[GRASSweb-list]markus: web/gdp/tutorial grass_info_deu.html,1.1,1.2

grass at intevation.de grass at intevation.de
Fri Jun 28 07:51:35 EDT 2002


Author: markus

Update of /grassrepository/web/gdp/tutorial
In directory doto:/tmp/cvs-serv28140

Modified Files:
	grass_info_deu.html 
Log Message:
changed to a useful file name

Index: grass_info_deu.html
===================================================================
RCS file: /grassrepository/web/gdp/tutorial/grass_info_deu.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -d -r1.1 -r1.2
--- grass_info_deu.html	21 May 2002 09:21:44 -0000	1.1
+++ grass_info_deu.html	28 Jun 2002 11:51:33 -0000	1.2
@@ -61,7 +61,7 @@
 Oberfl&auml;che auf der Basis von <a href="../tcltkgrass.html">TclTkGRASS</a>.
 Datenbankanbindungen (DBMS-Interfaces) wurden f&uuml;r <a href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a>
 und <a href="http://www.unixodbc.org">ODBC</a> entwickelt. GRASS gibt es
-auch f&uuml;r <a href="../../5.0winport.info.html">Windows NT/2000/XP </a>und
+auch f&uuml;r <a href="../../wingrass.html">Windows NT/2000/XP </a>und
 <a href="../../grasshandheld.html">iPAQ handhelds</a>.</font>
 <br><font face="Arial,Helvetica">Einige Simulationsmodelle sind direkt
 an GRASS angebunden (Erosionsmodell AGNPS 5.0, Waldbrand-Simulation, Landschaftsstrukturanalyse

More information about the grass-web mailing list