[Conference-cee] invoice and payment

ZBUDNIEWEK.JAKUB JAKUB.ZBUDNIEWEK at arimr.gov.pl
Tue May 15 02:29:49 PDT 2012


Me and my colleague have registered for the conference. 
When will we receive email with invoice? What is the payment term?

Jakub
**********************************************************************************************
Wiadomoœæ ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i mo¿e zawieraæ 
poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglšdanie, przesy³anie, 
rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjêcie jakichkolwiek dzia³añ odnoœnie tych 
informacji przez osoby lub podmioty inne ni¿ zamierzony adresat. Je¿eli Pañstwo otrzymali przez pomy³kê tê 
informacjê prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usuniêcie tej wiadomoœci z wszelkich 
komputerów.-------------------------------------------------------------------------------- The information transmitted is intended only 
for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any 
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information 
by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please 
contact the sender and delete the material from any computer.
**********************************************************************************************
More information about the Conference-europe mailing list