in [%s]"
-msgstr "Výsledky z elevace mapsetu [%s] v [%s]"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1104
-#, c-format
-msgid "ASPECT [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA EXPOZICE [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1197
-#, c-format
-msgid "SLOPE [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA SKLONOVÝCH POMÌRÙ [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1268
-#, c-format
-msgid "PROFILE CURVE [%s] COMPLETE"
-msgstr "PROFILOVÁ KØIVOST [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1294
-#, c-format
-msgid "TANGENTIAL CURVE [%s] COMPLETE"
-msgstr "TANGENCIÁLNÍ KØIVOST [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1318
-#, c-format
-msgid "E-W SLOPE [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA V-Z SKLONOVÝCH POMÌRÙ [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1342
-#, c-format
-msgid "N-S SLOPE [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA S-J SKLONOVÝCH POMÌRÙ [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1366
-#, c-format
-msgid "DXX [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA DXX [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1390
-#, c-format
-msgid "DYY [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA DYY [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/r_slope_aspect.c:1414
-#, c-format
-msgid "DXY [%s] COMPLETE"
-msgstr "MAPA DXY [%s] DOKONÈENA"
-
-#: ../swig/perl/R_slope_aspect/r_slope_aspect/opennew.c:19
-#, c-format
-msgid "Failed in attempt to open %s"
-msgstr "Chyba pøi otevírání %s"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:38 ../general/g.access/main.c:37
-#: ../general/g.tempfile/main.c:36 ../general/g.pnmcomp/main.c:281
-#: ../general/g.findetc/main.c:28 ../general/g.ask/main.c:40
-#: ../general/g.filename/main.c:39 ../general/g.findfile/main.c:35
-#: ../general/g.region/main.c:68 ../general/g.message/main.c:32
-#: ../general/g.version/main.c:42
-msgid "general"
-msgstr "obecné"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:40
-msgid "Outputs and modifies the user's current GRASS variable settings."
-msgstr "Vypí¹e a modifikuje u¾ivatelské nastavení promìnných GRASSu."
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:45
-msgid "GRASS variable to get"
-msgstr "Promìnné GRASSu pro získání"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:52
-msgid "GRASS variable to set"
-msgstr "Promìnné GRASSu pro nastavení"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:61
-msgid "Where GRASS variable is stored"
-msgstr "Kde jsou ulo¾eny promìnné GRASSu"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:66
-msgid "Use shell syntax (for \"eval\")"
-msgstr "Pou¾ít syntaxi shellu (pro \"eval\")"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:70
-msgid "Don't use shell syntax"
-msgstr "Nepou¾ívat syntaxi shellu"
-
-#: ../general/g.gisenv/main.c:76
-msgid "-s and -n are mutually exclusive"
-msgstr "-s a -n se navzájem vyluèují"
-
-#: ../general/g.access/main.c:39
-msgid "Controls access to the current mapset for other users on the system."
-msgstr "Øídí pøístup k aktuálnímu mapsetu pro ostatní u¾ivatele v systému."
-
-#: ../general/g.access/main.c:46
-msgid "Access for group"
-msgstr "Pøístup pro skupinu"
-
-#: ../general/g.access/main.c:53
-msgid "Access for others"
-msgstr "Pøístup pro ostatní"
-
-#: ../general/g.access/main.c:63
-msgid "Access to the PERMANENT mapset must be open, nothing changed"
-msgstr "Pøístup pro mapset PERMANENT musí být otevøený, nic nemìním."
-
-#: ../general/g.access/main.c:67
-msgid "Unable to determine mapset permissions"
-msgstr "Nelze zjistit práva k mapsetu"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:40 ../general/manage/cmd/copy.c:39
-#: ../general/manage/cmd/list.c:41 ../general/manage/cmd/remove.c:99
-#: ../general/g.mremove/main.c:58 ../general/g.mlist/main.c:65
-msgid "general, map management"
-msgstr "obecné, ovládání map"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:42
-msgid "Renames data base element files in the user's current mapset."
-msgstr "Pøejmenuje data v aktuálním mapsetu"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:57
-#, c-format
-msgid "%s file(s) to be renamed"
-msgstr "%s soubor(y) k pøejmenování"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:75
-#, c-format
-msgid "%s <%s> not found"
-msgstr "%s <%s> nebyl nalezen"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:79
-#, c-format
-msgid "<%s> already exists in mapset <%s>"
-msgstr "<%s> ji¾ existuje v mapsetu <%s>"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:89
-#, c-format
-msgid "%s=%s,%s: files could be the same, no rename possible"
-msgstr "%s=%s,%s: soubory jsou stejné a není potøeba je pøejmenovávat"
-
-#: ../general/manage/cmd/rename.c:99
-msgid "Renaming reclass maps"
-msgstr "Pøejmenování reklasifikované mapy"
-
-#: ../general/manage/cmd/copy.c:41
-msgid ""
-"Copies available data files in the user's current mapset search path and "
-"location to the appropriate element directories under the user's current "
-"mapset."
-msgstr ""
-"Kopíruje dostupná data z u¾ivatelem zadaného mapsetu a location do "
-"aktuálního mapsetu."
-
-#: ../general/manage/cmd/copy.c:58
-#, c-format
-msgid "%s file(s) to be copied"
-msgstr "%s soubor(y) ke kopírování"
-
-#: ../general/manage/cmd/copy.c:74
-#, c-format
-msgid "<%s> not found"
-msgstr "<%s> nenalezen"
-
-#: ../general/manage/cmd/copy.c:79
-#, c-format
-msgid "%s=%s,%s: files are the same, no copy required"
-msgstr "%s=%s,%s: soubory jsou stejné, není tøeba kopírovat"
-
-#: ../general/manage/cmd/copy.c:84
-#, c-format
-msgid "<%s> already exists"
-msgstr "<%s> ji¾ existuje"
-
-#: ../general/manage/cmd/list.c:43 ../general/g.mlist/main.c:67
-msgid ""
-"Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to "
-"standard output."
-msgstr ""
-"Seznam dostupných souborù u¾ivatelem zadaného typu dat na standardní výstup"
-
-#: ../general/manage/cmd/list.c:72 ../general/g.mlist/main.c:121
-msgid "Mapset to list (default: current search path)"
-msgstr "mapset, ze kterého má být seznam udìlán (výchozí: aktuální)"
-
-#: ../general/manage/cmd/list.c:76 ../general/g.mlist/main.c:147
-msgid "Verbose listing (also list map titles)"
-msgstr "upovídaný výstup (vypi¹ také titulky map)"
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:38 ../general/g.mremove/check_reclass.c:14
-#, c-format
-msgid "[%s@%s] is a base map for [%s]. Remove forced."
-msgstr "[%s@%s] je základní mapa pro [%s]. Ma¾u násilím."
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:41 ../general/g.mremove/check_reclass.c:18
-#, c-format
-msgid "[%s@%s] is a base map. Remove reclassed map first: %s"
-msgstr "[%s@%s] je základní mapa. Sma¾te reklasifikovanou mapu %s."
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:63 ../general/manage/cmd/remove.c:76
-#: ../general/g.mremove/check_reclass.c:41
-#: ../general/g.mremove/check_reclass.c:55
-#, c-format
-msgid "Removing information about reclassed map from [%s@%s] failed"
-msgstr "Mazání informace o reklasifikované mapì z [%s@%s] selhalo."
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:101 ../general/g.mremove/main.c:60
-msgid "Removes data base element files from the user's current mapset."
-msgstr "Ma¾e datové soubory z aktuálního mapsetu"
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:106
-msgid "Force remove"
-msgstr "Násilné vyjmutí"
-
-#: ../general/manage/cmd/remove.c:120 ../general/g.mremove/main.c:96
-#, c-format
-msgid "%s file(s) to be removed"
-msgstr "%s soubor(y) urèené ke smazání"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:37
-#, c-format
-msgid "Invalid color: %s"
-msgstr "Chybná barva :%s"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:53
-msgid "Error reading PPM file"
-msgstr "Chyba pøi ètení souboru PPM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:68 ../general/g.pnmcomp/main.c:73
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:82 ../general/g.pnmcomp/main.c:133
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:146
-msgid "Invalid PPM file"
-msgstr "©patný soubor PPM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:95
-#, c-format
-msgid "File <%s> not found"
-msgstr "Soubor <%s> nebyl nalezen"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:103
-msgid "Expecting PPM but got PGM"
-msgstr "Oèekávám PPM ale dostal jsem PGM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:108
-msgid "Expecting PGM but got PPM"
-msgstr "Oèekávám PGM ale dostal jsem PPM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:111
-#, c-format
-msgid "Invalid magic number: 'P%c'"
-msgstr "Chybné magické èíslo: 'P%c'"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:124 ../general/g.pnmcomp/main.c:141
-msgid "Invalid PGM file"
-msgstr "Chybný soubor PGM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:246
-msgid "Error writing PPM file"
-msgstr "Chyba pøi zápisu souboru PPM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:263
-msgid "Error writing PGM file"
-msgstr "Chyba pøi zápisu souboru PGM"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:289
-msgid "Names of input files"
-msgstr "Jména vstupních souborù"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:296
-msgid "Names of mask files"
-msgstr "Jména souborù s maskou"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:303
-msgid "Layer opacities"
-msgstr "Prùhlednost vrstev"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:309
-msgid "Name of output file"
-msgstr "Jméno výstpuního souboru"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:316
-msgid "Name of output mask file"
-msgstr "Jméno výstupního souboru s maskou"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:323
-msgid "Image width"
-msgstr "©íøka obrázku"
-
-#: ../general/g.pnmcomp/main.c:329
-msgid "Image height"
-msgstr "Vý¹ka obrázku"
-
-#: ../general/g.dirseps/main.c:35
-msgid "Internal GRASS utility for converting directory separator characters."
-msgstr "Vnitøní nástroj GRASSu pro zmìnu oddìlovaèe adresáøù."
-
-#: ../general/g.proj/input.c:82
-msgid "Error reading WKT projection description"
-msgstr "Chyba pøi ètení popisu projekce ve formátu WKT"
-
-#: ../general/g.proj/input.c:89
-#, c-format
-msgid "Unable to open file [%s] for reading"
-msgstr "Nejsem schopen otevøít soubor [%s] pro ètení"
-
-#: ../general/g.proj/input.c:134
-msgid "Can't parse PROJ.4-style parameter string"
-msgstr "Nelze parsovat PROJ.4 styl parametrù"
-
-#: ../general/g.proj/input.c:172
-msgid "Unable to translate EPSG code"
-msgstr "Nelze pøelo¾it EPSG kód"
-
-#: ../general/g.proj/input.c:209
-msgid "Trying to open with OGR..."
-msgstr "Zkou¹ím otevøít pomocí OGR..."
-
-#: ../general/g.proj/input.c:217 ../general/g.proj/input.c:236
-msgid "...succeeded."
-msgstr "...uspìl."
-
-#: ../general/g.proj/input.c:230
-msgid "Trying to open with GDAL..."
-msgstr "Zkou¹ím otevøít GDALem..."
-
-#: ../general/g.proj/input.c:245
-#, c-format
-msgid "Could not read georeferenced file %s using either OGR nor GDAL"
-msgstr "Nelze èíst georeferencovaný soubor %s a» u¾ zkou¹ím GDAL nebo OGR"
-
-#: ../general/g.proj/input.c:250
-#, c-format
-msgid ""
-"Read of file %s was successful, but it did not contain projection "
-"information. 'XY (unprojected)' will be used"
-msgstr ""
-"Ètení souboru %s bylo íºspì¹né. ale tento neobsahuje informace o projekci. "
-"Pou¾iji 'XY (unprojected)'"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:141
-#, c-format
-msgid "%s: Unable to convert to WKT"
-msgstr "%s: Neschopen pøevést WKT"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:153
-#, c-format
-msgid "Location %s created!"
-msgstr "Location %s vytvoøena!"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:155
-#, c-format
-msgid "Unable to create location: %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit location: %s"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:158
-#, c-format
-msgid "Unable to create projection files: %s"
-msgstr "Nelze vytvoøit soubor s informacemi o mapové projekci: %s"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:162
-msgid "Unspecified error while creating new location"
-msgstr "Nejasná chyba pøi vytváøení nové location"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:174
-#, c-format
-msgid ""
-"You must select the PERMANENT mapset before updating the current location's "
-"projection. (Current mapset is %s)"
-msgstr ""
-"Musíte vybrat mapset PERMANENT, døíve ne¾ aktualizujete projekci aktuální "
-"location (Aktuální mapset je %s)"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:190
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"\n"
-"WARNING! A projection file already exists for this location\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"\n"
-"VAROVÁNÍ! V této location ji¾ existuje soubor s projekcí\n"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:205
-msgid "Would you still like to overwrite the current projection information "
-msgstr "Stále si pøejete pøepsat aktuální informace o projekci"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:227
-msgid "Error writing PROJ_INFO"
-msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_INFO"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:234
-msgid "Error writing PROJ_UNITS"
-msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_UNITS"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:243
-msgid ""
-"N.B. The default region was updated to the new projection, but if you have "
-"multiple mapsets g.region -d should be run in each to update the region from "
-"the default."
-msgstr ""
-"Pozn. Pøednastavený region byl aktualizován pro novou projekci, ale jestli "
-"máte více mapsetù g.region -d by jste mìli spustit v ka¾dém z nich pro "
-"aktualizaci."
-
-#: ../general/g.proj/output.c:247
-msgid "Projection information updated!"
-msgstr "Informace o projekci aktualizovány!"
-
-#: ../general/g.proj/output.c:250
-msgid "The projection information will not be updated."
-msgstr "Informace o projekci nebudou aktualizovány."
-
-#: ../general/g.proj/main.c:54 ../general/g.setproj/main.c:78
-msgid "general, projection"
-msgstr "obecné, projekce"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:56
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
-"between various formats (including GRASS format)."
-msgstr ""
-"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùzné "
-"formáty (vèetnì formátù GRASSu). Lze pou¾ít také pro vytvoøení GRASS "
-"location."
-
-#: ../general/g.proj/main.c:59
-#, fuzzy
-msgid "Can also be used to create GRASS locations."
-msgstr "Nelze vytvoøit location: %s"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:65
-msgid "Print projection information (in conventional GRASS format)"
-msgstr "Vypí¹e informace o projekci (v konvenèním formátu GRASSu)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:71
-msgid "Verify datum information and print transformation parameters"
-msgstr "Ovìø informace o datumu a vypi¹ transformaèní parametry"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:77
-msgid "Print projection information in PROJ.4 format"
-msgstr "Vytiskni informace o projekci ve formátu pro PROJ.4"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:82
-msgid "Print projection information in WKT format"
-msgstr "Vypi¹ informace o projekci ve formátu WKT"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:88
-msgid "Use ESRI-style format (applies to WKT output only)"
-msgstr "Pou¾ít styl ESRI formátu (aplikováno pouze na výstup WKT)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:94
-msgid ""
-"Print 'flat' output with no linebreaks (applies to WKT and PROJ.4 output)"
-msgstr ""
-"Vypi¹ 'flat' výstup bez øádkových zlom (pou¾ito pro výstup WKT a PROJ.4)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:103
-msgid "Georeferenced data file to read projection information from"
-msgstr "Georeferencovaný soubor, ze které se mají pøeèíst informace o projekci"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:112
-msgid "ASCII file containing a WKT projection description (- for stdin)"
-msgstr ""
-"Soubor ASCII obsahující samostatný popis projekce ve formátu WTK (- pro "
-"standardní vstup)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:121
-msgid "PROJ.4 projection description (- for stdin)"
-msgstr "Popis projekce ve stylu PROJ.4 (- pro standardní vstup)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:129
-msgid "EPSG projection code"
-msgstr "EPSG kód projekce"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:137 ../general/g.proj/main.c:143
-msgid "Datum"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.proj/main.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Index number of datum transform parameters"
-msgstr ""
-"Èíslo indexu parametrù transformace datumu, \"0\" pro nespecifikováno nebo "
-"\"-1\" pro výpis a ukonèení"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:139
-#, fuzzy
-msgid "\"0\" for unspecified or \"-1\" to list and exit"
-msgstr ""
-"Èíslo indexu parametrù transformace datumu, \"0\" pro nespecifikováno nebo "
-"\"-1\" pro výpis a ukonèení"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:145
-msgid ""
-"Force override of datum transformation information in input co-ordinate "
-"system"
-msgstr ""
-"Vynutit pøepsání informace o datumu transformace ve vstupním souøadém "
-"systému "
-
-#: ../general/g.proj/main.c:150 ../general/g.proj/main.c:159
-#, fuzzy
-msgid "Create/Edit"
-msgstr "Vytvoøení"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:151
-msgid ""
-"Create new projection files (modifies current location unless 'location' "
-"option specified)"
-msgstr ""
-"Vytvoø nové soubory s projekcí (zmìní aktuální location, pokud není zadána "
-"volba 'location')"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:160
-msgid "Name of new location to create"
-msgstr "Název nové location, která má být vytvoøena"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:165
-msgid "Enable interactive prompting (for command-line use only)"
-msgstr "Povolit interaktivní vyzívání (pouze s pou¾itím pøíkazového øádku)"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:183
-#, c-format
-msgid "Only one of '%s', '%s', '%s' or '%s' options may be specified"
-msgstr "Pouze jedna volba z '%s', '%s', '%s' nebo '%s' mù¾e být zadána"
-
-#: ../general/g.proj/main.c:210
-msgid "Projection files missing"
-msgstr "Soubory s projekcí chybí"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:21
-#, c-format
-msgid "Removing %s <%s>"
-msgstr "Odstraòuji %s <%s>"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:42 ../general/g.mremove/do_remove.c:84
-msgid "couldn't be removed"
-msgstr "nemohu odstranit"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:55 ../general/g.region/main.c:485
-#, c-format
-msgid "3D raster map <%s> not found"
-msgstr "3D rastrová mapa <%s> nebyla nalezena"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:62
-#, c-format
-msgid "%s: couldn't be removed"
-msgstr "%s nelze odstranit"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:67 ../general/g.mremove/do_remove.c:89
-#, c-format
-msgid "%s: missing"
-msgstr "%s: chybí"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:71 ../general/g.mremove/do_remove.c:93
-#, c-format
-msgid "%s: removed"
-msgstr "%s odstranìn"
-
-#: ../general/g.mremove/do_remove.c:100
-#, c-format
-msgid "<%s> nothing removed"
-msgstr "<%s> není odstranìno"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:66 ../general/g.mlist/main.c:126
-msgid "Use basic regular expressions instead of wildcards"
-msgstr "Pou¾ijte základní regulární výrazy místo zástupných znakù"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:71 ../general/g.mlist/main.c:131
-msgid "Use extended regular expressions instead of wildcards"
-msgstr "Pou¾ij regulární výrazy místo zástupných znakù"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:80
-msgid "Remove base maps"
-msgstr "Odstranìní základní mapy"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:104 ../general/g.mlist/main.c:155
-msgid "-r and -e are mutually exclusive"
-msgstr "-r a -e se navzájem vyluèují"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:107
-msgid "The following files would be deleted:"
-msgstr "Následující soubory budou vymazány:"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:130 ../general/g.mlist/main.c:164
-#: ../general/g.mlist/main.c:175
-#, c-format
-msgid "Unable to compile regular expression %s"
-msgstr "Nelze sestavit regulérní výraz %s"
-
-#: ../general/g.mremove/main.c:158
-msgid "You must use the force flag to actually remove them. Exiting."
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.mremove/read_list.c:144 ../general/g.mlist/read_list.c:144
-#, c-format
-msgid ""
-"Format error: <%s>\n"
-"Line: %d\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Chyba formátu: <%s>\n"
-"Linie: %d\n"
-"%s"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:93
-#, c-format
-msgid "Not enough points, %d are required"
-msgstr "Nedostatek bodù, je po¾adováno %d"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:192
-msgid "Poorly placed control points"
-msgstr "Mizernì umístìné kontrolní body"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:194
-msgid "Insufficient memory"
-msgstr "Nedostatek pamìti"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:196
-msgid "Parameter error"
-msgstr "Chyba prametru"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:198
-msgid "No active control points"
-msgstr "®ádné aktivní kontrolní body"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:249
-msgid "general, transformation, GCP"
-msgstr "obecné transformace, GCP"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:251
-msgid "Computes a coordinate transformation based on the control points."
-msgstr "Souøadná transformace na základì vlícovacích bodù"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:260
-msgid "Rectification polynomial order"
-msgstr "Stupeò polynomu rektifikace"
-
-#: ../general/g.transform/main.c:268
-msgid ""
-"idx;point index;src;source coordinates;dst;destination coordinates;fwd;"
-"forward coordinates (destination);rev;reverse coordinates (source);fxy;"
-"forward coordinates difference (destination);rxy;reverse coordinates "
-"difference (source);fd;forward error (destination);rd;reverse error (source)"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.transform/main.c:282
-msgid "Display summary information"
-msgstr "Zobrazit souhrnnou informaci"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:59 ../general/g.mapset/main.c:48
-msgid "general, settings"
-msgstr "obecné, nastavení"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:61
-msgid ""
-"Modifies the user's current mapset search path, affecting the user's access "
-"to data existing under the other GRASS mapsets in the current location."
-msgstr ""
-"Mìní nastavení aktuálního mapsetu, mìní pøístup k datùm umístìnýchv jiných "
-"mapsetech GRASSu v aktuální location."
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:70
-msgid "Name(s) of existing mapset(s)"
-msgstr "Jméno(a) existující(ch) mapset(ù)"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:78
-msgid "Name(s) of existing mapset(s) to add to search list"
-msgstr "Název existující(ch) rastrové(ých) map(y) pro dotazování."
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:86
-#, fuzzy
-msgid "Name(s) of existing mapset(s) to remove from search list"
-msgstr "Název existující(ch) rastrové(ých) map(y) pro dotazování."
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:93
-msgid "List all available mapsets"
-msgstr "Vypi¹ v¹echny dostupné mapsety"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:97
-msgid "Print current mapset search path"
-msgstr "Vypi¹ aktuální cestu k mapsetùm"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:101
-msgid "Show mapset selection dialog"
-msgstr "Zobrazit dialog k výbìru mapsetu"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:126 ../general/g.mapsets/main.c:155
-#, c-format
-msgid "Mapset <%s> not found"
-msgstr "Mapset <%s> nebyl nalezen"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:157
-#, c-format
-msgid "Mapset <%s> added to search path"
-msgstr "Mapset <%s> pøidán do cesty vyhledávání"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:183
-#, c-format
-msgid "Mapset <%s> removed from search path"
-msgstr "Mapset <%s> odstranìn z cesty vyhledávání"
-
-#: ../general/g.mapsets/main.c:216
-msgid "Cannot open SEARCH_PATH for write"
-msgstr "Nelze otevøít SEARCH_PATH pro zápis"
-
-#: ../general/g.mapsets/dsply_path.c:19
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Your mapset search list:\n"
-msgstr "Vypi¹ aktuální cestu k mapsetùm"
-
-#: ../general/g.mapsets/dsply_path.c:29
-#, fuzzy, c-format
-msgid "<%s> not found in mapset list"
-msgstr "Sloupec <%s> nebyl nalezen v tabulce <%s>"
-
-#: ../general/g.mapsets/dsply_maps.c:23
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Available mapsets:"
-msgstr "Vypi¹ v¹echny dostupné mapsety"
-
-#: ../general/g.mapsets/dsply_maps.c:33
-#, fuzzy, c-format
-msgid "** no mapsets **\n"
-msgstr "**¾ádné %s soubory nenalezeny **\n"
-
-#: ../general/g.filename/main.c:40
-msgid "Prints GRASS data base file names."
-msgstr "Vypí¹e jména souborù v GRASS databázi"
-
-#: ../general/g.filename/main.c:48 ../general/g.findfile/main.c:48
-msgid "Name of an element"
-msgstr "Jméno prvku"
-
-#: ../general/g.filename/main.c:54
-msgid "Name of a database file"
-msgstr "Jméno databázového souboru"
-
-#: ../general/g.filename/main.c:60
-msgid "Name of a mapset (default: current)"
-msgstr "Jméno mapsetu (výchozí: souèasný)"
-
-#: ../general/g.findfile/main.c:37
-msgid "Searches for GRASS data base files and sets variables for the shell."
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.findfile/main.c:54
-msgid "Name of an existing map"
-msgstr "Název existující rastrové mapy"
-
-#: ../general/g.findfile/main.c:60
-msgid "Name of a mapset"
-msgstr "Jméno mapsetu"
-
-#: ../general/g.findfile/main.c:65
-msgid "Don't add quotes"
-msgstr "Nepøidávat uvozovky"
-
-#: ../general/g.findfile/main.c:79
-#, c-format
-msgid ""
-"Parameter 'file' contains reference to <%s> mapset, but mapset parameter <%"
-"s> does not correspond"
-msgstr ""
-"'Soubor' s parametry obsahuje odkaz na <%s> mapset, ale parametry mapsetu <%"
-"s> si neodpovídají "
-
-#: ../general/g.region/main.c:70
-msgid "Manages the boundary definitions for the geographic region."
-msgstr "Správuje definice hranic geografického regionu."
-
-#: ../general/g.region/main.c:77 ../general/g.region/main.c:82
-#: ../general/g.region/main.c:158 ../general/g.region/main.c:165
-#: ../general/g.region/main.c:174 ../general/g.region/main.c:181
-#: ../general/g.region/main.c:191
-msgid "Existing"
-msgstr "Existuje"
-
-#: ../general/g.region/main.c:81
-msgid "Save as default region"
-msgstr "Nastav jako výchozí region"
-
-#: ../general/g.region/main.c:86
-msgid "Print the current region"
-msgstr "Vypi¹ aktuální region"
-
-#: ../general/g.region/main.c:91
-msgid "Print the current region in lat/long using the current ellipsoid/datum"
-msgstr ""
-"Vypi¹ aktuální region v zem. délce/¹íøce s pou¾itím souèasného ellipsoidu/"
-"datumu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:97
-msgid "Print the current region extent"
-msgstr "Vypi¹ rozsah aktuálního regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:103
-msgid "Print the current region map center coordinates"
-msgstr "Vypi¹ mapové souøadnice støedu aktuálního regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:109
-msgid "Print region resolution in meters (geodesic)"
-msgstr "Vypi¹ rozli¹ení regionu v metrech (geodetické)"
-
-#: ../general/g.region/main.c:114
-msgid "Print the convergence angle (degrees CCW)"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.region/main.c:116
-msgid ""
-"The difference between the projection's grid north and true north, measured "
-"at the center coordinates of the current region."
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.region/main.c:122
-msgid "Print also 3D settings"
-msgstr "Vypi¹ také 3D nastavení"
-
-#: ../general/g.region/main.c:128
-msgid "Print the maximum bounding box in lat/long on WGS84"
-msgstr "Zobrazí hranièní souøadnice v lat/long na WGS84 "
-
-#: ../general/g.region/main.c:139
-msgid ""
-"Align region to resolution (default = align to bounds, works only for 2D "
-"resolution)"
-msgstr ""
-"Vyrovná region na rozli¹ení (výchozí = vyrovnat na hranice, funguje pouze "
-"pro 2D rozli¹ení)"
-
-#: ../general/g.region/main.c:145
-msgid "Do not update the current region"
-msgstr "Neaktualizuj aktuální region"
-
-#: ../general/g.region/main.c:156
-msgid "Set current region from named region"
-msgstr "Nastaví aktuální region z pojmenovaného regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:172
-msgid "Set region to match this 3D raster map (both 2D and 3D values)"
-msgstr ""
-"Nastav region tak, aby odpovídal této 3D rastrové mapì (obì 2D a 3D hodnoty)"
-
-#: ../general/g.region/main.c:239
-msgid "Value for the top edge"
-msgstr "Horní okraj"
-
-#: ../general/g.region/main.c:248
-msgid "Value for the bottom edge"
-msgstr "Spodní okraj"
-
-#: ../general/g.region/main.c:257
-msgid "Number of rows in the new region"
-msgstr "Poèet øádkù v novém regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:258 ../general/g.region/main.c:267
-#: ../general/g.region/main.c:277 ../general/g.region/main.c:287
-#: ../general/g.region/main.c:297 ../general/g.region/main.c:307
-#: ../general/g.region/main.c:316
-msgid "Resolution"
-msgstr "Rozli¹ení"
-
-#: ../general/g.region/main.c:266
-msgid "Number of columns in the new region"
-msgstr "Poèet sloupcù v novém regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:276
-msgid "Grid resolution 2D (both north-south and east-west)"
-msgstr "2D rozli¹ení (obì severo-ji¾ní a východnì-západní)"
-
-#: ../general/g.region/main.c:286
-msgid "3D grid resolution (north-south, east-west and top-bottom)"
-msgstr "3D rozli¹ení (severo-ji¾ní, východo-západní a horní-spodní)"
-
-#: ../general/g.region/main.c:295
-msgid "North-south grid resolution 2D"
-msgstr "Severo-ji¾ní 2D rozli¹ení"
-
-#: ../general/g.region/main.c:305
-msgid "East-west grid resolution 2D"
-msgstr "HVýchodo-západní 2D rozli¹ení"
-
-#: ../general/g.region/main.c:315
-msgid "Top-bottom grid resolution 3D"
-msgstr "Horní-spodní 3D rozli¹ení"
-
-#: ../general/g.region/main.c:325
-msgid "Shrink region until it meets non-NULL data from this raster map"
-msgstr ""
-"Nastavit region tak, aby ze zadané rastrové mapy nebyly vidìt ¾ádné NULLové "
-"hodnoty"
-
-#: ../general/g.region/main.c:336
-msgid "Adjust region cells to cleanly align with this raster map"
-msgstr "Nastavit region tak, aby odpovídal této rastrové mapì"
-
-#: ../general/g.region/main.c:347
-msgid "Save current region settings in named region file"
-msgstr "Ulo¾it aktuální region jako region se jménem"
-
-#: ../general/g.region/main.c:488
-#, c-format
-msgid "Unable to read header of 3D raster map <%s@%s>"
-msgstr "Nelze èíst hlavièku 3D rastrové mapy <%s@%s> "
-
-#: ../general/g.region/main.c:531
-#, c-format
-msgid "Unable to open vector map <%s@%s>"
-msgstr "Nelze otevøít vektorovou mapu <%s@%s>"
-
-#: ../general/g.region/main.c:813
-#, c-format
-msgid "Raster map <%s@%s>: %s"
-msgstr "rastrová mapa <%s@%s>: %s"
-
-#: ../general/g.region/main.c:819
-#, c-format
-msgid "<%s> is an illegal region name"
-msgstr "<%s> je neplatný název regionu"
-
-#: ../general/g.region/main.c:823
-#, c-format
-msgid "Unable to set region <%s>"
-msgstr "Nelze nastavit region <%s>"
-
-#: ../general/g.region/main.c:829
-msgid "Unable to update current region"
-msgstr "Neschopen aktualizovat aktuální region"
-
-#: ../general/g.region/main.c:837
-msgid "Unable to change default region. The current mapset is not <PERMANENT>."
-msgstr "nelze zmìnit základní region. Souèasný mapset není <PERMANENT>."
-
-#: ../general/g.region/main.c:854
-#, c-format
-msgid "Invalid input <%s=%s>"
-msgstr "Neplatný vstup <%s=%s>"
-
-#: ../general/g.region/main.c:875
-msgid "format"
-msgstr "Formát"
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:264 ../general/g.region/printwindow.c:502
-#: ../general/g.region/printwindow.c:633
-msgid "Unable to update lat/long projection parameters"
-msgstr "Nelze nastavit parametry mapové projekce lat/long"
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:282 ../general/g.region/printwindow.c:290
-#: ../general/g.region/printwindow.c:298 ../general/g.region/printwindow.c:306
-#: ../general/g.region/printwindow.c:520 ../general/g.region/printwindow.c:528
-#: ../general/g.region/printwindow.c:536 ../general/g.region/printwindow.c:544
-#: ../general/g.region/printwindow.c:662 ../general/g.region/printwindow.c:670
-#: ../general/g.region/printwindow.c:678 ../general/g.region/printwindow.c:686
-msgid "Error in pj_do_proj (projection of input coordinate pair)"
-msgstr "Chyba v pj_do_proj (projekce vstupního páru souøadnic)"
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:411
-msgid "You are already in Lat/Long. Use the -p flag instead."
-msgstr "Ji¾ jste v lat/long. Pou¾ijte radìji volbu -p."
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:413
-msgid ""
-"You are in a simple XY location, projection to Lat/Lon is not possible. Use "
-"the -p flag instead."
-msgstr "Jste v location xy. ®ádná projekce není mo¾ná, pou¾ijte pøepínaè -p"
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:623
-msgid ""
-"WGS84 output not possible as this location does not contain datum "
-"transformation parameters. Try running g.setproj."
-msgstr ""
-"Výstup WGS84 není mo¾ný, jeliko¾ tato location neobsahujetransformaèní "
-"parametry. Zkuste spustit g.setproj."
-
-#: ../general/g.region/printwindow.c:769
-msgid "Lat/Long calculations are not possible from a simple XY system"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.region/zoom.c:23
-#, c-format
-msgid "Unable to open raster map <%s> in <%s>"
-msgstr "Nelze otevøít rastrovou mapu <%s> v <%s>"
-
-#: ../general/g.region/zoom.c:35
-#, c-format
-msgid "Could not read from <%s>"
-msgstr "Nelze èíst z <%s>"
-
-#: ../general/g.message/main.c:34
-msgid "Prints a message, warning, or fatal error the GRASS way."
-msgstr "Vytiskni zprávu, varování nebo fatální chybu GRASSovským zpùsobem"
-
-#: ../general/g.message/main.c:36
-msgid "This module should be used in scripts for messages served to user."
-msgstr ""
-"Tento modul by mìl být pou¾it ve skriptech pro zprávy slou¾ící u¾ivateli."
-
-#: ../general/g.message/main.c:41
-msgid "Print message as GRASS warning"
-msgstr "Vytiskni zprávu jako GRASS varování"
-
-#: ../general/g.message/main.c:46
-msgid "Print message as GRASS fatal error"
-msgstr "Vytiskni zprávu jako GRASS fatální chyba"
-
-#: ../general/g.message/main.c:51
-msgid "Print message as GRASS debug message"
-msgstr "Vytiskni zprávu jako GRASS ladící zpráva"
-
-#: ../general/g.message/main.c:56
-msgid "Print message in all but full quiet mode"
-msgstr "Vytiskni zprávu ve ve¹ech módech, kromì tichého"
-
-#: ../general/g.message/main.c:61
-msgid "Print message only if in verbose mode"
-msgstr "Vytiskni zprávu jenom v mluvícím módu"
-
-#: ../general/g.message/main.c:69
-msgid "Text of the message to be printed"
-msgstr "Text zprávy který bude vytisknut"
-
-#: ../general/g.message/main.c:78
-msgid "Level to use for debug messages"
-msgstr "Úroveò pro ladící zprávy"
-
-#: ../general/g.message/main.c:87
-msgid "Select only one message level."
-msgstr "Vyberte pouze jednu úroveò zpráv."
-
-#: ../general/g.gui/main.c:36
-msgid "general, gui"
-msgstr "obecné, grafické prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:38
-msgid "Launches a GRASS graphical user interface (GUI) session."
-msgstr "Spu¹tí se GRASS grafické prostøedí."
-
-#: ../general/g.gui/main.c:43
-msgid "GUI type"
-msgstr "Typ grafického prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:44
-msgid "Default value: GRASS_GUI if defined otherwise tcltk"
-msgstr "Výchozí hodnota: GRASS_GUI pokud není jinak definováno tcltk"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:45
-#, fuzzy
-msgid ""
-"tcltk;Tcl/Tk based GUI - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Old Tcl/Tk based GUI - "
-"Display Manager (d.m);wxpython;wxPython based next generation GUI;text;"
-"command line interface only"
-msgstr ""
-"tcltk;Tcl/Tk grafické prostøedí - GIS Manager (gis.m);oldtcltk;Strar¹í Tcl/"
-"Tk grafické prostøedí - Display Manager (d.m);wxpython; Grafické prostøedí "
-"budoucí generace zalo¾ené na WxPyton"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:54
-msgid "Name of workspace file"
-msgstr "Jméno souboru pracovního prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:58
-msgid "Update default GUI setting"
-msgstr "Aktualizovat základní nastavení grafického prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:63
-#, fuzzy
-msgid "Do not launch GUI after updating the default GUI setting"
-msgstr "Aktualizovat základní nastavení grafického prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:90
-#, c-format
-msgid "<%s> is now the default GUI"
-msgstr "<%s> je nyní nastaveno jako základní grafické prostøedí"
-
-#: ../general/g.gui/main.c:107
-msgid "The old d.m GUI is not available for WinGRASS"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.version/main.c:43
-msgid "Displays version and copyright information."
-msgstr "Zobrazí verzi a informace o licenci a autorských právech"
-
-#: ../general/g.version/main.c:47
-msgid "Print the copyright message"
-msgstr "Vytiskni také zprávu o autorských právech"
-
-#: ../general/g.version/main.c:51
-msgid "Print the GRASS build information"
-msgstr "Vypi¹ informace o zpùsobu sestavení GRASSu"
-
-#: ../general/g.version/main.c:56
-msgid "Print the GIS library revision number and time"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:80
-msgid "Interactively reset the location's projection settings."
-msgstr "Interaktivnì znovunastavit vlastnosti projekce location"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:87
-msgid "You must be in the PERMANENT mapset to run g.setproj"
-msgstr "Musíte být v mapsetu PERMANENT pro spu¹tìní g.setproj"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:100
-msgid "PERMANENT: permission denied"
-msgstr "PERMANENT: Pøístup odepøen"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:104
-msgid "Current region cannot be set"
-msgstr "Nelze nastavit aktuální region."
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:134
-msgid "Would you still like to change some of the parameters?"
-msgstr "Poøád je¹tì chcete zmìnit nìkteré parametry?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:136
-msgid "The projection information will not be updated"
-msgstr "Informace o projekci nebudou aktualizovány"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:147
-#, c-format
-msgid ""
-"Zone in default geographic region definition: %d\n"
-" is different from zone in PROJ_INFO file: %d"
-msgstr ""
-"Zóna v základní definici geografického regionu: %d\n"
-"se li¹í od zóny v souboru PROJ_INFO: %d"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:157
-msgid "XY-location cannot be projected"
-msgstr "XY-location nemù¾e být promístnuta"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:191
-msgid "Unknown projection"
-msgstr "Neznámá projekce"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:197
-#, c-format
-msgid "Projection %s is not specified in the file 'proj-parms.table'"
-msgstr "Projekce %s není specifikována v souboru 'proj-parms.table'"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:204
-msgid "Do you wish to specify a geodetic datum for this location?"
-msgstr "Pøejete si zadat geodetické datum pro tuto location?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:213
-#, c-format
-msgid "The current datum is %s (%s)"
-msgstr "Souèasné datum je %s (%s)"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:216
-msgid "Do you wish to change the datum (or datum transformation parameters)?"
-msgstr "Pøejete si zmìnit datum ( nebo parametry transformace datumu)?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:224
-msgid "The datum information has not been changed"
-msgstr "Informace o datumu se nezmìnily"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:287
-#, c-format
-msgid "The current ellipsoid is %s"
-msgstr "Souèasný elipsoid je %s"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:289
-msgid "Do you want to change ellipsoid parameter?"
-msgstr "Pøejete si zmìnit parametry elipsoidu?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:293
-msgid "The ellipse information has not been changed"
-msgstr "Informace o elipsoidu se nezmìily"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:310
-#, c-format
-msgid "The radius is currently %f"
-msgstr "Souèasný polomìr je %f"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:311
-msgid "Do you want to change the radius?"
-msgstr "Oøejete si zmìnit polomìr?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:313 ../general/g.setproj/main.c:319
-msgid "Enter radius for the sphere in meters"
-msgstr "Vlo¾te polomìr pro kouli v metrech"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:335
-msgid "Invalid input ellipsoid"
-msgstr "Neplatný vstuní elipsoid"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:446
-#, c-format
-msgid "The UTM zone is now set to %d"
-msgstr "UTM zóna je nyní nastavena na %d"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:449
-msgid "Do you want to change the UTM zone?"
-msgstr "Pøejete si zmìnit UTM zónu?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:450
-msgid "UTM zone information has not been updated"
-msgstr "Informace o UTM zónì nebyly aktualizovány."
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:455
-msgid ""
-"But if you change zone, all the existing data will be interpreted by "
-"projection software. GRASS will not automatically re-project or even change "
-"the headers for existing maps."
-msgstr ""
-"Ale jestli¾e zmìníte zónu, v¹echna existující data budou pøekládána "
-"projekèním softwarem. GRASS neumí automaticky znìnit projekci nebo dokonce "
-"zmìnit hlavièky existujících map."
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:460
-msgid "Would you still like to change the UTM zone?"
-msgstr "Poøád je¹tì si pøejete zmìnit UTM zónu?"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:496
-#, c-format
-msgid "Error writing PROJ_INFO file <%s>"
-msgstr "Chyba pøi zápisu PROJ_INFO <%s>"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:570
-#, c-format
-msgid "Enter plural form of units [meters]: "
-msgstr "Vlo¾te mno¾né èíslo jednotek[metry]:"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:602
-#, c-format
-msgid "Enter singular for unit: "
-msgstr "Vlo¾te jednotné èíslo jednotky:"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:610
-#, c-format
-msgid "Enter conversion factor from %s to meters: "
-msgstr "Pøevodní faktor z %s na metry:"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:635
-#, c-format
-msgid "Error writing into UNITS output file <%s>"
-msgstr "Chyba pøi zápisu do výstupního souboru JEDNOTEK: %s"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:642
-msgid "Unable to write to DEFAULT_WIND region file"
-msgstr "Nelze zapsat do souboru regionu DEFAULT_WIND"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:644
-#, c-format
-msgid ""
-"\n"
-"Projection information has been recorded for this location\n"
-"\n"
-msgstr ""
-"\n"
-"Informace o projekci pro tuto location byly ulo¾eny\n"
-"\n"
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:646
-msgid "The geographic region information in WIND is now obsolete"
-msgstr "Informace o geografickém regionu v souboru WIND jsou zastaralé."
-
-#: ../general/g.setproj/main.c:647
-msgid "Run g.region -d to update it"
-msgstr "Spus»te g.region -d pro aktualizaci"
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:43
-msgid "This should not happen see your system admin"
-msgstr ""
-"Toto se nemìlo stát, nav¹tivte prosím va¹eho systémovho administrátora..."
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:99
-#, fuzzy
-msgid "Unable to open FIPS code file"
-msgstr "Nelze otevøít soubor obrazové skupiny"
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:125
-#, c-format
-msgid "No match of fips state %d county %d"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Reading sf key_value temp file"
-msgstr "Vytváøím nìjaké doèasné soubory"
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:212
-#, fuzzy
-msgid "Invalid State FIPS code"
-msgstr "Chybná vzdálenost"
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:302
-#, fuzzy
-msgid "Reading cf key_value temp file"
-msgstr "Naèítám soubor dig_att..."
-
-#: ../general/g.setproj/get_stp.c:336
-#, fuzzy
-msgid "Invalid County FIPS code"
-msgstr "Chybné písmo: %s"
-
-#: ../general/g.setproj/proj.c:168
-#, c-format
-msgid "Unrecognized 'ask' value in proj-parms.table: %s"
-msgstr "Nerozpoznaná hodnota 'ask' v proj-parms.table: %s"
-
-#: ../general/g.setproj/proj.c:178
-#, c-format
-msgid "Unrecognized default value in proj-parms.table: %s"
-msgstr "Nerozpoznaná zíkladní tabulka v proj_parms.tabla: %s"
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:97
-msgid "Map name search pattern (default: all)"
-msgstr "Øìtìzec v názvu mapy, musí být 'uvozen' (výchozí: v¹echny)"
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:104
-#, fuzzy
-msgid "Map name exclusion pattern (default: none)"
-msgstr "Øìtìzec v názvu mapy, musí být 'uvozen' (výchozí: v¹echny)"
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:113
-msgid "One-character output separator, newline, comma, space, or tab"
-msgstr ""
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:135
-msgid "Print data types"
-msgstr "Vypsat typy dat"
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:139
-msgid "Print mapset names"
-msgstr "Vytisknout jméno mapsetu"
-
-#: ../general/g.mlist/main.c:143
-msgid "Pretty printing in human readable format"
-msgstr "Hezký výstup ètivý i pro èlovìka"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:49
-msgid "Change current mapset."
-msgstr "Zmìnit souèasný mapset"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:56
-msgid "New MAPSET name"
-msgstr "Nové jméno MAPSETU"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:63
-msgid "New LOCATION name (not location path)"
-msgstr "nové jméno LOCATION (ne cesta k location)"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:71
-msgid "New GISDBASE (full path to the directory where the new location is)"
-msgstr "nová GISDBASE (celá cesta k adre¹áøi, kde je ulo¾ena nová location)"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:75
-msgid "Create mapset if it doesn't exist"
-msgstr "Vytvoøí nový mapset, pokud neexistuje."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:80
-msgid "List available mapsets"
-msgstr "Vypi¹ v¹echny dostupné mapsety"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:86
-msgid "Either mapset= or -l must be used"
-msgstr "Buï mapset= nebo -l musí být zadáno"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:132
-#, c-format
-msgid "<%s> is already the current mapset"
-msgstr "<%s> ji¾ existuje v souèasném mapsetu "
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:140
-msgid "You don't have permission to use this mapset"
-msgstr "Nemáte povolení pou¾ívat tento mapset."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:149
-msgid "The mapset does not exist. Use -c flag to create it."
-msgstr "Mapset neexistuje. Pøidejte pøepínaè -c pro vytvoøení nového mapsetu."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:158
-msgid "Unable to read GIS_LOCK environment variable"
-msgstr "Nelze èíst promìnnou prostøedí GIS_LOCK"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:172
-#, c-format
-msgid ""
-"%s is currently running GRASS in selected mapset or lock file cannot be "
-"checked"
-msgstr ""
-"%s právì pou¾ívá GRASS s daným mapsetem nebo uzamykací soubor nelze "
-"zkontrolovat."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:176
-msgid "Erasing monitors..."
-msgstr "Ma¾u monitory ... "
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:192
-msgid "Cleaning up temporary files..."
-msgstr "Ma¾u doèasné soubory..."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:206
-msgid "Your shell continues to use the history for the old mapset"
-msgstr "Vá¹ shell pokraèuje v pou¾ívání historie pro starý mapset."
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:210
-#, c-format
-msgid ""
-"You can switch the history by commands:\n"
-"history -w; history -r %s/.bash_history; HISTFILE=%s/.bash_history"
-msgstr ""
-"Mù¾ete zmìnit historii pøíkazy:\n"
-"history -w; history -r %s/.bash_history; HISTFILE=%s/.bash_history"
-
-#: ../general/g.mapset/main.c:215
-#, c-format
-msgid ""
-"You can switch the history by commands:\n"
-"history -S; history -L %s/.history; setenv histfile=%s/.history"
-msgstr ""
-"Mù¾ete zmìnit historii pøíkazy:\n"
-"history -S; history -L %s/.history; setenv histfile=%s/.history"
-
-#~ msgid "Band to select"
-#~ msgstr "Výbìr vrstvy"
-
-#~ msgid "It was impossible to create <Auxiliar_outlier_table>."
-#~ msgstr "Bylo mo¾no vytvoøit <Auxiliar_outlier_table>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It was not possible to drop <%s> table. Nothing will be done. Try to drop "
-#~ "it manually."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nelze vyjmout tabulku <%s>. Nic se nestalo. Zkuste vyjmout tabulku ruènì."
-
-#~ msgid "Cross Validation was success!"
-#~ msgstr "Køí¾ová validace byla íºspì¹ná!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Interpolation: The region resolution is too high: %d cells. Consider to "
-#~ "change it."
-#~ msgstr ""
-#~ "Interpolace: Rozli¹ení regionu je pøíli¹ vysoké: %d bunìk. Prosím, zmìòte "
-#~ "jej."
-
-#~ msgid "Creating auxiliar table for archiving overlapping zones"
-#~ msgstr "Vytvoøení pomocné tabulky pro archivaci pøekrývajících se zón"
-
-#~ msgid "<Auxiliar_edge_table> created in database."
-#~ msgstr "<pomocná_tabulka> vytvoøena v databázi."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unable to open table <%s_edge_Interpolation>"
-#~ msgstr "Nelze otevøít databázi <%s>"
-
-#~ msgid "M.Q. solution"
-#~ msgstr "Øe¹ení M.Q."
-
-#~ msgid "3-d data in dxf file. Polyline_flag: %d"
-#~ msgstr "3-d data v souboru dxf. Polyline_flag: %d"
-
-#~ msgid "Eigen values:"
-#~ msgstr "Eigen hodnoty:"
-
-#~ msgid "Script kill option"
-#~ msgstr "Volba skriptu kill"
-
-#~ msgid "Start in Demo mode"
-#~ msgstr "Spustit v módu Demo"
-
-#~ msgid "Output more comments (default=quiet)"
-#~ msgstr "Více komentáøù na výstup (výchozí=potichu)"
-
-#~ msgid "Please choose only one print style"
-#~ msgstr "Prosím, vyberte pouze jeden zpùsob výstupu"
-
-#~ msgid "Spline type of interpolation"
-#~ msgstr "Spline typ interpolace"
-
-#~ msgid "It was impossible to open table"
-#~ msgstr "Nebylo mo¾né otevøít tabulku"

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasstcl_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasstcl_cs.po	2010-03-07 16:28:06 UTC (rev 41321)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasstcl_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasstcl_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:41+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -518,8 +518,7 @@
 
 #: ../lib/init/epsg_option.tcl:344
 msgid "You can select EPSG code (in <braces>) and copy it for later use."
-msgstr ""
-"Mù¾eze vybrat EPSG kód (v <závorkách>) a zkopírovat pro pozdìj¹í pou¾ití."
+msgstr "Mù¾eze vybrat EPSG kód (v <závorkách>) a zkopírovat pro pozdìj¹í pou¾ití."
 
 #: ../lib/init/epsg_option.tcl:381
 msgid "GUESS THAT IS NOT THE EPSG FILE"
@@ -572,8 +571,7 @@
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:128
 #, tcl-format
-msgid ""
-"Warning: location <%s> at GISDBASE <%s> is not a directory or does not exist."
+msgid "Warning: location <%s> at GISDBASE <%s> is not a directory or does not exist."
 msgstr "Varování: locatio <%s> v GISDBASE <%s> nenjí adresáø nebo neexistuje."
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:178
@@ -710,19 +708,18 @@
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:558
 msgid "Starting GRASS for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "První spu¹tìní GIS GRASS"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:559
 msgid ""
 "GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you "
 "have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in "
 "your home directory."
-msgstr ""
+msgstr "GIS GRASS potøebuje adresáø ve kterém bude ukládat data. Vytvoøte prosím takový adresáø, pokud ho u¾ nemáte vytvoøený. Oblíbená volba je \"grassdata\" umístìný ve va¹em domovském adresáøi."
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:564
-#, fuzzy
 msgid "Select GIS data directory"
-msgstr "Nový adresáø s GIS daty"
+msgstr "Vyberte adresáø s GIS daty"
 
 #: ../lib/init/gis_set.tcl:569
 msgid "WARNING: Invalid Database"
@@ -764,8 +761,7 @@
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:73
 msgid "Define location using projection information in georeferenced file"
-msgstr ""
-"Zalo¾it location podle informací o projekci z georeferencovaného souboru"
+msgstr "Zalo¾it location podle informací o projekci z georeferencovaného souboru"
 
 #: ../lib/init/file_option.tcl:96
 msgid "Enter name of location to be created"
@@ -838,8 +834,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:140
 msgid " (optionally, arrow lengths are based on slope or intensity map)"
-msgstr ""
-" (optimálnì, délka smìrovky je závislá na sklonu nebo na mapì intenzity)"
+msgstr " (optimálnì, délka smìrovky je závislá na sklonu nebo na mapì intenzity)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastarrows.tcl:147 ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:247
 #: ../gui/tcltk/gis.m/labels.tcl:118 ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:146
@@ -920,14 +915,14 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:243 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:265
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:298
 msgid "This action requires map name to be set"
-msgstr ""
+msgstr "Tato akce vy¾aduje nastavit jméno mapy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:175 ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:196
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:134 ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:155
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:249 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:271
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:304
 msgid "You must provide valid vector layer number"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte zadat platné èíslo vrstvy"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:218 ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:315
 msgid "Vector point symbol"
@@ -935,8 +930,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:234
 msgid "Display vector maps thematically by graduate colors (all types)"
-msgstr ""
-"Zobrazit vektorové mapy tématicky podle stoupající barvy (v¹echny typy)"
+msgstr "Zobrazit vektorové mapy tématicky podle stoupající barvy (v¹echny typy)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/thematic.tcl:240
 msgid " or by graduated sizes (points and lines)"
@@ -1199,9 +1193,8 @@
 msgstr "Nulové rozmezí vý¹ek"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:542
-#, fuzzy
 msgid "Error reading region values"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chyba pøi ètení hodnot regionu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:566 ../gui/tcltk/gis.m/profile.tcl:651
 msgid "r.profile error"
@@ -1503,9 +1496,8 @@
 "jen pro regiony < 10000 bunìk"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:279
-#, fuzzy
 msgid "Constrain map to region geometry?"
-msgstr "Omezit mapu podle geometrie regionu"
+msgstr "Vnutit mapu do nastavení regionu?"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:280
 msgid ""
@@ -1515,10 +1507,15 @@
 "\n"
 " It's suggested to constrain map to region geometry to display cell values."
 msgstr ""
+"Hodnoty bunìk mohou být zobrazeny pouze\n"
+"pro regiony <10,000 bunìk. Mapa v obsahuje více ne¾ 10 000 bunìk.\n"
+"\n"
+"\n"
+" Doporuèuji vnutit mapu do nastavení regionu pro zobrazení hodnot bunìk"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rastnums.tcl:282
 msgid "Leave in explore mode"
-msgstr ""
+msgstr "POnechat v prùzkumném re¾imu"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/frames.tcl:105
 msgid "Divide map display into frames for displaying multiple maps"
@@ -1543,8 +1540,7 @@
 #: ../gui/tcltk/gis.m/frames.tcl:135
 #, tcl-format
 msgid "Set frame borders at 0-100% from lower left corner of display "
-msgstr ""
-"Natavit hranice èásti displeje v 0-100% ze spodního levého rohu displeje"
+msgstr "Natavit hranice èásti displeje v 0-100% ze spodního levého rohu displeje"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/frames.tcl:141
 msgid "   set borders (bottom,top,left,right): "
@@ -1705,8 +1701,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmtool1.tcl:121
 msgid "Add raster labels layer (using v.labels file)"
-msgstr ""
-"Pøidat vrstvu s rastrovými popisky (s vyu¾itím souboru vytvoøeného v.labels)"
+msgstr "Pøidat vrstvu s rastrovými popisky (s vyu¾itím souboru vytvoøeného v.labels)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmtool1.tcl:128 ../gui/tcltk/d.m/tool2.tcl:88
 msgid "Add text layer"
@@ -2139,7 +2134,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:217 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:200
 msgid "Change default GUI"
-msgstr ""
+msgstr "Zmìnit výchozí GUI"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:218 ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:201
 msgid "Show current GRASS version"
@@ -2209,8 +2204,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:246
 msgid "Resample using spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:248
 msgid "Support file maintenance"
@@ -2641,8 +2635,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:403
 msgid "Regularized spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/gmmenu.tcl:405
 msgid "Fill NULL cells"
@@ -3687,8 +3680,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:302
 msgid "draw smooth gradient (fp maps)"
-msgstr ""
-"vykreslit vyhlazený gradient (mapové vrstvy s plovoucí desetinnou èárkou)"
+msgstr "vykreslit vyhlazený gradient (mapové vrstvy s plovoucí desetinnou èárkou)"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/legend.tcl:304
 msgid "with maximum of"
@@ -3891,8 +3883,7 @@
 msgstr "graf pro %s"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/chart.tcl:183
-msgid ""
-"Display pie and bar charts of attribute values at vector object locations"
+msgid "Display pie and bar charts of attribute values at vector object locations"
 msgstr ""
 "Zobrazit koláèvý a sloupcový graf hodnot atributu v umístìní vektorových "
 "prvkù"
@@ -4114,7 +4105,6 @@
 msgstr "   Vrstva pro popisky"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/vector.tcl:483
-#, fuzzy
 msgid "  Attribute column for labels"
 msgstr "  Atributový sloupec s popisky"
 
@@ -4175,9 +4165,8 @@
 msgstr "Dosa¾eno maximální pøiblí¾ení"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:661
-#, fuzzy
 msgid "Error setting region 1"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chyba nastavování regionu 1"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:670
 msgid "please wait..."
@@ -4213,14 +4202,14 @@
 "Pøejete si ho pøepsat? "
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1297
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
 msgid "Display: rows=%d cols=%d N-S res=%s E-W res=%s"
-msgstr "Zobrazení: øádkù=%d sloupcù=%d S-J rozli¹ení=%g V-Z rozli¹ení= %g"
+msgstr "Displej: øádky=%d sloupce=%d S-J rozl=%s V-Z rozl=%s"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1300
-#, fuzzy, tcl-format
+#, tcl-format
 msgid "Display: rows=%d cols=%d N-S res=%g E-W res=%g"
-msgstr "Zobrazení: øádkù=%d sloupcù=%d S-J rozli¹ení=%g V-Z rozli¹ení= %g"
+msgstr "Displej: øádky=%d sloupce=%d S-J rozl=%g V-Z rozl=%g"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1375
 msgid "Error setting region (Problem with g.region?)"
@@ -4231,9 +4220,8 @@
 msgstr "Chyb pøi ètení souèasného rozli¹ení pomocí g.region"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1478
-#, fuzzy
 msgid "Error setting region 2"
-msgstr "Chyba pøi nastavení regionu"
+msgstr "Chybanastavování regionu 2"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/mapcanvas.tcl:1504 ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:2029
 msgid "Drag or click mouse to zoom"
@@ -4346,8 +4334,7 @@
 msgstr "rastrová mapa pro kanál modré nebo sytosti"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/rgbhis.tcl:136
-msgid ""
-"Display 3 raster maps as Red/Green/Blue or Hue/Intensity/Saturation channels"
+msgid "Display 3 raster maps as Red/Green/Blue or Hue/Intensity/Saturation channels"
 msgstr ""
 "Zobrazit 3 rastrové mapy jako kanály Èervený/Zelený/Modrý (RGB) nebo Jas/"
 "Intenzita/Sytost (HIS)"
@@ -4619,7 +4606,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1028
 msgid "Clip map/image to target region"
-msgstr ""
+msgstr "Pøilo¾it mapu/obrazová data k cílové location"
 
 #: ../gui/tcltk/gis.m/georect.tcl:1038
 msgid "Use"
@@ -5241,13 +5228,11 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:204
 msgid "Create/edit projection information for current location"
-msgstr ""
-"Vytvoøit/modifikovat informace o kartografické zobrazení aktuální lokace"
+msgstr "Vytvoøit/modifikovat informace o kartografické zobrazení aktuální lokace"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:205
 msgid "Show projection information and create projection files"
-msgstr ""
-"Zobrazit informace o kartografickém zobrazení a vytvoøit související soubory"
+msgstr "Zobrazit informace o kartografickém zobrazení a vytvoøit související soubory"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:207
 msgid "Convert coordinates from one projection to another"
@@ -5323,8 +5308,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:235
 msgid "Resample using regularized spline with tension method"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:238
 msgid "Support file creation and maintenance"
@@ -5480,8 +5464,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:320
 msgid "Edit category values of individual cells for displayed raster map"
-msgstr ""
-"Editovat hodnoty kategorií individuálních bunìk zobrazené rastrové vrstvy"
+msgstr "Editovat hodnoty kategorií individuálních bunìk zobrazené rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:323
 msgid "Reclassify categories for areas of specified sizes"
@@ -5501,8 +5484,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:328
 msgid "Recode categories using rules file (create new map)"
-msgstr ""
-"Pøekí³dovat kategorie na základì souboru s pravidly (vytvoøit novou mapu)"
+msgstr "Pøekí³dovat kategorie na základì souboru s pravidly (vytvoøit novou mapu)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:330
 msgid "Rescale categories (create new map)"
@@ -5572,8 +5554,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:354
 msgid "Regularized spline tension interpolation from vector points or contours"
-msgstr ""
-"Interpolace RST (regularized spline tension) vektorových bodù nebo vrstevnic"
+msgstr "Interpolace RST (regularized spline tension) vektorových bodù nebo vrstevnic"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:356
 msgid "Fill NULL cells by interpolation using regularized spline tension"
@@ -5815,8 +5796,7 @@
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:472
 msgid "Calculate stats for raster map underlying vector objects"
-msgstr ""
-"Sestavit statistiku pro rastrovou vrstvu pøekrývající vektorové objekty"
+msgstr "Sestavit statistiku pro rastrovou vrstvu pøekrývající vektorové objekty"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:473
 msgid "Indices of point counts in quadrats"
@@ -5835,21 +5815,17 @@
 msgstr "Vytvoøit mozaiku více jak 4 sousední obrazové soubory"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:484
-msgid ""
-"Color balance and enhance color tables of multiband imagery for rgb display"
-msgstr ""
-"Zvýraznìní a vyrovnání barev tabulky barev pro multikanálová obrazová data"
+msgid "Color balance and enhance color tables of multiband imagery for rgb display"
+msgstr "Zvýraznìní a vyrovnání barev tabulky barev pro multikanálová obrazová data"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:485
-msgid ""
-"Transform HIS (Hue/Intensity/Saturation) color image to RGB (Red/Green/Blue)"
+msgid "Transform HIS (Hue/Intensity/Saturation) color image to RGB (Red/Green/Blue)"
 msgstr ""
 "Pøevést obrazový soubor z HIS (Hue/Intensity/Saturation) na RGB (Red/Green/"
 "Blue)"
 
 #: ../gui/tcltk/d.m/menu.tcl:486
-msgid ""
-"Transform RGB (Red/Green/Blue) color image to HIS (Hue/Intensity/Saturation)"
+msgid "Transform RGB (Red/Green/Blue) color image to HIS (Hue/Intensity/Saturation)"
 msgstr ""
 "Pøevést obrazový soubor z RGB (Red/Green/Blue) na HIS (Hue/Intensity/"
 "Saturation)"
@@ -6252,9 +6228,3 @@
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
-#: ../visualization/nviz/scripts/panel_animation.tcl:275
-msgid "Test"
-msgstr "Test"
-
-#~ msgid "Run (in Xterm)"
-#~ msgstr "Spustit v pøíkazové konzoli (Xterm)"

Modified: grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_cs.po
===================================================================
--- grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:28:06 UTC (rev 41321)
+++ grass/branches/releasebranch_6_4/locale/po/grasswxpy_cs.po	2010-03-07 16:30:42 UTC (rev 41322)
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grasswxpy_cs\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-25 12:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-24 10:46+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-07 11:06+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-03-07 14:25+0100\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: <cs at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,7 +33,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:145
 msgid "Force re-rendering of all layers"
-msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech vrstev"
+msgstr "Vynutit pøekreslení v¹ech mapových vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:147
 msgid "Erase display"
@@ -88,13 +88,12 @@
 msgstr "Správa zvìt¹ování displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:168
-#, fuzzy
 msgid "Add map elements"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Pøidat mapové prvky"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:169
 msgid "Overlay elements like scale and legend onto map"
-msgstr ""
+msgstr "Pøilo¾it mapové prvky jako mìøítko a legendu do mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:171
 msgid "Add scalebar and north arrow"
@@ -102,12 +101,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:173
 msgid "Add legend"
-msgstr "Pøidat legendu"
+msgstr "Legenda"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:175
-#, fuzzy
 msgid "Save display to graphic file"
-msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru PNG"
+msgstr "Ulo¾it kompozici displeje do souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:177
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3411
@@ -152,11 +150,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:199
 msgid "Add grid or vector labels overlay"
-msgstr "Pøidat pøekrytí popisky vektoru nebo rastru"
+msgstr "Pøidat vrstvu s popisky nebo møí¾kou"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:201
 msgid "Delete selected layer"
-msgstr "Odstranit zvolenou vrstvu"
+msgstr "Odstranit vybranou vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:203
 msgid "Quit"
@@ -196,7 +194,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:221
 msgid "Add grid layer"
-msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou"
+msgstr "Pøidat vrstvu s møí¾kou (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:223
 msgid "Add geodesic line layer"
@@ -221,7 +219,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:234
 msgid "Digitize new point"
-msgstr "Digitalizovat nový bod"
+msgstr "Pøidat nový bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:235 ../gui/wxpython/icons/icon.py:244
 msgid "Left: new point"
@@ -229,7 +227,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:237
 msgid "Digitize new line"
-msgstr "Digitalizovat novou linii"
+msgstr "Pøidat novou linii"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:238 ../gui/wxpython/icons/icon.py:241
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:262
@@ -238,11 +236,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:240
 msgid "Digitize new boundary"
-msgstr "Digitalizovat novou hranici"
+msgstr "Pøidat novou hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:243
 msgid "Digitize new centroid"
-msgstr "Digitalizovat nový centroid"
+msgstr "Pøidat nový centroid"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:246
 msgid "Add new vertex"
@@ -256,7 +254,7 @@
 msgstr "Levé: Vybrat; Støední: zru¹it výbìr; Pravé: Potvrzení výbìru"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:249
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:739
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:745
 msgid "Copy categories"
 msgstr "Kopírovat kategorie"
 
@@ -278,7 +276,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:261
 msgid "Edit line/boundary"
-msgstr "Editovat linii/hranici"
+msgstr "Upravit linii/hranici"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:264
 msgid "Move feature(s)"
@@ -332,7 +330,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:293
 msgid "Draw transect in map display window to profile"
-msgstr "vykreslit transekt profilu v displeji "
+msgstr "Vykreslit transekt profilu v displeji "
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:295
 msgid "Profile surface map"
@@ -352,7 +350,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:303
 msgid "Select font"
-msgstr "Vybrat font"
+msgstr "Zvolit font"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:305
 msgid "Select color"
@@ -384,7 +382,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:317
 msgid "Recalculate RMS error"
-msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou) chybu"
+msgstr "pøepoèítat RMS (støední kvadratickou chybu)"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:319
 msgid "Redraw GCP markers in map displays"
@@ -404,7 +402,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:327
 msgid "Clear selected GCP"
-msgstr "vyèistit vybraný vlicovací bod"
+msgstr "Vymazat vybrané vlicovací bod"
 
 #: ../gui/wxpython/icons/icon.py:329
 msgid "Reload GCPs from selected POINTS file"
@@ -437,8 +435,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:100
 msgid "Enter vector attribute values or ranges (n or n1 to n2)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te hodnoty vektorových atributù nebo rozmezí hodnot (n, nebo n1 a¾ n2)"
+msgstr "Vlo¾te hodnoty vektorových atributù nebo rozmezí hodnot (n, nebo n1 a¾ n2)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:111
 msgid "Select raster map:"
@@ -450,7 +447,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:122
 msgid "replace existing color table"
-msgstr "Zmìnit barevnou tabulku"
+msgstr "nahradit stávající barevnou tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:128
 msgid "Layer:"
@@ -462,7 +459,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:132
 msgid "RGB color column:"
-msgstr "Sloupec barev RGB:"
+msgstr "Sloupec s RGB hodnotami:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:161
 msgid "Preview"
@@ -471,12 +468,11 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:392
 #, python-format
 msgid "Enter raster cat values or percents (range = %(min)d-%(max)d)"
-msgstr ""
-"Vlo¾te hodnoty rastrových kategorií nebo procenta (rozsah=%(min)d-%(max)d)"
+msgstr "Vlo¾te hodnoty rastrových kategorií nebo procenta (rozsah=%(min)d-%(max)d)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/colorrules.py:468
 msgid "Please select attribute column and RGB color column first"
-msgstr "Prosím vyberte sloupec a atributy sloupec s barvami RGB jako první"
+msgstr "Prosím nejdøíve vyberte atributový sloupec a sloupec s RGB hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:142
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1424
@@ -507,17 +503,16 @@
 msgstr "Parametr %(name)s (%(desc)s) chybí.\n"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:789
-#, fuzzy
 msgid "Enter parameters for '"
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro '"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:800
 msgid "Close this window without executing the command"
-msgstr "Zavøi toto okno bez zpu¹tìní pøíkazu"
+msgstr "Zavøi toto okno bez spu¹tìní pøíkazu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:805
 msgid "Show manual page of the command"
-msgstr "Ukázat manuál pøíkazu"
+msgstr "Ukázat manuálovou stránku pøíkazu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:823
 msgid "&Run"
@@ -549,7 +544,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:984
 #, python-format
 msgid "'%s' copied to clipboard"
-msgstr "'%s' kopírováno do schránky"
+msgstr "'%s' zkopírováno do schránky"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1043
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1056
@@ -569,7 +564,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1091
 msgid "Manual"
-msgstr "Nápovìda"
+msgstr "Manuálová stránka"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1185
 msgid "[multiple]"
@@ -616,7 +611,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1852
 #, python-format
 msgid "Unable to parse command %s"
-msgstr "Nelze parsovat pøíkaz %s"
+msgstr "Nelze spustit pøíkaz %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/menuform.py:1941
 #, python-format
@@ -625,7 +620,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:141
 msgid "Define GRASS Database and Location Name"
-msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Lokace"
+msgstr "Definovat Databanku GRASSu a Název Location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:155
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:108
@@ -634,20 +629,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:171
 msgid "Project Location"
-msgstr "Lokace projektu"
+msgstr "Location projektu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:209
 msgid "Choose GRASS data directory:"
-msgstr "Vybrat adresáø GRASS dat:"
+msgstr "Vybrat adresáø s GRASS daty:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:220
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1973
 msgid "Location already exists in GRASS Database."
-msgstr "Lokace ji¾ existuje v databance GRASSu."
+msgstr "Location ji¾ existuje v databance GRASSu."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:223
 msgid "Unable to create location"
-msgstr "Nelze vytvoøit lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:227
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:565
@@ -664,15 +659,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2776
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2830
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1554
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:60
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:86
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:61
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:87
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:443
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:475
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:512
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:1293
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1000
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:971
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1008
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1006
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:973
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1010
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/workspace.py:897
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:214
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:305
@@ -701,34 +696,31 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:249
 msgid "Choose method for creating a new location"
-msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové lokace"
+msgstr "Zvolte zpùsob vytvoøení nové location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:256
-#, fuzzy
 msgid "Select coordinate system parameters from a list"
-msgstr "Zvolit souøadnicový systém"
+msgstr "Zvolit parametry souøadného systému ze seznamu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:259
-#, fuzzy
 msgid "Select EPSG code of spatial reference system"
-msgstr "Zvolit EPSG kód souøadnicového systému"
+msgstr "Zvolit EPSG kód souøadného systému"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:261
 msgid "Read projection and datum terms from a georeferenced data file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum z ji¾ georeferencovaného souboru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:264
 msgid "Read projection and datum terms from a WKT or PRJ file"
-msgstr ""
+msgstr "Naèíst projekci a datum ze souboru typu WTK nebo PRJ"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:267
 msgid "Specify projection and datum terms using custom PROJ.4 parameters"
-msgstr ""
+msgstr "Urèit vlastní projekci a datum s pou¾itím PROJ.4 parametrù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:270
-#, fuzzy
 msgid "Create an arbitrary non-earth coordinate system (XY)"
-msgstr "Pou¾ít matematický systém (XY)"
+msgstr "Pou¾ít matematický systém XY (kartézské souøadnice)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:359
 msgid "Choose projection"
@@ -764,35 +756,31 @@
 msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:671
-#, fuzzy
 msgid "Choose projection parameters"
-msgstr "Vybrat projekci"
+msgstr "Vyberte parametry projekce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:691
-#, fuzzy
 msgid "Select datum or ellipsoid (next page)"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Vybrat geodetické datum nebo elipsoid (dal¹í strana)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:698
-#, fuzzy
 msgid "Datum with associated ellipsoid"
-msgstr "Vybrat geodetické datum daného elipsoidu"
+msgstr "Datum související s daným vybraným elipsoidem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:701
-#, fuzzy
 msgid "Ellipsoid only"
-msgstr "Elipsoid"
+msgstr "Pouze elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:759
 #, python-format
 msgid "You must enter a value for %s"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte vlo¾it hodnoty pro %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:772
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:776
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid " Enter parameters for %s projection "
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Definujte parametry pro %s projekci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:866
 msgid "Specify geodetic datum"
@@ -808,7 +796,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1026
 msgid "Specify ellipsoid"
-msgstr "Definovat elipsoid"
+msgstr "Vyberte elipsoid"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1054
 msgid "Ellipsoid code:"
@@ -817,7 +805,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1144
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1203
 msgid "Select georeferenced file"
-msgstr "Zvolit georeferencovaný soubor"
+msgstr "Zvolte georeferencovaný soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1149
 msgid "Georeferenced file:"
@@ -826,15 +814,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1222
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1278
 msgid "Select WKT file"
-msgstr "Vybrat WTK soubor"
+msgstr "Vyberte WTK soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1227
 msgid "WKT file:"
-msgstr "soubor WTK:"
+msgstr "Soubor WTK:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1297
 msgid "Choose EPSG Code"
-msgstr "Zvolit EPSG kód"
+msgstr "Zvolte EPSG kód"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1305
 msgid "Path to the EPSG-codes file:"
@@ -850,20 +838,20 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1463
 msgid "Choose EPSG codes file"
-msgstr "Vybrat soubor s EPSG kódy"
+msgstr "Vyberte soubor s EPSG kódy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1514
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Unable to read EPGS codes: %s"
-msgstr "Nelze naèíst seznam: %s"
+msgstr "Nelze naèíst seznam EPSG kódù: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1534
 msgid "Choose method of specifying georeferencing parameters"
-msgstr "Zvolit metodu specifikace parametrù georeference"
+msgstr "Zvolte metodu nebo specifikujte parametry georeference"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1542
 msgid "Enter PROJ.4 parameters string:"
-msgstr "Zvolte PROJ.4 parametry:"
+msgstr "Vlo¾te PROJ.4 parametry:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1614
 msgid "Summary"
@@ -875,7 +863,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1642
 msgid "Location Name:"
-msgstr "Název lokace:"
+msgstr "Název location:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1648
 msgid "Projection:"
@@ -888,15 +876,15 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1736
 #, python-format
 msgid "Do you want to create GRASS location <%s>?"
-msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS lokace <%s>?"
+msgstr "Pøejete si zalo¾it GRASS location <%s>?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1737
 msgid "Create new location?"
-msgstr "Vytvoøit novou lokaci?"
+msgstr "Vytvoøit novou location?"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1779
 msgid "Define new GRASS Location"
-msgstr "Definujte novou GRASS lokaci"
+msgstr "Definujte novou GRASS location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1862
 msgid "Do you want to set the default region extents and resolution now?"
@@ -905,41 +893,43 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1864
 #, python-format
 msgid "Location <%s> created"
-msgstr "Lokcation <%s> vytvoøena"
+msgstr "Location <%s> vytvoøena"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1877
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to create new location. Location <%(loc)s> not created.\n"
 "\n"
 "Details: %(err)s"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou location. Location <%s> není vytvoøena"
+msgstr ""
+"Nelze vytvoøit novou location. Location <%(loc)s> nebyla vytvoøena.\n"
+"\n"
+"Detaily: %(err)s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1882
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1888
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:137
 msgid "Location wizard"
-msgstr "Prùvodce vytvoøení lokace"
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1886
 msgid "Location wizard canceled. Location not created."
-msgstr "Prùvodce vytvoøením lokace byl zavøen. Lokace nebyla vytvoøena."
+msgstr "Prùvodce vytvoøením location byl zavøen. Location nebyla vytvoøena."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1971
 msgid "Unable to create new location"
-msgstr "Nelze vytvoøit novou lokaci"
+msgstr "Nelze vytvoøit novou location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1994
 #, python-format
 msgid ""
 "Location <%(loc)s> will be created in GIS data directory <%(dir)s>.You will "
 "need to change the default GIS data directory in the GRASS startup screen."
-msgstr ""
+msgstr "Location <%(loc)s> bude vytvoøena v adresáøi s GIS daty <%(dir)s>. Je potøeba zmìnit výchozí adresáø s GIS daty na úvodní obrazovce."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:1999
-#, fuzzy
 msgid "New GIS data directory"
-msgstr "Adresáø GIS dat:"
+msgstr "Nový adresáø GIS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2159
 msgid "EPSG code missing."
@@ -947,9 +937,8 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2182
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2205
-#, fuzzy
 msgid "File not found."
-msgstr "soubor nebyl nalezen"
+msgstr "Soubor nebyl nalezen."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2225
 msgid "Set default region extent and resolution"
@@ -957,11 +946,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2272
 msgid "&Set region"
-msgstr "&Nastavit region"
+msgstr "Nastavit &region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2302
 msgid "Invalid location selected."
-msgstr "Zvolena neplatná lokace."
+msgstr "Zvolena neplatná location."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2319
 msgid "Invalid region"
@@ -1007,15 +996,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2420
 msgid "Top"
-msgstr "Vr¹ek"
+msgstr "Horní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2428
 msgid "Bottom"
-msgstr "Spodek"
+msgstr "Spodní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2436
 msgid "T-B resolution"
-msgstr "Rozli¹ení V-S"
+msgstr "Rozli¹ení H-S"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2499
 msgid "North"
@@ -1044,29 +1033,27 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2626
 #, python-format
 msgid "Invalid value: %s"
-msgstr "Naplatná hodnota: %s"
+msgstr "Neplatná hodnota: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2677
-#, fuzzy
 msgid "Resolution cannot be 0"
-msgstr "Rozli¹ení:"
+msgstr "Rozli¹ení nemù¾e být 0"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2678
 msgid "Extents set incorrectly"
-msgstr ""
+msgstr "Meze regionu byly zadány ¹patnì"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2728
 msgid "Select datum transformation"
-msgstr "Vybrat geodetické datum"
+msgstr "Vyberte transofrmaci datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/location_wizard.py:2753
-#, fuzzy
 msgid "Select from list of datum transformations"
-msgstr "Seznam geodetických datumù"
+msgstr "Vyberte ze seznamu transofrmací datumu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:59
 msgid "Name for new vector map:"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název nové vektorové mapy:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:65
 msgid "Create attribute table"
@@ -1148,8 +1135,8 @@
 "Drag text with mouse in pointer mode to position.\n"
 "Double-click to change options"
 msgstr ""
-"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici. Dvojklik pro zmìnu "
-"nastavení."
+"Pøesuòte my¹í (v módu ukazatele) na novou pozici.\n"
+"Dvojklik pro zmìnu nastavení."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:625
 msgid "Load"
@@ -1185,11 +1172,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:810
 msgid "Multiple import"
-msgstr "Vícenásobný import"
+msgstr "Hromadný import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:823
 msgid "Input DXF file"
-msgstr "Vlo¾it DXF soubor"
+msgstr "Vstupní DXF soubor"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:825
 msgid "Input directory"
@@ -1206,7 +1193,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:839
 msgid "Choose DXF file to import"
-msgstr "Vyberte soubor DXF k importu"
+msgstr "Vyberte soubor DXF pro import"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:845
 msgid "Choose directory:"
@@ -1221,27 +1208,24 @@
 msgstr "Vyberte pøíponu souboru:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:870
-#, fuzzy
 msgid "Add linked layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat pøipojené vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:872
 msgid "Add imported layers into layer tree"
-msgstr "Naèíst importované vrstvy do stromu vrstev"
+msgstr "Pøidat importované vrstvy do stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:880
 msgid "Close dialog"
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:884
-#, fuzzy
 msgid "&Link"
-msgstr "Linie"
+msgstr "&Pøipojit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:885
-#, fuzzy
 msgid "Link selected layers"
-msgstr "Importovat vybrané vrstvy"
+msgstr "Pøipojit vybrané vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:887
 msgid "&Import"
@@ -1279,9 +1263,8 @@
 msgstr "Název vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1099
-#, fuzzy
 msgid "Name for GRASS map"
-msgstr "Název vektorové mapy:"
+msgstr "Název mapové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/gdialogs.py:1181
 msgid "Set Map Layer Opacity"
@@ -1297,7 +1280,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:839
 msgid "MASK"
-msgstr ""
+msgstr "MASKA"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1220
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1850
@@ -1311,16 +1294,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:1969
 msgid "Z bulk-labeling dialog"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice"
+msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice jako popisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2447
 msgid "Zoom to saved region extents"
 msgstr "Pøiblí¾it na ulo¾ený region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2476
-#, fuzzy
 msgid "Save display extents to region file"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it hranice displeje souboru regionu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2493
 #, python-format
@@ -1335,7 +1317,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2559
 msgid "GRASS GIS - Map display"
-msgstr "GRASS GIS Mapové okno: "
+msgstr "GRASS GIS - Mapové okno"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2633
 msgid "Render"
@@ -1343,11 +1325,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2636
 msgid "Enable/disable auto-rendering"
-msgstr "Zapnout/vypnout automatické vykreslování"
+msgstr "Zapnout/vypnout automatické pøekreslování"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2639
 msgid "Show computational extent"
-msgstr "Zobrazit rozsah výpoèetního regionu "
+msgstr "Zobrazit meze výpoèetního regionu "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2644
 msgid ""
@@ -1355,7 +1337,7 @@
 "drawn as a blue box inside the computational region, computational region "
 "inside a display region as a red box)."
 msgstr ""
-"Ukázat/skrýt výpoèetní region (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
+"Ukázat/skrýt meze výpoèetního regionu (nastaven pomocí g.region). Zobrazený region "
 "bude vykreslen jako modrý rámeèek uvnitø výpoèetního regionu, výpoèetní "
 "region bude zobrazen jako èervený rámeèek uvnitø zobrazeného regionu."
 
@@ -1378,7 +1360,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2769
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:505
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to start vector digitizer.\n"
 "The VDigit python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1386,8 +1368,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit vektorovou digitalizaci. \n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro VDigit nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1402,14 +1385,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2787
 msgid "Vector digitizer toolbar"
-msgstr "Nástrojová li¹ta pro vektorový digitizér"
+msgstr "Nástrojová li¹tavektorové digitalizace"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2805
 msgid "Georectification toolbar"
 msgstr "Nástrojová li¹ta pro georektifikaci"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2817
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The GLCanvas class has not been included with this build of wxPython!\n"
@@ -1417,13 +1400,14 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython! "
+"Nelze pøepnout do 3D pohled.\n"
+"Tøída GlCanvas nebyla vlo¾ena pøi sestavení WxPython!\n "
 "Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:2822
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Unable to switch to 3D display mode.\n"
 "The Nviz python extension was not found or loaded properly.\n"
@@ -1431,8 +1415,9 @@
 "\n"
 "Details: %s"
 msgstr ""
-"Nelze spustit Nviz. Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno "
-"správnì. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
+"Nelze spustit 3D pohled.\n"
+"Roz¹íøení Pythonu pro Nviz nebylo nalezeno nebo naèteno správnì.\n"
+"Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
 "\n"
 "Detaily: %s"
 
@@ -1450,17 +1435,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3407
 msgid "Print preview"
-msgstr "Náhled"
+msgstr "Náhled tisku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3511
-#, fuzzy
 msgid "No raster or vector map layer selected for querying."
 msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná vektorová mapa pro dotazování."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3512
-#, fuzzy
 msgid "No map layer selected"
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva pro dotazování."
+msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3609
 msgid "No vector map selected for querying."
@@ -1468,13 +1451,12 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3610
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3618
-#, fuzzy
 msgid "Vector querying"
-msgstr "Nastavení vektorù"
+msgstr "Dotazování vektorù"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3617
 msgid "Only vector map from the current mapset can be modified."
-msgstr ""
+msgstr "Upravována mù¾e být pouze vektorová mapa z aktuálního mapsetu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3684
 msgid "Query raster/vector map(s) (display mode)"
@@ -1489,13 +1471,11 @@
 msgid ""
 "Click and drag with left mouse button to measure.%sDouble click with left "
 "button to clear."
-msgstr ""
-"Kliknìte levým tlaèítkem my¹i a posunujte my¹ pro mìøení vzdálenosti. %"
-"sDvojklik sma¾e pøedchozí mìøení."
+msgstr "Kliknìte levým tlaèítkem my¹i a posunujte my¹ pro mìøení vzdálenosti. %sDvojklik sma¾e pøedchozí mìøení."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3823
 msgid "Measuring distance"
-msgstr "Mìøená vzdálenost"
+msgstr "Mìøení vzdálenosti"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:3827
 msgid "Measuring distance:"
@@ -1544,7 +1524,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/mapdisp.py:4119
 msgid "Save display geometry to named region"
-msgstr "Ulo¾it zobrazený region jako pojmenovaný region"
+msgstr "Ulo¾it aktuální zobrazení jako pojmenovaný region"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:373
 msgid "Segment break"
@@ -1552,16 +1532,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:506
 msgid "Collapse all except PERMANENT and current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:507
 msgid "Collapse all except PERMANENT"
-msgstr "Zabalit v¹ehcny kromì PERMANENT"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:508
-#, fuzzy
 msgid "Collapse all except current"
-msgstr "Zabalit v¹echny kromì PERMANENT a souèasný"
+msgstr "Zabalit v¹echny kromì aktuální mapset"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:509
 msgid "Collapse all"
@@ -1586,7 +1565,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:539
 msgid "sphere"
-msgstr "zemìkoule"
+msgstr "koule"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:540
 msgid "cube"
@@ -1606,7 +1585,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:544
 msgid "aster"
-msgstr "astr"
+msgstr "astra"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:545
 msgid "gyro"
@@ -1652,33 +1631,32 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:835
 msgid "Set to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit na výchozí nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:843
 msgid "Revert settings to default and apply changes"
-msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a aplikovat"
+msgstr "Znovu nastavit výchozí nastavení a ulo¾it"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:845
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1755
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1757
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1026
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1371
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1276
 msgid "Apply changes for the current session"
-msgstr "Aplikovat zmìny jen pro tuto seanci"
+msgstr "Aplikovat zmìny jen pro toto spu¹tìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:847
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1757
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1759
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1028
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1373
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1278
-msgid ""
-"Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
+msgid "Apply and save changes to user settings file (default for next sessions)"
 msgstr ""
-"Aplikovat a ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
+"Ulo¾it zmìny do souboru s u¾ivatelským nastavením (jako výchozí "
 "pro dal¹í seance)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:850
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1760
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1762
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1031
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/profile.py:1376
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1115
@@ -1701,7 +1679,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:914
 msgid "Save current window layout as default"
-msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení okna jako výchozí"
+msgstr "Ulo¾it aktuální nastavení oken jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:917
 msgid ""
@@ -1709,19 +1687,19 @@
 "Display window(s) and use as default for next sessions."
 msgstr ""
 "Ulo¾it aktuální pozici a velikost okna Správa vrstev a mapový displej a "
-"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tí seanci."
+"pou¾ít jako výchozí pøi pøí¹tích spu¹tìní."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:930
 msgid "Layer Manager settings"
-msgstr "Obecné nastavení"
+msgstr "Nastavení okna Správy vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:942
 msgid "Ask when removing map layer from layer tree"
-msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze seznamu vrstev"
+msgstr "Zeptat se pøi odstraòování mapy ze stromu vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:952
 msgid "Ask when quiting wxGUI or closing display"
-msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi ukonèení displeje"
+msgstr "Zeptat se pøi ukonèení wxGUI nebo pøi zavírání displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:970
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1183
@@ -1748,7 +1726,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1037
 msgid "Statusbar mode:"
-msgstr "mód stavové li¹ty:"
+msgstr "Výchozí zobrazení na stavové li¹tì:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1057
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:969
@@ -1761,7 +1739,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1110
 msgid "Command"
-msgstr "Pøíkazù"
+msgstr "Pøíkazy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1113
 msgid "Command dialog settings"
@@ -1773,11 +1751,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1155
 msgid "Verbosity level:"
-msgstr "Úroveò verbalismu:"
+msgstr "Úroveò upovídanosti pøíkazù:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1174
 msgid "Raster settings"
-msgstr "Nastavení rastrù"
+msgstr "Nastavení rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1185
 msgid "Overlay raster maps"
@@ -1802,29 +1780,27 @@
 msgstr "Zvýraznìní"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1241
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1710
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1712
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:561
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1250
 msgid "Color:"
 msgstr "Barva:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1251
-#, fuzzy
 msgid "Line width (in pixels):"
-msgstr "©íøka linie (v pixelech)"
+msgstr "©íøka linie (v pixelech):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1274
 msgid "Data browser"
 msgstr "Datový prohlí¾eè"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1279
-#, fuzzy
 msgid "Left mouse double click:"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1291
 msgid "Encoding (e.g. utf-8, ascii, iso8859-1, koi8-r):"
-msgstr ""
+msgstr "Kódování atributù (napø. utf-8, ascii, iso8859-1, Windows-1250):"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1302
 msgid "Ask when deleting data record(s) from table"
@@ -1835,9 +1811,8 @@
 msgstr "Vytvoøit tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1330
-#, fuzzy
 msgid "Key column:"
-msgstr "Sloupec s klíèem"
+msgstr "Sloupec s klíèem:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1356
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:3
@@ -1850,16 +1825,16 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1371
 msgid "Suppress positioning Map Display Window(s)"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Mapového displeje"
+msgstr "Zachovat pozici okna Mapového displeje"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1382
 msgid "Suppress positioning Layer Manager window"
-msgstr "Potlaèit pozici okna Správce vrstev"
+msgstr "Zachovat pozici okna Správce vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1400
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:646
 msgid "Advanced"
-msgstr "Roz¹íøený"
+msgstr "Roz¹íøené"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1403
 msgid "Advanced settings"
@@ -1867,7 +1842,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1415
 msgid "Place where to store settings:"
-msgstr "Místo kde ulo¾it nastavení:"
+msgstr "Místo kde ukládat nastavení:"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1436
 msgid "Icon theme:"
@@ -1900,7 +1875,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1719
 msgid "Set/unset access to mapsets in current location"
-msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální lokaci"
+msgstr "Nastavit/zru¹it pøístup k mapsetùm v aktuální location"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/preferences.py:1733
 #, python-format
@@ -1920,69 +1895,57 @@
 msgstr "Vlastník"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:77
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "GRASS SQL Builder (%(type)s): vector map <%(map)s>"
-msgstr "GRASS SQL pomocník: %s"
+msgstr "GRASS SQL pomocník (%(type)s): vektorová mapa<%(map)s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:84
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement not verified"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz nebyl ovìøen"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:90
-#, fuzzy
 msgid "Set SQL statement to default"
-msgstr "Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit SQL pøíkaz jako výchozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:92
-#, fuzzy
 msgid "Verify"
-msgstr "Georektifikace"
+msgstr "Ovìøit"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:93
-#, fuzzy
 msgid "Verify SQL statement"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "Ovìøit SQL pøíkaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:98
-#, fuzzy
 msgid "Apply SQL statement and close the dialog"
-msgstr "Ulo¾it zmìny a zavøít"
+msgstr "Uplatnit SQL dotaz a zavøít dialog"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:100
-#, fuzzy
 msgid "Close the dialog"
 msgstr "Zavøít dialog "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:102
-#, fuzzy
 msgid "Get all values"
-msgstr "Hodnoty buòky"
+msgstr "Získat v¹echny hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:105
-#, fuzzy
 msgid "Get sample"
-msgstr "Nastavit hodnotu"
+msgstr "Získat vzorek"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:148
-#, fuzzy
 msgid "Add on double-click"
-msgstr "Dvojklik levých tlaèítkem my¹i"
+msgstr "Pøidat dvojklikem my¹i"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:149
-#, fuzzy
 msgid "columns"
-msgstr "Pøidat nový sloupec"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:149
-#, fuzzy
 msgid "values"
-msgstr "(hodnota)"
+msgstr "hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:153
-#, fuzzy
 msgid "Close dialog on apply"
-msgstr "Zavøít dialog pøi zápis"
+msgstr "Zavøít dialog pøi souhlasu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:184
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:748
@@ -1995,19 +1958,16 @@
 msgstr "Dotaz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:239
-#, fuzzy
 msgid "Columns"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Sloupce"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:241
-#, fuzzy
 msgid "Values"
-msgstr "3D rastr"
+msgstr "Hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:426
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is not valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz není platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:428
 #, python-format
@@ -2016,11 +1976,13 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"SQL pøíkaz není platný.\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:431
-#, fuzzy
 msgid "SQL statement is valid"
-msgstr "SQL pøíkaz"
+msgstr "SQL pøíkaz je platný"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/sqlbuilder.py:454
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:639
@@ -2028,44 +1990,44 @@
 msgid "SQL Builder"
 msgstr "SQL Pomocník"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:97
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:98
 #, python-format
 msgid "Error in command execution %s"
 msgstr "Chyba pøi vykonání pøíkazu %s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:105
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:106
 msgid "Preferences error"
-msgstr "Chyba v nastavení"
+msgstr "Chyba pøedvolby"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:112
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:113
 msgid "Vector digitizer error"
-msgstr "Chyba digitizéru"
+msgstr "Chyba vektorové digitalizace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:119
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:120
 msgid "Attribute table manager error"
 msgstr "Chyba správce atributových tabulek"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:126
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:127
 msgid "Nviz error"
 msgstr "Chyba Nviz"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:351
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:352
 msgid "Execution failed:"
 msgstr "Vykonání pøíkazu selhalo:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:354
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:355
 msgid "Details:"
 msgstr "Detaily:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:356
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:360
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:357
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:361
 msgid "Error: "
 msgstr "Chyba:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:445
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/gcmd.py:446
 #, python-format
 msgid "Unable to exectute command: '%s'"
-msgstr "Nelze vykonatt pøíkaz: '%s'"
+msgstr "Nelze vykonat pøíkaz: '%s'"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:111
 msgid "GRASS GIS Map Display: "
@@ -2110,7 +2072,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:306
 msgid "Use as background vector map"
-msgstr "Podkladová vektorová mapa"
+msgstr "Pou¾ít jako podklad vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:337
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:361
@@ -2123,8 +2085,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:352
 msgid "Set computational region from selected map(s) (ignore NULLs)"
-msgstr ""
-"Nastavit výpoèetní region podle podle vybrané mapy (ignoruje NULL hodnoty)"
+msgstr "Nastavit výpoèetní region podle podle vybrané mapy (ignoruje NULL hodnoty)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:355
 msgid "Set color table"
@@ -2145,12 +2106,10 @@
 msgstr "Vlastnosti Nviz"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:441
-#, fuzzy
 msgid "Unable to create profile of raster map."
 msgstr "Nelze vytvoøit profil rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:473
-#, fuzzy
 msgid "Unable to display histogram of raster map."
 msgstr "Nelze zobrazit histogram rastrové mapy."
 
@@ -2169,7 +2128,7 @@
 msgstr "Kliknìte pro nastavení vrstev "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:693
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:327
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:332
 msgid "raster"
 msgstr "rastrová data"
 
@@ -2216,7 +2175,7 @@
 msgstr "Smìry odtoku v rastrové mapì"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:714
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:327
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:332
 msgid "vector"
 msgstr "vektorová mapa"
 
@@ -2226,11 +2185,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:720
 msgid "thematic charts"
-msgstr "graf tématické mapy"
+msgstr "tématická mapa s grafem"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:723
 msgid "grid"
-msgstr "møí¾ka"
+msgstr "møí¾ka (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/wxgui_utils.py:726
 msgid "geodesic line"
@@ -2258,95 +2217,93 @@
 msgstr "3D pohled"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:163
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1123
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1129
 msgid "Digitize"
 msgstr "Digitalizovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:352
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:359
 msgid "Zoom to map"
 msgstr "Pøiblí¾it na vybranou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:352
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:359
 msgid "Zoom to displayed map"
 msgstr "Pøiblí¾it na zobrazenou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:747
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:753
 msgid "Duplicate attributes"
 msgstr "Duplicitní atributy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:814
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:820
 msgid "Digitization settings"
-msgstr "Nastavení"
+msgstr "Nastavení digitalizace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:824
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:830
 msgid "Copy features from (background) vector map"
-msgstr "Kopírovat prvky z vektorové mapy"
+msgstr "Kopírovat prvky z podkladové vektorové mapy"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:832
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:838
 msgid "Flip selected lines/boundaries"
 msgstr "Otoèit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:840
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:846
 msgid "Merge selected lines/boundaries"
-msgstr "pøipojit vybrané linie/hranice"
+msgstr "Pøipojit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:848
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:854
 msgid "Break selected lines/boundaries at intersection"
-msgstr "rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
+msgstr "Rozdìlit vybrané linie/hranice na prùseèíku"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:856
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:862
 msgid "Snap selected lines/boundaries (only to nodes)"
 msgstr "Spojit vybrané linie/hranice (pouze na uzlech)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:864
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:870
 msgid "Connect selected lines/boundaries"
 msgstr "Spojit vybrané linie/hranice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:872
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:878
 msgid "Query features"
-msgstr "dotazovat prvky"
+msgstr "Dotazovat prvky"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:880
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:886
 msgid "Z bulk-labeling of 3D lines"
-msgstr "Dialog pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
+msgstr "Pøiøazení Z souøadnice pro popisky u 3D linií"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:888
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:894
 msgid "Feature type conversion"
-msgstr "Konverze typù mapových prvkù"
+msgstr "Konverze typù vektorových prvkù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:999
-#, fuzzy
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1005
 msgid "Vector map is not 3D. Operation canceled."
-msgstr "Nebyla vybrána ¾ádná mapová vrstva. Operace ukonèena."
+msgstr "Vektorová mapa není 3D. Operace ukonèena."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1063
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1155
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1230
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1069
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1161
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1236
 msgid "Select vector map"
 msgstr "Vybrat vektorovou mapu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1101
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1107
 #, python-format
 msgid "Please wait, opening vector map <%s> for editing..."
 msgstr "Prosím poèkejte, otevírá se vektorová mapa <%s> pro editaci..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1161
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1167
 #, python-format
 msgid "Do you want to save changes in vector map <%s>?"
 msgstr "Chcete ulo¾it zmìny do vektorové mapy <%s>?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1163
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1169
 msgid "Save changes?"
 msgstr "Ulo¾it zmìny?"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1170
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1176
 #, python-format
 msgid "Please wait, closing and rebuilding topology of vector map <%s>..."
-msgstr ""
-"Prosím poèkejte, zavírám a buduji topologii pro vektorovou mapu <%s>..."
+msgstr "Prosím poèkejte, zavírám a buduji topologii pro vektorovou mapu <%s>..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1236
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1241
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1242
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/toolbars.py:1247
 msgid "New vector map"
 msgstr "Nová vektorová mapa"
 
@@ -2369,135 +2326,137 @@
 msgid "Set ground control points (GCPs)"
 msgstr "Nastavit vlicovací body (GCP)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:298
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:196
+msgid "GRASS GIS Map Display: 1"
+msgstr "GRASS GIS Mapové okno: 1"
+
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:303
 msgid "Select map type and location/mapset"
 msgstr "Vybrat typ mapy a location/mapset"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:326
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:331
 msgid "Map type to georectify"
 msgstr "Typ mapy pro georektifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:334
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:339
 msgid "Select source location:"
 msgstr "Vybrat zdrojovou location:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:345
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:350
 msgid "Select source mapset:"
 msgstr "Vybrat zdrojový mapset:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:399
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:404
 msgid "You must select a valid location before selecting a mapset"
 msgstr "Musíte vybrat platnou location vybíráním mapsetu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:410
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:415
 msgid "You must select a valid location and mapset in order to continue"
-msgstr ""
-"Musí vybrat nejdøíve location a poté mapset pokud chcete dále pokraèovat."
+msgstr "Musí vybrat nejdøíve location a poté mapset pokud chcete dále pokraèovat."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:427
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:432
 msgid "Select image/map group to georectify"
 msgstr "Vybrat obrazovou/mapovou skupinu pro georektifikaci"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:446
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:451
 msgid "Select group:"
 msgstr "Vybrat skupinu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:457
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:462
 msgid "Create group if none exists"
 msgstr "vytvoøit skupinu pokud ¾ádná neexistuje"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:461
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:466
 msgid "Create/edit group..."
 msgstr "Vytvoøit/upravit skupinu..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:462
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:467
 msgid "Add vector map to group..."
 msgstr "Pøidat vektorovou vrstvu do skupiny...."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:475
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:480
 msgid "Extension for output maps:"
 msgstr "Pøípona pro výstupní mapy:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:531
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:536
 msgid "You must select a valid image/map group in order to continue"
 msgstr "Musíte vybrat platnou skupinu obrazù/map pokud chcete dále pokraèovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:536
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:541
 msgid "You must enter an map name extension in order to continue"
 msgstr "Musíte vlo¾it pøíponu k mapì pokud chcete dále pokraèovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:598
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:603
 msgid "Select image/map to display for ground control point (GCP) creation"
-msgstr ""
-"Vybrat obraz/mapu k zobrazení v displeji pro vytvoøení vlicovacích bodù"
+msgstr "Vybrat obraz/mapu k zobrazení v displeji pro vytvoøení vlicovacích bodù"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:606
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:611
 msgid "Select display image/map:"
 msgstr "Vybrat obraz/mapu:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:653
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:655
 msgid "You must select a valid image/map in order to continue"
 msgstr "Musíte vybrat platný obraz/mapu pokud chcete dále pokraèovat"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:677
-msgid "Create & manage ground control points"
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:679
+msgid "Define/manage ground control points"
 msgstr "Vytvoøení a správa vlicovacích bodù (GCP)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:774
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:776
 msgid "Select rectification method for rasters"
 msgstr "Vybrat metodu georektifikace pro rastrovou vrstvu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:775
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:777
 msgid "1st order"
 msgstr "georektifikace 1. øádu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:775
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:777
 msgid "2nd order"
 msgstr "georektifikace 2. øádu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:775
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:777
 msgid "3rd order"
 msgstr "georektifikace 3.øádu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:781
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:783
 msgid "clip to computational region in target location"
 msgstr "Spojit s výpoèetním regionem v cílové location"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:786
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:788
 msgid "Ground Control Points"
 msgstr "Vlicovací body (GCP)"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:856
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:858
 #, python-format
 msgid "At least %d GCPs required. Operation cancelled."
 msgstr "Je potøeba nejménì %d vlicovacích bodù. Operace zru¹ena."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:857
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:859
 msgid "Delete GCP"
 msgstr "Smazat vlicovací body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:965
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:967
 #, python-format
 msgid "POINTS file <%s> saved"
 msgstr "Soubor POINTAS<%s> byl ulo¾en"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:966
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:968
 msgid "POINTS file saved"
 msgstr "soubor POINTS byl ulo¾en"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:969
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:971
 msgid "Writing POINTS file failed"
 msgstr "Zapisování souboru POINTS selhalo"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1006
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1008
 msgid "Reading POINTS file failed"
 msgstr "Ètení souboru POINTS selhalo"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1051
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1053
 msgid "RMS Error"
 msgstr "RMS (støední kvadratická) chyba"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1052
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1054
 msgid ""
 "Insufficient points defined and active (checked) for selected rectification "
 "method.\n"
@@ -2511,106 +2470,104 @@
 "7+ bodù je potøeba pro georektifikaci 2. øádu,\n"
 "10+ bodù je potøeba pro georektifikaci 3. øádu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1135
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1137
 #, python-format
 msgid "Transforming <%s>..."
 msgstr "transformuji <%s>..."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1161
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1163
 #, python-format
 msgid "Georectification of vector map <%s> failed"
 msgstr "Georektifikace vektorové mapy <%s< selhala"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1201
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1203
 #, python-format
-msgid ""
-"Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
-msgstr ""
-"Vektorová mapa <%s> ji¾ existuje. Zmìòte pøíponu a georektifikujte znovu."
+msgid "Vector map <%s> already exists. Change extension name and georectify again."
+msgstr "Vektorová mapa <%s> ji¾ existuje. Zmìòte pøíponu a georektifikujte znovu."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1216
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1218
 msgid "Georectifier settings"
 msgstr "Nastavení georektifikace"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1306
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1308
 #, python-format
 msgid "RMS error for selected points forward: %(fwd)s backward: %(bkw)s"
 msgstr ""
 "RMS (støední kvadratická) chyba pro vybrané body dopøedná: %(fwd)s zpìtná: %"
 "(bkw)s"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1339
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1341
 msgid "use| X coord"
 msgstr "pou¾ijte | X souøadnici"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1340
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1342
 msgid "Y coord"
 msgstr "Y souøadnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1341
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1343
 msgid "E coord"
 msgstr "V(ýchodní) souøadnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1342
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1344
 msgid "N coord"
 msgstr "S(everní) souøadnice"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1343
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1345
 msgid "Forward error"
 msgstr "Dopøedná chyba"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1344
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1346
 msgid "Backward error"
 msgstr "Zpìtná chyba"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1445
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1587
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1447
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1589
 msgid "Edit GCP"
 msgstr "Upravit vlicovací body"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1446
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1448
 msgid "Invalid coordinate value. Operation cancelled."
 msgstr "Neplatná hodnota souøadnice. Operace zru¹ena."
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1467
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1469
 msgid "Create vector map group"
 msgstr "Vytvoøit skupinu vektorových map"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1540
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1542
 msgid "Select vector map(s) to add to group:"
 msgstr "Vybrat vektorovou mapu pro pøidání do skupiny:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1598
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1600
 msgid "Ground Control Point"
 msgstr "Vlicovací bod"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1612
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1614
 msgid "X:"
 msgstr "X:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1613
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1615
 msgid "Y:"
 msgstr "Y:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1614
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1616
 msgid "E:"
 msgstr "V:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1615
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1617
 msgid "N:"
 msgstr "S:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1701
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1703
 msgid "Symbol settings"
 msgstr "Nastavení symbolu"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1727
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1729
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:545
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:1221
 msgid "Width:"
 msgstr "©íøka:"
 
-#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1787
+#: ../gui/wxpython/gui_modules/georect.py:1789
 #, python-format
 msgid "Georectifier settings saved to file '%s'."
 msgstr "Nastavení georektifikace ulo¾eno do souboru '%s'."
@@ -2921,20 +2878,19 @@
 msgstr "Lze zobrazit pouze 256 sloupcù."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:284
-#, fuzzy
 msgid "Unknown value"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámá hodnota"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:299
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid ""
 "Error loading attribute data. Record number: %(rec)d. Unable to convert "
 "value '%(val)s' in key column (%(key)s) to integer.\n"
 "\n"
 "Details: %(detail)s"
 msgstr ""
-"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze rozpoznat "
-"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) jako integer.\n"
+"Chyba pøi naèítání atributových dat. Záznam èíslo %(rec)d. Nelze pøevést "
+"hodnotu '%(val)s' v klíèovém sloupci(%(key)s) na integer.\n"
 "\n"
 "Detaily: %(detail)s"
 
@@ -2978,13 +2934,12 @@
 msgstr "Správa vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:566
-#, fuzzy
 msgid "Close Attribute Table Manager"
-msgstr "Správce atributových dat"
+msgstr "Zavøít Správce atributových dat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:568
 msgid "Reload attribute data (selected layer only)"
-msgstr ""
+msgstr "Znovu naèíst atributové data (pouze vybraná vrstva)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:597
 msgid "Attribute data - right-click to edit/manage records"
@@ -3048,7 +3003,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:855
 msgid "&Rename"
-msgstr "&Pøejmenovat"
+msgstr "Pøe&jmenovat"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:914
 msgid "Layers of vector map"
@@ -3129,9 +3084,9 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1296
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1403
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Value '%(value)s' needs to be entered as %(type)s."
-msgstr "Datová konverze hodnoty '%(value)s' na %(type)s selhala."
+msgstr "Hodnota '%(value)s' musí být vlo¾ena jako %(type)s."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1307
 msgid "Unable to insert new record."
@@ -3177,8 +3132,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1623
 msgid "Unable to add column to the table. No column name defined."
-msgstr ""
-"Nelze pøidat sloupec do atributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
+msgstr "Nelze pøidat sloupec do atributové tabulky. Nebyl zadáno jméno sloupce."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:1645
 #, python-format
@@ -3280,15 +3234,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2294
 msgid "&Create table"
-msgstr "&Vytvoøit tabulku"
+msgstr "Vytvoøit &tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2298
 msgid "&Add layer"
-msgstr "&Pøidat vrstvu"
+msgstr "Pøid&at vrstvu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2302
 msgid "&Set default"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Nastavit výc&hozí"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2313
 msgid "Layer description"
@@ -3387,7 +3341,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2976
 msgid "&Reload"
-msgstr "&Znovu nahrát"
+msgstr "Znovu &nahrát"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/dbm.py:2977
 msgid "&Submit"
@@ -3492,9 +3446,8 @@
 "%s"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:41
-#, fuzzy
 msgid "3d view tools"
-msgstr "Nástroje Nviz"
+msgstr "Nástroje 3D pohledu"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:117
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:991
@@ -3870,24 +3823,23 @@
 msgstr "Vektorová mapa <%s> je 2D"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/nviz_tools.py:2441
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "%(primitives)d primitives (%(points)d points)"
-msgstr "%d prvkù (%d bodù)"
+msgstr "%(primitives)d prvkù (%(points)d bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:322
 #, python-format
 msgid ""
 "Command '%s' not yet implemented in the GUI. Try adding it as a command "
 "layer instead."
-msgstr ""
+msgstr "Pøíkaz '%s' je¹tì nebyl implementován do GUI. Zkuste jej pøidat jako vrstvu pøíkazù."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:398
 msgid "Save file as..."
 msgstr "Ulo¾it soubor jako..."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/goutput.py:496
-msgid ""
-"Please note that the data are left in incosistent stage and can be corrupted"
+msgid "Please note that the data are left in incosistent stage and can be corrupted"
 msgstr ""
 "Prosím v¹imnìte si ¾e data jsou ponechána v nevhodném stavu a mohou být "
 "poru¹ena"
@@ -3935,7 +3887,7 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:126
 #, python-format
 msgid "<%(name)s>: layer type <%(type)s> is not supported yet."
-msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není podporován."
+msgstr "<%(name)s>: typ vrstvy <%(type)s> není je¹tì podporován."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:268
 #, python-format
@@ -3944,9 +3896,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:437
 msgid "GISBASE not set. You must be in GRASS GIS to run this program."
-msgstr ""
-"GISBASE není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící instanci "
-"GRASSu,"
+msgstr "GIS databanka není nastavena. Spu¹tìní tohoto programu vy¾aduje bì¾ící GRASS"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:468
 msgid "Unable to open file"
@@ -3971,8 +3921,8 @@
 "Unable to get current geographic extent. Force quiting wxGUI. Please run "
 "manually g.region to fix the problem."
 msgstr ""
-"Nelze získta souèasný geografický gerion. Ukonèete wxGUI. Prosím "
-"spus»teruènì g.region pro nápravu problému. "
+"Nelze získat souèasný geografický region. wxGUI se ukonèuje. Prosím "
+"spus»te ruènì g.region pro nápravu problému. "
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:999
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1086
@@ -3983,23 +3933,21 @@
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1202
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>."
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>."
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>."
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/render.py:1236
 #, python-format
 msgid "Unable render overlay <%s>"
-msgstr "Nelze vykreslit overlay <%s>"
+msgstr "Nelze vykreslit pøekrytí <%s>"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:128
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to initialize display driver of vector digitizer. See 'Command "
 "output' for details.\n"
 "\n"
 "Details:"
 msgstr ""
-"Nelze inicializovat ovladaè displeje, prohlédnìte je soubor README pro více "
-"informaci.\n"
+"Nelze inicializovat ovladaè displeje pro vektorovou digitalizaci. Pro detaily pøejdìte na výstup pøíkazu.\n"
 "\n"
 "Detaily:"
 
@@ -4067,10 +4015,8 @@
 msgstr "Vybrat jenom prvky uvnitø vyznaèené oblasti"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1278
-msgid ""
-"By default are selected all features overlapping selection bounding box "
-msgstr ""
-"Jako výchozí jsou vybrány v¹chny prvky, které zasahují do vyznaèené oblasti"
+msgid "By default are selected all features overlapping selection bounding box "
+msgstr "Jako výchozí jsou vybrány v¹chny prvky, které zasahují do vyznaèené oblasti"
 
 #: ../gui/wxpython/gui_modules/vdigit.py:1281
 msgid "Check for duplicates"
@@ -4376,11 +4322,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:18
 msgid "Import raster map"
-msgstr "import rastrové mapy"
+msgstr "Import rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:19
 msgid "Import raster data using GDAL"
-msgstr "import rastrových dat pomocí GDAL"
+msgstr "Import rastrových dat pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:20
 msgid "Import GDAL supported raster file into a binary raster map layer."
@@ -4388,13 +4334,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:21
 msgid "Multiple raster data import using GDAL"
-msgstr "Import rùzných formátù pomocí GDAL"
+msgstr "Hromadný import pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:22
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected GDAL layers to GRASS raster maps using r.in.gdal"
-msgstr ""
-"Konvertuje vybrané Gdal vrstvy do GRASS rastrové mapypou¾itím r.in.gdal."
+msgstr "Pøevede vybrané GDAL vrstvy na GRASS rastrové mapy pou¾itím r.in.gdal."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:23
 msgid "Link to GDAL"
@@ -4402,21 +4346,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:24
 msgid "Link GDAL supported raster file to a binary raster map layer."
-msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaná GDAL k binární rastrové mapì"
+msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaný GDAL k binární rastrové mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:25
-#, fuzzy
 msgid "Multiple link to GDAL"
-msgstr "Pøipojit k GDAL"
+msgstr "Hromadné pøipojení map k GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:26
-#, fuzzy
 msgid "Link GDAL supported raster files to a binary raster map layers"
-msgstr "Pøipojí rastrový soubor podporovaná GDAL k binární rastrové mapì"
+msgstr "Pøipojí rastrové soubory podporované GDAL k binární rastrové mapì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:27
 msgid "Aggregate ASCII xyz import"
-msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastové møí¾ky"
+msgstr "Seskupit ASCII xyz data do rastrové møí¾ky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:28
 msgid ""
@@ -4428,7 +4370,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:29
 msgid "ASCII grid import"
-msgstr "ASCII grid import"
+msgstr "Import ASCII møí¾ky (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:30
 msgid "Converts ASCII raster file to binary raster map layer."
@@ -4436,11 +4378,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:31
 msgid "ASCII polygons and lines import"
-msgstr "Import ASCII polygony a linie"
+msgstr "Import ASCII polygonù a linií"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:32
 msgid "Creates raster maps from ASCII polygon/line/point data files."
-msgstr "Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových datových souborù."
+msgstr "Vytvoøí rastrové mapy z ASCII polygonových/liniových/bodových datových souborù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:33
 msgid "Binary file import"
@@ -4452,7 +4394,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:35
 msgid "ESRI ASCII grid import"
-msgstr "ESRI ASCII grid import"
+msgstr "Import ESRI ASCII møí¾ku (grid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:36
 msgid ""
@@ -4466,8 +4408,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:38
 msgid "Imports GRIDATB.FOR map file (TOPMODEL) into GRASS raster map"
-msgstr ""
-"Importuje mapový soubor GRIDATB.FOR (TOPMODEL) jako rastrovou mapu GRASSu"
+msgstr "Importuje mapový soubor GRIDATB.FOR (TOPMODEL) jako rastrovou mapu GRASSu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:39
 msgid "MAT-File (v.4) import"
@@ -4527,13 +4468,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:52
 msgid "Multiple vector data import using OGR"
-msgstr "Import rùzných formátù pomocí OGR"
+msgstr "Hromadný import pomocí OGR"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:53
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected OGR layers to GRASS vector maps using v.in.ogr"
-msgstr ""
-"Konvertuje vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
+msgstr "Pøevede vybrané OGR vrstvy do GRASS vektorové mapy pou¾itím v.in.ogr."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:54
 msgid "Link to OGR"
@@ -4544,14 +4483,12 @@
 msgstr "Vytvoøí nový vektor jako vrstvu pouze ke ètení pøipojenou pomocí OGR."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:56
-#, fuzzy
 msgid "Multiple link to OGR"
-msgstr "Pøipojit k OGR"
+msgstr "Hromadné pøipojení pomocí OGR"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:57
-#, fuzzy
 msgid "Creates a new vectors as a read-only link to OGR layers"
-msgstr "Vytvoøí nový vektor jako vrstvu pouze ke ètení pøipojenou pomocí OGR."
+msgstr "Vytvoøí nové vektorovévrstvy jako vrstvy pouze ke ètení pøipojené pomocí OGR."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:58
 msgid "ASCII points/GRASS ASCII vector import"
@@ -4571,7 +4508,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:62
 msgid "DXF import"
-msgstr "DXF import"
+msgstr "Import DXF"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:63
 msgid "Converts files in DXF format to GRASS vector map format."
@@ -4579,13 +4516,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:64
 msgid "Multiple DXF layers import"
-msgstr "Import více vrstev DXF"
+msgstr "Hromadný import DXF vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:65
-#, fuzzy
 msgid "Converts selected DXF layers to GRASS vector maps (using v.in.dxf)"
-msgstr ""
-"Konvertuje vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
+msgstr "Pøevede vybrané DXF vrstvy do GRASS vektorové mapy (pou¾itím v.in.dxf)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:66
 msgid "ESRI e00 import"
@@ -4603,8 +4538,7 @@
 msgid ""
 "Download waypoints, routes, and tracks from a Garmin GPS receiver into a "
 "vector map."
-msgstr ""
-"Ulo¾ Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS Garmin jako vektorovou mapu."
+msgstr "Ulo¾ Waypoints, Routes a Tracks z pøístroje GPS Garmin jako vektorovou mapu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:70
 msgid "GPSBabel GPS import"
@@ -4668,8 +4602,7 @@
 msgid ""
 "import of 3-dimensional Vis5D files (i.e. the v5d file with 1 variable and 1 "
 "time step)"
-msgstr ""
-"Import 3D Vis5D souboru (napø. v5d soubor s 1promìnnou a 1 èasovým krokem)"
+msgstr "Import 3D Vis5D souboru (napø. v5d soubor s 1promìnnou a 1 èasovým krokem)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:83
 msgid "Import database table"
@@ -4692,10 +4625,8 @@
 msgstr "Export do rùzných formátù pomocí GDAL"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:88
-#, fuzzy
 msgid "Exports GRASS raster maps into GDAL supported formats."
-msgstr ""
-"Exportuje GRASS rastry do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
+msgstr "Exportuje GRASS rastrové vrstvy do jednoho z formátù podporovaných knihovnou GDAL."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:89
 msgid "ASCII grid export"
@@ -4710,8 +4641,7 @@
 msgstr "ASCII x,y,z export"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:92
-msgid ""
-"Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
+msgid "Export a raster map to a text file as x,y,z values based on cell centers."
 msgstr ""
 "Exportuje rastrovou mapu do textového souboru jako hodnoty x,y,z dle støedù "
 "bunìk."
@@ -4772,8 +4702,7 @@
 msgid ""
 "Converts a GRASS raster map to a PPM image file at the pixel resolution of "
 "the currently defined region."
-msgstr ""
-"Pøevede GRASS rastr do formátu PPM v rozli¹ení daném aktuálním regionem."
+msgstr "Pøevede GRASS rastr do formátu PPM v rozli¹ení daném aktuálním regionem."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:107
 msgid "PPM from RGB export"
@@ -4857,11 +4786,9 @@
 msgstr "Export rùzných formátù GPS pomocí GPSBabel"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:125
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
+msgid "Exports a vector map to a GPS receiver or file format supported by GpsBabel."
 msgstr ""
-"Exportuj vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
+"Exportuje vektorovou mapu do GPS pøijímaèe nebo do formátu, který podporuje "
 "GPSBabel."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:127
@@ -4898,8 +4825,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:136
 msgid "Export of GRASS 3D raster map to 3-dimensional Vis5D file."
-msgstr ""
-"Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
+msgstr "Exportuje 3D rastrový soubor GRASSu do 3-dimenzionálního Vis5D souboru."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:138
 msgid "Converts 3D raster maps (G3D) into the VTK-Ascii format"
@@ -4910,7 +4836,6 @@
 msgstr "Export databázové tabulky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:141
-#, fuzzy
 msgid "Exports attribute tables into various formats."
 msgstr "Exportuje atributové tabulky v rùzných formátech."
 
@@ -4939,8 +4864,7 @@
 msgid ""
 "Lists available GRASS data base files of the user-specified data type to "
 "standard output."
-msgstr ""
-"Seznam dostupných souborù u¾ivatelem zadaného typu dat na standardní výstup"
+msgstr "Seznam dostupných souborù u¾ivatelem zadaného typu dat na standardní výstup"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:147
 msgid "List filtered"
@@ -4997,7 +4921,6 @@
 msgstr "Rasterizace vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:163
-#, fuzzy
 msgid "Converts a binary GRASS vector map into a GRASS raster map ."
 msgstr "Pøevede binární GRASS vektorovou mapu do GRASS rastrové mapy."
 
@@ -5046,9 +4969,8 @@
 msgstr "NVIZ (vy¾aduje Tcl/Tk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:175
-#, fuzzy
 msgid "nviz - Visualization and animation tool for GRASS data."
-msgstr "nviz - nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
+msgstr "nviz - Nástroj pro vizualizaci a animaci GRASS dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:176
 msgid "Bearing/distance to coordinates"
@@ -5058,7 +4980,7 @@
 msgid ""
 "A simple utility for converting bearing and distance measurements to "
 "coordinates and vice versa."
-msgstr ""
+msgstr "Jednoduchý nástroj pro pøevod zamìøení a mìøení vzdáleností do souøadnic a naopak."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:178
 msgid "Postscript plot"
@@ -5137,13 +5059,12 @@
 msgstr "Zmìnit nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:199
-#, fuzzy
 msgid "Change default GUI"
-msgstr "&Nastavit výchozí"
+msgstr "Zmìnit výchozí GUI"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:200
 msgid "Changes the default GRASS graphical user interface (GUI) setting."
-msgstr ""
+msgstr "Zmìní výchozí grafické prostøedí GRASS a jeho nastavení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:201
 msgid "Version"
@@ -5158,14 +5079,12 @@
 msgstr "Správa kartografických zobrazení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:205
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Converts co-ordinate system descriptions (i.e. projection information) "
 "between various formats (including GRASS format)."
 msgstr ""
-"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùzné "
-"formáty (vèetnì formátù GRASSu). Lze pou¾ít také pro vytvoøení GRASS "
-"location."
+"Pøevede popisy souøadných systémù (napø. informace o projekci) mezi rùznými "
+"formáty (vèetnì formátu GRASSu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:206
 msgid "Projection for current location"
@@ -5173,7 +5092,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:207
 msgid "Interactively reset the location's projection settings."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivnì vyma¾e nastavení projekce location"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:208
 msgid "Convert coordinates"
@@ -5209,7 +5128,7 @@
 msgid ""
 "Interactive tool used to draw and save vector features on a graphics monitor "
 "using a pointing device (mouse) and save to a raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivní nástroj pou¾itý pro vykreslování a ulo¾ení vektorových prvkù do grafického monitoru s pou¾itím ukazatele (my¹) a ulo¾ení do rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:216
 msgid "Compress/decompress"
@@ -5229,15 +5148,15 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:220
 msgid "Manage NULL values"
-msgstr "Upravit NULL hodnoty"
+msgstr "Spravovat NULL hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:221
 msgid "Manages NULL-values of given raster map."
-msgstr ""
+msgstr "Správa NULL hodnot dané rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:222
 msgid "Quantization"
-msgstr "Dávkování"
+msgstr "Kvantizace"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:223
 msgid "Produces the quantization file for a floating-point map."
@@ -5256,18 +5175,16 @@
 msgstr "Pøevzorkování za pou¾ití agregaèních statik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:227
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a coarser grid using aggregation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím agregace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na hrub¹í s vyu¾itím agregace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:228
 msgid "Resample using multiple methods"
 msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) za pou¾ití rùzných metod"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:229
-#, fuzzy
 msgid "Resamples raster map layers to a finer grid using interpolation."
-msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu s vyu¾itím interpolace."
+msgstr "Pøevzorkovat rastrovou vrstvu na jemnìj¹í s vyu¾itím interpolace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:230
 msgid "Resample using nearest neighbor"
@@ -5279,8 +5196,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:232
 msgid "Resample using spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:233
 msgid ""
@@ -5324,8 +5240,7 @@
 msgid ""
 "Produces tilings of the source projection for use in the destination region "
 "and projection."
-msgstr ""
-"Vytvoøí dla¾dice zdrojové projekce pro pou¾ití v cílovém regionu a projekci."
+msgstr "Vytvoøí dla¾dice zdrojové projekce pro pou¾ití v cílovém regionu a projekci."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:242 ../gui/wxpython/menustrings.py:516
 msgid "Manage colors"
@@ -5345,8 +5260,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:246
 msgid "Set color rules based on stddev from a map's mean value."
-msgstr ""
-"Nastavit pravidla barev podle smìrodatné odchylky z prùmìrné hodnoty mapy."
+msgstr "Nastavit pravidla barev podle smìrodatné odchylky z prùmìrné hodnoty mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:247 ../gui/wxpython/menustrings.py:519
 msgid "Color rules"
@@ -5365,11 +5279,9 @@
 msgstr "Vytvoøit RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:252
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
+msgid "Combines red, green and blue raster maps into a single composite raster map."
 msgstr ""
-"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedné mapové "
+"Kombinuje èervenou, zelenou a modrou mapovou vrstvu do jedinné mapové "
 "kompozice."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:253 ../gui/wxpython/menustrings.py:639
@@ -5385,30 +5297,26 @@
 "intenzity a nasycení (his) z u¾ivatelem zadaných vstupních rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:255
-#, fuzzy
 msgid "Query raster maps"
-msgstr "Pøekrývat rastrové mapy"
+msgstr "Dotazování rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:256
-#, fuzzy
 msgid "Query values by coordinates"
-msgstr "Souøadnicový dotaz"
+msgstr "Dotaz na hodnoty podle souøadnic"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:257
 msgid "Queries raster map layers on their category values and category labels."
 msgstr ""
 "Program slou¾ící k dotazování rastrových map podle jejich kategorií a "
-"oznaèení."
+"popisù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:258
-#, fuzzy
 msgid "Query colors by value"
-msgstr "Nastavit tabulku barev"
+msgstr "Dotaz na barvu podle hodnoty"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:259
-#, fuzzy
 msgid "Queries colors for a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Dotazuje se na barvu rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:260
 msgid "Buffer rasters"
@@ -5517,7 +5425,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:281
 msgid "Calculates category or object oriented statistics."
-msgstr "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované."
+msgstr "Poèítá statistky podle kategorií nebo objektovì orientované statistiky."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:282
 msgid "Solar radiance and shadows"
@@ -5528,9 +5436,8 @@
 msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:284
-#, fuzzy
 msgid "Solar irradiance and irradiation model."
-msgstr "Sluneèní záøení a ozáøení"
+msgstr "Sluneèní záøení a modelování ozáøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:285
 msgid "Shadows map"
@@ -5571,23 +5478,19 @@
 msgstr "Povrch nákladù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:291
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map showing the cumulative cost of moving between different "
 "geographic locations on an input raster map whose cell category values "
 "represent cost."
-msgstr ""
-"Výstupní rastrová kumulativních nákladù pohybu mezi rùznými geografickými "
-"polohami na vstupní rastrové mapì s hodnotami nákladù."
+msgstr "Vytváøí rastrovou vrstvu ukazující kumulativní náklady pohybu mezi rùznými polohami na vstupní rastrové vrstvì kde ka¾dá hodnota buòky prezentuje náklad."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:292
 msgid "Least cost route or flow"
 msgstr "Nejménì nákladná cesta nebo dráha odtoku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:293
-#, fuzzy
 msgid "Traces a flow through an elevation model on a raster map."
-msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu reliéfu."
+msgstr "Urèí smìr povrchového odtoku na rastrovém modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:295
 msgid "Creates shaded relief map from an elevation map (DEM)."
@@ -5612,9 +5515,8 @@
 msgstr "Parametry terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:299
-#, fuzzy
 msgid "Extracts terrain parameters from a DEM."
-msgstr "Definujte parametry pro "
+msgstr "Získává parametry terénu z digitálního modelu terénu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:300
 msgid "Textural features"
@@ -5657,7 +5559,6 @@
 msgstr "Shromá¾dit"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:310
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Recategorizes data in a raster map by grouping cells that form physically "
 "discrete areas into unique categories."
@@ -5702,13 +5603,12 @@
 msgstr "Vyplnit jezera"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:319
-#, fuzzy
 msgid "Fills lake from seed at given level."
-msgstr "Vytvoøí jezero ze zadaného bodu dané úrovnì"
+msgstr "Vyplní jezero do zadané hloubky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:320
 msgid "Depressionless map and flowlines"
-msgstr "Mapa elevace zbavená depresí a mapa drah povrchového odtoku"
+msgstr "Model terénu bez depresí a mapa odtoku "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:321
 msgid ""
@@ -5744,8 +5644,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:327
 msgid "Overland flow hydrologic simulation using path sampling method (SIMWE)"
-msgstr ""
-"Hydrologický model povrchového odtoku s pou¾itím metody vzorové cesty (SIMWE)"
+msgstr "Hydrologický model povrchového odtoku s pou¾itím metody vzorové cesty (SIMWE)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:328
 msgid "SIMWE Sediment flux modeling"
@@ -5802,15 +5701,16 @@
 msgstr "Program na vymezování povodí."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:340 ../gui/wxpython/menustrings.py:701
-#, fuzzy
 msgid "Groundwater modeling"
-msgstr "Vlicovací bod"
+msgstr "Modelování povrchového odtku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:341
 msgid ""
 "Numerical calculation program for transient, confined and unconfined "
 "groundwater flow in two dimensions."
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièené"
+"proudìní podzemních vod ve dvou rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:342
 msgid "Landscape structure modeling"
@@ -5824,7 +5724,7 @@
 msgid ""
 "Interactive tool used to setup the sampling and analysis framework that will "
 "be used by the other r.le programs."
-msgstr ""
+msgstr "Interaktivní nástroj pou¾itý pro nastavení vzorkù a analýzu pracovní oblasti, která bude pou¾ita dal¹ími r.le moduly."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:345
 msgid "Analyze landscape"
@@ -5834,8 +5734,7 @@
 msgid ""
 "Contains a set of measures for attributes, diversity, texture, "
 "juxtaposition, and edge."
-msgstr ""
-"Obsahuje pouze sadu mìøení atributù, diverzity, textury, sousednost a hrany."
+msgstr "Obsahuje pouze sadu mìøení atributù, diverzity, textury, sousednost a hrany."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:347
 msgid "Analyze patches"
@@ -5880,8 +5779,7 @@
 msgstr "Hustota hran"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:355
-msgid ""
-"Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgid "Calculates edge density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
 msgstr "Poèítá index hustoty hran rastrové mapy za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:356
@@ -5933,20 +5831,16 @@
 msgstr "Hustota plo¹ek"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:367
-msgid ""
-"Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
-msgstr ""
-"Poèítá index hustoty plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
+msgid "Calculates patch density index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm"
+msgstr "Poèítá index hustoty plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:368
 msgid "Patch number"
 msgstr "Èíslo plo¹ky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:369
-msgid ""
-"Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
-msgstr ""
-"Poèítá index poètu plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù."
+msgid "Calculates patch number index on a raster map, using a 4 neighbour algorithm."
+msgstr "Poèítá index poètu plo¹ek na rastrové mapì za pou¾ití algoritmu 4 sousedù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:370
 msgid "Dominance's diversity"
@@ -6012,19 +5906,18 @@
 msgid ""
 "Recursively traces the least cost path backwards to cells from which the "
 "cumulative cost was determined."
-msgstr ""
-"Sleduje cestu zpìt a¾ do místa, odkud zapoèal výpoèet kumulativních nákladù."
+msgstr "Sleduje cestu zpìt a¾ do místa, odkud zapoèal výpoèet kumulativních nákladù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:385
 msgid "Anisotropic spread simulation"
-msgstr "Simulovat anizotropický jev ¹íøení"
+msgstr "Simulace anisotropicého jevu ¹íøení"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:386
 msgid ""
 "Simulates elliptically anisotropic spread on a graphics window and generates "
 "a raster map of the cumulative time of spread, given raster maps containing "
 "the rates of spread (ROS), the ROS directions and the spread origins."
-msgstr ""
+msgstr "Simuluje eliticky anisotropické ¹íøení ohnì v grafickém oknì a vytvoøí rastrovou mapu kumulativního èasu ¹íøení, Daná rastrová mapa obsahuje rychlost ¹íøení (ROS), smìr ¹íøení a zdroj ¹íøení."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:387
 msgid "Change category values and labels"
@@ -6043,13 +5936,12 @@
 msgstr "Reklasifikovat podle velikosti"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:391
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Reclasses a raster map greater or less than user specified area size (in "
 "hectares)."
 msgstr ""
-"Reklasifikuje rastrovou mapu vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
-"hraniènívelikosti ploch (v hektarech)"
+"Reklasifikuje rastrovou mapu na vìt¹í nebo men¹í ne¾ u¾ivatelem zadané "
+"hranièní velikosti ploch (v hektarech)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:392
 msgid "Reclassify interactively"
@@ -6072,17 +5964,15 @@
 msgstr "Pøekódovat interaktivnì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:397
-#, fuzzy
 msgid "Recodes categorical raster maps."
-msgstr "Pøekódována rastrová mapa"
+msgstr "Pøekódovává categorie rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:398
 msgid "Recode using rules file"
-msgstr "Reklasifikovat kategorie na základì souboru s pravidly"
+msgstr "Reklasifikovat kategorie s po¾itím souboru s pravidly"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:399
-msgid ""
-"r.recode.rules - Use ascii rules file to recode categories in raster map"
+msgid "r.recode.rules - Use ascii rules file to recode categories in raster map"
 msgstr ""
 "r.recode.rules -Pou¾ít soubor s ascii pravidly pro pøekódování kategorií v "
 "rastrové mapì"
@@ -6103,8 +5993,7 @@
 msgid ""
 "Rescales histogram equalized the range of category values in a raster map "
 "layer."
-msgstr ""
-"Zmìní kategorie histogramu rastrové mapy podle rozsahu hodnot kategorií."
+msgstr "Zmìní kategorie histogramu rastrové mapy podle rozsahu hodnot kategorií."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:404
 msgid "Concentric circles"
@@ -6131,12 +6020,11 @@
 msgstr "Vytvoøit rastrovou vrstvu a vektorové body s náhodnými hodnotami"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:410
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Creates a raster map layer and vector point map containing randomly located "
 "points."
 msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu a bodovou vektorovou mapu obsahující náhodnì "
+"Vytvoøí rastrovou vrstvu a bodovou vektorovou vrstvu obsahující náhodnì "
 "rozmístìné body."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:411
@@ -6216,9 +6104,8 @@
 msgstr "Vytvoøit vrstevnice"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:425
-#, fuzzy
 msgid "Produces a vector map of specified contours from a raster map."
-msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu ze zadaných isolinií z rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí vektorovou vrstvu obsahující vrstevnice z modelu terénu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:426
 msgid "Interpolate surfaces"
@@ -6245,18 +6132,16 @@
 msgstr "Interpolace IDW z rastrových bodù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:432
-#, fuzzy
 msgid "Surface interpolation utility for raster map."
 msgstr "Nástroj pro interpolaci povrchù rastrových map."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:433
 msgid "IDW from raster points (alternate method for sparse points)"
-msgstr ""
+msgstr "Interpolace IDW z rastrových bodù (alternativní metoda pro malý poèet bodù)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:434
-#, fuzzy
 msgid "Surface generation program."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Tvorba povrchu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:435
 msgid "IDW from vector points"
@@ -6276,46 +6161,40 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:438
 msgid "Surface generation program from rasterized contours."
-msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové podobì."
+msgstr "Program pro tvorbu povrchù z vrstevnic ulo¾ených v rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:439
 msgid "Regularized spline tension"
-msgstr ""
-"Pøevzorkování (zmìna rozli¹ení) pomocí RST (regularized spline tension)"
+msgstr "Interpolace pomocí RST (regularized spline tension)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:440
 msgid ""
 "Spatial approximation and topographic analysis from given point or isoline "
 "data in vector format to floating point raster format using regularized "
 "spline with tension."
-msgstr ""
-"Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného souboru "
-"obsahujícího buï bodová data nebo isolinie ve vektorovém formátu. Vzniklé "
-"mapy jsou rastrové s plovoucí desetinnou èárkou za pou¾ití RST -"
-"regularizovaného spline s tenzí a vyhlazením."
+msgstr "Prostorová aproximace a topografická analýza ze zadaného bodu nebo isolinie ve vektorovém formátu pro vytvoøení rastrové vrtsvy s desetinnou èárkou za pou¾ití interpolace RST (regularized spline with tension)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:441
 msgid "Fill NULL cells"
 msgstr "Vyplnit NULLové buòky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:442
-msgid ""
-"Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
+msgid "Fills no-data areas in raster maps using v.surf.rst splines interpolation"
 msgstr ""
 "V rastrových mapách vyplní plochy s prázdnými hodnotami za pou¾ití v.surf."
 "rst spline interpolace"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:443 ../gui/wxpython/menustrings.py:682
 msgid "Report and statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:444
 msgid "Basic raster metadata"
-msgstr "Základní metadata rastrové mapy"
+msgstr "Základní výpis metadat rastrové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:445
 msgid "Output basic information about a raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:446
 msgid "Manage category information"
@@ -6327,23 +6206,23 @@
 "layers."
 msgstr ""
 "Spravuje hodnoty kategorií a ¹títky spojené s u¾ivatelem zadanou rastrovou "
-"mapou."
+"vrstvou."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:448
 msgid "General statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Obecné statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:449
 msgid "Generates area statistics for raster map layers."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:450
 msgid "Quantiles for large data sets"
-msgstr "Quantily pro velké sady dat"
+msgstr "Qvantilové statistiky pro velké mno¾ství dat"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:451
 msgid "Compute quantiles using two passes."
-msgstr "Vypoèítat quantily pou¾itím dvou prùchodù"
+msgstr "Vypoèítá qvantily pou¾itím dvou prùchodù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:452
 msgid "Range of category values"
@@ -6351,8 +6230,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:453
 msgid "Prints terse list of category values found in a raster map layer."
-msgstr ""
-"Vytiskne pouze struèný seznam hodnot kategorií, nalezených v rastrové mapì."
+msgstr "Vytiskne pouze struèný seznam hodnot kategorií, nalezených v rastrové mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:454
 msgid "Sum category values"
@@ -6364,11 +6242,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:456
 msgid "Sum area by raster map and category"
-msgstr "Souèet ploch v rastrové mapì podle kategorií"
+msgstr "Výpis ploch v rastrové mapì podle kategorií"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:457
 msgid "Reports statistics for raster map layers."
-msgstr "Vypí¹e statistiku pro rastrovou mapu."
+msgstr "Vypí¹e statistiky pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:458
 msgid "Statistics for clumped cells"
@@ -6388,15 +6266,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:461
 msgid "Surface area estimation for rasters."
-msgstr "Odhad plochy povrchù rastrových map."
+msgstr "Odhad plochy povrchù pro rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:462
 msgid "Univariate raster statistics"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:463
-msgid ""
-"Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
+msgid "Calculates univariate statistics from the non-null cells of a raster map."
 msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:464
@@ -6405,16 +6282,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:465
 msgid "Outputs the raster map layer values lying on user-defined line(s)."
-msgstr ""
-"Vytvoøí rastrovou mapu hodnot, le¾ících na u¾ivatelem definovaných liniích."
+msgstr "Vytvoøí rastrovou mapu hodnot, le¾ících na u¾ivatelem definovaných liniích."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:466
 msgid "Sample transects (bearing/distance)"
 msgstr "Kontrolní hodnoty profilu (pou¾ít azimut/vzdálenost)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:467
-msgid ""
-"Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
+msgid "Outputs raster map layer values lying along user defined transect line(s)."
 msgstr ""
 "Vytvoøí rastrovou mapu, její¾ hodnoty le¾í na u¾ivatelem definovaném "
 "transektu."
@@ -6464,14 +6339,12 @@
 msgstr "Vytvoøit novou prázdnou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:478
-#, fuzzy
 msgid "Digitize vector map (requires TclTk)"
-msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu (vy¾aduje XTerm)"
+msgstr "Digitalizovat vektorovou vrstvu (vy¾aduje TclTk)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:479
-#, fuzzy
 msgid "Interactive editing and digitization of vector maps."
-msgstr "Interaktivní editace rastrových bunìk v zadané mapì."
+msgstr "Interaktivnì upravuje a digitalizuje vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:480
 msgid "Edit vector map (non-interactively)"
@@ -6506,18 +6379,16 @@
 msgstr "Vyhladit, nebo zjednodu¹it"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:487
-#, fuzzy
 msgid "Vector based generalization."
-msgstr "Databázové spojení"
+msgstr "Zobecnìní vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:488
 msgid "Convert object types"
-msgstr "Konvertovat typy vektorových prvkù"
+msgstr "Zmìnit typy vektorových prvkù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:489
-#, fuzzy
 msgid "Change the type of geometry elements."
-msgstr "Zmìnit typ geometrických prvkù."
+msgstr "Zmìní typ geometrických prvkù vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:490
 msgid "Add centroids"
@@ -6536,13 +6407,12 @@
 msgstr "Vytvoøit mnohonásobné linie z linií a hranic."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:494
-#, fuzzy
 msgid "Split lines"
 msgstr "Rozdìlit linie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:495
 msgid "Split lines to shorter segments."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdìlí linie na men¹í segmenty."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:496
 msgid "Split polylines"
@@ -6557,9 +6427,8 @@
 msgstr "Rovnobì¾né linie"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:499
-#, fuzzy
 msgid "Creates parallel line to input vector lines."
-msgstr "Vytvoøit rovnobì¾ky ke vstupním liniím"
+msgstr "Vytvoøí rovnobì¾né linie ke vstupní linii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:500
 msgid "Dissolve boundaries"
@@ -6595,28 +6464,26 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:507
 msgid "Creates paint labels for a vector map from attached attributes."
-msgstr "Vytvoøí ¹títky pro vektorovou mapu a pøipojí atributy."
+msgstr "Vytvoøí barevné popisky pro vektorovou mapu z pøilo¾ených atributù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:508
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels"
-msgstr "Vytvoøit popisky"
+msgstr "Vytvoøit optimálnì umístìné popisky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:509
-#, fuzzy
 msgid "Create optimally placed labels for vector map(s)"
-msgstr "Vytvoøit novou tabulku barev pro vektorovou mapu"
+msgstr "Vytvoøí optimálnì umístìné popisky pro vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:510
 msgid "Reposition vector map"
-msgstr "Transformace vektorové mapy"
+msgstr "Tranformace vektorové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:511
 msgid ""
 "Performs an affine transformation (shift, scale and rotate, or GPCs) on "
 "vector map."
 msgstr ""
-"Vykonat afinní transformaci ( posun, mìøítko a otoèení, nebo GPC) vektorové "
+"Vykoná afinní transformaci ( posunutí, zmìna mìøítka a otoèení, nebo GPC) vektorové "
 "mapy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:512
@@ -6625,16 +6492,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:513
 msgid "Allows projection conversion of vector maps."
-msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorových map."
+msgstr "Umo¾òuje zmìnu projekce vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:515
-#, fuzzy
 msgid "Updates vector map metadata."
-msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
+msgstr "Aktualizuje matadata vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:518
-msgid ""
-"Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
+msgid "Set color rules for features in a vector using a numeric attribute column."
 msgstr ""
 "Nastavit pravidla barev vektorových prvkù pou¾itím èíselného atributového "
 "sloupce."
@@ -6668,20 +6533,16 @@
 msgstr "Dotaz na jinou vektorovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:526
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
-msgstr "Vybrat prvky z mapy ainput podle prvkù mapy binput"
+msgid "Selects features from vector map (A) by features from other vector map (B)."
+msgstr "Vybere prvky z vektorové vrstvy (A) podle prvkù z druhé vektorové vrstvy (B)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:527
 msgid "Buffer vectors"
 msgstr "Buffer vektorù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:528
-msgid ""
-"Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
-msgstr ""
-"Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
+msgid "Creates a buffer around features of given type (areas must contain centroid)."
+msgstr "Vytvoøí buffer okolo prvkù zadaného typu (plochy musí obsahovat centroid)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:529
 msgid "Lidar analysis"
@@ -6772,7 +6633,7 @@
 "Finds the nearest element in vector map 'to' for elements in vector map "
 "'from'."
 msgstr ""
-"najít nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
+"Hledá nejbli¾¹í prvek ve vektorové vrstvì 'do_mapy' pro prvky ve vektorové "
 "vrstvì 'z_mapy'"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:547
@@ -6781,20 +6642,19 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:548
 msgid "Allocate subnets"
-msgstr "Alokovat podsítì"
+msgstr "Pøidìlit podsítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:549
 msgid "Allocate subnets for nearest centres (direction from centre)."
-msgstr ""
+msgstr "Pøidìlí podsítì nejbli¾¹ímu centru (ve smìru od støedu)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:550
 msgid "Network maintenance"
 msgstr "Správa sítì"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:551
-#, fuzzy
 msgid "Performs network maintenance."
-msgstr "Správa sítì."
+msgstr "Provádí údr¾bu sí»ì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:552
 msgid "Visibility network"
@@ -6814,12 +6674,11 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:556
 msgid "Display shortest route (requires XTerm)"
-msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu"
+msgstr "Zobrazit nejkrat¹í cestu (vy¾aduje XTerm)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:557
-#, fuzzy
 msgid "Finds shortest path for selected starting and ending node."
-msgstr "Nalézá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti."
+msgstr "Hledá nejkrat¹í cestu ve vektorové síti pro zadaný zaèátek a konec trasy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:558
 msgid "Split net"
@@ -6827,7 +6686,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:559
 msgid "Splits net by cost isolines."
-msgstr ""
+msgstr "Rozdìlit sí» podle isolinií."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:560
 msgid "Steiner tree"
@@ -6835,7 +6694,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:561
 msgid "Create Steiner tree for the network and given terminals"
-msgstr ""
+msgstr "vytvoøí Steinerùv strom pro sí» a zadané terminály"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:562
 msgid "Traveling salesman analysis"
@@ -6843,7 +6702,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:563
 msgid "Creates a cycle connecting given nodes (Traveling salesman problem)."
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoøí zacyklený prùbìh sítí podle daných uzlù (problém obchodního cestujícího)."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:564 ../gui/wxpython/menustrings.py:565
 msgid "Overlay vector maps"
@@ -6859,8 +6718,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:568
 msgid "Create a new vector map layer by combining other vector map layers."
-msgstr ""
-"Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
+msgstr "Vytvoøí nový binární vektorovou mapu kombinací více vektorových vrstev."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:569
 msgid "Change attributes"
@@ -6953,8 +6811,7 @@
 msgstr "Vytvoøit z databáze"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:589
-msgid ""
-"Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
+msgid "Creates new vector (points) map from database table containing coordinates."
 msgstr ""
 "Vytvoøí novou vektorovou (bodovou) mapu na základì databázové takulky "
 "obsahující souøadnice."
@@ -6965,8 +6822,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:591
 msgid "Create points along input lines in new vector with 2 layers."
-msgstr ""
-"Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou vrstvách."
+msgstr "Vytvoøí body podél vstupních linií a ulo¾í do nového souboru o dvou vrstvách."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:592
 msgid "Generate random points"
@@ -7032,8 +6888,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:606
 msgid "Uploads raster values at positions of vector points to the table."
-msgstr ""
-"Ulo¾í hodnoty rastru pod vektorovými body do jejich atributové tabulky."
+msgstr "Ulo¾í hodnoty rastru pod vektorovými body do jejich atributové tabulky."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:607
 msgid "Sample raster neighborhood around points"
@@ -7045,25 +6900,23 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:609
 msgid "Reports and statistics"
-msgstr "Zprávy a statistiky"
+msgstr "Zprávy, výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:610
 msgid "Basic vector metadata"
 msgstr "Základní metadata vektorové mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:611
-#, fuzzy
 msgid "Outputs basic information about a user-specified vector map."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané vektorové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:612
-#, fuzzy
 msgid "Classify attribute data"
-msgstr "Zobrazit atributovou tabulku"
+msgstr "Klasifikovat atributové data"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:613
 msgid "Classifies attribute data, e.g. for thematic mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje atributové data, napøíklad pro tématické mapy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:614
 msgid "Report topology by category"
@@ -7078,34 +6931,30 @@
 msgstr "Naèíst nebo podat zprávu o topologii"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:617
-#, fuzzy
 msgid "Populates database values from vector features."
 msgstr "Nahraje data do databáze na základì vektorových prvkù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:618
-#, fuzzy
 msgid "Univariate attribute statistics for points"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika vektorových bodù a jejich atributù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:619
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics for attribute. Variance and standard "
 "deviation is calculated only for points if specified."
 msgstr ""
-"Poèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka jsou "
+"Spoèítá základní statistiky pro atributy. Variance a standardní odchylka jsou "
 "poèítány pouze pokud jsou zadány body."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:620
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for attribute columns"
-msgstr "Univariantní statistika atributù"
+msgstr "Univariantní statistika atributových sloupcù"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:621
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics on selected table column for a GRASS vector "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr "Spoèítá univariantní statistiku pro vybraný sloupec tabulky vektorové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:622
 msgid "Quadrat indices"
@@ -7166,9 +7015,8 @@
 msgstr "Vyvá¾ení barev pro RGB"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:636
-#, fuzzy
 msgid "Performs auto-balancing of colors for LANDSAT images."
-msgstr "Automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT"
+msgstr "Provádí automatické vyvá¾ení barev pro snímky z dru¾ice LANDSAT."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:637
 msgid "HIS to RGB"
@@ -7178,26 +7026,23 @@
 msgid ""
 "Transforms raster maps from HIS (Hue-Intensity-Saturation) color space to "
 "RGB (Red-Green-Blue) color space."
-msgstr ""
+msgstr "Pøevede rastrové mapy z HIS (odstín-intenzita-sytost) do RGB (èervená-zelená-modrá)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:640
 msgid ""
 "Transforms raster maps from RGB (Red-Green-Blue) color space to HIS (Hue-"
 "Intensity-Saturation) color space."
-msgstr ""
+msgstr "Pøevede rastrové mapy z RGB (èervená-zelená-modrá) do HIS (odstín-intenzita-sytost)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:641
 msgid "Rectify image or raster"
 msgstr "Rektifikovat obraz nebo rastrovou mapu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:642
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Rectifies an image by computing a coordinate transformation for each pixel "
 "in the image based on the control points."
-msgstr ""
-"Rektifikuje obrazová data na základì vlícovacích bodù pomocí souøadnicové "
-"transformace pro ka¾dý pixel obrazu"
+msgstr "Rektifikuje obrazová data výpoètem transformace ka¾dého pixelu obrazu pomocí vlicovacích bodù (GCP)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:643
 msgid "Ortho photo rectification (requires Xterm)"
@@ -7205,15 +7050,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:644
 msgid "Menu driver for the photo imagery programs."
-msgstr ""
+msgstr "Nabídka ovladaèù pro fotografické obrazové programy. "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:645
 msgid "Brovey sharpening"
 msgstr "Broveyovo ostøení obrazu"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:646
-msgid ""
-"Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
+msgid "Brovey transform to merge multispectral and high-res panchromatic channels"
 msgstr ""
 "Broveyova transformace pro slouèení multispektrálních kanálù s "
 "panchromatickými kanály vy¹¹ího rozli¹ení"
@@ -7230,15 +7074,15 @@
 msgid ""
 "Generates spectral signatures for land cover types in an image using a "
 "clustering algorithm."
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoøí spektrální signatury pro typy povrchu v obraze pou¾itím metody shlukování."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:650
 msgid "Maximum likelihood classification (MLC)"
-msgstr "Gaussùv klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
+msgstr "Klasifikátor MLC (Maximum likelihood classification)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:651
 msgid "Classifies the cell spectral reflectances in imagery data."
-msgstr ""
+msgstr "Klasifikuje spektrální odrazivost pro ka¾dou buòku obrazových dat."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:652
 msgid "Sequential maximum a posteriori classification (SMAP)"
@@ -7260,25 +7104,23 @@
 msgid ""
 "Generates spectral signatures for an image by allowing the user to outline "
 "regions of interest."
-msgstr ""
+msgstr "Vytvoøí spektrální signatury pro obrazová data povolením u¾ivateli naèrtnout oblasti zájmu."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:656
 msgid "Input for supervised MLC"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci MLC"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:657
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.maxlik from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku rastrové mapy pro i.maxlik."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.maxlik"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:658
 msgid "Input for supervised SMAP"
 msgstr "Vstup pro øízenou klasifikaci SMAP"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:659
-#, fuzzy
 msgid "Generates statistics for i.smap from raster map."
-msgstr "Vytvoøí statistiku pro i.smap z rastrové mapové vrstvy."
+msgstr "Vytvoøí statistiku pro výstupní rastrovou mapu z i.smap"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:660
 msgid "Filter image"
@@ -7309,11 +7151,8 @@
 msgstr "Spektrální odezva"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:668
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Displays spectral response at user specified locations in group or images."
-msgstr ""
-"zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných mapách ve skupinì snímkù"
+msgid "Displays spectral response at user specified locations in group or images."
+msgstr "Zobrazí spektrální odrazivost na u¾ivatelem zadaných místech ve skupinì obrazù."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:669
 msgid "Tasseled cap vegetation index"
@@ -7359,8 +7198,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:679
 msgid "Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) for image processing."
-msgstr ""
-"Rychlá inverzní Fourierova transformace (IFFT) pro zpracování obrazových dat."
+msgstr "Rychlá inverzní Fourierova transformace (IFFT) pro zpracování obrazových dat."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:680
 msgid "Atmospheric correction"
@@ -7386,8 +7224,7 @@
 msgid ""
 "Calculate error matrix and kappa parameter for accuracy assessment of "
 "classification result."
-msgstr ""
-"Spoèítá chybovou matici a parametr kappa pro evaluaci výsledkù klasifikace."
+msgstr "Spoèítá chybovou matici a parametr kappa pro evaluaci výsledkù klasifikace."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:687
 msgid "OIF for LandSat TM"
@@ -7454,52 +7291,50 @@
 "Numerical calculation program for transient, confined groundwater flow in "
 "three dimensions"
 msgstr ""
+"Numerický výpoèetní program pro pøechodné, omezené a neohranièené"
+"proudìní podzemních vod ve tøech rozmìrech."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:703
 msgid "Interpolate volume from points"
-msgstr "Interpolovat volume z vektorových bodù "
+msgstr "Interpolovat 3D rastrovou vrstvu z vektorových bodù "
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:704
 msgid ""
 "Interpolates point data to a G3D grid volume using regularized spline with "
 "tension (RST) algorithm."
 msgstr ""
-"Interpoluje bodová data do G3D volume za pou¾ití regularized spline with "
+"Interpoluje bodová data do G3D 3D rastrové grid vrstvy za pou¾ití regularized spline with "
 "tension (RST)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:705
 msgid "Report and Statistics"
-msgstr "Výpis a statistiky"
+msgstr "Zprávy,výpisy a statistiky"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:706
 msgid "Basic volume metadata"
-msgstr "Základní metadata 3D rastrové mapy (volume)"
+msgstr "Základní metadata 3D rastrové vrstvy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:707
 msgid "Outputs basic information about a user-specified 3D raster map layer."
-msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové mapì."
+msgstr "Vypí¹e základní informace o u¾ivatelem vybrané 3D rastrové vrstvì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:708
-#, fuzzy
 msgid "Voxel statistics"
-msgstr "Základní statistiky"
+msgstr "Základní statistiky 3D pixelu (voxel)"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:709
-#, fuzzy
 msgid "Generates volume statistics for raster3d maps."
-msgstr "Vytvoøí statistiku ploch pro rastrové mapy."
+msgstr "Vytvoøí objemové statistiky pro 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:710
-#, fuzzy
 msgid "Univariate statistics for volumes"
-msgstr "Univariantní statistika rastrové mapy"
+msgstr "Univariantní statistika 3D rastrové vrstvyy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:711
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Calculates univariate statistics from the non-null 3d cells of a raster3d "
 "map."
-msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových bunìk rastrové mapy."
+msgstr "Spoèítá univariantní statistiku z ne-nullových 3D bunìk 3D rastrové vrstvy."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:713
 msgid "Database information"
@@ -7547,8 +7382,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:724
 msgid "Prints/sets general DB connection for current mapset and exits."
-msgstr ""
-"Vytisknout/nastavit obecné DB pøipojení aktuálního mapsetu a ukonèit se."
+msgstr "Vytisknout/nastavit obecné DB pøipojení aktuálního mapsetu a ukonèit se."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:725
 msgid "Login"
@@ -7563,9 +7397,8 @@
 msgstr "Kopírovat tabulku"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:728
-#, fuzzy
 msgid "Copy a table."
-msgstr "Kopírovat tabulku"
+msgstr "Kopíruje tabulku."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:729
 msgid "New table"
@@ -7604,17 +7437,14 @@
 msgstr "Zmìnit atributy"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:736
-msgid ""
-"Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
+msgid "Allows to update a column in the attribute table connected to a vector map."
 msgstr ""
 "Umo¾ní pøiøadit novou hodnotu sloupci v atributové tabulce pøipojené k "
 "zadané mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:738
-msgid ""
-"Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
-msgstr ""
-"Pøejmenuje sloupec v atributové tabulce pøipojené k zadané vektorové mapì."
+msgid "Renames a column in the attribute table connected to a given vector map."
+msgstr "Pøejmenuje sloupec v atributové tabulce pøipojené k zadané vektorové mapì."
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:739
 msgid "Test"
@@ -7668,8 +7498,7 @@
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:752
 msgid "Prints/sets DB connection for a vector map to attribute table."
-msgstr ""
-"Vytiskne/nastaví pøipojení databáze pro vektorovou mapu k atributové tabulce"
+msgstr "Vytiskne/nastaví pøipojení databáze pro vektorovou mapu k atributové tabulce"
 
 #: ../gui/wxpython/menustrings.py:753
 msgid "Help"
@@ -7882,14 +7711,14 @@
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:831
 msgid "Starting GRASS for the first time"
-msgstr ""
+msgstr "Spu¹tìní GIS GRASS poprvé"
 
 #: ../gui/wxpython/gis_set.py:832
 msgid ""
 "GRASS needs a directory in which to store its data. Create one now if you "
 "have not already done so. A popular choice is \"grassdata\", located in your "
 "home directory."
-msgstr ""
+msgstr "GIS GRASS potøebuje adresáø, ve kterém budou ulo¾eny jeho data (GRASS databanka). Vytvoøte takový adresáø, jestli¾e ji¾ takový nemáte vytvoøen. OBlíbený název je \"grassdata\", umístìn ve va¹m domovském adresáøi."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:106
 msgid "GRASS GIS Layer Manager"
@@ -7908,9 +7737,9 @@
 msgstr "Chcete ulo¾it souèasné nastavní do souboru pracovního prostøedí?"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:433
-#, fuzzy, python-format
+#, python-format
 msgid "Close Map Display %d"
-msgstr "Zavøít displej"
+msgstr "Zavøít Mapový displej %d"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:478
 msgid "Type GRASS command and run by pressing ENTER"
@@ -7978,14 +7807,12 @@
 msgstr "Zápis aktuálního nastavení do souboru pracovní oblasti selhalo (%s)."
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1097
-#, fuzzy
 msgid "Add various raster-based map layers"
-msgstr "Pøidat rastrovou vrstvu"
+msgstr "Pøidat rùzné vrstvy zalo¾ené na rastru"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1101
-#, fuzzy
 msgid "Add various vector-based map layer"
-msgstr "Pøidat vektorovou vrstvu"
+msgstr "Pèèidat rùzné vrstvy zalo¾ené na vektoru"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1118
 msgid "Import DXF layers"
@@ -7996,18 +7823,16 @@
 msgstr "Import GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1130
-#, fuzzy
 msgid "Link GDAL layers"
-msgstr "Import GDAL vrstev"
+msgstr "Pøiipojení GDAL vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1137
 msgid "Import OGR layers"
 msgstr "Import OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1143
-#, fuzzy
 msgid "Link OGR layers"
-msgstr "Seznam vrstev"
+msgstr "Pøipojení OGR vrstev"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1169
 msgid "Attribute management is available only for vector maps."
@@ -8046,286 +7871,37 @@
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1607
 msgid "Official GRASS site: http://grass.osgeo.org"
-msgstr ""
+msgstr "Oficiální GRASS stránka: http://grass.osgeo.org"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1608
 msgid "GIS Library"
-msgstr ""
+msgstr "GIS knihovna"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1625
-#, fuzzy
 msgid "COPYING file missing"
-msgstr "Kód EPSG chybí."
+msgstr "SOubor COPYING chybí"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1646
 msgid "GPL.TXT file missing"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor GPL.TXT chybí"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1667
 msgid "AUTHORS file missing"
-msgstr ""
+msgstr "Soubor AUTHORS chybí"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1690
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informace"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1691
-#, fuzzy
 msgid "Copyright"
-msgstr "Kopírovat"
+msgstr "Autorská práva"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1692
-#, fuzzy
 msgid "License"
-msgstr "Linie"
+msgstr "Licence"
 
 #: ../gui/wxpython/wxgui.py:1693
 msgid "Authors"
-msgstr ""
+msgstr "Autoøi"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Command %s could not be run"
-#~ msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
-#~ msgid "Command '%s' not yet implemented."
-#~ msgstr "Pøíkaz '%s' není je¹tì implementován."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Close"
-#~ msgstr "Zavøít"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Help"
-#~ msgstr "Nápovìda"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "&Stop"
-#~ msgstr "vr¹ek"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "C&opy"
-#~ msgstr "Kopírovat"
-
-#~ msgid " (those in bold typeface are required)"
-#~ msgstr " (tuèný písmem zvýraznìné jsou po¾adovány)"
-
-#~ msgid "Add overlay"
-#~ msgstr "Pøekrýt dal¹í vrstvou"
-
-#~ msgid "Add graphic overlays to map"
-#~ msgstr "Pøidá grafické pøekrytí mapy jinou vrstvou"
-
-#~ msgid "Click here to show database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro zobrazení informace databázového nastavení"
-
-#~ msgid "Click here to hide database connection information"
-#~ msgstr "Kliknìte zde pro skrytí informace databázového nastavení"
-
-#~ msgid "Output vector map name"
-#~ msgstr "Jméno výstupní vektorové mapy"
-
-#~ msgid "Vector map <%s> georectified successfully"
-#~ msgstr "Vektorová mapa <%s> byla úspì¹nì georektifikována"
-
-#~ msgid "Copying attributes..."
-#~ msgstr "Kopíruji atributy..."
-
-#~ msgid "Encoding"
-#~ msgstr "Kódování"
-
-#~ msgid "Use coordinate system of selected georeferenced file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém zvoleného georeferencované souboru"
-
-#~ msgid "Use coordinate system of selected WKT or PRJ file"
-#~ msgstr "Pou¾ít souøadnicový systém podle vybraného WTK nebo PRJ souboru"
-
-#~ msgid "Create custom PROJ.4 parameters string for coordinate system"
-#~ msgstr "Definovat PROJ.4 parametry pro souøadnicový systém"
-
-#~ msgid "Select ellipsoid"
-#~ msgstr "Vybrat referenèní elipsoid"
-
-#~ msgid "Set zone for UTM projection:"
-#~ msgstr "Nastavit UTM zónu:"
-
-#~ msgid "Zone:"
-#~ msgstr "Zóna:"
-
-#~ msgid "Hemisphere for zone:"
-#~ msgstr "Polokoule:"
-
-#~ msgid "Datum"
-#~ msgstr "Datum"
-
-#~ msgid "Transformation parameters:"
-#~ msgstr "Parametry transformace:"
-
-#~ msgid "Browse EPSG Codes"
-#~ msgstr "Procházet EPSG kódy"
-
-#~ msgid "Datum transform is required."
-#~ msgstr "Geodetické datum je vy¾adováno."
-
-#~ msgid "Datums:"
-#~ msgstr "Datumy:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to start Nviz. The OpenGL package was not found. You can get it at "
-#~ "http://PyOpenGL.sourceforge.net. Switching back to 2D display mode.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Details: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nelze spustit Nviz. Balíèek OpenGL nebyl nalezen. mù¾ete si ho stáhnout "
-#~ "na http://PyOpenGL.sourceforge.net. Pøepínám zpìt do 2D zobrazení.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Detaily: %s"
-
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.list"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky na g.list"
-
-#~ msgid "Apply regular expressions and wildcards to g.remove"
-#~ msgstr "Pou¾ij regulární výrazy a zástupné znaky pro g.remove "
-
-#~ msgid "It assumes a cartesian coordinate system"
-#~ msgstr "Pøepokladem je karteziánský souøadný systém"
-
-#~ msgid "Create/edit projection information for current location"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vytvoøit/modifikovat informace o kartografickém zobrazení aktuální lokace"
-
-#~ msgid "Digitize raster map"
-#~ msgstr "Digitalizovat rastrovou mapu"
-
-#~ msgid "Creates explicitly the NULL-value bitmap file."
-#~ msgstr "Vytvoøí mapu s hodnotami NULL."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Computes direct (beam), diffuse and reflected solar irradiation raster "
-#~ "maps for given day, latitude, surface and atmospheric conditions. Solar "
-#~ "parameters (e.g. sunrise, sunset times, declination, extraterrestrial "
-#~ "irradiance, daylight length) are saved in the map history file. "
-#~ "Alternatively, a local time can be specified to compute solar incidence "
-#~ "angle and/or irradiance raster maps. The shadowing effect of the "
-#~ "topography is optionally incorporated."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poèítá mapu pøímého (paprsek), difùzního a odra¾eného sluneèního záøení "
-#~ "pro zadaný den, zem. ¹íøku, povrch a atmosférické podmínky. Sluneèní "
-#~ "parametry (napø. východ a západ slunce) jsou ulo¾eny do do souboru s "
-#~ "historií mapy. Alternativnì staèí specifikovat èas pro výpoèet sluneèního "
-#~ "úhlu a/nebo mapy ozáøení. Také lze volitelnì zahrnout efekt stínu terénu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Uses a multi-scale approach by taking fitting quadratic parameters to any "
-#~ "size window (via least squares)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pou¾ívá multisklalární pøístup, vypoèítává kvadratické koeficienty pro "
-#~ "okno libovolné velikosti (pomocí metody nejmen¹ích ètvercù)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It optionally produces raster maps to contain backlink UTM coordinates "
-#~ "for tracing spread paths."
-#~ msgstr "Volitelnì produkuje rastrové mapy obsahující "
-
-#~ msgid "Reclassify raster categories interactively by entering reclass rules"
-#~ msgstr "Interaktivnì reklasifikovat kategorie rastru zadáváním pravidel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Recode raster categories interactively by entering recode rules (create "
-#~ "new raster map)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøekódovat kategorie rastrové mapy interaktivnì zadáváním kódovacích "
-#~ "pravidel (vytvoøí novou rastrovou mapu)"
-
-#~ msgid "Smooth or simplify lines/boundaries (remove vertices)."
-#~ msgstr "Vyhladit nebo zjednodu¹it linie, hranice (odstraní opìrné body)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Centre node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation"
-#~ msgstr ""
-#~ "Støední uzel musí být otevøen (cena >= 0). cena støedního uzlu je pou¾ita "
-#~ "ve výpoètu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Display shortest route along network between 2 nodes (visualization only, "
-#~ "requires XTerm))"
-#~ msgstr ""
-#~ "Zobrazí nejkrat¹í cestu mezi dvìma uzly (pouze zobrazí, vy¾aduje XTerm)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Splits net to bands between cost isolines (direction from centre). Centre "
-#~ "node must be opened (costs >= 0). Costs of centre node are used in "
-#~ "calculation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Rozdìl sí» do skupin mezi hodnotami izolinií ( smìr ze støedu). Støedový "
-#~ "uzel musí být otevøen ( hodnota >=0). Hodnota støedního bodu bude pou¾ita "
-#~ "pøi výpoètu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note that 'Minimum Steiner Tree' problem is NP-hard and heuristic "
-#~ "algorithm is used in this module so the result may be sub optimal"
-#~ msgstr ""
-#~ "'Minimální Steinerùv strom' je NP-tì¾ká úloha, v tomto module je pou¾it "
-#~ "heuristický algoritmus, výsledek nemusí být optimální"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note that TSP is NP-hard, heuristic algorithm is used by this module and "
-#~ "created cycle may be sub optimal"
-#~ msgstr ""
-#~ "TSP je NP-tì¾ká úloha, v tomto modulu je pou¾it heuristický algoritmus, "
-#~ "vytvoøení smyèky nemusí být optimální øe¹ení"
-
-#~ msgid "Reclassify vector objects interactively by entering SQL rules"
-#~ msgstr "Reklasifikovat vektorovou mapu na základì SQL pøíkazu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Hue-intensity-saturation (his) to red-green-blue (rgb) raster map color "
-#~ "transformation function."
-#~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace hue-intensity-saturation(his) do red.green-"
-#~ "blue(rgb) mapy "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Red-green-blue (rgb) to hue-intensity-saturation (his) raster map color "
-#~ "transformation function"
-#~ msgstr ""
-#~ "Funkce barevné transformace red.green-blue(rgb) do hue-intensity-"
-#~ "saturation(his) mapy "
-
-#~ msgid "Ortho Photo rectification"
-#~ msgstr "Orto foto rektifikace"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The resulting signature file is used as input for i.maxlik, to generate "
-#~ "an unsupervised image classification."
-#~ msgstr ""
-#~ "Výsledný soubor spektrálních signatur je pou¾íván jako vstup pro modul i."
-#~ "maxlik,který na jeho základì provede neøízenou klasifikaci snímku."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Classification is based on the spectral signature information generated "
-#~ "by either i.cluster, i.class, or i.gensig."
-#~ msgstr ""
-#~ "Obrazová funkce pro klasifikaci spektrální odrazivosti v obrazových "
-#~ "datech zalo¾ená na informaci o spektrálních pøíznacích vytvoøených pomocí "
-#~ "i.cluster, i.class nebo i.gensig."
-
-#~ msgid "Interactive input for supervised classification"
-#~ msgstr "Interaktivní vstup pro øízenou klasifikaci"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Copy a table. Either 'from_table' (optionally with 'where') can be used "
-#~ "or 'select' option, but not 'from_table' and 'select' at the same time."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopíruj tabulku. Pou¾ita mù¾e být buï volba 'from_table' (volitelnì s "
-#~ "'where') nebo volba 'select', ale nikoliv 'from_table' a 'select' "
-#~ "souèasnì."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to close display %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pøejete si zavøít diplej %(display)d?\n"
-#~ "\n"
-#~ "%(message)s"More information about the grass-commit mailing list